Slavko Jovičić -
Autor sjovicicslavuj | 27 Avgust, 2009 | read_nums (664)

                   

SARAJEVO - 27-08-2009 -   DOGAĐAJI DANA

 
 
 

Bo­ra­čka or­ga­ni­za­ci­ja RS-a na­jav­lju­je da će po­du­ze­ti ra­di­kal­ne mje­re ka­ko bi «na­tje­ra­li vlas­ti da pi­ta­nje zlo­či­na nad Srbi­ma sta­ve u prvi plan da bi is­ti­na bi­la ve­ri­fi­ko­va­na i pu­tem sud­skih pro­ce­sa, na­vo­de­ći da je vi­še od 5.000 Srba mal­tre­ti­ra­no u 126 lo­go­ra Sa­ra­je­va». Na­ime, pred­sje­dnik ove or­ga­ni­za­ci­je Pan­te­li­ja Ćur­guz pri­je­ti da ne­će do­zvo­li­ti da se obi­lje­že go­diš­nji­ce stra­da­nja Boš­nja­ka u Pri­je­do­ru, Fo­či, Sre­bre­ni­ci..., dok se ne obi­lje­že stra­da­nja Srba u Sa­ra­je­vu.

La­ži i izmiš­ljo­ti­ne

Veljko Droca

Pred­sje­dnik Upra­vnog odbo­ra Srpskog gra­đan­skog vi­je­ća (SGV) Ve­ljko Dro­ca na­gla­ša­va da „ni­su vri­je­dne paž­nje tvrdnje ko­je do­la­ze iz ma­njeg bh. en­ti­te­ta o ma­so­vnom zlos­tav­lja­nju i stra­da­nju na sto­ti­ne Srba u Sa­ra­je­vu to­kom pro­te­klog ra­ta". - Ne tre­ba obra­ća­ti paž­nju na te pra­zne i šu­plje pri­če! To su izmiš­ljo­ti­ne i la­ži u ko­je ni­ko vi­še ne vje­ru­je. Oni ko­ji ih pla­si­ra­ju su me­ne još 1992. go­di­ne htje­li ubi­ti u Go­ra­ždu, ali sam im po­bje­gao 31. mar­ta. Ne­ka ne­ko ka­že gdje su bi­li ti lo­go­ri i gdje su žrtve! La­žno go­vo­re­ći o bro­ju ubi­je­nih i bro­ju lo­go­ra oni sa­mi se­be do­vo­de u si­tu­aci­ju da im ni­ko ni­šta ne vje­ru­je - ka­že Dro­ca za «San» is­ta­knuv­ši da tim pri­ča­ma ne tre­ba pri­da­va­ti ni­ka­kav zna­čaj.

Di­ja­log s bu­da­la­ma

Opi­su­ju­ći „te­ži­nu" pro­pa­gan­dnih stri­je­la iz RS-a na ra­čun Sa­ra­je­va, ko­jom se po­ku­ša­va­ju izje­dna­či­ti žrtve i zlo­čin­ci, Ve­ljko Dro­ca po­slu­žio se kon­sta­ta­ci­jom Ab­du­la­ha Si­dra­na: «Ko vo­di di­ja­log sa bu­da­la­ma, ve­ća je bu­da­la od bu­da­le!». - Tre­ba sve pre­pus­ti­ti na­dle­žnim stru­čnim drža­vnim or­ga­ni­ma. Dos­ta je te uho­da­ne pri­če ko­ja pos­ta­je bes­pre­dme­tna - za­klju­čio je Dro­ca.

-----------------------------------------------------

Is­to­vre­me­no, do­pred­sje­da­va­ju­ći Skup­šti­ne Kan­to­na Sa­ra­je­vo Sve­to­zar Pu­da­rić ka­že da se go­di­na­ma s vre­me­na na vri­je­me po­jav­lju­ju sli­čne tvrdnje «o pos­to­ja­nju de­se­ti­na sto­ti­na lo­go­ra po Sa­ra­je­vu, or­ga­ni­zo­va­nom pro­go­nu Srba, nji­ho­vom zlos­tav­lja­nju, sis­te­mat­skom ubi­ja­nju i pro­ga­nja­nju».

Svetozar Pudarić


                             Ra­zli­či­ti mo­ti­vi

- Či­nje­ni­ca je da u Sa­ra­je­vu ni­je pos­to­ja­lo ni­ka­kvo or­ga­ni­zo­va­no ni sis­te­mat­sko pro­ga­nja­nje bi­lo ko­ga po bi­lo ko­joj osno­vi. Ono što je fa­kat i što je či­nje­ni­ca jes­te da su mno­gi lju­di za vri­je­me ra­ta trpje­li od če­tni­čkih gra­na­ta i snaj­per­skih me­ta­ka, iz­gla­dnji­va­nja i op­sa­de Sa­ra­je­va, ali su trpje­li i te­ror od kri­mi­na­la­ca ko­ji su bi­li u je­di­ni­ca­ma ko­je su ka­sni­je bi­le uklju­če­ne u Oru­ža­ne sna­ge BiH - po­jaš­nja­va Pu­da­rić do­da­ju­ći da su se „u po­čet­ku prvi or­ga­ni­zo­va­li oni ko­ji su ima­li oru­žje". - Ki­mi­nal­ci su se me­đu prvi­ma or­ga­ni­zo­va­li. Sve su pro­da­vni­ce po Sa­ra­je­vu oplja­čka­ne, a ni­je ni­ka­kav agre­sor ušao. Po Sa­ra­je­vu su lju­di ubi­ja­ni za­to što se mi­sli­lo da ima­ju pa­re. Srbi su nes­ta­ja­li za­to što se mi­sli­lo da se o nji­ma ne­će vo­di­ti ra­ču­na jer sva­ka­ko de­se­ti­ne i sto­ti­ne njih bje­že sva­ko ve­če a da ni­ko ni­šta ne ka­že. Ču­ve­ni je pri­mjer na Trgu he­ro­ja gdje je po­ro­di­ca Zor­nić po­ku­ša­la oku­pi­ra­ti ci­je­li kvart - pri­ča nam Pu­da­rić pot­crtav­ši da se ti po­je­di­na­čni slu­ča­je­vi «ni­ka­ko ne mo­gu izje­dna­ča­va­ti sa po­li­ti­čki mo­ti­vi­ra­nim sis­te­mat­skim i or­ga­ni­zo­va­nim pro­ga­nja­njem, s na­mje­rom pro­tje­ri­va­nja is­tre­blje­nja i uzi­ma­nja te­ri­to­ri­je ko­ji je pro­vo­đen u kon­cen­tra­ci­onim lo­go­ri­ma u Ma­nja­či, Omar­skoj, lu­ci Brčko, Bat­ko­vi­ću, a što je po­če­lo sa naj­ve­ćim zlo­či­nom pro­tiv ci­vil­nog sta­no­vniš­tva u ra­tu u BiH uo­pće u Pri­je­do­ru i Ko­zar­cu i za­vrši­lo je­dna­ko stra­vi­čnim zlo­či­nom u Sre­bre­ni­ci». - Či­nje­ni­ca jes­te da su mno­gi lju­di u Sa­ra­je­vu ubi­je­ni. Moj ko­mši­ja Mi­lu­tin Maj­da­no­vić je ubi­jen. Ali to ni­je, ne mo­že i ni­kad ne­će bi­ti ono što je bi­lo or­ga­ni­zo­va­no i sis­te­mat­sko pro­tje­ri­va­nje lju­di s pros­to­ra da­naš­njeg ma­njeg bh. en­ti­te­ta. To je su­štin­ska ra­zli­ka! Lju­de ko­ji su ubi­li mog ko­mši­ju i broj­ne dru­ge lju­de po Sa­ra­je­vu ili po­ro­di­cu Ris­to­vić u Ve­le­ši­ći­ma, tre­ba pro­ce­su­ira­ti i osu­di­ti za ono što su ura­di­li - ka­že Pu­da­rić za naš list.

On na­po­mi­nje da su ubi­ce ko­je je spo­me­nuo „vrši­li ubis­tva iz ko­ris­to­lju­blja, ili ne­kog dru­gog ra­zlo­ga, a ni­su to ura­di­li kao dio ve­li­ko­drža­vnog pro­je­kta ni­ti je­dnog ra­sis­ti­čkog i fa­šis­ti­čkog pro­je­kta ko­je po­dra­zu­mi­je­va is­tre­blje­nje ili ise­lje­nje zna­čaj­nog di­je­la lju­di ko­ji ni­su is­ti kao oni, kao što se de­si­lo u RS-u".

 -----------------------------------------------------------

 Sla­vu­je­va ver­zi­ja

S dru­ge stra­ne, Slav­ko Jo­vi­čić Sla­vuj, na upit o „sa­ra­jev­skim lo­go­ri­ma za Srbe" od­go­va­ra da je i sam „bio za­to­čen u lo­go­ru Si­los Tar­čin ko­ji je otvo­ren 11. ma­ja 1992. a za­tvo­ren 27. ja­nu­ara 1996. go­di­ne". - U Hra­sni­ci je bi­lo ne­ko­li­ko lo­ka­ci­ja gdje sam ja do­vo­đen šest mje­se­ci na prve bor­be­ne li­ni­je uz aero­drom­sku pis­tu da ko­pam sve tran­šee i ut­vrđe­nja za fa­mo­zni tu­nel ko­ji se da­nas zo­ve Tu­nel spa­sa. Lo­go­ri su se na­la­zi­li i na Igma­nu, u biv­šem ho­te­lu «Mra­zi­šte», biv­šoj ka­sar­ni JNA Kru­pa u Zo­vi­ku, a u Sa­ra­je­vu je naj­po­zna­ti­ji bio u biv­šoj ka­sar­ni «Vi­ktor Bu­banj», te stu­den­tski dom «Mla­den Sto­ja­no­vić», pod­ze­mni ma­ga­ci­ni «Fe­ro­elek­tra» i ob­da­ni­šte Sun­ce na Do­bri­nji. Sva­ko je imao i svoj pri­va­tni lo­gor - Ju­ka Pra­zi­na, Ca­co, po­li­ci­ja, voj­ska. Pos­to­ji spi­sak svih lo­go­ra ko­ji su iden­ti­fi­ko­va­ni na osno­vu izja­va svje­do­ka i lju­di ko­ji su bi­li za­tvo­re­ni na tim lo­ka­ci­ja­ma  - tvrdi Jo­vi­čić.

------------------------------------------------------------------

Autor: I. Tre­pa­lo­vacNAPOMENA - Slavko Jovičić Slavuj: ČIM NADJEM SLOBODNOG VREMENA, gospodo Droca i Pudariću - odgovoriću vam na sve laži o kojima ste govorili u ovom tekstu. Naravno, da se neću spuštati na vaš nivo, niti ću vas nazivati budalama, a pogotovo neću fašistima. Ali, kad krenu procesuiranja pred Sudom BiH za počinjene ratne zločine nad našim narodom u Sarajevu, očekujte da vas pozovem za svjedoke, što vam neće biti teško, nadam se!!!

 Ovom prilikom ću vam samo reči da sam ja u politiku ušao iz nužde, upravo zbog takvih kao što ste vi - da vam ne bih dozvolio da "zastupate" srpski narod, a iz svake vaše riječi se da zaključiti kako to činite. Ipak, moram vam reči - kako vas nije sramota da negirate počinjene zločine i nad "vašim" - srpskim narodom. No, to ćemo ostaviti pravosudnim institucijama da utvrde!

Autor sjovicicslavuj | 27 Avgust, 2009 | read_nums (401)
 
 

 Иако је поднето 795 кривичних пријава против 6.997 лица осумњичених за кривична дела ратног злочина над до сада идентификованих 21.848 српских жртава, Тужилаштво БиХ ни након 14 година није подигло ниједну оптужницу

  Симо Тушевљак

               Од нашег дописника

Сарајево, 26. августа – Министарство унутрашњих послова Републике Српске је до 31. јула ове године поднело надлежним тужилаштвима и Тужилаштву Босне и Херцеговине 795 кривичних пријава против 6.997 лица осумњичених да су починила једно или више кривичних дела ратног злочина над до сада идентификованих 21.848 жртава.

Координатор тима за истраживање и документовање кривичних дела ратног злочина МУП-а РС Симо Тушевљак за „Политику“ објашњава да се „240 пријава односи на шире подручје Сарајева, односно на 1.496 лица за које се основано сумња да су починили злочин над више од 5.000 српских цивила, од којих је, што потврђују докази из комплетираних досијеа, њих 3.299 убијено“.

