Slavko Jovičić -
Autor sjovicicslavuj | 31 Decembar, 2009 | read_nums (636)

Datum: 31.12.2009 
Autor: Glas Sрпске
Da pukneš od smijeha

Naravno da sam bosanski Srbin, nisam valjda afrički

Bojan Bajić, predsjednik Naše stranke

 -----------------------------------

BiH mora konačno da postane socijalno osjetljiva država.  Uzmite bogatima i dajte siromašnima.

Edhem Biber, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH

-----------------------------------------------------

Služba za poslove sa strancima me obavještava kada uhapse pekare ili piljare strance, a ne osjećaju potrebu da me obavijeste o hapšenju osoba koje su prijetnja nacionalnoj bezbjednosti.

Tarik Sadović, bivši ministar bezbjednosti BiH

 -----------------------------------------------------

Ja se ni na koji način ne želim i ne mogu miješati u unutrašnje stvari prijateljske BiH.

Stjepan Mesić, predsjednik Hrvatske

 ------------------------------------------------

Posvađali smo se unutar stranke, sa ostalim bošnjačkim strankama, sa Islamskom zajednicom, medijima i za sve svađe optužili smo druge.

Adnan Terzić, član Stranke demokratske partije

---------------------------------------------------

Nije bilo fizičkog nasrtaja na načelnika opštine Mladena Popovića pošto je policija bila tu. Bilo je malo gurkanja pa je tom prilikom možda gurnut sto za kojim je sjedio Popović.

Rade Garić, odbornik SDS-a u Skupštini opštine Vlasenica

------------------------------------------------

Ustavni sud RS morao bi apotekarskom vagom da mjeri svaku svoju odluku.

Tomislav Tomljanović, predsjednik Kluba Hrvata u Vijeću naroda RS

--------------------------------------------

Predlagač zakona o zaštiti domaće proizvodnje predvidio je da pored malog broja proizvoda koji se u BiH stvarno proizvode, puna carina treba da se uvede i na meso konja i magaraca, jestive klaonične proizvode od mesa magaraca, konja, mula, pitomih i divljih kunića, kitova, delfina, gmazova, golubova, foka, sobova i žaba.

Mladen Zirojević, ministar trgovine i ekonomskih odnosa BiH

--------------------------------------------------------

Ministar inostranih poslova BiH Sven Alkalaj je potpuno beskoristan za ovu zemlju. Korisniji od njega je fikus, ali ministra, nažalost, ne možete staviti kao ukras.

Momčilo Novaković, nezavisni poslanik u Parlamentu BiH

-----------------------------------------------

Mi smo ugostili toliko ljudi bosanskog porijekla da ih sada vjerovatno ima više u Turskoj nego u BiH.

Vefahan Odžak, ambasador Turske u BiH

----------------------------------------------

Ako ne bude produžen mandat stranim sudijama i tužiocima biće ugrožena vladavina zakona u BiH, neće biti stranih ulaganja i novih radnih mjesta, a članstvo u EU i NATO-u ostaje samo san.

Rafi Gregorijan, prvi zamjenik visokog predstavnika u BiH

---------------------------------------------

Nije svako surfer i haker, nije svako informatički pismen, niti tehnički opremljen za on-lajn prenose Narodne skupštine RS.

Borislav Bojić, šef Kluba poslanika SDS-a u NSRS

******************************

Dobio sam pozivnicu Predsjedništva BiH za prijem povodom Dana državnosti, a otići neću. Razmišljao sam da pozivnicu pošaljem nazad poštom, ali mi je bilo mrsko da kupujem markicu.

Slavko Jovičić, poslanik SNSD-a u Parlamentu BiH

************************************

Dao sam sve od sebe da se krivično gonjenje predmeta ratnih zločina ubrza. I u budućnosti daću sve od sebe. Iskreno se nadam da će veći dio posla biti završen u idućih deset do 15 godina.

Milorad Barašin, glavni tužilac BiH

-------------------------------------------------------

Sastanak u Butmiru je cirkus koji nameće Bilt. Mislim da je taj sastanak organizovan na zahtjev nekog vanzemaljca, koji se sada prvi put spustio u BiH i želio bi da napravi direktno satelitsko javljanje iz Bosne za cijelu galaksiju.

Jelko Kacin, evropski parlamentarac iz Slovenije

 ------------------------------------------------

Hvala bogu da će u Butmiru neko braniti interese građana BiH, jer smo mi i Bošnjaci i Hrvati i Srbi i ostali.

Zlatko Lagumdžija, predsjednik SDP-a BiH

 ------------------------------------------------

Sve je proteklo u konstruktivnom duhu, iako je svako iznio svoje stavove.

Valentin Incko, visoki predstavnik u BiH

---------------------------------------------------------

Punopravno članstvo u NATO znači čitav niz pozitivnih efekata, od stabilnosti u zemlji, otvorenijeg tržišta, boljih pretpostavki za razvoj ekonomije... Tako se u toj kompleksnijoj prizmi treba posmatrati odluka o upućivanju jedinica u Avganistan.

Selmo Cikotić, ministar odbrane BiH

-------------------------------------------------

Pametna opozicija nikada ne traži ostavku nesposobnog ministra, nego to iskoristi na izborima.

Vahid Hećo, ministar energije, rudarstva i industrije FBiH

-----------------------------------------------------

Ako bih pokušao kao parlamentarac da usvajam zakone kao što to čine pod uslovima u BiH, frustracije bi me dovele do prijevremene penzije ili odustajanja od svega jer ništa ne možeš da uradiš.

Kris Smit, američki kongresmen iz savezne države Nju Džersi

--------------------------------------------------------

Recimo da sam pola-pola raspoložen. Polupesimista i poluoptimista. Što bi se reklo "onako".

Željko Komšić, predsjedavajući Predsjedništva BiH

------------------------------------------------

Prema logici Damira Arnauta i moje dijete je iz miješanog braka, jer mu je otac muško, a majka žensko.

Slobodan Nagradić, potpredsjednik PDP-a

----------------------------------------------

Mnogo političkih partija me je zvalo da preuzmem čak i njihovo vođenje.

Zdravko Krsmanović, bivši potpredsjednik SP

---------------------------------------------------

http://www.glassrpske.com/vijest/novosti/

Autor sjovicicslavuj | 30 Decembar, 2009 | read_nums (632)
DOGAđAJI DANA
30-12-2009
 

- De­ve­ti ja­nu­ar je Dan Re­pu­bli­ke Srpske i ni­gdje ne sto­ji da je to i krsna sla­va ovog en­ti­te­ta, ta­ko da ne vi­dim šta je tu pro­blem. A to što po­li­tičari pra­vo­slav­ci u RS na­kon svačnog obi­lježava­nja Da­na RS odu crkvu ka­ko bi obi­lježili svo­ju krsnu sla­vu, je nji­ho­vo pra­vo kao po­je­din­ca ko­ji sla­ve taj pra­znik!.

Sla­vu­je­va priča

Ovim ri­ječima je Slav­ko Jo­vičić Sla­vuj, po­sla­nik SNSD - a u Pred­sta­vničkom do­mu Par­la­men­tar­ne skup­šti­ne BiH, re­ago­vao na upo­zo­re­nja boš­njačkih li­de­ra da je krsna sla­va RS, osim što je u naj­ma­nju ne­pri­mje­ren pra­znik en­ti­te­ta zbog kon­sti­tu­ti­vnih i „je­dna­ko­pra­vnih" ne­srba ko­je žive ta­mo, ta­kođer i ne­le­gi­ti­man i ne­za­ko­nit. Boš­njački po­li­tičari u RS, čes­to upo­zo­ra­va­ju da su iz Za­ko­na o pra­zni­ci­ma u RS iz­bri­sa­ne sla­ve RS i ja­vnih in­sti­tu­ci­ja ma­da to po­li­tičare RS - a ne ome­ta u obi­lježava­nju krsne sla­ve ovog ma­njeg en­ti­te­ta i os­ta­lih in­sti­tu­ci­ja.

-Pra­znik Dan Re­pu­bli­ke Srpske je pre­dviđen za­ko­nom i on se je­di­no i sla­vi kao en­ti­tes­ki pra­znik 9. ja­nu­ara. Na­ra­vno, ni­ko Boš­nja­ke ne tje­ra da sla­ve krsnu sla­vu, ko­ja ta­kođer pa­da na taj dan, ali je red da se po­zo­vu i oda­zo­vu na ce­re­mo­ni­ju obi­lježava­nja Da­na RS - ka­zao je Jo­vičić za "San" i us­tvrdioo da "ni­gdje u po­zi­vni­ca­ma ne pi­še da se sla­vi krsna sla­va ne­go sa­mo Dan RS - a".

Stvar većine

No, na­kon što smo ga in­for­mi­sa­li da očito ni­je do­bro pro­vje­rio šta pi­še na po­zi­vni­ci, a pi­še, između os­ta­log, "...u sklo­pu obi­lježava­nja 9. ja­nu­ara Da­na Re­pu­bli­ke Srpske i krsne sla­ve RS Sve­tog ar­hiđako­na Ste­fa­na..." Jo­vičić je odje­dnom pro­mi­je­nio ploču. Krsna sla­va vi­še ni­je bi­la stvar po­je­din­ca pra­vo­sla­vne vje­roi­spo­vi­jes­ti ne­go...

- Srbi su većina u Re­pu­bli­ci Srpskoj i to je to. Us­tav RS je ta­ko to re­gu­li­sao i to ni­kog ne tre­ba da vri­jeđa. Pot­pred­sje­dnik RS, ko­ji je vođa boš­njačkog na­ro­da u RS, ima pra­vo da taj dan uop­šte ne dođe, uos­ta­lom ne­ra­dni je dan, a s ob­zi­rom na ka­kvoj je fun­kci­ji nje­mu je sva­ki dan ne­ra­dni - prav­dao se on.

A na na­še pi­ta­nje za­što en­ti­tet sla­vi pra­znik ko­ji je pro­tiv­za­ko­nit Jo­vičić ni­je imao od­go­vor, ako se ti­me even­tu­al­no ne može sma­tra­ti ne­bu­lo­zna rečeni­ca: „U BiH mno­ge stva­ri ni­su us­ta­vne, pa ni sam Us­tav ni­je us­ta­van..."

