Slavko Jovičić

Voj­ska je­de budžet

— Autor sjovicicslavuj @ 01:51
 
M. KRE­ME­NO­VIĆ | 14.11.2008  

Re­du­ko­va­njem voj­nog kon­tin­gen­ta za oko dvi­je hi­lja­de voj­ni­ka država bi ušte­dje­la oko 80 mi­li­ona KM, što bi bi­la ve­li­ka po­moć in­sti­tu­ci­ja­ma, u svje­tlu ve­li­ke svjet­ske re­ce­si­je, re­kao je Slav­ko Jo­vičić, po­sla­nik SNSD-a u Pred­sta­vničkom do­mu par­la­men­ta BiH, re­agu­jući na na­ja­vu iz Mi­nis­tar­stva od­bra­ne BiH, da bi se mo­gla prei­spi­ta­ti mo­gućnost sma­nje­nja pri­pa­dni­ka Oružanih sna­ga BiH.

                                          

Tim pu­tem prvi u BiH kre­nu­li su u Vla­di RS gdje su na­ja­vi­li sma­nje­nje pla­ta za ra­dni­ke drža­vne upra­ve u izno­su od de­set od­sto, očeku­jući na taj način ušte­du od oko tri mi­li­ona KM na go­diš­njem ni­vou.

- Te­ško da će ide­ja o re­du­kci­ji voj­ske proći zbog pri­lično tvrdih sta­vo­va po­je­di­nih po­li­tičara, ali do­bro je ra­zmiš­lja­ti u tom smje­ru. Sve što bi do­ni­je­lo ko­rist na­ro­du jes­te do­bra ide­ja, a ovo je si­gur­no ve­oma kon­kre­tna ušte­da. Tre­ba se za­pi­ta­ti od ko­ga nas čuva pos­to­jeći broj voj­ni­ka. Si­gur­no je da ra­ta vi­še neće bi­ti, a bez­bje­dnost ga­ran­tu­je NA­TO. Sma­nje­njem bro­ja voj­ni­ka bi­li bi u si­tu­aci­ji da po­pra­vi­mo ma­te­ri­jal­no sta­nje os­ta­lih pri­pa­dni­ka Oružanih sna­ga BiH, što je sa­da ne­mo­guće - re­kao je Jo­vičić.

Gos­ti­mir Po­po­vić, voj­no-po­li­tički ana­li­tičar, re­kao je da traj­nu sta­bil­nost ovom po­dručju može do­ni­je­ti je­di­no po­tpu­na de­mi­li­ta­ri­za­ci­ja voj­ske, a na­kon uki­da­nja bri­gu za bez­bje­dnost tre­ba­lo bi pre­pus­ti­ti EU.

                                               

- Po­ka­za­lo se da spe­ku­la­ci­je o jef­ti­ni­joj voj­sci ko­je su is­pli­va­le ne­po­sre­dno pred re­for­mu od­bra­ne ni­su tačne - na­veo je Po­po­vić.

Igor Crna­dak, za­mje­nik mi­nis­tra od­bra­ne BiH, re­kao je da bi drža­vni budžet, op­te­rećen zah­tje­vi­ma za po­većanje voj­nih iz­da­ta­ka, mno­go la­kše di­sao ako bi bio sma­njen broj voj­ni­ka.

                                         

- Mi­slim da će stra­te­ški pre­gled od­bra­ne, ko­ji se ra­di u sa­ra­dnji s ek­sper­ti­ma NA­TO-a, po­ka­za­ti da BiH ima pre­vi­še voj­ni­ka i da u do­gle­dno vri­je­me tre­ba ra­di­ti na sma­nje­nju tog bro­ja. To bi nam omo­gućilo da u krat­kom ro­ku iz­vrši­mo kva­li­te­tnu mo­der­ni­za­ci­ju i do­bi­je­mo ma­lu, pri­la­go­dlji­vu i do­bro opre­mlje­nu voj­sku - is­ta­kao je Crna­dak.

On je re­kao da bi ko­rist bi­la vi­šes­tru­ka, jer bi, osim ušte­de ve­li­ke su­me nov­ca, bi­la otvo­re­na i mo­gućnost za mo­der­ni­za­ci­ju, za ko­ju sa­da ne­ma pa­ra.
- Ako se zna da će i u budžetu za na­re­dnu go­di­nu oko 80 od­sto nov­ca bi­ti utro­še­no za pla­te i na­kna­de, odno­sno oko 320 mi­li­ona KM, ja­sno je da bi sa­mo sma­nje­nje bro­ja pri­pa­dni­ka Oružanih sna­ga BiH, sa sa­daš­njih 10.000 na, na pri­mjer, osam hi­lja­da, oslo­bo­di­lo do­da­tnih 350 mi­li­ona KM u prvih pet go­di­na. Uz po­li­tičku vo­lju, to bi se mo­glo ura­di­ti bez so­ci­jal­nih uda­ra i do­ve­lo bi do da­ljeg sma­nje­nja bro­ja voj­nih lo­ka­ci­ja, ta­ko da bi ušte­da bi­la vi­šes­tru­ka - tvrdi Crna­dak.


Вехабије су велика пријетња управо Бошњацима....

— Autor sjovicicslavuj @ 13:21

                                        
БИЈЕЉИНА, 11. НОВЕМБРА (СРНА) - Посланик СНСД-а у Представничком дому парламента БиХ Славко Јовичић рекао је да је вехабизам узео жестоког маха у БиХ и да би с њим требало да се обрачунају управо Бошњаци којима наноси највише штете.