У ратном Сарајеву је, „према до сада обављеној идентификацији, силовано 179 Српкиња, а више од 3.000 припадника српског народа, углавном цивила, бесправно је било ухапшено, малтретирано и мучено у једном од 126 сарајевских логора“. Међутим, ни након 14 година, колико је прошло од завршетка рата, нема правде.

Тужилаштво БиХ је кад су у питању злочини над Србима још увек, практично, на почетној позицији, што одговара бошњачкој страни која истрајава на стратегији прекрајања истине с крајњим циљем да уруши темеље Републике Српске.

Тушевљак напомиње да нису подигнуте оптужнице ни у најтежим случајевима као што је то „транспортер“, „Добровољачка”, „Пофалићи”, као ни за злочине почињене у Храсници, затим у логорима „Силос“, Централни затвор, „Сунце“, хотел „Европа“, Студентски дом „Младен Стојановић“ и многим другим који су само део мучне приче о страдањима Срба у Сарајеву.

На недопустиву и несхватљиву индолентност државних правосудних институција према злочинима над српским народом указано је и на конференцији коју је пре два дана наПалама, под називом „Истином до правде“, организовала Борачка организација Републике Српске.

Учесници ове конференције која је, иначе, била посвећена утврђивању истине о страдању сарајевских Срба и на којој су присуствовали представници институција РС, БиХ, града Источно Сарајево, општина и невладиних организација, затражили су од свих институција да се организованије „ухвате у коштац“ и натерају институције БиХ, првенствено Тужилаштво БиХ, али и тужилаштва у РС, да питање злочина над Србима ставе у први план, како би истина била верификована и путем судских процеса, а злочинци кажњени, јер у противном „не може се говорити ни о суживоту, ни о помирењу“.

Истовремено,инсистирано је и на спровођењу одлуке Уставног суда БиХ, која обавезује федералне званичнике да морају дати информације о несталим Србима и захтевано да се хитно отворе познате и непознате гробнице у Високом у којима су покопани посмртни остаци Срба који су на височко гробље довезени, након што су неколико година скривани у мртвачници болнице „Кошево“, или на неком другом месту, углавном са подручја Сарајева.

Да су у овом граду ликвидиране комплетне породице доказ је и то да „6.500 Срба никада није поднело захтев за враћање станова и имовине која је била у њиховом власништву“.

Према тврдњама посланика у Парламенту БиХ и бившег заточеника у логору „Силос“ у Тарчину Славка Јовичића,само на „изградњи такозваног тунела спаса у Сарајеву убијено је 50 српских логораша“.

Председник Савеза логораша РС Бранислав Дукић потврдио је „Политици“ да ће логораши 11. септембра испред Суда БиХ, некадашње војне касарне „Виктор Бубањ“ која је у рату била један од злогласнијих логора за Србе,организовати мирне протесте и захтевати од Суда и Тужилаштва да покрене поступке против оних који су чинили злочине над српским народом. „Уколико до 31. децембра ништа не ураде,физички ћемо блокирати рад Суда и Тужилаштва“, поручује Дукић.

Давор Ковачевић

    ЛИНК:  http://www.politika.rs/rubrike/Svet/Nema-pravde-za-sarajevske-Srbe.sr.html

Autor sjovicicslavuj | 26 Avgust, 2009 | read_nums (418)
 
Teme - 26.08.2009.
 
 
Parlament BiH: Upitno imenovanje
 
 Foto: Arhiv
 
 
 
 
 
 
 
 Ni opozicija neće podržati Ahmetovića

 Ne želim biti dio tog procesa, ističe Novaković.
Možda budemo suzdržani, kaže Okolić...
 
Nezadovoljni radom Vijeća ministara BiH i međusobnim prepucavanjima stranaka koje participiraju u vlasti, poslanici opozicije u Predstavničkom domu Državnog parlamenta neće podržati kandidata SDA Sadika Ahmetovića za mjesto ministra sigurnosti BiH.

- Neću podržati nijednu kandidaturu! Mislim da je način na koji se dolazi do kadrovskih rješenja u BiH katastrofalan! Stoga ne želim biti dio tog procesa - rekao je za "Dnevni avaz" nezavisni poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta BiH Momčilo Novaković.

Poslanik SDS-a Mirko Okolić navodi da ni ova stranka, kako sada stvari stoje, neće podržati Ahmetovićevo imenovanje. U najboljem slučaju, navodi Okolić, SDS će biti suzdržan kada se bude glasalo o ovom pitanju.

Ni SDP neće dati zeleno svjetlo Ahmetoviću. Šef Kluba ove stranke u Državnom parlamentu Jozo Križanović, kao i njegovi prethodnici, istakao je da je razlog tome nezadovoljstvo opozicije radom aktuelne vlasti.

- U ovom trenutku nemam zvaničan stav partije. Međutim, siguran sam da nećemo dići ruku za Ahmetovićevo imenovanje. Postoji mogućnost da budemo suzdržani - rekao je Križanović.

Komentirajući navode da će podrška SNSD-a zavisiti od ponašanja SDA u vezi s imenovanjem direktora državnih agencija i uprava, kao i uskraćivanje podrške od opozicije, Ahmetović je za naš list jučer rekao kako je logično da prvo bude izabran ministar sigurnosti, a da nakon toga budu popunjena upražnjena mjesta direktora.

SNSD bez zvaničnog stava


Kako smo jučer mogli čuti od poslanika SNSD-a, ova stranka još nije zauzela zvaničan stav o tome kako će se izjasniti u vezi s Ahmetovićevim imenovanjem. Dok poslanici Lazar Prodanović i Slavko Jovičić ne dovode u pitanje podršku kandidatu SDA, Milica Marković tvrdi da će glasati protiv ako to od nje stranka zatraži. S druge strane, Jovičić tvrdi kako bi od SNSD-a bilo nekorektno da glasa protiv, jer je SDA podržala sve kandidate koje je vladajuća stranka u RS predložila.

Autor: S. ROŽAJAC
 
 
Autor sjovicicslavuj | 25 Avgust, 2009 | read_nums (426)
 
  Puls
 S. ŠEKARA | 25.08.2009 
 
Sarajevo je najveće stratište srpskog naroda u proteklom građanskom ratu u BiH i rad na dokazivanju istine o ratnim zločinima nad Srbima u tom gradu, koji su činjeni organizovano, najvažnije je nacionalno, istorijsko i političko pitanje, čije je rješavanje preče od svih reformskih procesa.

 Ovo je rečeno na jučerašnjoj konferenciji posvećenoj utvrđivanju istine o stradanju Srba u Sarajevu, koju je u Palama, pod nazivom "Istinom do pravde", organizovala BORS.

Učesnici skupa poručili su da od svih institucija RS očekuju i traže da se još organizovanije uhvate u koštac sa postojećim problemima i natjeraju institucije BiH, a prije svih Tužilaštvo BiH, da pitanja zločina nad Srbima postave kao prioritet u radu, kako bi istina o stradanju sarajevskih Srba bila verifikovana i kroz sudske procese, a zločinci kažnjeni. Takođe, zaključeno je i da bi Savjet ministara BiH morao odmah preispitati i redefinisati postojeću odluku o takozvanoj Komisiji za Sarajevo, te reaktivirati njen rad u novom sazivu.

- Ne smijemo i nikada nećemo dozvoliti da se prekraja istina o proteklom ratu, da se za sve zločine okrive Srbi i sudi samo njima i da shodno takvoj nakaradnoj logici svi drugi ekskluziviteti pripadnu isključivo onima koji su sebe proglasili žrtvom, a nas dželatima. Ne sporimo da smo se borili za svoj narod i u toj borbi stvorili RS, ali nismo bili agresori, niti smo dužni da bilo kome polažemo račune račune za svoje pravo na život - poručio je predsjednik BORS, Pantelija Ćurguz.

Da je stradanje Srba u Sarajevu najvažnije nacionalno i istorijsko pitanje, a prvenstveno političko, ocijenio je i Staša Košarac, predsjednik Kluba srpskih delegata u Vijeću naroda NSRS, koji je rekao da su zločini na Srbima u tom gradu bili rezultat sprovođenja tadašnje zvanične politike.

- I danas su na sceni pojedinci koji vuku politički kontinuitet iz tog vremena i još uvijek aktivno sprovode onu istu politiku od koje su stradali sarajevski Srbi. Međutim, znamo istinu i moramo naći put da otvorimo to pitanje u zvaničnim institucijama i izađemo iz dobro osmišljenog ćorsokaka za Srbe, te ukažemo na nedopustiv rad Tužilaštva i Suda BiH i njihov odnos prema pitanju ratnih zločina nad srpskim narodom - rekao je Košarac.

Koordinator Tima republičkog MUP-a za istraživanje i dokumentovanje krivičnih djela ratnog zločina, Simo Tuševljak, iznio je podatak da je zaključno sa 31. juna ove godine nadležnim tužilaštvima podneseno 795 krivičnih prijava, izvještaja i njihovih dopuna protiv 6.997 lica zbog postojanja sumnje da su počinili jedno ili više krivičnih djela ratnog zločina nad do sada identifikovanih 21.848 žrtava.

- Više od trećine tih prijava, tačnije njih 240, odnosi se na šire područje Sarajeva, a podnesene su protiv 1.496 lica za zločine nad preko pet hiljada žrtava - rekao je Tuševljak.

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Slavko Jovičić podsjetio je učesnike skupa na višegodišnje neizvršavanje odluke Ustavnog suda BiH iz maja 2005. godine, kojom je nadležnim institucijama u Federaciji BiH naloženo da odgovore po apelacijama porodicama nestalih sarajevskih Srba, a koja je ključni put za dokazivanje istine o stradanju srpskog naroda u tom gradu.

Autor sjovicicslavuj | 25 Avgust, 2009 | read_nums (461)
 
Dan & noć
 S. GAJIĆ | 25.08.2009

Većina političara u BiH u svom privatnom i političkom životu često koristi svjetsku mrežu za razmjenu informacija i komunikaciju.

Osim korišćenja Interneta za privatne potrebe, političari se slažu da je ovaj način komunikacije veoma važan i za njihov politički život.

Kontaktirajući putem globalne mreže s političkim aktivistima iz svijeta, stvaraoci političkog života u BiH stiču, kako kažu, nova saznanja koja mogu da iskoriste i za unapređivanje svojih političkih partija, ali i cjelokupne političke situacije. Nerijetko, oni koriste Internet i kako bi oslušnuli glas javnosti.

Dok pojedini političari ni ne pomišljaju da pokrenu blog ili više vole Fejsbuk, drugi imaju i po nekoliko publikacija na Internetu.

Tako Slavko Jovičić, poslanik SNSD u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, ima dva aktivna bloga, i to jedan koji bi se mogao okarakterisati kao ozbiljan i drugi koji je više privatni.

- Na jedan blog postavljam autorske tekstove, kao što su kolumne koje objavljujem u "Fokusu", ali i druge tekstove koji su objavljeni u nekim novinama. Često se na blogu mogu pronaći i tekstovi iz raznih štampanih medija u kojima su zastupljene moje izjave - kazao je Jovičić, te dodao da su njegovi blogovi veoma dobro posjećeni.

Prema Jovičićevim riječima, na drugom blogu objavljuje fotografije, kako one iz privatnog života tako i fotografije koje su rezultat njegovog rada i angažovanosti.

- Putem ovih blogova ostvarujem dobru komunikaciju s ljudima, posebno onima koji žive u dijaspori. Iako u BiH još ne postoji visoki nivo elektronske pismenosti, ipak je važna komunikacija i ostvarivanje kontakata s ljudima putem Interneta - kazao je Jovičić, te dodao da nema profil na Fejsbuku, jer bi mu to, tvrdi, ipak bilo previše.

Svoj blog ima i Rajko Vasić, izvršni sekretar SNSD, koji svakodnevno ažurira tekstove na blogu.

- Komunikacija je znak opstanka, čak i kad je potpuno bezvrijedna i nepotrebna. Stoga pokrećem blog - napisao je Vasić na svom blogu.

Nikola Baštinac, poslanik SNSD u NSRS, osim bloga koji je posljednji put ažuriran krajem maja ove godine, ima i profil na Fejsbuku.

- Pokrenuo sam blog, jer sam želio da imam mjesto na kojem ću pisati o svojim viđenjima politike i političkih dešavanja, a Fejsbuk mi više služi za ostvarivanje privatnih kontakata - kazao je Baštinac.

