Slavko Jovičić -

RS je srpski entitet i zato ima krsnu slavu!

Autor sjovicicslavuj | 30 Decembar, 2009 | read_nums (549)
  DOGAđAJI DANA
  30-12-2009
   

  - De­ve­ti ja­nu­ar je Dan Re­pu­bli­ke Srpske i ni­gdje ne sto­ji da je to i krsna sla­va ovog en­ti­te­ta, ta­ko da ne vi­dim šta je tu pro­blem. A to što po­li­tičari pra­vo­slav­ci u RS na­kon svačnog obi­lježava­nja Da­na RS odu crkvu ka­ko bi obi­lježili svo­ju krsnu sla­vu, je nji­ho­vo pra­vo kao po­je­din­ca ko­ji sla­ve taj pra­znik!.

  Sla­vu­je­va priča

  Ovim ri­ječima je Slav­ko Jo­vičić Sla­vuj, po­sla­nik SNSD - a u Pred­sta­vničkom do­mu Par­la­men­tar­ne skup­šti­ne BiH, re­ago­vao na upo­zo­re­nja boš­njačkih li­de­ra da je krsna sla­va RS, osim što je u naj­ma­nju ne­pri­mje­ren pra­znik en­ti­te­ta zbog kon­sti­tu­ti­vnih i „je­dna­ko­pra­vnih" ne­srba ko­je žive ta­mo, ta­kođer i ne­le­gi­ti­man i ne­za­ko­nit. Boš­njački po­li­tičari u RS, čes­to upo­zo­ra­va­ju da su iz Za­ko­na o pra­zni­ci­ma u RS iz­bri­sa­ne sla­ve RS i ja­vnih in­sti­tu­ci­ja ma­da to po­li­tičare RS - a ne ome­ta u obi­lježava­nju krsne sla­ve ovog ma­njeg en­ti­te­ta i os­ta­lih in­sti­tu­ci­ja.

  -Pra­znik Dan Re­pu­bli­ke Srpske je pre­dviđen za­ko­nom i on se je­di­no i sla­vi kao en­ti­tes­ki pra­znik 9. ja­nu­ara. Na­ra­vno, ni­ko Boš­nja­ke ne tje­ra da sla­ve krsnu sla­vu, ko­ja ta­kođer pa­da na taj dan, ali je red da se po­zo­vu i oda­zo­vu na ce­re­mo­ni­ju obi­lježava­nja Da­na RS - ka­zao je Jo­vičić za "San" i us­tvrdioo da "ni­gdje u po­zi­vni­ca­ma ne pi­še da se sla­vi krsna sla­va ne­go sa­mo Dan RS - a".

  Stvar većine

  No, na­kon što smo ga in­for­mi­sa­li da očito ni­je do­bro pro­vje­rio šta pi­še na po­zi­vni­ci, a pi­še, između os­ta­log, "...u sklo­pu obi­lježava­nja 9. ja­nu­ara Da­na Re­pu­bli­ke Srpske i krsne sla­ve RS Sve­tog ar­hiđako­na Ste­fa­na..." Jo­vičić je odje­dnom pro­mi­je­nio ploču. Krsna sla­va vi­še ni­je bi­la stvar po­je­din­ca pra­vo­sla­vne vje­roi­spo­vi­jes­ti ne­go...

  - Srbi su većina u Re­pu­bli­ci Srpskoj i to je to. Us­tav RS je ta­ko to re­gu­li­sao i to ni­kog ne tre­ba da vri­jeđa. Pot­pred­sje­dnik RS, ko­ji je vođa boš­njačkog na­ro­da u RS, ima pra­vo da taj dan uop­šte ne dođe, uos­ta­lom ne­ra­dni je dan, a s ob­zi­rom na ka­kvoj je fun­kci­ji nje­mu je sva­ki dan ne­ra­dni - prav­dao se on.

  A na na­še pi­ta­nje za­što en­ti­tet sla­vi pra­znik ko­ji je pro­tiv­za­ko­nit Jo­vičić ni­je imao od­go­vor, ako se ti­me even­tu­al­no ne može sma­tra­ti ne­bu­lo­zna rečeni­ca: „U BiH mno­ge stva­ri ni­su us­ta­vne, pa ni sam Us­tav ni­je us­ta­van..."

  OHR bez sta­va

  Boš­njački po­li­tičari su čes­to upo­zo­ra­va­li i OHR i vi­so­kog pred­sta­vni­ka u BiH na to da po­li­tički zva­nični­ci RS - a bez ob­zi­ra na pro­tiv­za­ko­ni­tost sla­ve krsnu sla­vu RS - a. Tražili su od vi­so­kog pred­sta­vni­ka da is­ko­ris­ti svo­je ovlas­ti i da ri­je­ši ovaj pro­blem jer su oni ne­moćni. Na na­še pi­ta­nje hoće li Vi­so­ki pred­sta­vnik u BiH Va­len­tin In­cko po­du­ze­ti ne­što kon­kre­tno po ovom pi­ta­nju iz OHR - a ni­smo do­bi­li od­go­vor.

  Dž. Bu­snov


Dodaj komentar

Komentar će biti proveren pre nego što se objavi.

Zapamti me

  My picture!

Kategorije

Arhiva