OHR bez sta­va

Boš­njački po­li­tičari su čes­to upo­zo­ra­va­li i OHR i vi­so­kog pred­sta­vni­ka u BiH na to da po­li­tički zva­nični­ci RS - a bez ob­zi­ra na pro­tiv­za­ko­ni­tost sla­ve krsnu sla­vu RS - a. Tražili su od vi­so­kog pred­sta­vni­ka da is­ko­ris­ti svo­je ovlas­ti i da ri­je­ši ovaj pro­blem jer su oni ne­moćni. Na na­še pi­ta­nje hoće li Vi­so­ki pred­sta­vnik u BiH Va­len­tin In­cko po­du­ze­ti ne­što kon­kre­tno po ovom pi­ta­nju iz OHR - a ni­smo do­bi­li od­go­vor.

Dž. Bu­snov

Autor sjovicicslavuj | 28 Decembar, 2009 | read_nums (631)

        САРАЈЕВО, 28. ДЕЦЕМБРА /СРНА/ - Комсија за спољну трговину и царине Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ подржала је данас начела Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о политици директних страних улагања у БиХ.

        Предсједавајући Комисије Славко Јовичић је у изјави Срни појасни да је ријеч о поједностављивању процедура код директних страних улагања.

        "Према овом законском акту, неће више бити потребно подношење захтјева Министарству за спољну трговину и економске односе БиХ, већ ће сасвим довољно бити извршити судску регистрацију који ће доставити регистар надлежном министарству", рекао је Јовичић.

        Он је нагласио да је данашњој сједници Комисијe присуствовао представник Свјетске банке који је рекао да ће ова монетарна институција софтверски опремити надлежне институције у БиХ.

        "Тим софтвером ће бити успостављена директна комуникација међу надлежним институцијама у БиХ и максимално поједностављена процедура када је ријеч о директних страним инвестицијама. Те процедуре ће кроз ове измејене и допуне закона бити усклађене са прописима најразвијенијих земаља", додао је Јовичић.

        Чланови Комисије су данас подржали и начела Приједлога закона о заштити нових сорти биља у БиХ, који има за циљ заштиту аутентичних домаћих биљака.

        Јовичић је појасно да је ријеч о врло важном закону који ће омогућити приступ БиХ Свјетској трговинској организацији.    

Autor sjovicicslavuj | 28 Decembar, 2009 | read_nums (494)
 
28-12-2009 02:00


 

Politička scena u godini na izmaku je bila veliko poprište brojnih neuspjeha bh. političara, dok je o uspjesima bespredmetno i pričati.

Najveći neuspjeh, bar prema riječima predsjednika Glavnog odbora SDA Halida Genjca, je neiskorištena šansa koju je američko-evropskim paketom ponudila međunarodna zajednica sa namjerom da se reformiše Ustav BiH. Kako za "San" kaže Genjac, on ovaj neuspjeh smatra i svojim ličnim.

Promašena godina

- Općenito mislim da je ovo bila definitivno neuspješna godina u pogledu političkog života. Mislim da je neiskorištena šansa koja nam je ponuđena "butmirskim paketom" neuspjeh sa najdalekosežnijim posljedicama. S jedne strane postojala je mogućnost da se s tim uspješnim rješavanjem BiH približi evropskom putu, a s druge strane neuspjeh je značio ne samo propuštanje te prilike nego i prilično veliku manifestaciju razočarenja međunarodne zajednice - kazao je Genjac za "San".

-------------------------------------------------------------------

Predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić tvrdi da je u ovoj godini imao samo uspjehe u političkim vodama, a najveći je osnivanje partije na čijem je čelu.

-Dovoljno je spomenuti da ova partija broji oko 16.000 članova i smatram to svojim ličnim uspjehom, a da li će biti društveni uspjeh, to će se pokazati na sljedećim izborima - istakao je Čavić.

------------------------------------------------------------------

Generalni sekretar SDP-a Nermin Nikšić je naglasio da su njegovi lični neuspjesi to što je SDP imao nekoliko inicijativa u parlamentranoj proceduri „koje nisu naišle na razumijevanje i koje u konačnici nisu urodile očekivanim rezultatom".

- Ono što bih posebno izdvojio je činjenica da smo imali inicijativu za smjenu Federalne vlade i da ona nije ispunjena. Najgore od svega je to što su svi po kuloarima pričali čak su se neki i za govornicom složili s našim stavovima i argumentima ali to nije urodilo potrebnim brojem glasova u Predstavničkom domu za smjenu Vlade - naglasio je Nikšić.

 ---------------------------------------------------

Njegov stranački kolega Saša Magazinović, pak, kaže da je ostvario lični uspjeh na političkoj sceni - implementaciju njegove inicijative da Kanton Sarajevo dobije ulicu koja će nositi ime Srđana Aleksića.

----------------------------------------------------------------

Predsjednik PDP-a Mladen Ivanić, pak, kratko nam je kazao da u ovoj godini nije imao niti jedan neuspjeh na političkoj sceni. Uspjehe također nije spominjao...

------------------------------------------------------

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Beriz Belkić diplomatski je objasnio da „za neuspjeh političkog života teško da je kriv pojedinac jer nije u takvoj poziciji da donosi bitne odluke".

- Nas trojica smo u Predstavničkom domu koji se rotiramo i na neki način rukovodimo parlamentom. I ja nemam poziciju u kojoj individualno mogu donositi odlučujuće poteze. Ja mogu glasati "za" i to je jedan glas, a na kolegiju također imam jedan glas gdje se moram usaglašavati s drugom dvojicom tako da ja nemam direktno poziciju s koje bi mogao pratiti kako je moj potez bio pozitivan ili negativan - kazao je on i izdvojio neispunjavanje uslova koji se tiču Parlamenta za liberalizaciju viznog režima kao lični neuspjeh.

Neispunjene obaveze

-To je dio ukupnog neuspjeha Parlamenta da svoj dio obaveza nije izvršio. Da se ne zamijene teze, ali Parlamentarna skupština je imala jasne obaveze koje nismo izvršili - ističe on. 

-----------------------------------------------------------------

Poslanik SNSD - a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Slavko Jovičić, pak, smatra da je njegov najveći neuspjeh u ovoj godini što nije dočekao da svi stranci odu iz institucija BiH.

-Ovdje su dobro došli kao turisti, da bar potroše neki euro, a ne da nam i dušu uzimaju - ističe Jovičić, koji kao svoj najveći uspjeh navodi to što je  „ostao normalan u političkim vodama u ovakvoj zemlji sa bezbroj turbulencija".

--------------------------------------------------------------

Poslanik HDZ - a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Velimir Jukić kaže da se ne može pohvaliti ni nekim uspjesima, a ni neuspjesima na političkoj sceni, „jer je samo jedinka".

-Mogu se pohvaliti time da nikad ništa nisam prihvatio što je bilo protivno mojim uvjerenjima ali i dobrobiti funkcionalne BiH - naglasio je Jukić.

 ------------------------------------------------------------------

Uskraćeni opozicionar

Nezavisni poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skuptšine BiH Slobodan Novaković je u svoje lične uspjehe ubrojio formiranje Demokratske partije „koja će zauzeti pravo mjesto u političkom životu BiH". Kao neuspjeh izdvaja to što je „u opoziciji uskraćen za neke ozbiljne rezultate".

-Ali, nadam se da će se to u skorije vrijeme promijeniti - tješi se on.

 ----------------------------------------------------------------

I pad je let

Potpredsjednik PDP-a Slobodan Nagradić uspjehom smatra što je PDP otišao u opoziciju, „mada se s te pozicije ne može mnogo toga uraditi za BiH".

-Žao mi je što se pokazalo da je PDP bio u pravu kad je riječ o ekonomskoj politici koja je i dovelo do razdora s koalicionim partnerom. To se i pokazalo u ovoj godini na izmaku - kazao je Nagradić.

Dž. Busnov
 
Autor sjovicicslavuj | 26 Decembar, 2009 | read_nums (581)petak, 25 decembar 2009

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Slavko Jovičić potpuno je siguran da pitanje nacionalnog debalansa u vrhu FBiH, koji je na štetu Srba, neće biti riješen uopšte, a pogotovo na način koji je predložio visoki predstavnik, odnosno smjenom predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, Safeta Softića.

- Da se radi o Srbinu, problem bi automatski bio riješen, visoki predstavnik bi posegnuo za bonskim ovlaštenjima, što ne bi bilo nikakvo iznenađenje, jer su ova ovlaštenja i izmišljena samo zbog Srba i satanizacije srpskog naroda. Ali, radi se o Bošnjaku i naprosto sam iznenađen činjenicom da se Valentin Incko uopšte sjetio da traži njegovu smjenu - kaže Jovičić.

 Prema njegovom mišljenju, kompletna priča o višegodišnjem nacionalnom debalansu u FBiH, uključujući i Inckov zahtjev za njegovo rješavanje, samo je još jedna u nizu lakrdija koje se sprovode u BiH.

- Ovo je još jedan dokaz u kakvoj zemlji živimo i o kakvoj se ovdje ravnopravnosti radi. U Sarajevu je sve moguće, uglavnom na štetu Srba, jer potpuni debalans, kada su u pitanju funkcije u FBiH, nije nikakva novost, on postoji već sedam godina - tvrdi Jovičić.

Što se OHR tiče, dodaje on, to je jedna nelegalna institucija u BiH koja ima sva ovozemaljska ovlaštenja kakva na ovom svijetu nisu imali ni kraljevi ni carevi.

Zahtjev Valentina Incka za ispravljanjem nacionalnog debalansa u slučaju šest ključnih funkcija u FBiH, od kojih tri drže Bošnjaci, kao i njegovu preporuku da to bude riješeno na način da pozicija predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, na kojoj se nalazi Softić, bude ustupljena Srbima, odbacila je prvo Ustavna komisija Parlamenta FBiH, a potom i Predstavnički dom.

U njihovom obrazloženju za javnost navedeno je da nacionalni balans nije narušen  u okviru Parlamenta FBiH, jer je imenovanje Softića mnogo starije od imenovanja Amira Jaganjca  za predsjednika Vrhovnog suda FBiH, iz kojeg bi razloga problem trebalo da riješi Visoki sudski i tužilački savjet.