Pored blogova, većina političara u BiH, i to mahom oni mlađi, ali ne zaostaju ni oni po godinama nešto stariji političari, imaju svoj profil na najpopularnijoj internet društvenoj mreži Fejsbuk.

Tako možete postati prijatelji sa članovima pozicije i opozicije u Srpskoj i BiH i na taj način ostvarivati komunikaciju s njima.

Zahvaljujući profilu na Fejsbuku, Srđan Mazalica, poslanik u NSRS i predsjednik Izvršnog odbora Mladih socijaldemokrata, kaže da ima mogućnost da bude u svakodnevnom kontaktu sa članovima Međunarodne unije socijalističke omladine iz raznih zemalja.

- Komunikacije putem Interneta i društvenih mreža veoma su važne i u političkom smislu i u smislu promovisanja nekih vrijednosti. Ne koristim ovu društvenu mrežu da bih učestvovao u nekim kvizovima ili igrama koje se nude na Fejsbuku nego da bih saznao korisne informacije iz svijeta i primijenio ih na našim prostorima - kazao je Mazalica.

Kako je naglasio, korišćenje Interneta veoma je važno i za unapređivanje političkih stranaka i demokratskih standarda u društvu.

- Ne bih mogao zamisliti jedan dan bez Interneta i komunikacije preko elektronske pošte - rekao nam je Mazalica.

Putem Fejsbuka možete postati prijatelj Siniši Dodiku i Perici Rajčeviću, poslanicima u NSRS. A na Fejsbuku je aktivan i Dubravko Suvara iz Kluba delegata iz reda srpskog naroda u Vijeću naroda RS.

Branislav Borenović, potpredsjednik PDP-a, takođe ima profil na Fejsbuku, koji koristi kako bi ostvario kontakte s prijateljima iz školskih dana koje nije vidio godinama, ali i za političke svrhe.

- Danas je gotovo nemoguće da mlad čovjek ne komunicira putem Interneta. Zahvaljujući Fejsbuku, koji pruža mnogo mogućnosti, ostvarujem međunarodnu saradnju i razmjenjujem informacije s političkim partijama iz inostranstva - istakao je Borenović.

Na Fejsbuku smo pronašli i profil Borana Bosančića, generalnog sekretara mladih DNS-a, te Ognjena Tadića iz SDS-a.

Adnan Terzić iz SDA, pored veb stranice, ima i profil na Fejsbuku, ali i Tviteru.

Po ugledu na druge kolege, blog je otvorio i Željko Komšić, ali ga je posljednji put ažurirao u februaru ove godine, slično kao i Mirsad Kebo, koji je to uradio u decembru 2008. godine.

Autor sjovicicslavuj | 25 Avgust, 2009 | read_nums (431)

 

ПАЛЕ, 25. АВГУСТА (СРНА) - Учесници конференције посвећене утврђивању истине о страдању Срба у Сарајеву затражили су данас од свих институција да се организованије ''ухвате у коштац'' и натјерају институције БиХ, првенствено Тужилаштво БиХ, али и тужилаштва у Републици Српској (РС), да питање злочина над Србима ставе у први план како би истина била верификована и путем судских процеса, а злочинци кажњени.

Са конференције под називом "Истином до правде" упућен је захтјев свим владиним институцијама и невладиним организацијама РС да убудуће годишњице страдања Срба обиљежавају на мјесту злочина.

''Нећемо дозволити да институције РС обезбјеђују помене и годишњице по Приједору, Фочи, Сребреници, док се не створе услови да се вијенцима и пригодним поменима обиљеже годишњице страдања у Добровољачкој, на Брчанској малти, у логору Виктор Бубањ, силосу, Пофалићима, на Казанима'', наводи се у закључцима које је прочитао предсједник Борачке организације РС Пантелија Ћургуз.

Док се на сва стратишта гдје су страдали Срби на територији ФБиХ не поставе обиљежја о тим злочинима, ни једна институција у РС не може, нити смије дати сагласност за постављање обиљежја на територији РС о страдању других народа, пренио је Ћургуз захтјев учесника конференције.

Он је нагласио да се инсистира на провођењу одлуке Уставног суда БиХ, која се односи на проналажење несталих Срба, од надлежних институција се захтијева да одмах отворе познате и непознате гробнице у Високом настале у току одвожења убијених Срба, те да се приоритетно утврде ДНК налази, а тијела предају породицама.

''Савјет министара БиХ морао би одмах размотрити зашто није проведена одлука парламента о формирању комисије за Сарајево и одмах реактивирати рад комисје у новом сазиву, али са прецизним задатком да утврди истину о страдању Срба у Сарајеву'', рекао је Ћургуз, додавши да се тражи и да приоритет у финансирању свих активности морају бити питања истраживања и документовања кривичних дјела ратног злочина.

Он је нагласио да су и медији одговорни у ширењу истине о злочинима и запитао се шта је са српском интелигенцијом, зашто се недовољно бави питањима истраживања и документовања ратних злочина.

На конференцији коју је организовала Борачка организација РС подржана је иницијатива за израду стратегије за односе са јавношћу у области ратних злочина и пројекат сортирања и архивирања расположиве документације.

Кординатор Тима за истраживање и документовање кривичних дјела ратног злочина МУП-а РС Симо Тушевљак истакао је да је МУП РС са 31. јуном ове године надлежним тужилаштвима и Тужилаштву БиХ поднио укупно 795 кривичних пријава против 6 997 лица због сумње да су починили једно или више кривичних дјела ратног злочина над до сада идентификованих 21 848 жртава.

''Од тога, 240 пријава или 33 одсто односи се на шире подручје града Сарајева, против 1 496 лица (за злочине) над преко 5 000 жртава'', рекао је Тушевљак и нагласио да је Тим формирао 3 299 досијеа убијених Срба и цивила.

Тушевљак је нагласио да је идентификовано 179 силованих жена, а више од 5 000 лица је бесправно држано и малтретирано у 126 логора на ширем подручју Сарајева.

Он је нагласио да је за прва четири мјесеца ове године МУП-у РС достављена 101 наредба о провођењу истраге или захтјев за прикупљање додатних података о почињеним ратним злочинима, а од тога се само пет односило на Сарајево.

Посланик у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Славко Јовичић подсјетио је да је Уставном суду БиХ још 2004. године поднио 71 апелацију, коју је послије допунио са још 39, о страдању Срба у Сарајеву и да је ова највиша судска инстанца донијела 2005. године одлуку у корист апеланата и обавезао Владу ФБиХ да одговори апелантима у року од 30 дана, која до данас није испуњена.

Јовичић је истакао да се треба и мора инсистирати на овој одлуци Уставног суда БиХ.

Он је нагласио да је ''тунел спаса'', како га називају у ФБиХ, велика заблуда, наводећи да је ту убијено 50 логораша.

Предсједник Савеза логораша РС Бранислав Дукић најавио је да ће логораши 11. септембра испред Суда БиХ, некадашњег логора Виктор Бубањ, организовати мирне протесте и захтијевати од Суда и Тужилаштва да покрене поступке против оних који су чинили злочине над српским народом.

Дукић је нагласио да ће им дати рок до 31. децембра, и ако ништа не ураде, онда ће физички блокирати рад Суда и Тужилаштва.

Предсједник Удружења породица несталих сарајевско-романијске регије Милан Мандић истакао је да захтјев за враћање станова и имовине у Сарајеву није поднијело 6 500 особа, јер су то српски станови, а те породице нису пронађене.

Конференцији на Палама данас су присуствовали представници институција РС, БиХ, града Источно Сарајево и општина у саставу града, као и представници невладиних организација.

Вршилац дужности директора Републичког центра за истраживање ратних злочина Јанко Велимировић рекао је да не постоји прецизан број страдалих Срба у протеклом рату у БиХ, а један од разлога је карактер рата, неконтролисан одлазак Срба, број страдалих на почетку рата, као и неорганизованост институција РС на евидентирању броја жртава.

Велимировић је рекао да се нада да ће предстојећи попис становништва омогућити да се дође до приближног броја страдалих Срба у БиХ, као и у Сарајеву.

------------------------------
Autor sjovicicslavuj | 22 Avgust, 2009 | read_nums (446)

 Subota, 22 Kolovoz 2009

Vijeće ministara BiH uputilo je Parlamentu BiH na razmatranje prijedlog zakona kojim je predloženo da popis stanovništva u BiH bude proveden 2011., no iako isti još nije ni došao do Parlamenta, već se zna da neće biti usvojen.

Naime, protiv Prijedloga zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2011. izjasnili su se bošnjački ministri koji su tražili da se iz popisa izbriše etničko izjašnjavanje, jezik i nacionalna pripadnost, a SDA je ranije najavila da će blokirati donošenje zakona koji bi omogućio organiziranje popisa jer su predstavnici srpskog naroda glasovali protiv Strategije za konačno dovršenje procesa povratka, podsjeća Dnevni list.

Hrvatske i srpske stranke su jasnog stava da zakon treba podržati. Mišljenja su da je uvjetovanje od Bošnjaka licemjerno, te da su etničke, jezične i nacionalne pripadnosti zajamčene Ustavom BiH.

Tako zastupnik SNSD-a u Parlamentu BiH Slavko Jovičić smatra da se Bošnjaci ne žele nacionalno izjasniti iz straha što će popis otkriti. “Plaše se laži kojima su se služili vojni i politički, ratni i poratni bošnjački vrh, pogotovo kada su u pitanju stradanje, etničko čišćenje i migracije. Popisom bi se razjasnile stvari iz ratnog vremena i dvadeset godina poslije. Tada bi se jasno vidjelo tko je u kojem vremenu vršio etničko čišćenje”, kaže Jovičić.

Zastupnik HDZ-a BiH u Domu naroda Parlamenta BiH Ivo Miro Jović mišljenja je da je neupitno nacionalno, vjersko i jezično opredjeljenje, te da, iako Bošnjaci misle suprotno, Srbi i Hrvati ne bi dobili ništa iz ovakvog rješenja osim jednakopravnosti.

“Bošnjaci ne žele ovakav popis jer nisu sigurni u to da ih ima više od 51%. Ovaj zakon treba reći međunarodnim i domaćim institucijama koje žele čuti vapaj Hrvata da je prema njima napravljen najveći genocid u povijesti ljudskog roda što pokazuje i činjenica da nas 43% nedostaje u ovoj zemlji”, rekao je Jović. Novi statistički podatci svakako bi, smatra on, bili i dokaz za ono što se događalo u posljednjih dvadeset godina.

I HDZ1990. podržava ovakav stav. “U zakon se treba ugraditi odredba da će se rezultati novoga popisa stanovništva početi primjenjivati kao temelj za nacionalnu strukturu državnih institucija tek nakon donošenja novoga Ustava BiH, a do tada da se i dalje koriste rezultati popisa iz 1991.”, smatraju u HDZ-u 1990.

Kako sada stvari stoje, male su šanse da prijedlog zakona dobije podršku bošnjačkih zastupnika. Posljednji popis stanovništva u BiH izvršen je 1991., i od tada se u mnogome promijenila demografska i svaka druga slika o ovoj zemlji.

Ivo Miro Jović kaže da u velikom dijelu države više nema Hrvata, a Slavko Jovičić se nadovezuje na to naglašavajući da na području Federacije živi od 3 do 4% Srba od ukupne populacije koja je prije rata živjela na tim prostorima. “Identičan slučaj je s Hrvatima koji su u najgorem položaju jer su najmalobrojniji i najviše su se raselili i prema njima se vrši najviša nepravda, jer ih Bošnjaci preglasavaju”, kaže Jovičić. On dodaje da brojčana prednost niti jednog naroda ne smije igrati nikakvu ulogu. Jović pak smatra da u zakon treba uvrstiti i zaštitu predstavljanja u tijelima vlasti po popisu iz 1991. mada se i bez popisa taj dio ne poštuje.

Dnevni list napominje kako već godinama u BiH traju politička uvjeravanja o tome može li biti izvršen popis stanovništva ako nije u potpunosti ostvaren Anex 7 Daytonskog mirovnog sporazuma, odnosno nisu se vratile sve izbjeglice i raseljeni koji to žele.
Ova stavka bila je i jedan od uvjeta bošnjačke strane za glasovanje o popisu.