                                  

"Вехабизам је узео жестоког маха у БиХ и није ми јасно како то сами Бошњаци не препознају и зашто се не обрачунају с тим, када је свакоме јасно да управо Бошњаци имају штете од њихових активности или ће убудуће имати још више", рекао је Јовичић, који је и члан Заједничке обавјештајно-безбједносне комисије за надзор над радом Обавјештајно-безбједносне агенције (ОБА).

Говорећи о опасност која пријети БиХ од ширења и јачања вехабијског покрета, Јовичић је истакао да је рат на овим просторима оставио стравичне посљедице које ће се деценијама лијечити.

                                         

"Сасвим је јасно да су у БиХ у току рата долазили највећи злочинци и терористи из арапских земаља у којима је тероризам синоним за долазак на власт и за успостављање радикалног ислама у највишим институцијама државе. Управо такви инструктори зла и највеће пошасти данашњице долазили су у стампедима у БиХ да се боре за стварање исламске државе у срцу Европе", навео је Јовичић у интервјуу за "Фокус".

Одговарајући на питање може ли се повући паралела између РС и ФБиХ по питању безбједности, он је рекао да се не може тако поједностављено гледати на безбједност грађана, јер чак ни државе није могуће засебно посматрати у безбједносном сектору.

"У оваквим случајевима ријеч је о ланцу добро повезаних злочиначких организација, односно њихових појединаца. Све до сада познате терористичке активности показују да се радило о акцијама у којима је учествовала бројна злочиначка машинерија, и то добро организована", рекао је Јовичић.

Он је нагласио да данас нема земље у свијету у којој грађани могу да кажу да су безбједни.

"Поготово то не могу да кажу грађани на Балкану који је увијек био трусно и тектонски погодно тло за сваку врсту људске деструкције, па онда самим тим и подложно подручје за све облике организованог криминала, с посебним акцентом на тероризам, дилање дроге, трговину бијелим робљем и многе друге врсте злочиначких активности", рекао је Јовичић.

На питање да ли је задовољан сарадњом безбједносних служби на нивоу БиХ, Јовичић је одговорио да БиХ има усвојену безбједносну политику, али да њега више интересују ефикасност и реакције безбједносних служби на многобројне изазове, односно шта конкретно безбједносне агенције раде да онемогуће дјеловање "бандитских и злочиначких организација".

"Наравно да и ја говорим уопштено, мада располажем информацијама о постојању група и појединаца који су припадали муџахединским формацијама или су чак били припадници Ал Каиде и који су се сад примирили или, како ми то кажемо, у фази су `спавача`, што је глупост. Управо они никад не спавају. Они су много буднији од наших безбједносних служби и агенција", тврди Јовичић.


Vehabije prijetnja Bošnjacima

— Autor sjovicicslavuj @ 02:16
            
 
D. MAJSTOROVIĆ | 11.11.2008  

Bezbjednost, kao dinamična kategorija, nikada nije bila složenija nego što je danas, rekao je u intervjuu za "Fokus" Slavko Jovičić, poslanik SNSD u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i član Zajedničke obavještajno-bezbjednosne komisije za nadzor nad radom OBA.

FOKUS: Gledajući šta se iz dana u dan dešava na ulicama hrvatskih gradova, samo po sebi nameće se pitanje koliko su danas bezbjedni građani BiH?

JOVIČIĆ: Činjenica je da su nedavno Hrvatsku, rekao bih, iz temelja uzdrmali teroristički akti, koji su manifestovani u nekoliko učestalih likvidacija manje ili dobro poznatih građana u Zagrebu. Ali, ta ubistva i svirepe likvidacije ne mogu se posmatrati izolovano, u odnosu na ukupnu bezbjednosnu situaciju u okruženju, pa, ako hoćete, i u svjetskim razmjerama.

FOKUS: Može li se povući paralela između RS i FBiH po pitanju bezbjednosti. Koji je dio BiH bezbjedniji u ovom trenutku?

JOVIČIĆ: Ne bih baš tako pojednostavljeno gledao na bezbjednost građana, bez obzira na to da li su u RS ili Federaciji BiH. Čak ni države nije moguće zasebno posmatrati u bezbjednosnom sektoru. Ono što je sigurno jeste činjenica da se u ovakvim slučajevima radi o lancu dobro povezanih zločinačkih organizacija, odnosno njihovih pojedinaca. Sve do sada poznate terorističke aktivnosti pokazuju da se radilo o akcijama u kojima je učestvovala brojna zločinačka mašinerija, i to dobro organizovana. Danas mnoge terorističke organizacije u svojim timovima imaju i sociologe, psihologe i druge stručnjake, koji prave kompletne studije kako će na što jači, efektivniji i suroviji način zadati bol porodici žrtve. Sama žrtva već je isključena iz patnje i bola.

FOKUS: Ko proizvodi takve probleme, odnosno, zbog čega bi građani BiH eventualno mogli da strahuju za svoju bezbjednost?

JOVIČIĆ: Danas nema zemlje u svijetu u kojoj građani mogu da kažu da su bezbjedni. Pogotovo to ne mogu da kažu građani na Balkanu, koji je uvijek bio trusno i tektonski pogodno tlo za svaku vrstu ljudske destrukcije, pa onda samim tim i podložno područje za sve oblike organizovanog kriminala, s posebnim akcentom na terorizam, dilanje droge, trgovinu bijelim robljem i mnoge druge vrste zločinačkih aktivnosti. BiH je specifična zemlja i ona je uvijek bila transmisiona veza svih nelegalnih i zločinačkih puteva, na uspostavljenoj transverzali Bliski istok - zemlje Evrope.