Iz ovog savjeta uzvraćaju da ni oni nisu pogriješili, jer je Jaganjac imenovan u vrijeme kad je pozicija premijera FBiH bila upražnjena.

- U vrijeme kada je Jaganjac imenovan premijer FBiH bio je u ostavci, što znači da je Ustavom propisani nacionalni balans narušen imenovanjem novog premijera iz reda bošnjačkog naroda - navodi se u obrazloženju VSTS.

Autor sjovicicslavuj | 26 Decembar, 2009 | read_nums (570)

Datum: 25.12.2009

Autor: D. Remiković

SARAJEVO - Vraćanje diplomatskih pasoša je nepotrebno i bilo bi štetno za državnike kojima je potreban zbog posla, te stoga predstavlja čistu demagogiju, smatra većina poslanika u parlamentu BiH.

Tome u prilog ide i nepodržavanje prijedloga poslanika SDP-a Denisa Bećirovića da u dnevni red sjednice Predstavničkog doma bude uvršten zaključak kojim bi ministrima u Vijeću ministara, poslanicima i delegatima u parlamentu BiH bili oduzeti diplomatski pasoši.

Ovakav potez Bećirović je obrazložio činjenicom da državljani BiH, zajedno sa Albancima, nisu obuhvaćeni liberalizacijom viznog režima, koja se od 19. decembra ove godine primjenjuje za državljane Makedonije, Crne Gore i Srbije.

-------------------------------------------------------

Slavko Jovičić, poslanik u Predstavničkom domu, kaže da je ta tačka dnevnog reda trebalo da bude naknadno uvrštena, te da Bećireviću "ovo nije prvi put" da iznosi ovakve prijedloge.

"Predizborna kampanja je ovdje počela odavno. Nisam protiv toga i meni nikakav pasoš ne treba, ne putujem u inostranstvo, ali moraju ljudi ići na put. Ne može se samo sjediti u Sarajevu i čekati da nama na noge neko dođe", smatra Jovičić.

On je, međutim, kazao da je neosporno da ima veliki broj neopravdanih putovanja, koja su čisto trošenje novca.

On je kao primjer naveo Svena Alkalaja, ministra inostranih poslova BiH, koji "nikome ne podnosi izvještaje kad putuje gdje putuje i sa kim se sastaje", te da sa sobom navodno vodi ekskurziju.

----------------------------------------------------------------

Adem Huskić, poslanik u Predstavničkom domu, takođe misli da to ne treba uraditi, te da je takva inicijativa pokrenuta da bi se prodala glasačima.

"EU je loše postupila prema građanima BiH zbog toga što nam nije ukinula vize kao Srbiji i Crnoj Gori, i mislim da oni nisu uradili više nego mi", smatra Huskić, naglašavajući da bi bilo kontraproduktivno da diplomatski pasoši budu uskraćeni onima kojima je to u opisu posla.

-------------------------------------------------------

Niko Lozančić, zastupnik u Predstavničkom domu, smatra da se time ne postiže ništa, već da je pitanje s kim i s čim bi se solidarisali poslanici i ministri koji imaju diplomatske pasoše.

"Da bi se otišlo bilo gdje, ako imate diplomatsku putovnicu, isto vam treba viza kao da je nemate. To je samo demagogija za publiku koja ne zna najbolje šta to znači diplomatska putovnica", kazao je Lozančić.

On je naglasio da takav pasoš ne znači ništa, te da je jedina korist koju njegov vlasnik ima to što, kako je objasnio, "ulazite na poseban ulaz kada ulazite u BiH i to je sve".

---------------------------------------------------------------

Sa druge strane, čelnici NVO-a smatraju da takvu inicijativu treba podržati, te da su političari jedini koji su odgovorni za nedobijanje bezviznog režima za građane BiH.

Momir Dejanović, predsjednik Centra za humanu politiku, kazao je da bi to bilo u redu, te da bi to bio znak da političari dijele sudbinu svojih građana.

Prema njegovim riječima, građani bi trebalo na sljedećim izborima da kazne svoje političare zbog ovakvih postupaka.

Predrag Praštalo, generalni sekretar Evropskog pokreta u BiH, rekao je da ova organizacija već duže vrijeme podržava ovakvu inicijativu, te da je to nešto najmanje što bh. političari, koji su najveći krivci zbog nedobijanja bezviznog režima, mogu da urade.

Autor sjovicicslavuj | 26 Decembar, 2009 | read_nums (586)

Ne mogu da se dogovore oko podataka za anketne listiće - poslanici BiH parlamenta

  25.12.2009
 
 
Bosna i Hercegovina neće dobiti Zakon o popisu stanovništva i domaćinstava do kraja ove godine. Prijedlog nije uvršten u dnevni red ni posljednjeg skupštinskog zasjedanja.

Razlog tome su nepomirljivi stavovi predstavnika političkih partija koji se ne mogu dogovoriti da li anketni listić treba da sadrži podatke o nacionalnosti, vjerskoj pripadnosti i jeziku, kao ni o tome da li će se popisivati građani BiH u dijaspori. Nedonošenje ovog zakona prijeti da ugrozi mnoge bitne zadatke koje će pred BiH postaviti evropski timovi za pripremu pridruživanja, upozoravaju stučnjaci.

Zakon o popisu stanovništva i domaćinstava u BiH ušao je u parlamentarnu proceduru početkom septembra, ali Zajednička komisija za ekonomske reforme i razvoj pri državnom Parlamentu, koja radi na prijedlogu zakona, nije uspjela da dođe do kompromisnog rješenja i probila je sve rokove.

Zakon ne može da prođe komisiju jer članovi iz reda bošnjačkog naroda osporavaju mogućnost izjašnjavanja o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti, kao i jeziku. Istovremeno zahtijevaju da se u popis uvrste i svi građani BiH u dijaspori - što predstavnici iz reda srpskog naroda osporavaju.
--------------------------------------------------
Poslanik SDA u Parlamentarnoj skupštini BiH Šefik Džaferović potvrđuje da je Bosni i Hercegovini potreban popis kao statistička, ekonomska i razvojna kategorija, ali istovremeno naglašava:

„Vijeće ministara je predložilo zakon kojim jednostavno želi da iz stanovnika ove zemlje izbriše pola miliona državljana koji žive van BiH, dakle bh. dijasporu, i predložilo zakon po kojem će se izjašnjavati građani BiH o vjerskoj, etničkoj i jezičkoj pripadnosti, a nakon tog popisa primijeniti tog popisa na izračun oko učešća konstitutivnih naroda, građana i ostalih u vlasti u BiH na svim nivoima. To je zloupotreba ovoga popisa jer je to pokušaj da se kroz popis stanovništva legaliziraju posljedice etničkog čišćenja u BiH.“
-----------------------------------------------------------
Tačno je da Evropska unija ne traži u popisu izjašnjavanje o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti, ali Bosna i Hercegovina je specifična država, naglašava poslanik SNSD-a u Parlamentu BiH Slavko Jovičić:

„Dakle, ako nema popisa po nacionalnoj osnovi, onda nam pada Ustav - jer Ustav BiH se zasniva na konstitutivnosti tri ravnopravna naroda.“


On takođe kaže da bi se novim popisom došlo do podataka koji ne idu u prilog bošnjačkim političarima - koliko je povrataka bilo u RS, a koliko u FBiH, kao i o tačnom broju žrtava proteklog rata.
--------------------------------------------------------
Član parlamentarne komisije za ekonomske reforme i razvoj Ivo Miro Jović, iz HDZ-a BiH, objašnjava da je problem u različitom tumačenju šta treba da sadrži popis:

„Ovo je zemlja tri naroda verificiranih zakonom i ustavom priznata, tri jezika, i u svakom slučaju i četiri religije, odnosno dvije crkve i dvije religijske zajednice.“
------------------------------------------------------------
Svi sagovornici RSE slažu se da je popis strateško pitanje koje se preselilo na teren politike, ali različito vide mogućnosti njegovog rješenja. Poslanik Stranke za BiH u državnom Parlamentu Azra Hadžiahmetović:

„Možemo obaviti popis po svim onim elementima na koje smo obavezni po metodologiji popisa koju propisuje EU, a ukoliko se eventualno postigne dogovor, odnosno konsenzus i o nekim dodatnim pitanjima, oni se mogu uključiti. Ako ne, onda možemo obaviti popis po onim elementima na koje smo svakako obavezni.“
------------------------------------------------------------
I ombudsmeni BiH ovih dana su upozorili na neophodnost donošenja zakona o popisu. Ombudsman Ljubomir Sandić:

„Smatramo da je to prilika da se prikupe svi neophodni podaci o stanovništvu, kao i svim drugim relevantnim stvarima uz taj popis koji su značajni za kvalitet strategija, raznih projekata i drugih akata u budućnosti, kao i određenih irelevantnih činjenica od značaja za ostvarivanje ljudskih prava grđana BiH.“
----------------------------------------------------------------
U parlamentarnoj komisiji za ekonomske reforme i razvoj procjenjuju da će se zakon o popisu razmatrati u Parlamentu najranije u februaru sljedeće godine.

Ako se uzme u obzir da popis zahtijeva izuzetno detaljne i dugotrajne pripreme, nije jasno da li će BiH stići obaviti popis 2011. godine. Demografi upozoravaju da će, ukoliko se ne izvrši popis, BiH ostati bez osnovnih pokazatelja na osnovu kojih se planiraju strateška pitanja u društvenom i ekonomskom razvoju.

Procjene UN-a su da će 2011. godine 233 zemlje provesti popis, a da samo Somalija i Liban neće to uraditi iz političkih i bezbjednosnih razloga. Demografi strahuju da će im se pridružiti i BiH. A to zavisi od toga kada će se popis vratiti sa političkog na strateški teren.
 
 
 
Autor sjovicicslavuj | 24 Decembar, 2009 | read_nums (531)

Datum: 24.12.2009 
Autor: Ж. Д.

СAРAЈЕВО - Замјеник предсједавајућег Дома народа Парламента БиХ, Душанка Мајкић коју је делегат СБиХ Хилмо Неимарлија уз српске делегате оптужио као највећег кривца за то што БиХ нема текста химне, рекла је "Гласу Српске" да је ријеч о "замјени теза" и скретању пажње са круцијалних питања у БиХ.