Hrvatska strana smatra da povratak u BiH nije završen, dok Srbi tvrde suprotno. Bošnjaci su ipak najglasniji u cijeloj priči. “Najveći interes za povratak izražavaju Bošnjaci jer misle da će povratkom u RS dobiti više zastupničkih mjesta i da će tako na jedan legalan politički način doći glave RS-u”, smatra Jovičić. Ivo Miro Jović najavljuje da će pokrenuti pitanje ustavnosti o pravima povratnika i zastupljenosti Hrvata u pojedinim općinama.

Šemsudin Mehmedović, zamjenik predsjednika Kluba SDA u Zastupničkom domu PSBiH, za Dnevni avaz je prokomentirao kako je pitanje popisa posljednja namjera Nikole Špirića i njegovog političkog nalogodavca Milorada Dodika da "zakuju stanje napravljeno genocidom nad Bošnjacima u BiH".

Mehmedović je ocijenio i da je prdloženi zakon nakaradno napisan te ga Klub zastupnika SDA zasigurno neće podržati, kao i da zakon o popisu stanovništva, u kojem se navode nacionalnost i vjerska pripadnost, neće dobiti podršku Bošnjaka u Parlamentu ne iznađu li se sredstva za povratak stanovništva na cijeli teritorij BiH.

Prenoseći Avazu stav svoje stranke, Azra Hadžiahmetović, predsjednica Kluba SBiH u Zastupničkom domu PSBiH, a priori odbija zakon o popisu koji sadrži etničke i vjerske kriterije, obrazlažući da to nisu obvezujući elementi po europskom sustavu. Ona je najavila i pokušaj da se sadržaj zakona izmijeni u parlamentarnoj proceduri.

U kontekstvu pitanja popisa stanovništva u BiH, banjolučke Nezavisne novine donose izjavu predstavnika Agencije za statistiku i Ministarstva financija BiH kako novac za pripremu i popis nije osiguran.

"Vijeće ministara BiH usvojilo je dokument okvirnog proračuna za period 2010.-2012. godina, koji je limitirao proračunske izdatke i prihode. Tim je dokumentom precizirano da državna razina u narednoj godini dobije isto novca kao i u ovoj godini. To znači da nećemo imati novca za popis", kazao je Huso Šepić, šef Odsjeka za planiranje proračuna BiH.

Dodao je da su od Fiskalnog vijeća BiH tražili da promijeni limite postavljene za državne institucije ili da odobri zaduživanje kod Svjetske banke kako bi osigurali sredstva za pripremu i sam popis.

Maida Hasanbegović, zamjenica direktora Agencije za statistiku BiH, kaže da će za pripremu popisa u 2010. godini biti potrebno oko 10,3 milijuna KM. U 2011. godini, kada je predviđen popis stanovništva, bit će potrebno oko 32,3 milijuna KM.

"Ukupno za popis stanovništva treba izdvojiti oko 42,6 milijuna KM. Predložili smo da Vijeće ministara BiH, entitetske vlade i Vlada Distrikta Brčko naprave sporazum o financiranju popisa. Mi u Agenciji ne možemo osigurati novac za realizaciju popisa, a planiramo i organizirati donatorsku konferenciju da pokušamo prikupiti dio novca", kazala je Hasanbegovićeva.

Podsjetivši kako su posljednji podaci koje obuhvaća popis prikupljeni još 1991. godine, Nezavisne novine napominju da u Uredu predsjedatelj Vijeća ministara BiH Špirića nisu uspjeli provjeriti kako će biti osiguran novac za popis stanovništva.

Autor sjovicicslavuj | 20 Avgust, 2009 | read_nums (436)

БИЈЕЉИНА, 20. АВГУСТА (СРНА) - Лидер Странке за БиХ Харис Силајџић био би најсрећнији да Србије уопште нема на карти свијета и није му стало до тога ко ће БиХ представљати у Србији, рекао је посланик СНСД-а у Представничком дому парламента БиХ Славко Јовичић.

"То најбоље показује какав је његов однос према Србији, али и како странка коју он води и политичко Сарајево доживљавају Београд", истакао је Јовичић, коментаришући тврдње да ни новоименовани амбасадор БиХ у Србији Сеад Авдић неће добити зелено свјетло надлежних српских власти за дипломатски рад у Београду.

Јовичић је за "Фокус" рекао да никога не би требало да изненади "када би Силајџић за новог амбасадора предложио и Абу Хамзу", подсјетивши да је прије Авдића у игри био Бориша Арнаут, који, такође, није добио агреман због умијешаности у нелегалну натурализацију исламских ратника у БиХ.

Он је истакао да се ништа боље не може ни очекивати када дипломатију БиХ воде људи попут Силајџића и министра иностраних послова Свена Алкалаја.

Према Јовичићевим ријечима, Силајџић, предлажући кандидате за које унапријед зна да неће добити потребне агремане као амбасадори БиХ у Србији, показује колико је њему уопште стало до добрих односа с најближим сусједима.

Јовичић је навео да захваљујући Споразуму о специјалним и паралелним везама Република Српска и Србија из дана у дан јачају привредну, културну, спортску и сваку другу сарадњу и да за демократски изабране представнике власти српског народа нема границе на Дрини, а то је, сасвим сигурно, оно што смета Силајџићу.

"Он сам је прије неколико година изјавио да никада неће отићи у Београд. Неће, јер га тамо нико и не зове, а не зове га зато што он, његова странка и већи дио бошњачког политичког врха живе у прошлости, без намјере да погледају у будућност", додао је Јовичић.

Кандидат БиХ за амбасадора у Србији Сеад Авдић највјероватније неће добити агреман због ратне прошлости и улоге у страдању војника ЈНА у "Тузланској колони", а рок за давање агремана Авдићу истиче крајем мјесеца, напомиње "Фокус".

Мјесто амбасадора БиХ у Београду упражњена је више од двије године, а посљедњи дипломатски представник БиХ у Србији био је Томислав Леко.

__________________________
Autor sjovicicslavuj | 20 Avgust, 2009 | read_nums (397)

17.08.2009.

Bosnu i Hercegovinu potresa skandal zbog oduzimanja počasnog pasoša Bonu Voksu, lideru irskog benda „U2"! Nakon pisanja Pressa da bi Bono mogao da ostane bez bosanskog pasoša, koji mu je 1997. godine dodelio lično Alija Izetbegović zbog zasluga i lobiranja za „bošnjačku stvar", podigla se nezapamćena prašina na medijskoj sceni BiH

Ministar civilnih poslova i komunikacija BiH Sredoje Nović naglasio je da će Voksu, ukoliko se dokaže da mu je pasoš dodeljen na nezakonit način, ova putna isprava biti oduzeta.

Poslanik u Parlamentu BiH Slavko Jovičić naglašava da je sasvim logično da svima onima koji su na nezakonit način dobili bh. putne isprave one budu oduzete bez imalo emocija!

Bono Voks

- To što je Voks bio poznat kao simpatizer politike Alije Izetbegovića nije problem aktuelnih bh. vlasti, niti razlog da prema njemu budu velikodušnije. Problem je u tome što su u BiH pasoše dobili mnogi svetski probisveti, kriminalci i teroristi, pa je potrebno što pre pročešljati ovu oblast i rešiti se svih njih po kratkom postupku - kaže Jovičić.

Međutim, predsednik Bosanske stranke (BOOS) Mirnes Ajanović poručuje da će oduzimanje pasoša izazvati skandal koji će se BiH u lice vratiti kao bumerang.

- Svakoj normalnoj državi bila bi čast da zvezda poput Voksa poseduje njen pasoš, dok se kod nas od toga pravi cirkus. Ukoliko njemu na kraju ipak bude oduzeta putna isprava, uopšte me ne bi iznenadilo da u skorije vreme dobijemo sasvim drugačiji tretman međunarodne zajednice - kaže Ajanović.

Zamenik ministra civilnih poslova BiH Senad Šepić smatra da Bono taj pasoš neće ni koristiti.

- Oli Ren je nedavno uzeo pasoš Srbije. Mislite li da će on koristiti taj pasoš kada bude putovao? To je emotivni odnos ljudi koji neku zemlju po bilo kojoj osnovi zaduže. Isti je slučaj i sa Bonom Voksom - rekao je Šepić.

Bono Voks je nedavno izjavio da mu je bosanski pasoš najvrednija nagrada koju je ikad dobio, ali da nije „siguran da li ‘radi'". Pevač je putnu ispravu dobio na nezakonit način, pošto Zakon o bh. državljanstvu uopšte ne poznaje kategoriju „počasni pasoš„.

(R. J.)

Autor sjovicicslavuj | 19 Avgust, 2009 | read_nums (399)
D. M. | 19.08.2009 

Predlažući kandidate za koje unaprijed zna da neće dobiti potrebne agremane kao ambasadori BiH u Srbiji, Haris Silajdžić pokazuje koliko je njemu uopšte stalo do dobrih odnosa s najbližim susjedima.

Ovo je "Fokusu" rekao poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Slavko Jovičić, komentarišući tvrdnje da ni novoimenovani ambasador BiH u Srbiji, Sead Avdić, neće dobiti zeleno svjetlo nadležnih srpskih vlasti za diplomatski rad u Beogradu.

- Silajdžiću ne samo da nije stalo do toga ko će predstavljati BiH u Srbiji, već bi on bio najsrećniji da Srbije uopšte i nema na karti svijeta. To najbolje pokazuje kakav je njegov odnos prema Srbiji, ali i kako stranka koju on vodi i političko Sarajevo doživljavaju Beograd - istakao je Jovičić.

On je podsjetio da je prije Avdića u igri bio Boriša Arnaut, koji takođe nije dobio agreman, zbog umiješanosti u nelegalnu naturalizaciju islamskih ratnika u BiH. Prema Jovičićevim riječima, nikoga ne bi trebalo da iznenadi kada bi Silajdžić za novog ambasadora predložio i Abu Hamzu.

- Da mu Abu Hamza nije potrebniji u BiH, sigurno bi ga predložio za ambasadora - rekao je Jovičić i istakao da se ništa bolje ne može ni očekivati kada diplomatiju BiH vode ljudi poput Harisa Silajdžića i ministra spoljnih poslova, Svena Alkalaja.

Jovičić je kazao da zahvaljujući Sporazumu o specijalnim i paralelnim vezama Republika Srpska i Srbija iz dana u dan jačaju privrednu, kulturnu, sportsku i svaku drugu saradnju i da za demokratski izabrane predstavnike vlasti srpskog naroda nema granice na Drini, a to je, sasvim sigurno, ono što smeta Silajdžiću.

- On sam je prije nekoliko godina izjavio da nikada neće otići u Beograd. Neće, jer ga tamo niko i ne zove. A ne zove ga zato što on, njegova stranka i veći dio bošnjačkog političkog vrha žive u prošlosti, bez namjere da pogledaju u budućnost - dodao je Jovičić.

Fotelja ambasadora BiH u Beogardu upražnjena je već više od dvije godine, a posljednji diplomatski predstavnik BiH u Srbiji bio je Tomislav Leko.

Kandidat BiH za ambasadora u Srbiji, Sead Avdić, zbog ratne prošlosti i uloge u stradanju vojnika JNA u "Tuzlanskoj koloni", najvjerovatnije neće dobiti agreman.

Rok za davanje agremana Avdiću ističe krajem mjeseca.

Autor sjovicicslavuj | 16 Avgust, 2009 | read_nums (405)

Znam da nije pristojno baš ovako javno izjavljivati "ljubav" nekome ko i ne zna šta je ljubav. Međutim, svako pravilo ima izuzetak, pa je tako i u ovom slučaju.

 Da otvorim karte do kraja. Radi se o Sonji Biserko. "Slomila" mi je srce koje godinama kuca "samo zbog nje"? Mada sam bio u dilemi, a i sad sam - jesam li "izabrao pravu", a i oženjen sam! Istina, dvoumio sam se između njih nekoliko ili nekolicine... Nataše Kandić, Staše Zajović, Biljane Kovačević-Vučo (ih, ova s dva prezimena, ma ne dolazi u obzir, ni kao rezerva!), Sonje Liht i Borke Pavičević (ostarjele su i u mladost se vraćaju isključivo kroz mlaćenje prazne slame, pritom uzimajući pare od bjelosvjetskih tajkuna i raznih antisrpskih Soroša, probisvijeta i osvjedočenih ološa koji se utrkuju da finansiraju baš takve antisrpske tzv. NVO).