FOKUS: Kolika nam opasnost prijeti od širenja i jačanja vehabijskog pokreta?

JOVIČIĆ: Rat na ovim prostorima ostavio je stravične posljedice, koje ćemo decenijama liječiti i pitanje je u kojem smjeru će to ići. Sasvim je jasno da su u BiH u toku rata dolazili najveći zločinci i teroristi iz arapskih zemalja, u kojima je terorizam sinonim za dolazak na vlast i za uspostavljanje radikalnog islama u najvišim institucijama države. Upravo takvi instruktori zla i najveće pošasti današnjice dolazili su u stampedima u BiH da se bore za stvaranje islamske države u srcu Evrope. Vehabizam je uzeo žestokog maha u BiH i nije mi jasno kako to sami Bošnjaci ne prepoznaju i zašto se ne obračunaju s tim, kada je svakome jasno da upravo Bošnjaci imaju štete od njihovih aktivnosti ili će ubuduće imati još više.

                                    

FOKUS: Jeste li zadovoljni saradnjom bezbjednosnih službi na nivou BiH?

JOVIČIĆ: BiH ima usvojenu bezbjednosnu politiku. To je dokument koji dugoročno definiše koherentnu strategiju i smjernice za izgradnju sistema, strukture i svih mehanizama neophodnih za efikasno djelovanje cjelokupnog bezbjednosnog sistema. I to je deklarativno i u sferi dokumenta, ali mene više interesuje efikasnost i reakcije bezbjednosnih službi na mnogobrojne izazove. Mene interesuje šta, konkretno, naše bezbjednosne agencije rade da onemoguće djelovanje banditskih i zločinačkih organizacija. Naravno da i ja govorim uopšteno, mada raspolažem informacijama o postojanju grupa i pojedinaca koji su pripadali mudžahedinskim formacijama ili su čak bili pripadnici Al Kaide i koji su se sad primirili ili, kako mi to kažemo, u fazi su "spavača", što je glupost. Upravo oni nikad ne spavaju! Oni su mnogo budniji od naših bezbjednosnih službi i agencija.

FOKUS: Pomenuli ste jednom prilikom da je nevjerovatna činjenica da ministar bezbjednosti BiH, Tarik Sadović, još nije upriličio sastanak s ministrom unutrašnjih poslova Srpske i direktorom policije Srpske.

JOVIČIĆ: Nisam jednom, već svaki put, jer nastojim da ministru skrenem pažnju na to da se umiješa u svoj posao. Nije Tarik Sadović ministar za humanitarna pitanja, već je lider najvažnijeg sistema u ovoj zemlji. U parlamentu sam tražio od Sadovića da izađe pred poslanike i da kaže koliko su građani u BiH bezbjedni! Začuđujuća je bila informacija ministra Sadovića da se u BiH u 2006. godini desio samo jedan teroristički čin, i to napad na grob Alije Izetbegovića?! To je za mene bilo šokantno. Ili, najnovija informacija, koju nam je ministar Sadović predočio. Naime, on ima saznanja da u BiH postoji još samo jedan terorista te da je i on tražio da ga Savjet bezbjednosti skine s liste terorističkih organizacija. Da se ne radi o lakrdiji, pomislio bih da je u pitanju rialiti šou ili skrivena kamera! Saznao sam da ministar Sadović još nijednom nije pozvao na razgovor ni direktora policije RS ni njegovog kolegu u FBiH, što je zaprepašćujuće. Ali, zato je u svom kabinetu primio Abu Hamzu! Nekad pomislim da bezbjednost u BiH samo održava i čuva dragi bog!


JOVIČIĆ: Dokaza ima za doživotnu robiju

— Autor sjovicicslavuj @ 01:16

          BIVŠI POTPREDSEDNIK SAVEZA LOGORAŠA RS  

Haški tribunal je Nasera Orića pravosnažno oslobodio krivice za zločine nad Srbima i ukinuo prvostepenu presudu po kojoj je bio osuđen na dve godine zatvora zato što nije sprečio zločine u policijskoj stanici između decembra 1992. i marta 1993. godine. On je takođe oslobođen optužbi za smrt šest srpskih zarobljenika i bezobzirno uništavanje 12 srpskih sela.

Slavko Jovičić, poslanik u parlamentu BiH i nekadašnji potpredsednik Saveza logoraša RS kaže za "Vesti" da i pored činjenice što je Orića Hag oslobodio odgovornosti, postoji dovoljno dokaza da ga lokalni sudovi osude na doživotnu robiju.
                        

Krvnici namerno oslobođeni

- U Hagu su zbog zločina nad Srbima bila optužena samo dvojica muslimana - Naser Orić i Rasim Delić. Svi ostali su ptuženi za zločine nad Hrvatima. Na ovaj način se svesno, veštački menja autentična slika ratnih dešavanja u Bosni - ističe Jovičić.

Jovičić predaje dokumentaciju Karli del Ponte.

-                      
- Karla del Ponte je svesno napravila takvu optužnicu da je Orić morao biti oslobođen.

 Međutim, on mora da odgovara za sve što čak nije ni pomenuto u Hagu, a to je smrt više od 3.500 Srba stradalih u okolini Srebrenice od kraja 1992. godine do trenutka kada je pobegao iz ovog grada 1995. Takođe, on mora da odgovara za uništavanje ukupno 56 srpskih sela u okolini Srebrenice i Bratunca, među kojima su masakri u selima Kravice i Zalazje samo vrh krvave piramide zločina - ističe Jovičić.