 

Неимарлија је јуче упутио препоруку предсједавајућем Савјета министара БиХ Николи Шпирићу и министру правде Бариши Чолаку да обнове процедуру предлагања закона о државној химни БиХ.

Неимарлија је био предсједник Комисије за избор текста химне која није добила подршку Дома народа крајем јула ове године.

Он наводи да су "кривци" за то делегати из РС који су гласали против мишљења уставноправне комисије о његовој уставноправној валидности и против приједлога Представничког дома о његовом разматрању у другом читању.

Мајкићева је констатовала да је ријеч о беспотребном губљењу енергије од које грађани БиХ неће имати никакве користи.

- Сматрам да је стање у БиХ такво да политичку енергију треба усмјерити у рјешавање питања која су од заједничког интереса за сва три народа у БиХ, а не трошити је на питање текста химне. Око химне ћемо се лако договорити оног момента када постигнемо сагласност на кључним питањима - истакла је Мајкићева. Додала је да БиХ није једина земља која има као химну само мелодију.

Посланик СНСД-а у Парламенту БиХ Славко Јовичић и члан Комисије рекао је да је на текст химне стављена тачка, те да исти текст и иста комисија не могу да буду укључени у његово евентуално разматрање.

- Ко ће сачинити текст који ће одговарати и Србима, и Хрватима, и Бошњацима, и осталима? То је напросто немогуће - казао је Јовичић.

http://www.glassrpske.com/vijest/

Autor sjovicicslavuj | 22 Decembar, 2009 | read_nums (572)utorak, 22 decembar 2009 

BiH ima znatno više imovine u inostranstvu nego što je tim OHR popisao i vjerovatno će i dalje ostati sporno da li je to što je popisano sve, ili ima još imovine koja je ostala nepopisana, rekao je za "Fokus" Momčilo Novaković, nezavisni poslanik u Predstavničkom domu parlamenta BiH, reagujući na objavljivanje spiska državne imovine u BiH, koju je sačinio stručni tim OHR.

- Nisam siguran da je taj popis, na način kako je rađen, mogao pouzdano popisati imovinu, posebno onu koja se nalazi izvan BiH. Za taj posao bila je potrebna mnogo šira akcija, odnosno akcija širih razmjera, jer postoji niz preduzeća koja imaju imovinu izvan BiH, a koja se vjerovatno nisu odazvala na ovaj njihov poziv - istakao je Novaković.

Kako je naglasio, ovaj dio posla koji je uradio OHR znatno je laganiji u odnosu na ono što sada treba da urade bh. političari.

- Nisam siguran da će politički lideri uspjeti lako postići dogovor - kazao je Novaković, te podvukao da visoki predstavnik nije ni trebalo da formira bilo kakav tim za popis imovine, te da je to trebalo da urade domaći organi.

-----------------------------------------------------------------------

Mirko Okolić, poslanik SDS u Predstavničkom domu Parlamentarne skupšine BiH, kaže da vjerovatno postoji mnogo više imovine nego što je to navedeno u ovom popisu OHR.

- Mislim da OHR nije ni trebalo da popisuje imovinu, a smatram da ovo što je on uradio neće imati neke velike koristi - istakao je Okolić.

--------------------------------------------------------------------------

Slavko Jovičić, poslanik SNSD u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, kaže da je riječ o bespotrebnom poslu, koji nije trebalo da inicira OHR, već BiH po modelu Dejtonskog sporazuma.

- Ona imovina koja je bitna za BiH, a to je samo mali dio, a koja je važna za funkcionisanje institucija BiH, treba se odmah uknjižiti na BiH. Sve ostalo treba se uknjižiti na vlasništvo entiteta. Po Dejtonskom sporazumu, sva imovina koja se nalazi na prostoru entiteta pripada entitetima - naglasio je Jovičić, te dodao da BiH ima sve kapacitete da sama završi posao i da se stavi tačka na to.

Jovičić smatra da je sve to imalo za cilj da se popisana imovina uknjiži kao vlasništvo države, što nije moguće po Ustavu BiH i Dejtonskom sporazumu.

----------------------------------------------------------------------

Dragutin Rodić, poslanik DNS u Narodnoj skupštini RS, kaže da ovaj popis možda predstavlja faktičko stanje.

- Smatram da ovaj popis neće ništa posebno donijeti, s obzirom da postoje znatne razlike među političarima u vezi s načinom njenog knjiženja - naglasio je Rodić.

------------------------------------------------------------------

Petar Đokić, predsjednik SP, takođe ističe da je pitanje imovine riješeno kroz Dejtonski sporazum i da je imovina vlasništvo entiteta.

- Entiteti su da sada upravljali imovinom koja se nalazi na njihovoj teritoriji. Ne znam šta je sada u pitanju, pa žele da se ta imovina dijeli. Ona je već podijeljena - naglasio je Đokić i dodao da mu nije jasno kako se svojina, koja ima svog titulara, sada može proglasiti tuđim vlasništvom.
On smatra da je očigledno da je riječ o teškom pitanju, a po takvim pitanjima politički lideri iz BiH, kako kaže, teško postižu kompromis.

-----------------------------------------------------------------

Gavrilo Antonić, generalni sekretar PDP, kaže da će ova stranka svoj stav donijeti tek kada vidi kompletan spisak popisane imovine.

- Taj posao mogao je i ranije biti završen i on nije zavisio od visokog predstavnika, već i od vlasti koje su od 2004. godine bile u BiH - rekao je Antonić.

------------------------------------------------------------

 Popisano ukupno hiljadu jedinica

Visoki predstavnik, Valentin Incko, objavio je juče da je tim za popis državne imovine, koji je uspostavljen na osnovu njegove odluke, 12. avgusta, popisao ukupno hiljadu jedinica. Incko je naglasio da je od ovih hiljadu jedinica 979 u BiH, a 21 u sedam država izvan BiH.
On je napomenuo da je državna imovina popisivana prema definiciji Savjeta ministara BiH iz 2004. godine, te pozvao političke lidere da postignu dogovor o njenoj raspodjeli.

 ŠPIRIĆ: Političkim dogovorom do raspodjele

Predsjedavajući Savjeta ministara BiH, Nikola Špirić, juče je nakon sastanka s Inckom, gdje mu je uručen CD s popisom imovine, rekao da je potrebno postići sporazum o raspodjeli imovine, kako bi bili ispunjeni uslovi za tranziciju OHR, uz konstataciju da je za to potreban i politički dogovor. Špirić je podsjetio da je u dva navrata na sjednicama Savjeta ministara BiH predlagao dopunu odluke po kojoj bi Komisija za državnu imovinu bila zadužena da dostavi preliminarni spisak imovine koja je potrebna institucijama na nivou BiH za izvršavanje njihovih ustavnih nadležnosti, ali da nije bilo spremnosti bošnjačkih ministara za njeno donošenje.

Autor sjovicicslavuj | 20 Decembar, 2009 | read_nums (596)nedjelja, 20 decembar 2009

Sve otvorenije uplitanje Turske u unutrašnje stvari BiH i neskrivena želja bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Harisa Silajdžića da se ovdašnja dešavanja kreiraju na Bosforu, potpuno su besmislica, jer je Otomanska imperija na ovim prostorima davno svršeno vrijeme i nikada neće biti obnovljena.

Rekao je ovo za "Fokus" Slavko Jovičić, poslanik SNSD u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, dodajući da odlazak Silajdžića na sastanak s turskim premijerom, Tajip Erdoganom nije iznenađujući zato što lider SBiH priželjkuje da se Turska više angažuje u BiH.

Podsjetimo, Erdogan je na sastanak pozvao i lidere SDA Sulejmana Tihića i SDP  Zlatka Lagumdžiju, s aciljem stvaranja svebošnjačke koalicije u BiH. Pozivu se odazvao samo Silajdžić.

Kako je istakao Silajdžić bi trebalo da zna da Sarajevo više nikada neće odlučivati u ime srpskog naroda i da je ta era završena.

- Srbi nisu remetilački faktor, ali nikada neće dozvoliti da neko sa strane bez obzira o kome se radi i bez obzira na veličinu tog naroda ili silu neke države neće dozvoliti da ovdje obavljaju protivustavnu prekompoziciju BiH, niti da je uređuju po mjeri samo jednog naroda. Ovdje se mogu dogovarati samo tri naroda i samo to može biti efikasno, a sve drugo može uticati na dodatnu destabilizaciju BiH, što ne želimo - podvukao je Jovičić.

Kako je istakao Turska se ne može miješati u politiku BiH najmanje iz dva razloga.

- Prvi razlog jeste to što su BiH i Turska geografski odvojene. Silajdžić ali i drugi trebalo bi da shvate da je prošlo vrijeme kada je Turska imala imperiju na ovim prostorima i da se ta imperija više neće širiti - objasnio je Jovičić.

Govoreći o odlasku Silajdžića u Tursku Jovičić je naglasio da je on trebalo da shvati da u BiH ne živi samo bošnjaški narod.

----------------------------------------------------------------------------

Mirko Okolić, poslanik u Predstavničkom domu parlamenta BiH kazao je da Turska u posljednje vrijeme pokazuje da ima veliki interes za BiH, odnosno za jedan narod.

- Turska gleda interese BiH kroz interese bošnjačkog naroda. Pošto je ova zemlja imala pohode prema ovoj teritoriji i nanijela mnogo zla, postoje određene averzije prema Turskoj, koje ona svojim postupcima dodatno produbljuje i pospješuje - kazao je Okolić, te dodao da Turska samo može da napravi još veći razdor među narodima u BiH, a nikako ne može doprinijeti nekoj vrsti stabilizacije.

Okolić je podvukao da se njihovim angažmanom samo osjeća neka vrsta nestabilnosti i napetosti u BiH.

-------------------------------------------------------------------------

Ivo Miro Jović, delegat HDZ BiH u Domu naroda parlamenta BiH, kazao je da na spoljnjom planu BiH treba tražiti partnere u EU, te dodao da smatra da Turska ne može ostvariti nikakav znatniji uticaj u BiH.

---------------------------------------------------------------------------

Predsjednik Izvršnog odbora PDP, Zoran Đerić, istakao je da inicijativa Turske da sazove sastanak predstavlja miješanje u unutrašnje stvari BiH.