Tako Sonja, prenapućena od srpskomrzačkog vonja, htjela bi da svoje inicijative po BiH izgonja (ostvari)! Prvo sam pomislio da se radi o estradnoj zvijezdi koja se odvažila na solističku ljetnu turneju po BiH, jer sad je sezona kad se uzima lova! A, ona to zna, dokazano! No, nije ona naivna. Ovdje našu dragu Sonjicu narod (Bošnjaci), ali ne i narodi (Srbi) naprosto obožavaju. Gdje god se pojavi, ona svojom pojavom i elokvencijom plijeni pažnju znatiželjnih i, naravno, zbog te činjenice nastaje prava histerija njenih obožavalaca, jer zvijezda poput nje - nikad ne tamni?

Ali, gledajući iz mog mnogougla i iz srpske perspektive i srpskog naroda u Republici Srpskoj - potezi Sonje Biserko više su nego sramni. Umislila je dokona besposličarka, vidljivo je to, da je neki važan faktor, pa se iz Srbije otisnula na putešestvije po BiH i tako je stigla i u Mostar. Samo sam očekivao da će, onako hrabra i odvažna, napraviti "lastu" i da će se sa Starog mosta bućnuti u Neretvu. Ali, prevario sam se. Nema ona te kuraži, jer se prvo mora izvući iz blata u kojem se godinama nalazi, pa tek onda, onako pred mnogobrojnim kamerama, kao prava zvijezda, pokušati da umije svoje uprljano lice.

No, ima ona i previše lica, a o dvoličnostima da i ne govorim, i za umivanje bi joj bila potrebna vatrogasna cisterna vode, ako su kojim slučajem još ispravne, jer, koliko znam - mostarski vatrogasci su u štrajku!

Ima li alternativnog rješenja "biserčici"? Ima! Ipak će Srbi iz Republike Srpske, na kraju krajeva, biti zahvalni za pojavljivanje Sonje Biserko - bisera na medijskoj sceni, prvo u Srbiji, pa bogami i ovdje kod "njih" u BiH... Jer, izgleda da joj je posjeta Banjoj Luci, ipak, nedosanjani san, kao i Atifu Dudakoviću koji još u svojim košmarnim snovima umišlja kako slavodobitno ulazi u Banju Luku na krilima krvave ratne prošlosti.

Ali, da nije nje (Sonje) i njenih istomišljenica, ma mi Srbi, ovakvi kakvi smo, opet bi se, po našem starom običaju, uljuljkali i utopili u sivilo dosadnog života i sami bi se uvalili u učmalu baruštinu bh. stvarnosti. Ali, tu je Sonja da nas trzne iz letargije i da nam pomogne da se nikad ne opustimo, niti da se s njom u bilo kakve duele upustimo, jer naprosto - žena je samo jedna epizodna sjena reinkarnacije antisrpske zbilje, još od vremena Vuka Brankovića.

Baš nikada neću razumjeti one koji misle da sa Sonjom mogu praviti državu po svojoj volji. Bože mili, u kakvoj su zabludi oni koji tako misle. Ali, to je njihov problem. Sonja i Sonjina ženska antisrpska reprezentacija, na svu sreću, u srpskom narodu ne uživaju nijedan jedini procenat bilo kakvog ugleda, od cifre koja nije nebulozna - 000.000.000.000.000.000.000.001... Evo, iskren sam - zaista ne znam pročitati ovaj broj, ali znam da se Bošnjaci grdno varaju ako misle da su im glavni sagovornici ovakve minorne i apsolutno nebitne protuve.

Jedini sagovornici mogu im biti samo i isključivo Srbi i predstavnici srpskog naroda koji su legitimno izabrani na izborima i koje svesrdno podržava srpski narod iz Republike Srpske... Čekam samo da ovaj moj osvrt objave nekakve elektronske novine koje samo čitaju istomišljenici Sonje i Nataše, i, naravno, urednika Pere (babasere!) i, po svemu sudeći, šačica zabludjelih Bošnjaka, koji misle da im je to oaza i centrala stvaranja unitarističke BiH!? Ali, neka gube vrijeme, a i šta bi drugo radili...

Da zaključim.

Mi znamo svoj put! Bez nas - Srba iz Republike Srpske - nikada se više ništa neće moći promijeniti u BIH i zato - Sonja i razne-prazne sonjice, a i nekakav podmladak "sonjčića" - pih (mislim na ono - pih maca!)... ne miješaj(te) se u unutrašnje stvari moje zemlje!

Autor sjovicicslavuj | 14 Avgust, 2009 | read_nums (422)
PULS - kolumna

14.08.2009

Avgust je mjesec godišnjih odmora i to je tako od davnina. Osjeti se to na svakom koraku, a i golim okom se da primijetiti.

Prvo, po pravilu, svi gradovi u ove dane izgledaju skoro kao pusti. Stiče se utisak da je polovina stanovništva negdje na moru i da se zasluženo odmara. Neki se, bogami, cijelu godinu nisu ni umorili, jer gotovo da ništa nisu ni radili. I to je baš apsurdna situacija, svojstvena zemljama kao što je BiH. Zapravo, na morima svjetskih mondenskih ljetovališta odmaraju se oni koji u svom životu nikad ništa nisu ni radili!? Ali, baš oni, jedino, imaju para za skupe turneje i putešestvija po odmaralištima od Tunisa, Kipra, Kariba, a najviše je onih koji se zaustave na Jadranskom moru.

Federalci se uglavnom odlučuju za Hrvatsko primorje, dok Srbi iz Republike Srpske, kao po inerciji, još uvijek, pretežno, idu na crnogorski dio Jadranskog mora. Istina, ima mnogo i onih Srba koji su se na vrijeme i u svakojakoj "oskudici" skućili i vlasnici su vila, uglavnom, na crnogorskoj obali. Hrvati iz BiH, razumljivo, razmilili su se širom Dalmacije, dok Bošnjaka ima i tamo i onamo, ma svugdje, a ni Turska nije baš tako daleko?! Kako sada stvari stoje, još ove godine biće moguće ovako, jer je s komšijama još na snazi bezvizni režim.

A, dogodine, eh, čeka nas bezvezni režim. Pasoši...vize...devize - ako se kojim slučajem, bar malo, izvučemo iz ove stravične ekonomske krize!? Ostaće nam, ipak, ona Bregovićeva legendarna pjesma - "Putuj Selma" i niko više!

Vrlo često se zapitam - zašto je i priroda bila nepravedna prema nama u BiH, pa je tako naše čiste i zelene rijeke, recimo, Neretvu, okrenula u njihovo, komšijsko plavo Jadransko more, dok je nas ostavila u trajnom i beskonačnom sivilu!? Ali, šta je, tu je! Zapitam se ja, takođe, ko je onda ostao u vrelim gradovima RS i FBiH? Ostali su oni koji ionako cijelu godinu jedva sastavljaju kraj s krajem i koji se bore za biološko preživljavanje.

Međutim, u opustjelim gradovima stiče se utisak da je više od polovine prelijepih dama u blaženom stanju, dakle, u trudničkoj ljetnoj odori, i to je najljepša slika u ovim vrelim danima, koja se može vidjeti skoro na svakom šetalištu. Pogrešan bi bio zaključak da će se zbog takvih prelijepih kadrova enormno povećati natalitet. Nažalost, neće, jer zna se da trudnice ne idu na more. Ne godi im klima i prženje na plažama.

Ali, gdje u ove sparne i neradne dane ide BiH? Nije BiH trudna, ali jeste u drugom stanju. Jer, s BiH su u ljubavnoj vezi mnogobrojni stranci kojima nigdje na svijetu ne može biti bolje nego ovdje. Ovdje im je bolje, nego čak i u mjestima odakle dolaze u ovu zemlju. Razloga je više. Najvažniji je onaj materijalni, jer ovolika primanja ne mogu za deset godina rada ostvariti u svojoj državi, kao što to mogu samo za jednu godinu nerada u BiH.

Pokušavam da utvrdim ko je to od stranaca najviše "zaljubljen" u BiH i s kim je to BiH ostala u drugom stanju. Bogami, bez DNK analize to, izgleda, nije moguće utvrditi, jer BiH su, poznato je to, svi stranci (s)jebali onako kako su oni htjeli, a BiH nije mogla da se odbrani od njih, jer je ovakva jadna - bespomoćna. Ne znam, ali ponekad mi se čini da je na hiljade njih, tj. stranaca, imalo odnos s ovom zemljom. Ne mislim ja na seksualni odnos, već na to da su iz BiH odnosili i iznosili sva materijalna bogatstva i bjesomučno su, onako svojski se zalažući, pustošili ovu prirodno i privredno bogatu zemlju.

Auuu... nisam ja zaboravio ni domaće, ove naše haračlije, koji ništa manje nisu pustošili i harali ovu zemlju, ali malo je ovo prostora da i o njima koju prozborim. A, ako se baš radi o onim, dakle, intimnim stvarima, onda medicina kaže da kod normalnih trudnica trudnoća traje devet mjeseci, jedino kod trudne BiH, evo, ta trudnoća traje više od dvadeset godina.

Autor sjovicicslavuj | 12 Avgust, 2009 | read_nums (370)

D. MAJSTOROVIĆ | 12.08.2009 

Porodice poginulih boraca iz RS protive se imenovanju Sadika Ahmetovića za novog ministra bezbjednosti BiH, jer je kao predsjedavajući Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku parlamenta BiH favorizovao žrtve rata iz bošnjačkog naroda.

 - Porodice poginulih iz RS izražavaju bojazan da bi Ahmetović na poziciji ministra bezbjednosti BiH, koje je usko vezano za procesuiranje ratnih zločina, nastavio s takvim djelovanjem, čime bi direktno nanio štetu traženju nestalih Srba i procesuiranju zločina počinjenih nad srpskim narodom u proteklom ratu u BiH - rekao je Boro Peulić, potpredsjednik Organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila RS.

On smatra da novi ministar bezbjednosti BiH mora jednako tretirati sve žrtve proteklog rata i raditi na procesuiranju odgovornih za počinjene ratne zločine prema svim narodima.

___________________________________

Prijedlogom SDA za nasljednika Tarika Sadovića nisu zadovoljni ni predstavnici Boračke organizacije RS.

- I ovim prijedlogom SDA je jasno pokazala svoje pravo lice i namjere, koje ima prema RS. Za njih će Srpska uvijek biti genocidna tvorevina, tako da će se, dok god bude u njihovoj moći, truditi da je ukinu i unište - zaključio je Pantelija Ćurguz, predsjednik BORS.

__________________________________________

Za poslanika SNSD u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Slavka Jovičića, personalno rješenje i nije toliko važno, koliko činjenica da novi šef Ministarstva bezbjednosti BiH treba da bude svjestan da u parlamentu neće proći nijedno zakonsko rješenje, koje se kosi s ustavnim odredbama.

- Novi ministar, ko god on bio, treba da zna da više nema prenosa nadležnosti sa RS na nivo BiH, te da je prošlo vrijeme tvrdoglavog podmetanja zakona, koji naginju upravo tome. Takvi zakoni neće proći parlamentarnu proceduru i to bi, prvenstveno SDA, trebalo da bude jasno, tako da ne gube vrijeme na uzaludnim pokušajima rušenja Republike Srpske - zaključio je Jovičić.

___________________________________________

Sadik Ahmetović, sudeći po svemu, neće imati ni podršku SDS. Tako je najavio poslanik ove stranke Mirko Okolić, podsjetivši da su upravo oni još odavno tražili rekonstrukciju cjelokupnog Savjeta ministara BiH, u kojem, smatra on, mnogo šta ne funkcioniše kako treba.

Autor sjovicicslavuj | 12 Avgust, 2009 | read_nums (388)

 

САРАЈЕВО, 12. АВГУСТА /СРНА/ - Посланик у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Славко Јовичић Славуј затражио је од надлежних институција да утврде ко је пуцао на храм Светог Николаја у Рељеву и да починиоци буду изведени пред лице правде, те да се једном прекине са тим.

Јовичић је рекао да данашњи напад на храм Светог Николаја у Рељеву показује да је поглавар Исламске заједнице у БиХ Мустафа Церић "био у праву када је рекао да је доста Срба остало у Сарајеву".

"Нараво, остала је шачица Срба, а за њега је и то превише", рекао је Јовичић Срни и додао да то "није никакав притисак с циљем етничког чишћења, јер је Сарајево етнички очишћено и то је завршена прича".