Članovi Srpskog kokusa iz Senata i Kongresa SAD...

— Autor sjovicicslavuj @ 14:36

                                           

   
__________________________________________

 Šef Srpskog kokusa u SAD, kongresmen Den Barton i moja malenkost u Vašingtonu..

________________________

_____________________________________                          

Melisa BiN

Милицa - Мелисa Бин Лубирић конгресменкa српског порекла и моја маленкост

__________________________________________

 

(European subcommittee) TED PO, kongresmen  ________________________________________                 

Najveći antisrpski lobista u Kongresu SAD - FranK Volf /stisnuta pesnica sve govori o njemu!/


Srbi dobili prijatelja u Bijeloj kući

— Autor sjovicicslavuj @ 20:54
M. K. | 07.11.2008. 

Ram Emanuel, budući šef Kabineta predsjednika SAD, Baraka Obame, i četvrti po hijerarhiji u pobjedničkoj Demokratskoj stranci, koji je član Srpskog kokusa u Kongresu, jedna je od karata na koju zvanična Banja Luka treba da zaigra u realizovanju vlastitih interesa, rekao je Predrag Lazarević, politički analitičar.

Barak Obama rekao je kako ovo imenovanje objavljuje prvo zato što je šef Kabineta centralna figura za sposobnost predsjednika i administracije da izvršava dnevne dužnosti.

Lazarević je konstatovao kako, u sada već bipolarnom svijetu, pored izgradnje sve čvršćih veza s Rusijom i Kinom, treba njegovati političke veze i sa SAD, naročito ukoliko se na važnim pozicijama nalaze diplomate poput Emanuela.

- Uprkos lagodnosti koja se stiče dobrim vezama sa svjetskim velesilama ključ zrele politike leži u nama samima. Dejtonski sporazum osnova je za BiH zbog čega insistiranje i držanje tih principa treba da bude osnova domaće politike - rekao je Lazarević.

       Predrag Lazarević                          

On procjenjuje da je boljka zvanične politike RS u ranijem periodu bila pasivnost u ostvarivanju dobrih diplomatskih veza sa zvaničnicima svjetskih velesila.

- Često smo se zbog toga nalazili u situaciji da ta pasivnost bude protumačena kao slabost. Politika RS ranije se držala pravila "ne diraj me, neću te dirati". To ne može biti napredan politički kurs jer ukoliko postoji vizija razvoja, nju moraju pratiti dobri od

nosi s međunarodnom zajednicom - rekao je Lazarević.

On je podsjetio da je rezultat američkih izbora ustoličenje Džozefa Bajdena za potpredsjednika SAD, poznatog kao lobiste Albanaca.

- Naravno, američki sistem jeste takav da potpredsjednik nema gotovo nikakvu ulogu, osim u slučaju da je predsjednik spriječen da obavlja posao. Do tog trenutka, on ne donosi nikakve odluke niti igra važnu ulogu - kaže Lazarević.

Slavko Jovičić, poslanik SNSD u parlamentu BiH, rekao je da RS treba ostvariti dobar diplomatski kontakt s novom administracijom SAD, rekavši kako rezultat posljednjih izbora pruža odličnu priliku da to bude ostvareno preko Emanuela.

                                      

- Sreo sam se s Emanuelom prilikom skorašnje posjete SAD. Nevjerovatno koliko se radi o realnom političaru s izuzetno zdravim pogledima na dešavanja u BiH. Odmah pošto nova administracija preuzme dužnost pokušaću se sresti s ovim zvaničnikom - rekao je Jovičić.

Obrad Kesić, politički analitičar iz Vašingtona, kaže da je iznenađen izborom Emanuela kao šefa Kabineta u Bijeloj kući, što se smatra jednim od najvažnijih mjesta u administraciji.

              Obrad Kesić      

- Zbog svakodnevnog kontakta i zbog mogućnosti da kontroliše pristup predsjedniku šef Kabineta uticaće dijelom na sprovođenje spoljne politike. Dobra vijest je da je otvoren prema srpskoj zajednici i što ima dobre kontakte sa srpskom zajednicom u Americi - naveo je Kesić.


SRPSKI LOBISTA ŠEF KABINETA BARAKA OBAME

— Autor sjovicicslavuj @ 00:05
VAŠINGTON, 07.11.2008

PRESS

Budući predsednik SAD Barak Obama postavio za šefa osoblja svoje rezidencije Rama Emanuela, člana srpskog kokusa u Kongresu

 
 
 

Novi šef osoblja Bele kuće, u službi budućeg predsednika SAD Baraka Obame, biće Ram Emanuel, član srpskog kokusa u američkom Kongresu. Emanuel će, kako javnost pretpostavlja, biti kontrateža potpredsedniku Obamine administracije, osvedočenom srbomrscu Džozefu Bajdenu.

Naime, budući šef osoblja rezidencije predsednika SAD je stari prijatelj Obame. On je nekada bio bankar, a ujedno je proračunati strateg koji ima iskustvo i u zakonodavnoj i u izvršnoj vlasti.

Ram Emanuel rođen je 29. novembra 1959. godine u Čikagu. Njegov otac je pedijatar, Jevrejin rođen u Jerusalimu, a majka Marta Smulević, tehničar na rendgenu.