- Poziv turskog premijera Erdogana liderima SDA, SDP BiH i SBiH na sastanak sa ciljem formiranja svebošnjačke koalicije, govori o tome da on ne poznaje političku scenu BiH, jer je pozvao lidere tri stranke koje se proklamuju kao multietničke - rekao je Đerić.

-------------------------------------------------------------------------

Momčilo Novaković, nezavisni poslanik u parlamentu BiH, smatra da ova inicijativa Turske ide u prilog činjenici da je u posljednje vrijeme sve prisutnije miješanje Turske u odnose unutar BiH.

----------------------------------------------------------------------

 Pokušaj stvaranja islamske države na Balkanu

Pokušaj Turske da formira svebošnjačku koaliciju u BiH predstavlja jasan znak svima da politika u BiH, kada je riječ o druga dva naroda, mora biti mnogo više sinhronizovana i povezana, kazala je Dušanka Majkić, zamjenica predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.

- U protivnom imaćemo pokušaj stvaranja nove islamske države na prostoru Evrope. Nadam se da će to osujetiti evropske zemlje - istakla je Majkićeva, te dodala da ovo nije prvi put da se Turska direktno miješa u odnose BiH, istakavši da je ta zemlja vidjela da postoji problem ujednačavanja bošnjačke politike u pravcu stvaranjа BiH koja je po mjeri islamskih država i Turske kao lidera.

Autor sjovicicslavuj | 18 Decembar, 2009 | read_nums (594)

DNEVNE NOVINE
FRANKFURTSKE VESTI

Ministar inostranih poslova (MIP) BiH Sven Alkalaj i njegov partijskih šef Haris Silajdžić najodgovorniji su za haos u MIP-u, i čine sve da BiH kroz svoju DKP mrežu bude predstavljena kao islamska zemlja u kojoj živi samo jedan narod.

PREDSTAVLJA SAMO BOŠNJAKE: Sven Alkalaj, šef diplomatije Bosne i Hercegovine

Ovo je jednoglasna ocena srpskih kadrova u zajedničkim institucijama BiH, povodom najnovijeg skandala u ambasadi BiH u Beogradu gde je ataše za kulturu Nataša Vašalić uputila prijavu za mobing od strane otpravnice poslova Amire Arifović-Harms.

------------------------------------------------------------

 

Milica Marković, zamenik predsedavajućeg Komisije za spoljne poslove parlamenta BiH, kaže da novonastalom problemu u ambasadi u BiH doprinosi činjenica da se ne želi naći rešenje za ambasadora.

- Sigurno je da čitavu situaciju koriste neki ljudi koji su se raspojasali i rade ono što žele, a što ruši ugled i ambasade i zemlje, i direktno je usmereno protiv dostojanstva jednog naroda - smatra Markovićeva.

 MIP je taj koji bi trebalo da razreši situaciju, ali, kako ističe, "upravo tu leži problem, jer ministar Alkalaj nije sposoban da rešava probleme, nego isključivo da ih stvara".

- Unapred vam mogu reći da se Komisija za spoljne poslove neće baviti ovim konkretnim problemom jer kada god su slične stvari došle na dnevni red, rečeno je da to nije u njenoj nadležnosti - dodaje ona.


Ovakva odluka Komisije nije za čuđenje, kako objašnjava, jer od devet njenih članova njih pet dolazi iz reda bošnjačkog naroda, a tek po dvoje su srpske i hrvatske nacionalnosti.

Komentarišući zahtev otpravnice poslova Amire Arifović-Harms upućen Nataši Vašalić da napiše dopis o opravdanosti otvaranja "bosanskog kulturnog centra" u Beogradu, Markovićeva podseća da ovo nije usamljen incident u kojem bošnjački kadrovi u DKP mreži pokušavaju BiH predstaviti kao monoetničku, islamsku zemlju.

- Tako je svojevremeno ambasadorka u Amsterdamu Miranda Sidran-Kamišalić predložila Predsedništvu BiH da jednom holandskom političaru bude dodeljen orden "Zlatni ljiljan", ratno odlikovanje Armije BiH. Ovakvim postupcima i ponašanjem, kao što je organizovanje konzularnog dana u džamiji, zahtev otpravnice poslova Arifović-Harms, BiH svetu pokušava da se predstavi kao islamska država u kojoj živi samo jedan narod - kaže Markovićeva.

------------------------------------------------------------------

Špijuni u diplomatiji

  Poslanik Slavko Jovičić-Slavuj naglašava da ga ne čudi haotično stanje u DKP mreži BiH jer u njoj radi mnogo ljudi iz ratnih struktura koji su bili pripadnici muslimanske obaveštajne službe AID.

- Oni se ne bave onim zbog čega su otišli u ambasade, nego obaveštajnim radom. Čitave njihove porodice su u diplomatiji. Za sav taj haos najodgovorniji je ministar Sven Alkalaj. Međutim, kod nas je problem što ministra ne možete smeniti sve dok iza njega stoji njegova partija ili dok ne umre - kaže Jovičić.

---------------------------------------------------------------

Podsetimo, Nataša Vašalić navela je da ju je Amira Arifović-Harms nazvala "četnikušom", da je od nje zahtevala da obavlja i "špijunske zadatke" odnosno da utvrdi kako je ministar prosvete RS Anton Kasipović doputovao u Srbiju bez znanja ambasade, a dobila je i naredbu da napiše dopis o opravdanosti otvaranja "bosanskog kulturnog centra" u Beogradu.

http://www.vesti-online.com/Vesti/Ex-YU/

 

Autor sjovicicslavuj | 18 Decembar, 2009 | read_nums (551)

DNEVNE NOVINE

petak, 18 decembar 2009 

Stranka demokratske akcije po svemu sudeći neće pristati da smijeni Safeta Softića s pozicije predsjedavajućeg Predstavničkog doma FBiH, kako bi ispravili evidentan debalans u raspodjeli funkcija, iako je to od ove stranke eksplicitno zatražio visoki predstavnik u BiH.

OHR je u pismu sugerisao da bi bilo najprikladnije smijeniti Softića, jer je funkcija premijera fiksna i da sama priroda pravosudnih i tužilačkih funkcija sprečava svaki politički uticaj u procesu imenovanja ili smjena.

U javnosti se spekuliše da bi Softića na funkciji mogla zamijeniti Milka Hasić, poslanik SDA iz reda srpskog naroda, koja se u protekle tri godine, iako je redovno dolazila na sjednice, rijetko javljala za riječ.

---------------------------------------------------------------------

Slavko Jovičić, poslanik u parlamentu BiH, kaže da punih sedam godina postoji potpuni debalans kada su u pitanju funkcije u FBiH.

On podsjeća da cijeli prethodni mandat, unazad četiri godine, nije bilo moguće konstituisati Vijeće naroda u FBiH, jer nije bilo Srba u FBiH.

- Danas se stanje promijenilo nagore. Ne znam kako mogu postaviti predstavnike srpskog naroda na najznačajnije funkcije. Stranke iz FBiH traže podobne Srbe koji nisu autentični predstavnici srpskog naroda, niti su ih birali Srbi. To su uglavnom članovi SDA, SDP i još nekih stranaka iz FBiH - rekao je Jovičić i podsjetio da se na prošlim izborima učestvovale i stranke iz RS u FBiH, ali zbog malog broja Srba koji žive u FBiH njihovi predstavnici nisu mogli biti izabrani.

Jovičić podsjeća da od predratnog broja Srba danas u FBiH živi svega oko tri odsto.

--------------------------------------------------------------------

Salmir Kaplan, portparol SDA, rekao je da niko od predstavnika u javnim institucijama neće dozvoliti Softićevu smjenu i da ga samo može smijeniti visoki predstavnik.

- Održan je stranački kolegijum, gdje je rečeno da se ni na koji način neće dozvoliti smjena naših članova, jer bi bila velika nepravda da se debalans, koji postoji, ispravlja na Softiću - rekao je Kaplan.

Komementarišući preporuku visokog predstavnika koju je pismeno naslovio na predsjednicu federalnog parlamenta, Borjanu Krišto, gdje od vladajućeg SDA zahtijeva dosljednu nacionalnu raspodjelu šest ključnih vodećih pozicija u FBiH, Kaplan je rekao da SDA ne mora prihvatiti sve preporuke Valentina Incka, jer on ima mehanizme za smjene.

--------------------------------------------------------------

Ustavom propisana obaveza u FBiH prekršena je na štetu Srba i u korist Bošnjaka. Umjesto dvije vodeće funkcije,, Srbima je pripala jedna, dok su Bošnjacima iz SDA pripale tri. OHR traži da se nacionalna diskriminacija ispravi, što znači da SDA mora da smijeni jednog od vodećih funkcionera u FBiH. U igri su Mustafa Mujezinović, premijer FBiH, Amir Jaganjac, predsjednik Vrhovnog suda FBiH i Softić.

Dobro upućeni tvrde da bi smjena Softića za Sulejmana Tihića značila svojevrsnu satisfakciju da se osveti Bakiru Izetbegoviću, svom najjačem predsjedničkom protivkandidatu na prošlom Kongresu, koga je Softić javno podržavao. Svi ljudi koji su podržavali Izetbegovića smijenjeni su sa stranačkih funkcija, tako da je opravdana sumnja da bi istu sudbinu mogao doživjeti i Softić. Kaplan to demantuje i kaže da je Izetbegović član SDA i da je bio jedan od kandidata na demokratskim stranačkim izborima.

----------------------------------------------------------------

 STEVANDIĆ: Vjerski i nacionalni debalans u FBiH

Nenad Stevandić, član GO SDS, smatra da u FBiH nije samo prisutan nacionalni debalans, nego i vjerski, politički i demokratski.

- U FBiH smatraju da su Srbi izvršili agresiju i učešće Srba u bilo kakvoj varijanti smatra se vrhunskim kompromisom i popuštanjem. Dok god bude mišljenje da je FBiH nastala odbranom od srpske agresije, taj debalans neće biti popravljen - naglasio je Stevandić i dodao da bi Srbi trebalo da se pitaju u FBiH, bar onoliko koliko se pitaju Bošnjaci u RS.