Он је нагласио да је остало мало Срба и то старијих који чувају своју традицију на вјековним огњиштима, јер је познато да је цијели тај простор био настањен Србима, а данас их ту нема.

Јовичић је подсјетио да Србе у Сарајеву стално узнемиравају и скрнаве православне светиње, што показује да и ти Срби што су остали живе у страху и једва чекају да оду, али на жалост немају гдје.

"Сарајево је изгубило тај мултиетнички карактер и напади на српске светиње само додатно отежавају ситуацију у БиХ", нагласио је Јовичић, који осуђује све овакве потезе.

Непознати починиоци пуцали су јутрос на храм Светог Николаја у сарајевском насељу Рељево и оштетили стакло изнад врата цркве и зид у њеној унутрашњости.

Парох рељевски Милорад Милинковић рекао је да су га јутрос у 2.45 часова пробудила два пуцња, вриска и звуци аутомобила који се удаљава.

Полиција је извршила увиђај и изузела једну чауру која је била на путу поред црквене порте.

Ово је већ пети инцидент који је у посљедњих годину дана пријављен полицији, а до сада су откривени виновници два.

Autor sjovicicslavuj | 11 Avgust, 2009 | read_nums (428)
 
 
 
 
 
 
 
Српски народ у БиХ никада неће признати независно Косово

10. 08. 2009.

 

САРАЈЕВО - Посланик СНСД у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Славко Јовичић поручио је да све док и један једини Србин из Републике Српске буде у заједничким органима БиХ, а биће их онолико колико предвиђа Дејтонски устав, неће бити дата сагласност за независност Косова.

Српски народ у БиХ никада неће дати сагласност за признање једнострано проглашене независности јужне српске покрајине, рекао је Јовичић, истакавши да је поглавар исламске заједнице у БиХ Мустафа Церић својим иступима током боравка на Косову јасно ставио до знања да му није ни на крај памети да престане неовлашћено да говори у име те државе.

Делегација Исламске заједнице БиХ, у којој је био и главни муфтија Исламске заједнице у Србији Муамер Зукорлић, боравила је у јужној српској покрајини од 6. до 9. августа на позив Исламске заједнице Косова.

Форум Бошњака Косова, у чијем раду су учествовали Церић и Зукорлић, заложио се да БиХ призна косовску независност.

Бошњаци којих, како се процењује, на Косову има око 50.000, подржали су захтев косовског председника Фатмира Сејдиуа упућен врховном поглавару бошњачких муслимана да се његова исламска заједница, у свим муслиманским земљама у којима има утицаја, заложи за "признање Републике Косово".

Сагласивши се да је ово други пут да Церић у релатовно кратком року на територији Србије изговара благо речено непримерене речи, Јовичић је подсетио и на, како је рекао, "бесрамне лажи" изречене у његовом недавном интервјуу београдком НИН-у да је у "Сарајеву остало веома много Срба".

"За реис-ул-улему Церића и шачица Срба што је остала да живи у Сарајеву јесте вероватно веома много", рекао је Јовчић у интервјуу бањалучком "Фокусу".

Јовичић је указао да је Церић, и поред тога што је врховни поглавар Исламске заједнице у БиХ, ипак, највећи ауторитет и врховни политички бошњачки лидер, али, како је рекао, само у једном делу Федерације БиХ са чиме се он, очигледно је, никада неће задовољити.

"Његови апетити много су већи и они су свима нама добро познати", рекао је Јовичић.

[ Taњуг ]


 
Autor sjovicicslavuj | 11 Avgust, 2009 | read_nums (343)

 

 БАЊАЛУКА, 11. АВГУСТА (СРНА) - Посланик СНСД-а у Представничком дому парламента БиХ Славко Јовичић поручио је поглавару Исламске заједнице БиХ Мустафи Церићу и његовим истомишљеницима да треба да им буде јасно да српски народ никада неће дати сагласност за самосталност Косова и Метохије.

"Све док и један Србин из Републике Српске буде у заједничким органима БиХ, а биће их онолико колико предвиђа Дејтонски устав БиХ, поглавару Исламске заједнице у БиХ Мустафи Церићу и његовим истомишљеницима треба да буде јасно да сагласност за самосталност Косова и Метохије српски народ никада неће дати", изјавио је Јовичић.

Он је за "Фокус" рекао да је Церић, својим посљедњим јавним иступима током боравка на Косову, јасно ставио до знања "да му ни на крај памети није да престане неовлаштено да говори у име БиХ".

Према Јовичићевим ријечима, из сваке Церићеве изговорене ријечи може се закључити да је он, упркос томе што је врховни поглавар Исламске заједнице у БиХ, ипак највећи ауторитет и врховни политички бошњачки лидер, али само у једном дијелу Федерације БиХ, чиме се очигледно никада неће задовољити.

"Његови апетити много су већи и они су свима нама добро познати", додао је Јовичић.

Коментаришући чињеницу да Церић никада није добио никакво упозорење од међународне заједнице која дијели лекције српским и хрватским политичарима, вјерским вођама, невладином сектору, Јовичић је рекао да су за то најбољи примјери случај "Палић" и најава ОХР-а да ће наставити са притисцима на органе РС.

"Први замјеник високог представника у БиХ Рафи Грегоријан подсјећа да је храбра Есма Палић добила правну сатисфакцију на Уставном суду БиХ када је уважена њена апелација о несталом супругу. Ипак, Грегоријан или не зна, а много је вјероватније да неће да зна, и за одлуку Уставног Суда БиХ од 27. маја 2005. године којом сам и ја, као заступник породица несталих стотињак Срба у Сарајеву, добио правну сатисфакцију доношењем одлуке у нашу корист", навео је Јовичић.

Он напомиње да та одлука Уставног суда никада није извршена, иако је морала бити спроведена у року од 30 дана од доношења, "а то значи да власти ФБиХ још нису откриле ниједну локацију на којој се налазе посмртни остаци звјерски ликвидираних Срба у Сарајеву".

Јовичић је нагласио да ни Грегоријан, нити било ко други из међународне заједнице, никада неће рећи да ће ОХР вршити притисак на органе ФБиХ да спроведу одлуку Уставног Суда БиХ и да већ једном саопште истину о несталим Србима у Сарајеву.

"То Рафија не интересује, очигледно", сматра Јовичић.

Autor sjovicicslavuj | 10 Avgust, 2009 | read_nums (284)
D. MAJSTOROVIĆ | 10.08.2009

Sve dok i jedan jedini Srbin iz Republike Srpske bude u zajedničkim organima BiH, a biće ih onoliko koliko predviđa Dejtonski ustav BiH, poglavaru Islamske zajednice u BiH, Mustafi Ceriću, i njegovim istomišljenicima treba da bude jasno da saglasnost za samostalnost Kosova i Metohije srpski narod nikada neće dati.

Ovo je u intervjuu "Fokusu" rekao poslasnik SNSD u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Slavko Jovičić, te naglasio da je Cerić svojim posljednjim javnim istupima, tokom boravka na Kosmetu, jasno stavio do znanja da mu nije ni na kraj pameti da prestane neovlašteno da govori u ime BiH.

FOKUS: Ovo je drugi put u relativno kratkom vremenskom periodu da je reis Cerić, na teritoriji Srbije, izgovorio, blago rečeno, neprimjerene riječi?

JOVIČIĆ: Da, sjećamo se njegovih izjava prilikom posjete Raškoj oblasti, ali i besramnih laži iznesenih u intervjuu beogradskom "Ninu", kad je rekao da je u Sarajevu ostalo veoma mnogo Srba. Nema potrebe da reisa Cerića pitam šta za njega znači kad je rekao da je u Sarajevu ostalo veoma mnogo Srba, kad i sam znam odgovor na to pitanje. Za reisa Cerića i šačica Srba što je ostala da živi u Sarajevu jeste vjerovatno veoma mnogo.

FOKUS: Nešto ranije, na jednom skupu u Berlinu, zalagao se i za uvođenje šerijata u Ustav BiH. Čini se da njegovim egzibicijama nema kraja?

JOVIČIĆ: Šerijat propisuje pravila ponašanja muslimana u politici, društvu, ekonomiji, pravu... Zna to najbolje reis Cerić, pa je zato "načelno" poručio da šerijat nije državni ustav, ali je istovremeno svoje zagovaranje institucionalizovanja vjerskog koda ponašanja muslimana u najviši akt države - povezao sa stradanjem Bošnjaka.

FOKUS: Ipak, Cerić nikada nije dobio nikakvo upozorenje, ni od predstavnika međunarodne zajednice, koji, svjedoci smo, dijele lekcije srpskim i hrvatskim političarima, vjerskim vođama, nevladinom sektoru...

JOVIČIĆ: Naravno da nije. Treba li bolji primjer od sljedećeg - prvi zamjenik visokog predstavnika u BiH, Rafi Gregorijan, ovih dana na sva usta pozdravlja pronalazak posmrtnih ostataka pukovnika Avde Palića i obećava da će OHR nastaviti sa pritiscima na organe RS da Palićeve ubice izvede pred lice pravde. Gregorijan podsjeća da je hrabra gospođa Esma Palić dobila pravnu satisfakciju na Ustavnom sudu BiH, kad je uvažena njena apelacija o nestalom suprugu. Ipak, Gregorijan ili ne zna, a mnogo je vjerovatnije da neće da zna, i za odluku Ustavnog Suda BiH od 27. maja 2005. godine, kojom sam i ja, kao zastupnik porodica nestalih stotinak Srba u Sarajevu, dobio pravnu satisfakciju donošenjem odluke u našu korist.

FOKUS: Kakva je sudbina te odluke?

JOVIČIĆ: Nažalost, ta odluka Ustavnog suda BiH nikada nije izvršena, mada je morala biti sprovedena u roku od 30 dana od donošenja, a to znači da vlasti FBiH još nisu otkrile nijednu lokaciju na kojoj se nalaze posmrtni ostaci zvjerski likvidiranih Srba u Sarajevu. Gregorijan, niti bilo ko drugi iz međunarodne zajednice, nikada neće reći da će OHR vršiti pritisak na organe Federacije da sprovedu odluku Ustavnog Suda BiH i da već jednom saopšte istinu o nestalim Srbima u Sarajevu. To Rafija ne interesuje, očigledno.

Veliki apetiti Cerića

Iz svake izgovorene riječi reisa Mustafe Cerića može se zaključiti da je on, i pored toga što je vrhovni poglavar Islamske zajednice u BiH, ipak, i najveći autoritet i vrhovni politički bošnjački lider, ali, da naglasim, samo u jednom dijelu FBiH, čime se reis Mustafa Cerić, očigledno je, nikada neće zadovoljiti. Njegovi apetiti mnogo su veći i oni su svima nama dobro poznati, rekao je Slavko Jovičić.

Autor sjovicicslavuj | 9 Avgust, 2009 | read_nums (435)

 PIŠE: Slavko JOVIČIĆ SLAVUJ 

Prošle godine, u novembru mjesecu, pisao sam kolumnu za dnevne novine “Fokus” o reisu Mustafi Ceriću. Nakon tog teksta, evo, opet mi je sam reis Cerić nametnuo temu.

Reis-ul-ulema Mustafa Cerić, poglavar IZ u BiH od 5. do 8. avgusta bio je u zvaničnoj posjeti srpskoj Pokrajini Kosovu i Metohiji i  tu ništa ne bi bilo sporno da samo jedna u nizu njegovih izjava duboko ne zadire u interese države Srbije, pa i u interese srpskog naroda u cjelini. Samo ako se uzme u obzir ono što je poznato - reis Cerić je imao niz protokolarnih susreta sa najvišim pokrajinskim zvaničnicima, kao i sa svojim kolegom – reisom koji stoluje na Kosovu i Metohiji.

Medjutim, reis Mustafa Cerić je  zvanično izjavio da je bio u posjeti “Republici Kosovo”!? Naravno da reis Cerić ima pravo na svoje mišljenje, ali on se skoro stalno pojavljuje u javnosti i putem medija, naravno njemu naklonjenih, govori sasvim neovlašteno čak i u ime BiH (!?!) i na taj način on odašilje vrlo opasne izjave i šalje još opasnije poruke.