Emanuel je postao demokratski član Kongresa 2003. godine, kad je predstavljao državu Ilinois. Bio je finansijski direktor predsedničke kampanje Bila Klintona 1992. godine, a kasnije i njegov savetnik. Najzaslužniji je za ulazak demokrata u Kongres 2006. godine, gde je njegova partija osvojila 30 mesta. Emanuel je sada četvrti demokrata po važnosti u Kongresu.

                            
                        

Od 2004. do 2007. godine Emanuel je bio potpredsednik srpskog kokusa, a sada je samo njegov član. Kongres mu je odao počast zbog pomoći pokojnom premijeru Srbije Zoranu Đinđiću u uspostavljanju demokratije u Srbiji.

- Kao ponosni član srpskog kokusa u Kongresu mogu da kažem da ću uvek težiti tome da uspostavim dobre odnose i izgradim čvrste veze sa Srbijom, kako bismo zajedno štitili ljude svih veroispovesti i etničkih pripadnosti - govorio je svojevremeno Emanuel.

                              

Guverner srpskog porijekla Rod Blagojević i kongresmen Ram Emanuel

Analitičari ocenjuju da izbor Emanuela za šefa osoblja Bele kuće ukazuje na to u kom pravcu razmišlja budući predsednik SAD.

Inače, Obama ima 75 dana, koliko mu je ostalo do inauguracije, da sastavi ostatak tima, da izabere ministre, savetnike i ostale zvaničnike. U pitanju su hiljade položaja ne samo u Beloj kući, nego i u svim vašingtonskim institucijama.

U medijima se već pominju neka imena kandidata za buduću administraciju.

Naime, za ministra finansija viđeni su bivši ljudi na toj funkciji Lorens Samers i Robert Rubin, koji su bili u Klintonovoj vladi. Zatim Timoti Gajtner, šef Federalnih rezervi u Njujorku, istakao se u aktuelnoj bankarskoj krizi. Kao kandidat za tu funkciju pominje se i bivši šef Centralne banke Pol Voker.

Za mesto ministra spoljnih poslova pominje se bivši predsednički kandidat Džon Keri, bivši ambasador u OUN Ričard Holbruk, kao i republikanski senatori Čak Hejgel i Ričard Lugar.

U ministarstvu odbrane SAD mogao bi da ostane sadašnji ministar Robert Gejts ili bi mogao da bude postavljen bivši ministar Kolin Pauel, ali mediji spekulišu i o postavljenju generala Veslija Klarka.

Kao savetnik za nacionalnu bezbednost viđena je Suzan Rajs, a u ministarstvu pravde bivši zamenik ministra Erik Holder ili Kas Sanstajn, profesor prava na Harvardu.

Ambasador u UN mogla bi da bude Karolina Kenedi, ćerka ubijenog predsednika Džona, koja je tokom predizborne kampanje uporedila Obamu sa svojim ocem.

_____________________________________________________________

Prijatelj Srba

Kongresmen iz Ilinoisa Ram Emanuel, kome je Obama već ponudio mesto šefa predsedničke administracije član je Srpskog kokusa u Kongresu od njegovog osnivanja.

Emanuel je sa republikancem Denom Bartonom kopredsedavajući kokusa osnovanog u septembru 2004. s ciljem da doprinese unapređenju odnosa Srbije i SAD.

 

                                

Šef Srpskog kokusa - kongresmen Den Barton i moja malenkost u američkom Kongresu

Emanuel je bio i predlagač više rezolucija o Srbiji, kao što su rezolucija kojom se odaje počast ubijenom premijeru Zoranu Đinđiću ili ona kojom se osuđuje nasilje na Kosovu. Ogromno iskustvo je stekao kao savetnik Klintona.

Emanuela (48) zovu Rambo zbog beskompromisnosti. Važi za centristički orijentisanog demokratu. Kažu da je vrlo vešt u vrbovanju donatora pa da čak ume da zapreti da će pocepati ček ako smatra da je suma sitna.

Tri godine radio je kao investicioni bankar u pauzi između Bele kuće i Kongresa i zaradio 16 miliona dolara. Emanuel je strasni ljubitelj knjiga, završio je baletsku školu, a u svoju biografiju upisao je i kratko volontiranje u izraelskoj vojnoj bazi tokom rata u Zalivu 1991. U mladosti je zbog inficirane posekotine izgubio polovinu srednjeg prsta na desnoj ruci.

 --------------------------------------------------

NAPOMENA: Izražavam svoje zadovoljstvo što sam imao priliku da se sretnem, da se lično upoznam i da razgovaram sa uvaženim kongresmenom Rama Emanuelom, kada sam, na njihov poziv, bio gost američkog Kongresa u Vašingtonu...

Ne znam, možda ne mora ništa značiti što će ovaj gospodin biti šef Obamine administracije, ali moram iznijeti lično uvjerenje da taj čovjek, jednostavno rečeno, odlično poznaje probleme srpskog naroda na Balkanu i da pokazuje velike simpatije i poštovanje prema Srbima....

Slavuj


Američki izbori u sarajevskoj verziji

— Autor sjovicicslavuj @ 23:11
 
Obama pobedio Mekejna i Ingliša
 
Autor: Dušanka Stanišić | 06.11.2008.
LINK - http://www.vesti.rs/izvor/Obama-pobedio-Mekejna-i-Inglisa.html
 
Obama pobedio Mekejna i Ingliša

SARAJEVO – Kandidat američkih demokrata Barak Obama ubedljivo je pobedio na izborima koji su organizovani u Sarajevu, a ize sebe ostavio supranike- republikanca Džona Mekejna i ambasadora SAD u BiH Čarlsa Ingliša. Ukratko, to je jedan od „opipljivih“ rezultata preksinoćnje „Izborne večeri“, hepeninga koji je u holu parlamenta BiH organizovala Ambasada SAD u Bosni i Hercegovini.