Stevandić je naveo primjer da Bošnjaci u RS putem Vijeća naroda RS mogu blokirati bilo kakav ustavni projekat, te onda i Srbi u FBiH zbog vlastitog interesa to isto treba da rade u FBiH.

On smatra da Srbi u FBiH ne mogu uraditi ništa, te da je poređenje RS i FBiH kao poređenje evropskog i azijskog entiteta, dva načina razmišljanja i dva koncepta budućnosti.

Autor sjovicicslavuj | 17 Decembar, 2009 | read_nums (585)

Safet Halilović

  16.12.2009
 
 
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH u srijedu uveče nije podržao Odluku predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH o smjeni ministra za ljudska prava i izbjeglice u Vijeću ministara BiH Safeta Halilovića.
 
Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić je početkom decembra donio rješenje kojim traži da se ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilović razriješi dužnosti jer ga smatra odgovornim za kašnjenje u proceduri ratifikacije Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom. 

Parlamentarci smatraju da je prijedlog o smjeni prije svega stranačko potkusurivanje.   

Udruženje invalidnih lica početkom ovog mjeseca protestvovalo je pet dana u zgradi Parlamenta tražeći ratifikaciju konvencije koja reguliše pitanja osoba sa invaliditetom, a pored toga postavili su još sedam uslova zbog kojih su nezadovoljni godinama.
 
Neratifikovana konvencija, za čije kašnjenje je predsjedavajući Vijeća ministara Nikola Špirić optužio resornog ministra Safeta Halilovića, bila je dovoljan razlog da donese odluku o njegovoj smjeni. Špirić je to ovako obrazložio:
 
„Jednostavno ja mislim da mora biti princip odgovornosti za vršenje vlasti. Bez tog principa BiH će biti još neuspješnija na svom evroatlantskom putu, u tom  sam ubijeđen, ali ja mislim način na koji je ta provrijeđena kategorija ljudi dovedena i na koji se disponiralo s njom tri dana u okviru Parlamenta i poruke, koje sam tek poslije čuo od tih ljudi daju mi za pravo da sam povukao pravi potez.“ 
 

Odluka o smjeni danas je došla na dnevni red Parlamenta koji nije bio spreman smijeniti Halilovića.
 -------------------------------------
 Beriz Belkić smatra kako je posrijedi politička igra SNSD-a:
„Da se iza svega toga krije jedna vrsta političkog obračuna u neslaganju kad je riječ o popisu državne imovine, kad je riječ uopšte o statusu, odnosno kad je riječ o razumijevanju šta je državna imovina, kad je riječ o budžetu naravno i neke stvari gdje se mi i SNSD iz RS u potpunosti razulikujemo. To ne bi trebalo prevoditi na personalni odnos i to bi trebalo da bude korektna, poštena politička borba argumentima.“

UZALUDNO TROŠENJE VRIJEMENA
--------------------------------------------------
Slavko Jovičić iz SNSD-a smatra da je odluka njegovog stranačkog kolege i predsjedavajućeg Vijeća ministara proceduralna greška.

„Mogu predlagati da ne znam ko da se smijeni. Evo sad je taj predlog da se smijeni gospodin Safet Halilović, nije imao mogućnosti. Odmah je Stranka za BiH, kontra reakcijom, zatražila smjenu predsjedavajućeg, gospodina Špirića. Ni jedna ni druga stvar nije mogluća da se desi u Parlamentu i to je samo da trošimo uzalud vrijeme, nema govora - neće biti smijenjen ni ovaj ni onaj“, kaže Jovičić. 
----------------------------------------------------------------------
Opozicione stranke uglavnom smatraju kako je ovaj slučaj, kao i prethodni, samo dokaz nefunkcionisanja vladajuće koalicije. Denis Bećirović iz SDP-a smatra da kada bi se zaista radilo o ocjeni nečijeg rada kompletno Vijeće ministara bi trebalo biti smijenjeno.
 
„Evidentno je da predsjedavajući Vijeća ministara kontinuirano želi da kreira vještački krize i vještačku destabilizaciju organa vlasti na državnom nivou. Posjećam da je taj isti Špirić prije nepunu godinu dana dao ostavku, pa je onda povukao ostavku iako se u međuvremenu nije ništa promijenilo, onda nas je to isto Vijeće ministara zabavljalo pet mjeseci sa ostavkom ministra iz SDA. I sada evo imaju namjeru da otvore novu aferu sa ministrom iz Stranke za BiH. Zaista, to je neprihvatljivo i riječ je o vještačkoj krizi u Vijeću ministara", kaže Bećirović. 
---------------------------------------------------
Momčilo Novaković, nezavisni poslanik, napominje kako se u slučaju smjene Halilovića očito radi o prebacivanju odgovornosti: 
 
„Ko je sad više odgovoran - da li je više odgovoran ministar, ili je više odgovoran predsjedavajući ili je odgovoran Parlament itd.? Suštinska stvar je uvođenje politike u još jedno jednostavno pitanje - dakle, radi se o ratifikaciji sporazuma, i da je neko htio to pitanje da rješava bez politike, ono je davno moglo biti riješeno.“ 
------------------------------------------------
Cijeli slučaj je dokaz da nema ni minimalne koordinacije između predstavnika vlasti pet vladajućih partija, kaže Branko Dokić iz PDP-a:

„Ne samo da nema minimalne koordinacije između lidera tih partija nego i onih koji su odgovorni nosioci izvršnih, pa i zakonodavnih funkcija. Dakle, to nedostaje. I sasvim je sigurno da ovo što se dešava je rezultat takve jedne nesaradnje, nedovoljne komunikacije. Očigledno da i u Savjetu ministara ne postoji jedno minimalno povjerenje jednih u druge, a oni čine koaliciju. Kamen spoticanja je vezan za to. I ovo nije prvi put - već skoro dvije godine da se dešavaju neke stvari koje zaista nisu razumljive.“ 
--------------------------------------------------  
Da je riječ o nekoj drugoj, uređenoj državi moglo bi se pomisliti da savjesni šef ministarskog vijeća želi kazniti ministra za nesavjesni rad, no riječ je o ministarskom vijeću koje je u ovoj godini usvojilo samo devet posto zakona od plana koje je samo sebi zacrtalo početkom godine - o Vijeću ministara zbog kojeg je BiH ostala u getu i nije dobila bezvizni režim. 
 
  
Autor sjovicicslavuj | 17 Decembar, 2009 | read_nums (548)utorak, 15 decembar 2009

Objavljivanjem vijesti samo na bosanskom i engleskom jeziku na zvaničnoj internet prezentaciji Kancelarije visokog predstavnika u BiH OHR još jednom potvrđuje da se svrstava samo na jednu stranu, bošnjačku, i da je sve prilagodio Sarajevu.

Rekao je ovo za "Fokus" Slavko Jovičić, poslanik SNSD u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, naglasivši da i ove jezičke opcije dodatno diskriminišu druga dva naroda u BiH, odnosno Srbe i Hrvate.

Na početnoj strani zvanične internet prezentacije OHR najnovije vijesti mogu se čitati samo na engleskom jeziku i na bosankom, a kada se izaberu opcije za srpski ili hrvatski jezik, sadržaj vijesti piše na engleskom jeziku.

- U okviru OHR nalazi se oko 95 odsto Bošnjaka i oni su sebi prilagodili sajt, a sve materijale pripremaju na bosanskom jeziku. Očito je da je OHR sve prilagodio Sarajevu - istakao je Jovičić, te dodao da na ovaj način OHR eliminiše mogućnost da druga dva naroda dobijaju i čitaju informacije na srpskom i hrvatskom jeziku.

Ako ne mogu naći ravnopravnost za tri jezika koja su priznata u BiH i ako ne mogu napraviti balans da se svi dokumenti objavljuju na priznatim jezicima, kaže Jovičić, onda se pitam šta oni uopšte rade ovdje.

----------------------------------------------------------------------------

Zoran Koprivica, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, kaže da su ovi jezički problemi samo jedan detalj koji šalje veliku poruku o OHR i njegovom odnosu prema nebošnjacima.

- Svako takvo postupanje OHR može samo da vodi još goroj i nepovoljnijoj situaciji u zemlji. Zaista je došlo vrijeme da napuste BiH, jer njihovo ponašanje ima mnogo negativnih posljedica, a BiH nema nikakvu perspektivu s tutorom kakav je OHR - kazao je Koprivica.

-------------------------------------------------------------------

Delegat HDZ BiH u Domu naroda u Parlamentarnoj skupštini BiH Ivo Miro Jović ističe da nemogućnost korištenja sadržaja vijesti na srpskom i hrvatskom jeziku potvrđuje da OHR i razni međunarodni organi smatraju da u BiH postoji samo jedan narod i jedan jezik.

- Kao pripadnik hrvatskog naroda imam pravo na svoj jezik. Pošto su sastavni dio našeg pravnog sistema i povelje i konvencije o ljudskim pravima, nesporno je i neotuđivo pravo Srba i Hrvata da koriste i srpski i hrvatski kao jednakopravne jezike - istakao je Jović, te dodao da je bosanski jezik jedini jezik u svijetu koji je izveden od teritorije, a ne od naroda, što je još jedan apsurd.

Jović smatra da OHR i mnogi ljudi u BiH nastoje da potru i određenje naroda da se zove onako kako jeste i da koristi svoj jezik, kulturu i tradiciju.

------------------------------------------------------------------

Iz OHR kratko su rekli da je njihov zvanični radni jezik engleski, a da se sadržaji prevedeni na druge jezike stavljaju na zvaničnu internet stranicu čim budu spremni. Na naše pitanje zbog čega je bosanski jezik prioritet u OHR u odnosu na srpski i hrvatski, nisu našli za shodno da nam odgovore.

Autor sjovicicslavuj | 17 Decembar, 2009 | read_nums (487)

 

БИЈЕЉИНА, 16. ДЕЦЕМБРА (СРНА) - Канцеларија високог представника у БиХ, објављивањем вијести на босанском и енглеском језику на својој званичној интернет презентацији, још једном потврђује да се сврстава само на бошњачку страну и да је све прилагодила Сарајеву, сматра посланик СНСД-а у Представничком дому парламента БиХ Славко Јовичић.
        
        Он је истакао да у ОХР-у ради око 95 одсто Бошњака који су сајт прилагодили себи, а све материјале припремају на босанском језику, нагласивши да и ове језичке опције додатно дискриминишу Србе и Хрвате у БиХ, јер ОХР елиминише могућност да друга два народа добијају информације на свом језику.