Naime, reis Cerić treba da zna i da zapamti da BiH nikada neće priznati nezavisnost Kosova i Metohije, jer za tako nešto trebala bi i saglasnost srpskih predstavnika u zajedničkim institucijama BiH. Da podvučem i naglasim – sve dok ijedan jedini Srbin iz Republike Srpske bude u zajedničkim organima BiH, a biće ih baš onoliko koliko predvidja Dejtonski Ustav BiH, reisu Ceriću i njegovim istomišljenicima treba da bude jasno da saglasnost za samostalnost Kosova i Metohije - Srbi iz Republike Srpske nikada neće dati! Zato je reisovo samoproglašenje “Republike Kosovo”, ponavljam – vrlo opasna stvar za medjunacionalnu, vjersku i svaku drugu toleranciju izmedju tri konstitutivna naroda u BiH (Srba, Bošnjaka i Hrvata, pa naravno i ostalih, ustavom priznatih nacionalnih manjina koje žive u BiH).

Prebogatoj svojoj biografiji reis Cerić je prije samo dva mjeseca dodao i mnoštvo drugih aktivnosti, pa je tako u intervjuu koji je dao vrlo uticajnom beogradskom nedjeljnika “NIN”,  najblaže rečeno, tamo izgovorio niz netačnosti i nevjerovatnih neistina.

Naime, reis Cerić u jednom dijelu intervjua kaže da je u Sarajevu "ostalo" jako mnogo Srba???

Uvijek su Cerićeve izjave bile dvosmislene i bez “prevodioca”, iako govorimo skoro istim jezikom, teško da ga mogu razumjeti. Mada nam se jezici različito zovu – moj Srpski jezik, a njegov Bosanski jezik, ipak sam uložio maksimalne napore da kako tako shvatim šta to Cerić, onako “umno” zbori? Znam šta radi i za šta se zalaže. No, neću da se bavim hipotetičkim spekulacijama, ali mogao bih sa sigurnošću ustvrditi da znam šta on u stvarnosti i misli?

Nema potrebe da reisa Cerića pitam – šta za njega znači kad je rekao da je u Sarajevu ostalo jako mnogo Srba, kad i sam znam odgovor na to pitanje. Za reisa Cerića je i šačica Srba što je ostala da živi u Sarajevu, vjerovatno jako mnogo! Za Cerića je mnogo i nekoliko hiljada preostalih sarajevskih Srba, u odnosu na predratni broj od preko 168.000, koliko nas je bilo u glavnom gradu BiH i to po posljednjem popisu koji je sproveden, sada već davne 1991. godine. Možda je reis Cerić mislio, ali po svojoj ustaljenoj praksi to nije i rekao, da je ostalo jako mnogo Srba na mnogobrojnim sarajevskim stratištima, dakle na nepoznatim lokacijama (pod zemljom, u jami Kazani, na sarajevskoj glavnoj deponiji smetljišta, duboko zatrpanih na desetinama metara dubine. Ako je na to mislio, onda je prvi puta rekao istinu! Ali, nije nam otkrio nijednu lokaciju izmještenih grobnica poubijanih sarajevskih Srba.

 Cerić nadalje zbori da je u Sarajevu većinsko bošnjačko stanovništvo!? Nije valjda? Kao da je nešto novo rekao? Pa, to je i vrapcima na grani poznato da danas u Sarajevu živi preko 90 odsto Bošnjaka, a ostalih desetak  procenata su: Srbi, Hrvati i ostale nacionalne manjine. U Sarajevu je i prije rata bilo većinsko bošnjačko (tada muslimansko) stanovništvo, jer se demografska struktura Sarajeva počela da mijenja u korist muslimana, još početkom sedamdesetih godina prošlog vijeka.Vrlo umni i nadasve “iskreni” Cerić nastavlja sa iznošenjem novih neistina. Doduše, on je upravu kad kaže da BiH nije islamska država, ali onda - svom ogromnom arsenalu nebuloza dodaje i sljedeću neistinu, jer sam sebe demantuje kad kaže da u BiH “živi muslimanska većina''!? Da. Radi se o ogromnoj većini bošnjačkog naroda u odnosu na broj preostalih Srba koji su ostali u Sarajevu. Ista je situacija i kad su u pitanju Hrvati.  Medjutim, to nije nadpolovična većina Bošnjaka u odnosu na ukupan broj stanovništva u BiH. Reis Cerić je, kao što rekoh, majstor po dvosmislenosti u svojim izjavama. Kad već vršimo prebrojavanje, evo, da onda kažem Ceriću da u BiH živi većina hrišćanskog stanovništva (pravoslavci i katolici).

 reis Mustafa Cerić u "političkoj" /civilnoj/ odori

U svojim retoričkim nebulozama, reis Cerić je ogorčen i na nobelovca Ivu Andrića, za kojeg kaže da je "odgovoran za utjelovljenje pogubnih stereotipa" u odnosu na bosanske muslimane. Cerić tako kaže da u Andrićevim djelima nema nijednog pozitivnog lika muslimana. Nesreća je reisa Cerića što nije bio savremenik slavnog književnika Ive Andrića, pa da, eto,  njega reisa, slavni nobelovac Andrić  opiše kao “pozitivnog lika”!?

Sigurno je da bi reis Cerić volio da svaki stanovnik Srbije, a pogotovo Bosne i Hercegovine, može dobiti po jedan primjerak “NIN-a” i da se, na taj način upozna sa njegovim epohalnim razmišljanjima i vizionarskim idejama. Ali, nažalost, tiraž “NIN-a” je ograničen i koliko čujem - svih onih pet (?!?) primjeraka koliko stiže u Federaciju BiH se odmah rasproda još u prijepodnevnim satima, dakle čim se “NIN” pojavi na kioscima.

Sve to reis Cerić zna  i zato je skoknuo malo i do Berlina i tamo je zborio još strašnije stvari. Naime, obračajući se prisutnima, reis se otvoreno zalagao da šerijat bude sastavni dio Ustava BiH??? Tako vrli reis veli u Berlinu da je “šerijat za muslimana moralni kod koji ga podstiče da čini dobro i da se kloni zla i da šerijat treba institucionalizovati kao dio prava muslimana”. To po Ceriću nije u suprotnosti sa državnim ustavom. "Nije toliko važno kako ćemo zvati ustav", kaže Cerić i dodaje da je "važno da taj ustav garantuje, štiti i razvija vrijednosti bez kojih nema zajedničkog života među ljudima i narodima". A, i sama tema predavanja reisa - "Šerijat i muslimanski društveni dogovor u Evropi" – je njegovom voljom nametnuta i institucionalizovana.

reis Mustafa Cerić govori na predavanju u Berlinu

Sama i površna definicija šerijata se odnosi na skup pravila, odredbi, učenja i vrijednosti koja upravljaju život muslimana u ličnom i društvenom životu čije je izvorište u svetoj knjizi muslimana Kur'anu. Šerijat propisuje i pravila ponašanja muslimana u politici, društvu, ekonomiji, pravu... 

Zna to najbolje reis Cerić, pa je zato "načelno" poručio da šerijat nije državni ustav, ali istovremeno svoje zagovaranje “institucionalizovanja vjerskog koda ponašanja muslimana u najviši akt države” - povezao je sa stradanjem Bošnjaka, za koje je ustvrdio da su svi Bošnjaci koji su stradali u prethodnom ratu, bili žrtve genocida u Bosni i Hercegovini.

Ovo je kontinuitet promišljanja poglavara Islamske zajednice u BiH koji je i ranije imao bezbroj avanturističkih izleta u samo njemu znani virtuelni svijet, uredjen i modifikovan po uzusima islama, onako kako ga on lično poima i vrednuje.

Naime, opšte poznato je da reis Cerić uživa da nastupa pred publikom, pa je tako prije nekoliko mjeseci bio glavni akter, na svu sreću, izbjegnutih medjusobnih muslimansko muslimanskih sukoba u Raškoj oblasti. Samo zahvaljujući profesionalnoj i efikasnoj akciji  jakih snaga Srbijanske žandarmerije spriječeno je krvoproliće izmedju dvije žestoko  suprostavljene struje unutar Islamske vjerske zajednice u Srbiji. Nakon te posjete i ekskurzije, reis Cerić je optužio Srbiju da vrši diskriminaciju muslimana, iako nijednim primjerom to nije mogao ilustrovati, niti dokazati. Na kraju krajeva, sasvim je vidljivo, da reis Cerić ne odustaje od svoje mantre na već prepoznatljivoj matrici svog političkog i liderskog djelovanja.

MUSTAFA CERIĆ, reis 

Ništa novo i ništa neočekivano ne saopštava poglavar Islamske zajednice što već ne ponavlja godinama. Ta reisova priča traje predugo i, nažalost, ne nazire se njen normalan završetak! Ostaće upamćena njegova igra riječi, ali sa jasnim ciljem . “Nisu svi Bosanci Bošnjaci, ali su svi Bošnjaci Bosanci i zato što su svi Srbi i Hrvati Bosanci (???), a ne obrnuto. To ne znači da se Srbima i Hrvatima negira njihova etnička, kulturna i svaka druga pripadnost. Ali, zajednička nam je državna, bosanska (???) nacionalnost, odnosno državni bosanski identitet", zaključuje Cerić.

Iz svake izgovorene riječi reisa Cerića može da se zaključi da je on, i pored toga što je vrhovni poglavar Islamske zajednice u BiH, ipak i najveći autoritet i vrhovni politički bošnjački lider, ali, da naglasim, samo u jednom dijelu FBiH, čime se reis Mustafa Cerić, očigledno je, nikada neće zadovoljiti. Njegovi apetiti mnogo su veći i oni su svima nama dobro poznati!

Autor sjovicicslavuj | 7 Avgust, 2009 | read_nums (383)

                                      ПИШЕ: Славко ЈОВИЧИЋ СЛАВУЈ

Добро је! Ево, већ више од десетак дана нема никаквих вести о новом ширењу вируса грипе Х1Н1, односно како га  неки "стручњаци" безвезе назваше - "свињски грип?

Али, свакодневно се и незаустављиво шире многобројни политички вируси, изгледа, својствени само БиХ. Ти вируси, назваћу их - БиХ1,2,3...или 1.000..., евидентно је да разједају и да распамећују менталне склопове  многобројних конзумената и знатижељника сензационалистичких информација и медијских ексклузивитета ...

Слика број 1.

Пре само месец дана или нешто више, појавили су се шокантни снимци на којима се јасно види како Атиф Дудаковић издаје наређење да се непријатељски заробљеници ("абдићевци") одмах стрељају! Те ужасне снимке објавиле су само телевизијске медијске куће у Републици Српској и веома мали број у Републици Србији ... А, онда на ноге су  скочили готово сви, и они позвани, али много је више било  и оних "непозваних", и сви су с разлогом реаговали на стравичне бруталности, евидентног и смишљеног ратног злочина, снимљене егзекуције ратних заробљеника ... Та, углавном, медијска еуфорија трајала је врло кратко, рекао бих, да је била темпирана са ограниченим дејством, уосталом, као и свако "чудо" које траје три-четири дана. И онда, по већ виђеном и  доживљеном сценарију, све је пало у заборав и те стравичне сцене су нестале са малих екрана и из медија.  А, видело се све. Снимци су показали како разјуларерена и крвожедна пијана злочиначка банда атифових "глумаца" већ мртве заробљенике вуче по земљи натопљеном њиховом крвљу.  Након тог хорор, али истинитог филма страве и ужаса, сви су  заћутали, али је најгоре и најсрамотније што Тужилаштво БиХ никада ништа није ни проговорило о томе, а  требало је прво!

А, шта је заправо још требало? Требало се, пак,  само  подсетити да је Савез логораша Републике Српске све те снимке и многобројне друге доказе предао тадашњој главној тужитељици Хашког трибунала, сада већ давне 2005. године. Али, шта ћемо сад? У заборав је, ето, отишла и жена-монструм Карла дел Понте, којој никада није ни на ум пало да било кога из реда бошњачког народа оптужи за небројене ратне злочине које су муслимани починили над српским народом. Признаћу да грешим. Карла дел Понте је била оптужила  Насера Орић за злочине почињене над Србима из Сребренице и Братунца, али тако је направила оптужницу да га ни Општински суд у Калесији не би могао осудити!? У добро  стратегијсkи осмишљеној тзв. Карлиној оптужници, није ни било никаквих доказа, јер их она није хтела ни да прикупља. Радило се, дакле, о свесној манипулацији и невиђеној правно-процесној лакрдији коју је смислила Карла дел Понте и њен антисрпски тим самозваних истражитеља... Ни сам не знам зашто се враћам на овај случај, кад он више никога не интересује и кад је, ето, већ одавно заборављен, као што су заборављени и многи други ...

Слика број 2.