Na listiću koji je podeljen prisutnima na „Izbornoj noći“ osim Obame i Mekejna, bio je, simbolično, i američki ambasador u BiH Čarls Ingliš, ali je osvojio - najmanje glasova.
„To je verovatno zato što sam platio piće“, prokomentarisao je Ingliš.

Inače, finale predsedničke trke u SAD u Sarajevu je praćeno na neuobičajen način. Američka ambasada je u zgradi Parlamentarne skupštine BiH priredila „Izbornu noć“, neformalno druženje predstavnika diplomatskog kora, političara, zvaničnika i državnih službenika BiH, predstavnika domaćih i stranih medija.

U potpuno opuštenoj atmosferi u kojoj je sve bilo u znaku crvene, bele i plave boje i uz zvuke orkestra američke mornarice, ali i jako policijsko obezbeđenje, praćeni su izveštaji CNN-a sve do ranih jutarnjih časova i objavljivanja nezvanične pobede demokrate Baraka Obame.
Američki ambasador u Sarajevu Čarls Ingliš koji je, kao što to i priliči domaćinu, prvi došao u zgradu parlamenta BiH, izrazio je uverenje da će „ovi izbori uneti novu dimenziju u američku politiku“.

„Ovaj dan označava početak kraja rasne i spolne isključivosti u procesu izbora lidera naše zemlje“, rekao je Ingliš, naglašavajući da će „prvi put u američkoj istoriji dugoj 50 godina biti izabran ili Afroamerikanac za predsednika ili žena za potpredsednika“. On je izrazio i uverenje da će nova američka administracija nastaviti sa doslednom politikom prema BiH, da će je „podržati na putu prema EU i NATO i to na principima Dejtonskog mirovnog sporazuma“.

Što se tiče domaćih političara, a prilično ih se mnogo odazvalo pozivu, oni su se i u „Izbornoj noći“ ponašali u već poznatom maniru. Naravno, svi su došli u svečanim odelima, mnogi sa svežim frizurama, ali i sa starim stavovima koje su rado ponavljali pred tv-kamerama. Tako je, recimo, predsedavajući Predsedništva BiH Haris Silajdžić više puta ponovio da od „nove progresivne američke administracije očekuje da pomogne da se u BiH primeni međunarodno pravo i da ne dozvoli legalizaciju Miloševićevog projekta“.

Inače, Silajdžić je jedini član Predsedništva BiH koji je prisustvovao „Izbornoj noći“, a u jednom trenutku - što su i kamere lokalnih televizija zabeležile - prišao je i zagrlio  parlamentarca Slavka Jovičića Slavuja iz SNSD.

Ministar bezbednosti BiH Tarik Sadović, zaslepljen blještavilom reflektora i američkom koreografijom, iskoristio je priliku da jednom Kinezu ispriča vic o Crnogorcima, odnosno crnogorskoj delegaciji koja je posetila Kinu i kojoj je tamošnji predsednik, nakon što je čuo da Crnogoraca ima oko 700.000, rekao: „Zašto onda niste došli svi?“.

Primetno je bilo i druženje čelnika državnih bezbednosnih agencija, Tužilaštva BiH i entitetskih ministarstava unutršnjih poslova, što su neki šaljivo komentarisali kako „bezbednjaci žele da demantuju tvrdnje predsedavajućeg Saveta ministara BiH Nikole Špirića da među njima nema koordinacije“. Saglasno su kooordinirali uz čašicu.

Američka „Izborna noć“ se po mnogo čemu razlikovala od „fešti“ na koje su domaći političari navikli, između ostalog i po tome što se „skromno“ pilo, a još „skromnije“ jelo, sve „na čačkalicu“.

 

Milorad Dodik  „nezainteresovan“

Novinari su kuloarima komentarisali da „Izborna noć“ „nije zainteresovala“ i aktuelnog premijera RS Milorada Dodika i najviše predstavnike ovog entiteta u Predsedništvu i Savetu ministara BiH Nebojšu Radmanovića i Nikolu Špirića. Noć su ispod reflektora ipak proveli i brojni predstavnici iz RS, među kojima glavni revizor Boško Čeko, bivši premijer Dragan Mikerević...


ИЗБОРИ КАО ПРЕКРЕТНИЦА ЗА ЦИЈЕЛИ СВИЈЕТ

— Autor sjovicicslavuj @ 20:36

                                        
САРАЈЕВО, 5. НОВЕМБРА (СРНА) - Предсједавајући Предсједништва БиХ Харис Силајџић оцијенио је да предсједнички избори у САД представљају прекретницу не само за ту земљу, него и за цијели свијет.

"Цијелом свијету је потребна прогресивна политика САД. Сви то очекујемо због тога што је свијет у економској и моралној кризи и прогресивна политика САД ће нам помоћи да изађемо из те кризе", рекао је Силајџић на "Изборној ноћи" у Сарајеву.

Он је поновио да од америчке администрације очекује да у БиХ примијени међународно право, указујући да се Радовану Караџићу у Хагу суди за геноцид.

Одговарајући на питање да ли је то позив на укидање Републике Српске, Силајџић је рекао да "признаје дејтонску РС, али не и ону која је настала кршењем тог споразума".

Посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Славко Јовичић изјавио је Срни да о судбини РС неће одлучивати ни Силајџић, ни нова америчка администрација.

"О судбини РС, која је економски и политички стабилна, одлучиваће српски народ и тако ће бити и у наредном периоду", рекао је Јовичић. 


SAD SMENJUJU SADOVIĆA?!

— Autor sjovicicslavuj @ 08:04

SARAJEVO, 03.11.2008

PRESS RS           

LINK - http://www.pressonline.rs/page/stories/sr.html?view=story&id=50452&sectionId=51

 Američka administracija naložila SDA da ukloni Tarika Sadovića sa mesta ministra bezbednosti BiH zbog njegovih veza sa teroristima ili će u protivnom prekinuti sve kontakte sa ovom strankom


AMERI ŽELE DA MU VIDE LEĐA... Tarik Sadović, ministar bezbednosti BiH

Američka administracija uputila je ultimatum vrhu Stranke demokratske akcije (SDA) da hitno smeni svog čoveka na mestu ministra bezbednosti BiH zbog njegovih veza sa islamskim terorističkim organizacijama i na to mesto postavi neku umereniju osobu ili će u protivnom prekinuti sve kontakte sa tom strankom, otkriva za Press RS odlično obavešten izvor blizak američkoj ambasadi u BiH.


POD POLITIČKOM ZAŠTITOM SDA... Abu Hamza

Naš izvor tvrdi da je, iako Sadović to ne želi da prizna, takav zahtev već ispostavljen najužem rukovodstvu SDA, koje se sada našlo u veoma nezgodnoj poziciji jer na mesto ministra bezbednosti mora da postavi čoveka za kojim se ne vuku repovi, ali osobu od poverenja, koja istovremeno nema hipoteku da je povezana sa teroristima, danas je u SDA veoma teško naći.

- Nije nemoguće čak ni da najuže rukovodstvo SDA od Sadovića krije američki zahtev za njegovu smenu. Sulejman Tihić i Bakir Izetbegović su u veoma teškoj situaciji i na sve moguće načine pokušavaju da nađu izlaz iz ove situacije. Kako god se to završilo, Sadović će vrlo teško moći da ostane na svojoj poziciji jer Amerikanci ne žele više ni da čuju za njega! Problem je što je teško naći njegovu zamenu, a jedno od rešenja je i da se SDA čak potpuno odrekne pozicije ministra bezbednosti! - tvrdi naš izvor.

Jovičić: Tek sad sam nesiguran!

Kritike koje su poslanici iz RS u Parlamentu BiH uputili na njegov račun Tarik Sadović je nazvao „odvratnim manipulacijama". Poslanik Slavko Jovičić kaže da je prosto neverovatno da ministar daje izjave koje su usmerene protiv predstavnika Srba.

- To je smešno! Terorizam je problem na čijem rešavanju se radi jedinstveno! Međutim, pitanje je koliko se to može sa Sadovićem, jer kada on kaže da je u BiH trenutno samo jedan terorista, tek onda se osećam nesigurno! - kaže Jovičić.

Amerikanci su, kaže naš izvor, posebno bili zgroženi nedavnim Sadovićevim izjavama u kojima je omalovažavao izveštaj Saveta bezbednosti UN kojim je BiH stavljena na listu zemalja u kojima postoje tragovi mreža terorističkih organizacija. Pored toga, Sadovićev odnos prema Abu Hamzi i odlaganje proterivanja neformalnog vođe mudžahedinske zajednice iz BiH takođe su im žestoko zasmetali, zbog čega žele da mu što pre „vide leđa".

Ministar bezbednosti BiH Tarik Sadović, s druge strane, odbacio je tvrdnje da je američka administracija uslovila dalje kontakte sa SDA njegovom smenom sa ove funkcije.

- Pošto sam član Predsedništva SDA, tvrdim da takva informacija nikad nije izneta ili prezentovana pred stranačkim organima. Lično ne verujem da je bilo takvih ultimatuma. Možda je bilo određenih razgovora iz oblasti bezbednosti, ali se na sastancima zvaničnih organa SDA nikad nije razmatralo to pitanje - tvrdi Sadović.

______________________________________________________________________________

fakti

 - Tarik Sadović imenovan je na mesto ministra bezbednosti BiH u februaru 2007. godine

 - Sredinom ove godine Sadoviću nije dozvoljeno da o strategijama borbe protiv terorizma govori na Kongresu evropske policije u Berlinu

 - Savet bezbednosti UN pre mesec dana obelodanio izveštaj u kojem je BiH stavljena na listu zemalja u kojima postoje tragovi mreža terorističkih organizacija

______________________________________________________________________________

Vojnopolitički analitičar iz Banjaluke Gostimir Popović procenjuje da SDA ipak ima spremno novo lice koje će da uskoči u Sadovićevu ministarsku fotelju.

- Ne verujem da se, po tom pitanju, bilo šta prepušta slučaju! S druge strane, potez Amerikanaca je i veoma interesantan, jer je notorna činjenica da su oni podržavali izbor Sadovića na ministarsku poziciju. Sada su promenili ploču i za to može da postoji nekoliko razloga. Najverovatnije je da se on, na neki način, oteo kontroli i počeo da deluje kao slobodni strelac, a nije isključena ni mogućnost svojevrsnog kratkog spoja, jer se često dešava da nižerazredni američki činovnici odavde u centralu šalju pogrešne i nepotpune izveštaje koji mogu da dovedu do velikih grešaka u krajnjim procenama - zaključuje Popović.