        "Ако не могу наћи равноправност за три језика, која су призната у БиХ, и ако не могу направити баланс да се сви документи објављују на признатим језицима, онда се питам шта они уопште раде овдје", изјавио је Јовичић за "Фокус".

        Делегат у Дому народа парламента БиХ Зоран Копривица каже да су ови језички проблеми само један детаљ који шаље велику поруку о ОХР-у и његовом односу према небошњацима.

        "Свако такво поступање ОХР-а само може да води још горој и неповољнијој ситуацији у земљи. Заиста је дошло вријеме да напусте БиХ, јер њихово понашање има много негативних посљедица, а БиХ нема никакву перспективу с тутором какав је ОХР", рекао је Копривица.

        Делегат ХДЗ-а БиХ у Дому народа Иво Миро Јовић сматра да немогућност кориштења садржаја вијести на српском и хрватском језику потврђује да ОХР и разни међународни органи сматрају да у БиХ постоје само један народ и језик, те да је босански једини језик у свијету који је изведен од територије, а не од народа, што је још апсурд.

        Јовић оцјењује да ОХР и многи људи у БиХ настоје да потру и одређење народа да се зове онако како јесте и да користи свој језик, културу и традицију.

        На почетној страни званичне интернет презентације ОХР-а најновије вијести могу се читати само на енглеском и на босанском језику, а када се изаберу опције за српски или хрватски језик, садржај вијести пише на енглеском језику.

        Из ОХР кратко су рекли да је њихов званични радни језик енглески, а да садржаје преведене на друге језике стављају на званичну интернет страницу чим буду спремни.

http://www.rtrs.tv/vijesti/

Autor sjovicicslavuj | 12 Decembar, 2009 | read_nums (530)

Datum: 11.12.2009
Autor: Г. Маунага, М. Филиповић

БAЊA ЛУКA - Руководилац Посебног одјељења за ратне злочине Тужилаштва БиХ Дејвид Швендимен је у петак, посљедњег радног дана, обуставио истраге у "предмету Бешлагић и други", који су осумњичени за ратни злочин у Тузли 15. маја 1992. године над припадницима ЈНA.

Швендимену мандат за ову функцију истиче у понедјељак, 14. децембра.

Тужилаштво БиХ је саопштило да је Швендимен обуставио и истраге у предмету против Вахида Aлагића, Фаика Шпаге и Зије Ланџе. Они су били осумњичени за почињене ратне злочине над Србима у селу Брадина у Коњицу у мају 1992. године.

Швендимен сматра да је истрага у овим предметима проведена у складу са законом и да прикупљени докази не поткрепљују оптужбе против иједног именованог осумњиченог за ратне злочине, саопштило је Тужилаштво БиХ.

- Када је ријеч о особама које су означене као осумњичени, не постоје докази који испуњавају стандарде довољне да би их се могло оптужити за злочин - наводи се у саопштењу Тужилаштва БиХ.

Наведено је да је Швендимен у четвртак дао сагласност на одлуку Колегијума тужилаца Посебног одјељења за ратне злочине Тужилаштва БиХ да се истрага у "предмету Бешлагић и други" обустави. Селим Бешлагић је био ратни градоначелник Тузле.

МУП РС затражиће од ВСТС-а да преиспита одлуке Тужилаштва БиХ и да предмете "Тузланска колона" и "логор Брадина" додијели другом тужиоцу, те да се обнови истрага у ова два случаја.

Координатор Тима за истраживање и документовање кривичног дјела ратног злочина у МУП-у РС Симо Тушевљак изјавио је Срни да је МУП РС изненађен овом одлуком Тужилаштва БиХ, наводећи да ће као подносилац службених извјештаја и кривичних пријава, МУП РС искористити сва правна средства.

Одлука Тужилаштва БиХ најбоља је потврда да је Тужилаштво БиХ политичка, а не правосудна институција, и како се дневнополитички манипулише истрагама на штету Срба, рекли су Срни у Влади РС.

- То је још један доказ да је крајње вријеме да се редефинише статус и Суда и Тужилаштва БиХ и да странци у улогама судија и тужилаца у БиХ немају више шта да траже - кажу у Влади и додају да је Швендимен и овом одлуком показао да су све примједбе на његову непрофесионалност и пристрасност у потпуности на мјесту.

Предсједавајући Парламента БиХ Милорад Живковић каже да Швендимен поступа по узору на високе представнике који су на крају мандата доносили одлуке уперене против РС и Срба.

- Он на одласку из БиХ жели да се додвори Бошњацима и онима који су их по задатку послали у БиХ. Јасно је да су стране судије и тужиоци у БиХ дошли по задатку, али је очигледно да не могу да остану јер не могу да помогну правосудном систему - каже Живковић.

Извршни секретар СНСД-а Рајко Васић каже да се ради о Швендименовој освети због отказивања гостопримства страним судијама и тужиоцима у БиХ.

- Други разлог такве одлуке је покушај да се због тих наводних истрага странци оставе у БиХ. Aли то није никаква политичка трагедија, јер БиХ иначе не истражује злочине који су почињени овдје и не третира их једнако - каже Васић.

Тужилаштва и судови у БиХ се, додаје, кад-тад морају преузети у своје руке и сви злочини се морају истражити. Чекајући, каже, да то ураде страни тужиоци и судије, нећемо ништа постићи.

- Не треба то схватити као трагедију него као политички притисак и ситно калкулисање. Да је хтио, Швендимен је то до сада све могао да истражи - истиче Васић.  

Предсједник Савеза логораша РС Бранислав Дукић огорчен је Швендименовом одлуком о обустављању истраге у случају "Тузланске колоне" и злочина почињених над Србима у Коњицу.

- Ријеч је о невјероватној и скандалозној одлуци, јер је Швендимен обуставио истраге у два стравична злочина над српским народом и то неколико дана пред одлазак из Тужилаштва БиХ - казао је Дукић.

Истакао је да је ријеч о Швендименовом невиђеном безобразлуку и лицемјерству.

- Не могу да вјерујем да као странац који је дошао овдје да ради по правним нормама и примао баснослован лични доходак, може да буде толико лицемјеран према једном народу и да учини овакав уступак Бошњацима на самом одласку у СAД и истеку мандата у БиХ - рекао је Дукић.

Овим потезом, додао је, Швендимен жели да каже да је српски народ злочинац, а бошњачки жртва.

- Свјестан да Срби нису подржавали останак страних судија и тужилаца, Швендимен је очигледно желио да напакости Српској - казао је Дукић.

Предсједник БОРС-а Пантелија Ћургуз рекао је да је неприхватљив једностран приступ Тужилаштва БиХ да обустави ове истраге.

- Борцима је одавно јасан однос Тужилаштва БиХ и појединаца у Суду БиХ када је ријеч о процесуирању ратних злочина над српским народом, јер они раде по смишљеном пројекту чији је циљ да се српски народ и РС представе као агресори а други браниоцима БиХ - изјавио је Ћургуз.

Бивши логораш и посланик у Парламенту БиХ Славко Јовичић каже да Швендимен није био на озбиљној функцији, да би вијест о обустављању истрага злочина против Срба схватио као новогодишњу шалу.

- Немам доказа за тврдње да је Швендимен за овакве одлуке добио велики новац, али сигурно да је много новца добио на функцији коју је обављао, а не радећи ништа. Ради се о цинизму, хипокризији и понижавању српског народа - каже Јовичић.

У нападу бошњачких снага на колону ЈНA у Тузли маја 1992. године убијено је најмање 50 војника, а рањено 44. За ове злочине пред Вијећем за ратне злочине Окружног суда у Београду Илија Јуришић је осуђен на 12 година затвора.

Свједочење

Злочини у Брадини и Главатичеву, који су се на терет стављали Aлагићу, Ланџи и Шпаги, само су дио злочина над Србима у Коњицу. Тог 25. маја 1992. године, када су српско село Брадину напале удружене снаге Зелених беретки, Хрватског вијећа одбране и Хрватских оружаних снага убијено је 44 Срба, 36 из Брадине и осам из оближњег села Брђани.

Њих 26 је сахрањено у масовној гробници у порти православног храма у Брадини.

Преживјели Срби су послије напада на Брадину заробљени и одведени у злогласни логор Челебић, гдје су мучени и убијани.

- Нема те куће која тога дана није била завијена у црно - испричао је некадашњи мјештанин Брадине Благоје Ђорић.

На земљи Богдана Куреша, убијеног на кућном прагу, изграђена је џамија. Преживјела Богданова дјеца одавно траже да се џамија измјести са њиховог срушеног огњишта и процес је у току. Недуго по изградњи на џамији је постављена спомен-плоча на којој пише да је "25. маја 1992. Брадина ослобођена од четника".

Бивши житељ Брадине Борислав Глигоревић био је затворен, са сином Миланом, у логор Челебић.

- Изгубио сам сваку наду да ће злочини у Брадини икада бити кажњени, а злочинци изаћи пред лице правде. Овдје је живот заувијек стао - испричао је Глигоревић.

Страхиња Живак, којем су у Брадини стријељани синови Слободан и Велимир, мајка Босиљка и десет ближих рођака, написао је 11 књига у којима свједочи о злочину у овом мјесту.

"Босић није надахнут"

Предсједник Српске демократске странке Младен Босић није желио да коментарише обустављање истраге у вези са случајем "Тузланска колона" и почињених злочина над Србима у Коњицу.

- Нисам надахнут да то коментаришем - казао је Босић.

Текст на линку: glassrpske./vijest/

Autor sjovicicslavuj | 11 Decembar, 2009 | read_nums (524)

Истраживање Фондације „Фридрих Еберт” у Сарајеву показује да се Срби углавном позивају на хонорарне послове и оне по уговору, Хрвати на послове који захтевају средњу стручну спрему, а Бошњаци се примају у стални радни однос

Од нашег дописника

Сарајево – Резултати истраживања које је недавно провела Фондација „Фридрих Еберт” потврдили су да постоји дискриминација приликом запошљавања Срба, као и Хрвата у такозваном мултиетничком Сарајеву. Наиме, ово истраживање, прво такве врсте у БиХ, показало је да се Срби углавном позивају на хонорарне послове и по уговору, Хрвати на послове који захтевају средњу стручну спрему, а Бошњаци се примају у стални радни однос.