Ових дана читам у штампи како Рафи Грегоријан, заменик високог представника у БиХ, поздравља проналазак посмртних остатака пуковника тзв. Армије БиХ Авде Палића. Поздрављам и ја. Рафи даље каже да ће ОХР наставити да врши притисак на институције Републике Српске да се убице Авде Палића изведу пред лице правде.

Разумљиво је да  му на памет не пада да, пре свега,  тражи одговорност од оних који су, могу слободно да кажем, свесно прикривали посмртне остатке Авде Палића који су ексхумирани још пре осам (!?!) година. То су чињенице које су требале и међународној заједници и бошњачким члановима Комисије за тражење несталих, како би се вршили стравични политички и правни притисци на власти у Републици Српској.

Међутим, разлика између Рафија и мене је у томе што он (Рафи) саосећа своју бол само са Есмом Палић, супругом покојног Авде Палића, а ја осећам бол за десетинама хиљада људи страдлих у ратној катаклизми која је задесила све народе у БиХ. Све патње и боли сам на сопственој кожи осетио и доживео, јер сам и сам био жртва злочиначких муслиманских хорди које су ме 44 месеца држале и стравично мучиле у пет муслиманских конц-логора, терајући ме, заједно са мојим српским сапатницима,  на најтеже физичке радове и то на првим борбеним линијама и у живим штитовима у одбрани муслиманских запоседнутих територија!

Тако, Рафи Грегоријан подсећа да је храбра госпођа Есма Палић добила правну сатисфакцију на Уставном суду БиХ, кад је уважена њена апелација о несталом супругу. Ипак, Рафи Грегоријан или не зна, а много је вјероватније да неће да зна, и за, такође, Одлуку Уставног Суда БиХ од 27. маја 2005. године, којом сам и ја као заступник породица несталих стотињак Срба у Сарајеву, добио правну сатисфакцију доношењем одлуке у нашу корист, односно у корист апеланата, које сам заступао на Уставном суду БиХ. Нажалост, та Одлука Уставног суда БиХ никада није извршена, мада је морала бити спроведена у року од 30 дана од доношења, а то значи да власти Федерације још нису откриле ниједну локацију на којој се налазе посмртни остаци зверски ликвидираних Срба у Сарајеву. Но, питање је да ли више, уопште, и постоје било какви остаци тих несрећних људи, ако сви поуздани подаци говоре да су муслиманске власти свесно и на организован начин уклониле и за сва времена уништиле све материјалне и друге доказе о страдањима Срба у Сарајеву!

Горе напред,  рекао сам да се радило о стотињак несталих Срба у Сарајеву!? Да. За толико несталих Срба сам имао  одобрења њихових породица које трагају за својим најмилијима. Али, суштинско је питање -  како је било могуће да нетрагом нестану живи људи у најурбанијем и главном граду БиХ, поготово у граду у којем је цело време рата столовала комплетна муслиманска политичка и војна власт! 

Дакле, радило се о апелацијама, које сам упутио Уставном суду БиХ и да још једном поновим - добио цели процес у нашу корист. Међутим, она још трагичнија истина о тачном броју страдалих Срба у Сарајеву се никада неће сазнати. А, и како би - кад су целе српске породице ликвидиране, па их данас нема нико ни пријавити као зверски уморене.

Али, ни Рафи Грегоријан, нити било ко други из међународне заједнице неће никада рећи да ће ОХР вршити притисак на органе Федерације БиХ да испоштују Одлуку Уставног Суда БиХ, и да већ једном саопште истину о судбини и о несталим Србима у Сарајеву .. То Рафија не интересује, очито је! А, и зашто би ....??? Уосталом, о чему даље да пишем?

 Слика 3...4...5... стота...хиљадита...

Чињенице говоре све. Опште познато је да никада ниједан међународни званичник, без обзира на његов политички, дипломатски  или било који други ранг, ето, још никада није посетио ниједно стратиште где су Срби страдали, а таквих је на стотине локација широм ове напаћене земље. 

Све даље што бих рекао, а има тога и превише, било би бесмислено, јер нијдна моја реч  никада неће уразумети представнике тзв. међународне заједнице да престану да се,   једнострано, пристрасно и селективно понашају у БиХ и да се не стављају у одбрану само једне стране, а та страна је, зар треба наглашавати - бошњачка!

Autor sjovicicslavuj | 6 Avgust, 2009 | read_nums (392)

Datum: 05.08.2009
Autor: Nataša Krsman

SARAJEVO - Posmrtni ostaci Avde Palića, pukovnika Armije RBiH, identifikovani su osam godina nakon ekshumacije zato što ranije nije postojala savremena metoda DNK analize, na osnovu koje bi sa sigurnošću mogao biti utvrđen njegov identitet.

Identitet Avde Palića bilo nemoguće ranije utvrditi

Potvrdio je ovo juče Adnan Rizvić, zamjenik direktora forenzičkog programa Međunarodne komisije za nestale osobe (ICMP), koja je nadležna za identifikaciju posmrtnih ostataka.

"Pukovnik Palić ekshumiran je 2001. godine iz grobnice Vragolovi, kod Rogatice, a njegova porodica dala je uzorak krvi za DNK anlizu. Za sve analize koje su urađene do sada nije bilo podudaranja koštanih uzoraka sa uzorcima njegove porodice. Od novembra 2008. godine imamo metod demineralizacije, na osnovu kojeg su omogućene dodatne genetske informacije. Radili smo reviziju oko 1.500 koštanih uzoraka i utvrđena su podudaranja na osnovu kojih smo identifikovali posmrtne ostatke pukovnika Palića", objasnio je Rizvić.

Palićevoj supruzi Esmi prije dva dana saopšteno je da je identifikovan njen muž, osam godina nakon ekshumacije, a juče je imala sastanak u ICMP-u, gdje je potražila objašnjenje zašto je čekano do sada.

"Kazali su da sve ove godine nisu mogli doći do rezultata na osnovu kojih će identifikovati moga muža, jer tek od prošle godine koriste neke savremene metode. Olakšanje je što smo ga našli, ali smiraj će biti tek onda kada oni koji su odgovorni za njegovu smrt izađu pred lice pravde", kazala je Palićeva.

Esma Palić godinama je podnosila apelacije institucijama za ljudska prava, sudovima i međunarodnim organizacijama kako bi vlasti Republike Srpske dostavile informacije u vezi sa nestankom njenog muža u julu 1995. godine u regiji Srebrenice. Dom za ljudska prava, Ustavni sud BiH i visoki predstavnik od 2000. do 2006. godine više puta su naložili vlastima RS da formiraju komisije za utvrđivanje istine o nestanku Palića. Pored formiranja komisija koje su radile na istrazi o nestanku Avde Palića, Vlada RS je, postupajući po odluci Doma za ljudska prava BiH, 2001. godine Esmi Palić isplatila odštetu od 65.000 KM.

Jasmin Odobašić, član komisije koju je Vlada RS formirala radi rasvjetljavanja Palićeve sudbine, ocijenio je juče da su Institut za nestale osobe BiH i ICMP odgovorni su što su posmrtni ostaci Avde Palića identifikovani tek osam godina nakon ekshumacije.

"Vlastima u RS nije bilo u interesu da kriju Palićevu sudbinu", rekao je Odobašić.

Milorad Dodik, premijer RS, rekao je da sumnja da se godinama nije znalo gdje su posmrtni ostaci Avde Palića, ali da je sve to vrijeme održavan pritisak međunarodne zajednice na institucije RS i na njega.

Izjavio je da očekuje od OHR-a da će izaći sa činjeničnim stanjem i jasno naglasiti da je to pitanje riješeno i da se, nažalost, osam godina posmrtni ostaci nalaze u FBiH, a ne u RS, koja je prošla određenu torturu.

Dodik je naglasio da mu je drago zbog porodice Palić što je to pitanje riješeno i izrazio nadu da oni svu gorčinu koju su imali prema RS zbog nenalaženja posmrtnih ostataka mogu sada sagledati na realan način.

Dušan Šehovac, predsjedavajući UO Instituta za nestala lica BiH, naglasio je da ovaj slučaj ne treba politizovati.

"Vijest da je identifikovano tijelo Avde Palića, čiji su ostaci bili osam godina na groblju u Visokom, govori stvarno o potrebi stvaranja institucije na nivou BiH koja će objektivno, stručno i odgovorno, bez diskriminacije, raditi svoj posao'', rekao je Šehovac.

Dragomir Andan, nekadašnji direktor policije RS, za vrijeme čijeg su mandata pokretane opsežne potraga za tijelom Avde Palića, tvrdi da je Amor Mašović, član Kolegijuma direktora Instituta, svjesno prikrivao informaciju da se Palićevo tijelo godinama nalazi u mrtvačnici u Visokom.

Andan je podsjetio da je Vlada RS potrošila stotine hiljada KM da pronađe posmrtne ostatke Palića, a on lično doživio je poniženja, uvrede i pritiske, jer nije bilo rezultata istrage, zbog čega očekuje izvinjenje i satisfakciju.

Mašović je juče u saopštenju Instituta za nestale, hronološki naveo šta je sve naloženo Vladi RS da učini u vezi s ovim pitanjem i šta nije urađeno, te izrazio nadu da će pravosuđe okončati ovaj slučaj kažnjavanjem počinilaca zločina. Milan Bogdanić, direktor Instituta, kazao je da ne zna za ovo saopštenje, ali tvrdi da je proces identifikacije komplikovan i ne mogu ga tumačiti oni koji se time ne bave.

OHR tek čeka ekshumaciju

Iz Kancelarije visokog predstavnika (OHR), odakle su najviše insistirali da vlasti RS pomognu u potrazi za nestalim pukovnikom Avdom Palićem, juče je saopšteno da je "dobra vijest što je identifikovana lokacija posmrtnih ostataka".

"Zahvaljujući kontinuiranim naporima ICMP-a na razvijanju i primjeni inovativnih tehnika i mjera koje garantuju tačnost u proceduri identifikacije, posmrtni ostaci Avde Palića konačno su locirani i bit će ekshumirani u skladu uz zakonsku proceduru", izjavio je juče Rafi Gregorijan, prvi zamjenik visokog predstavnika.

U saopštenju OHR-a navodi se da su "u mislima i molitvama sa Esmom Palić i njenom porodicom".

Mnogobrojne reakcije

Dragi Milošević, predsjednik Komisije Vlade RS koja je radila na istrazi o Paliću, rekao je da su redovno proslijeđivali izvještaje Tužilaštvu BiH, koje raspolaže kompletnim predmetom, zaključujući da u ovom slučaju postoji odgovornost nekih lica nedostupnih bh. pravosuđu. Tvrdi da su uložili maksimalne napore, ali "su tražili ono što objektivno nisu mogli naći".

Branislav Dukić, Predsjednik Saveza logoraša RS, pozvao je Milana Bogdanića i Amora Mašovića da podnesu ostavke na direktorske funkcije u Institutu za nestale zbog opstrukcije identifikacije posmrtnih ostataka Avde Palića i srpskih žrtava u proteklom ratu.

Slavko Jovičić, poslanik u bh. parlamentu, smatra da je dobro što je pronađeno Palićevo tijelo, ali se zapitao da li će međunarodna zajednica insistirati na istini o još 10.000 nestalih.

Nedeljko Mitrović, predsjednik Organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila RS, smatra da je konačna identifikacija Palića najbolji dokaz kako bošnjački politički vrh preko OHR-a i pravosuđa manipuliše žrtvama radi političkog pritiska na RS.

Vlada RS očekuje izvinjenje OHR-a

Vlada RS očekuje izvinjenje OHR-a i drugih institucija i organizacija koje su vršile neprekidne pritiske u vezi s pronalaženjem posmrtnih ostataka pukovnika Avde Palića iako oni nisu bili dostupni Vladi RS.

U saopštenju se dalje navodi da je Vlada RS, očigledno uzaludno, činila maksimalne napore, podnosila pritiske OHR-a, stranih ambasadora, političara i cjelokupne javnosti iz FBiH, iako su skeletni ostaci pukovnika Palića bili dostupni Komisiji za nestala lica FBiH još prije osam godina.

"Nameće se pitanje ko je imao interes da posmrtni ostaci pukovnika Palića budu skriveni od javnosti iako su DNK uzorci njegove porodice bili poznati Komisiji za nestala lica FBiH, a kasnije i Institutu za nestala lica BiH", istaknuto je u saopštenju.

    My picture!

Kategorije

Arhiva