------------------------------------------------------------

– Непотребно је позивати се на резултате истраживања, јер је и птицама на грани јасно да у Сарајеву, кад је о запосленим реч, Срба нема, или их има тек толико да се могу пребројати на прсте. Пре рата у сарајевским здравственим установама, на пример, радило је око 600 Срба, врсних доктора и стручњака, а данас од њих толико не ради ниједан. Иста ситуација је и на факултетима, јер је више од 500 професора српске националности самовољно отишло, или је после рата протерано – каже посланик у Парламенту БиХ Славко Јовичић.

Додаје да у Сарајеву, које је по његовом мишљењу „највећи исламски центар на Балкану”, Срба нема ни на челним позицијама ни у једној другој сарајевској институцији, јавном предузећу или било којој значајнијој организацији.

На тврдње које долазе из бошњачких кругова да у овом тренутку Срби предњаче, кад су у питању водеће функције на нивоу државе, Јовичић каже да „то не може бити мерило мултиетничности, јер су Срби који раде у заједничким институцијама само на привременом раду”.

Наравно, каже он, и ова слика би била потпуно другачија и стање би било горе да „то што јесте није резултат одлуке о конститутивности која је морала да буде испоштована”.

------------------------------------------------------------------------

О Сарајеву, као граду који може да буде пример суживота, мултикултуралности и мултиетничности причају углавном и једино Бошњаци, док лидер СДП-а Златко Лагумџија исте ове епитете врло често приписује Тузли. Да ни његове тврдње нису тачне, да су произвољне и чиста фарса, доказују подаци којима располаже Бошко Милић, представник Српског грађанског већа 1993. у Тузланском кантону.

„Од 86 директора школа на подручју овог кантона ниједан није Србин, пре неколико дана примљен је један Хрват, док су сви остали Бошњаци. Млади наставник географије Синиша Симић, који је 120 пута конкурисао за посао и сваки пут одбијен, не може да добије стални посао, јер његова судбина је у рукама директора једне школе који сматра да „Симић не може предавати наш национални предмет”, што је смешно – каже Милић. Незванично сазнајемо да у Лагумџијиној „мултиетничкој” Тузли, односно Министарству унутрашњих послова овог кантона „ради више од 1.600 Бошњака, 140 Срба, 124 Хрвата и 55 осталих“. У истом овом МУП-у, како извештавају медији, на недавно завршеном конкурсу „пропао” је и Србин Кристијан Василић, „без обзира што је дипломирао криминалистику са просечном оценом девет и на интервјуу показао изузетно опште знање”. У правим мултиетничким срединама, што Сарајево, а и Тузла очито нису, живот се одвија потпуно другачије, а и на конкурсима „не пропадају” најбољи, што би, коначно, морали да схвате и бошњачки политичари, они што се заклињу у мултиетничност и могућност суживота у БиХ.

Давор Ковачевић

Autor sjovicicslavuj | 11 Decembar, 2009 | read_nums (480)

        САРАЈЕВО, 11. ДЕЦЕМБРА /СРНА/ - Посланик СНСД-а у Парламентарној скупштини БиХ Славко Јовичић сматра срамотним одлуке тужиоца Тужилаштва БиХ Дејвида Швендимена да обустави истраге у предметима о ратним злочинима над припадницима ЈНА у "тузланској колони" и над српским цивилима у Брадини и Главатичеву.

        "Неколико мјесеци понављам да српски посланици неће продужити мандат страним тужиоцима и судијама у Суду БиХ. Он није дошао овдје да нешто ради када су у питању српске жртве већ је дошао и био добро плаћан да по тим предметима не предузима ништа", рекао је Срни Јовичић, који је 44 мјесеца провео у пет муслиманских логора.

        Према његовим ријечима, трагично је да Швендимен у два предмета у којима су жртве били Срби прекида истрагу сада када је свестан да неће бити продужен мандат судијама и тужиоцима у парламенту БиХ.

        "До сада су излазили са бесмисленим изјавама из Тужилаштва БиХ да су истраге у току, а сада Швендимен жели јавно да саопшти да је истраживао и страдање Срба. Ту је ријеч о уцјени и освети Србима, односно нама који знамо да ништа није радио у предметима у којим су жрвте биле Срби", рекао је Јовичић.

        Јовичић сматра да је Швендимену једино жао што ће остати без добре плате и привилегија које је имао у БиХ.

        "Ми ћемо га врло брзо заборавити јер су резултати његовог рада равни нули када су у питању српске жртве. Ратни злочини никада не застаријевају и доћи ће неко ко ће морати отворити и завршити те предмете и разумном року, а не као Швендимен да их се сјети када треба да оде из БиХ", рекао је Јовичић.

        Он је нагласио да би странци требало да се запитају колико је предмета процесуирано у којима су Срби били жртве.

        Руководилац Посебног одјељења за ратне злочине Тужилаштва БиХ Дејвид Швендимен дао је сагласност за обустављање истраге у предметима Тузланска колона и за злочине на подручју општине Коњиц 1992. године.
        
        Током напада на колону ЈНА у Тузли маја 1992. године убијено најмање 50 војника, док је у селима Брадина и Главатичево на подручју општине Коњиц страдало 48 српских цивила.

Autor sjovicicslavuj | 10 Decembar, 2009 | read_nums (522)

        САРАЈЕВО, 10. ДЕЦЕМБРА /СРНА/ - Чланови Заједничке комисије за надзор над радом Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ Парламентарне скупштине БиХ данас су на јавној трибини у Зеници презентовали рад те агенције, а посебна пажња била је посвећена закону који се односи на ту агенцију, те Закону о заштити тајних података, изјавио је Срни члан ове комисије Славко Јовичић.

        Он је додао да су чланови ове заједничке парламентарне комисије током трибине, под називом "Парламентарни надзор над радом обавјештајно-безбједносних служби", настојали пристунима указати на чињеницу да Обавјештајно- безбједносна агенција БиХ постиже одличне резултате, иако је настала од националних агенција које су међусобно ратовале на овим просторима од 1992. до 1995. године.

        Јавну трибину у Зеници организовали су Парламентарна скупштина БиХ и Правни факултет Универзитета у Зеници.

        Осим Јовичића, трибини су присуствовали предсједавајући и други замјеник Заједничке комисије за надзор над радом Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ Мирко Околић и Шемсудин Мехмедовић, те чланови Хилмо Неимарлија и Хазим Ранчић.

        Скупу су присуствовали и представници Мисије ОЕБС-а у БиХ и НАТО штаба Сарајево.

        Парламентарна скупштина БиХ је већ раније организовала сличну трибину у Бањалуци, а наредна је планирана за идућу седмицу у Сарајеву.

Autor sjovicicslavuj | 9 Decembar, 2009 | read_nums (501)
Ни један од до сада предложених текстова не задовољава укус политичара, па Босна и Херцеговина већ десетак година нема стихове који прате државну химну
Од нашег дописника

Сарајево – Босна и Херцеговина је једна од ретких, ако не и једина земља у свету која десетак година има музику, али не и текст химне, а како ствари тренутно стоје тешко је прогнозирати да ли ће га, и када, имати, с обзиром на чињеницу да одабрани текст химне није по укусу свих политичара, па је због тога пао у парламентарној процедури. Наиме, закон о тексту химне подржали су у првом читању посланици Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, а одбацили делегати из реда српског народа у Дому народа, зато што сматрају да је понуђени текст „превише безбојан”.

---------------------------------------------------------------

„Прича о тексту химне БиХ, практично, завршена је, парламентарна процедура искоришћена је у овом случају. У земљи каква је Босна и Херцеговина никада се и неће моћи написати текст химне којим ће бити задовољни представници сва три конститутивна народа”, каже Славко Јовичић, посланик у Парламенту БиХ и један од чланова Комисије за избор текста химне.

Он, као један од доказа овој тврдњи, наводи реаговање сарајевског академика и познатог књижевника Абдулаха Сидрана на његов предлог, на једној од седница комисије, да се у текст химне унесе и реч слога. Сидран је то, тврди Јовичић, „априори одбацио, уз образложење да га то асоцира на познату српску изреку 'Само слога Србина спасава'. За бошњачке чланове комисије био је неприхватљив и Јовичићев предлог да се у текст химне, као регије, уврсте Босна, Херцеговина и Крајина, јер и то их, како су образложили, „аутоматски асоцира на три ентитета, односно на савез суверених регија”.

--------------------------------------------------------------------------

Заменик председавајућег Дома Народа Парламентарне скупштине БиХ Душанка Мајкић, такође, сматра да је прича о тексту химне БиХ завршена и да „земљи која је подељена по свим шавовима није ни потребна химна”. Она сугерише да то што је текст химне избачен из парламентарне процедуре не треба доживљавати као нешто што је спектакуларно, јер су и „далеко важнији договори у овој земљи пропали”. Текст, према њеним речима, „није имао елементе кохезије, не побуђује било какве емоције, то није свечана песма”, али у њему, исто тако, „не постоји ниједна реч која је увредљива, или тенденциозна”. Међутим, „БиХ политичари у овом тренутку не треба да се баве текстом химне, јер имају преча посла, требало би прво да се потруде и да изграде међусобно поверење, да побољшају односе међу народима”.

------------------------------------------------------------

Председник Комисије за избор текста химне Хилмо Неимарлија за неуспео покушај усвајања текста, условно речено, окривљује управо Мајкићеву, јер сматра да је њена тврдња да „није време за химну” утицала на одлуку српских делегата. Он напомиње да је „цела процедура око избора текста била потпуно регуларна” и да „понуђени текст химне, ни по чему, није споран за Србе”, а каква ће бити његова даљња судбина, он о томе не жели да говори. Према закону спорни текст би, уколико се о томе постигне договор, могао бити поново враћен у парламентарну процедуру, али тек након што прође шест месеци.

На конкурс за избор текста химне стигло је 339 предлога из БиХ и неких других земаља. У парламентарну процедуру Комисија је упутила текст који је настао спајањем текстова два аутора: Душана Шестића и Бењамина Исовића.

Давор Ковачевић

    My picture!

Kategorije

Arhiva