Ž. MARKOVIĆ


Србима у ФБиХ није враћено 10.000 станова

— Autor sjovicicslavuj @ 02:42
Datum: 31.10.2008
Autor: Жељка Домазет                
 

СAРAЈЕВО - Aко Светозар Пударић као српски делегат у Дому народа федералног Парламента каже да никада неће доћи у Бању Луку да разговара о националним питањима и да је сарајевским Србима боље да о њима не брине РС, то је довољан податак о онима који штите интересе Срба у Федерацији БиХ.

   Светозар Пударић

Ово је за "Глас Српске" рекао шеф српских делегата у Вијећу народа Републике српске.

Он је истакао да 10.000 станова због изманипулисаних законских препрека није враћено Србима у ФБиХ.

 

      Сташа Кошарац  
 

- Потребно је хитно мијењати Закон о станарским правима и формирати Фонд за правичну надокнаду, јер то налаже и Дејтонски споразум - казао је Кошарац.

Он је додао да чињеница да српски делегати од почетка свог рада у федералном Дому народа нису ниједанпут покренули питање виталног националног интереса довољно говори о "заштити права Срба у Федерацији БиХ".

 

Посланик СНСД-а у Парламенту БиХ Славко Јовичић нагласио је да се чини да нека имовина никада неће бити обновљена, па су неформирањем фонда углавном Срби остали и без имовине и без правичне надокнаде за њу.

                                        

Предсједник Савеза удружења избјеглих, расељених и повратника РС Вељо Стевановић каже да једину сламку спаса у цијелом процесу повратка имовине и људи у ФБиХ представљају институције РС и формирање фонда за правичну надокнаду.

- Према званичним подацима, само је четири одсто српске имовине која је порушена током рата и након њега обновљено. Уколико се имовина буде обнављала овим темпом, неће се обновити ни за педесет година - рекао је Стевановић.

Он је истакао да су се у више наврата обраћали федералним и кантоналним властима да се проблем повратка и обнове имовине ријеши на адекватан начин, али нико није хтио да их саслуша и да им помогне.

Чему Срби могу да се надају, говори изјава министра за људска права и избјеглице БиХ Сафета Халиловића који је рекао да се ради ревидирана стратегија повратка избјеглица која би ускоро требало да се нађе пред Савјетом министара, али њоме није предвиђено формирање фонда за правичну надокнаду.

Обнова

- У ФБиХ има више од 50.000 стамбених објеката који су власништво Срба, а нису обновљени. У Сарајеву је током рата порушено више од 20.000 објеката и још толико послије рата,  а обновљено је само 1.800 - рекао је Стевановић.

Он је додао да је најалармантнија ситуација у Сарајеву, Тузланском и Зеничко-добојском кантону.


Sadović obnevidio!

— Autor sjovicicslavuj @ 16:58
Dan & noć
                                 
 
D. MAJSTOROVIĆ | 30.10.2008  

Da nije smiješno, bilo bi žalosno! Ovim riječima poslanik SNSD u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Slavko Jovičić ocijenio je tvrdnje ministra bezbjednosti BiH, Tarika Sadovića, da u BiH, po njegovim saznanjima, boravi samo jedan terorista sa crne liste Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija!

- Sadović je još jednom pokazao kolika su njegova saznanja. On govori i radi isključivo ono što mu kaže njegov kabinet, a kako to radi, najbolje može da se zaključi po njegovoj prošlogodišnjoj izjavi da je u BiH, od kada je on prvi čovjek Ministarstva bezbjednosti, evidentiran samo jedan teroristički akt, i to napad na grob Alije Izetbegovića. To dovoljno govori o njegovim saznanjima i mogućnostima - naglasio je Jovičić.

On se zapitao u kakvom je to stanju BiH, kada njen prvi bezbjednjak u javnost izađe s ovakvim tvrdnjama, bukvalno skandaloznim, i to u trenutku kada vodeće svjetske organizacije i institucije, nadležne za borbu protiv međunarodnog terorizma, upozoravaju i ukazuju na činjenicu da je BiH istovremeno tranzit i sigurno utočište za bjelosvjetske teroriste.

I ne samo to. Jovičić je naglasio da i bezbjednosne agencije u BiH imaju sasvim drugačije informacije od ministra Sadovića, odnosno, da u BiH ne boravi samo jedan terorista, već da je njihov broj znatno veći.

                                          
- Zaista, da ovo nije smiješna situacija, bila bi žalosna. Međutim, i ova izjava jeste još jedan dokaz da je u ovoj zemlji sve eksperimentalno. A, kada ministar Sadović kaže da ovdje nema ni terorista ni opasnosti od napada, tek tad osjećam se nesigurno - rekao je Jovičić.

S njegovim mišljenjem slaže se i član Ekspertskog tima Jugoistočne Evrope za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević, koji je kazao da je ovom izjavom Tarik Sadović još jednom potvrdio da se uopšte ne miješa u svoj posao.

                                         
Galijašević je pozvao Sadovića da objasni javnosti ko je taj jedan terorista i kako on to može da traži da bude izbrisan s liste Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Ako je već priznao da je terorista, nastavio je Galijašević, na osnovu čega Ministarstvo bezbjednosti BiH može da mu vjeruje da više ne postoje razlozi da bude na crnoj listi.

- Nije li se, možda, zakleo lično ministru Sadoviću, pa mu je, poslije toga, omogućeno da podnese zahtjev da bude izbrisan s liste? Istina, ako je Sadović mislio na Bakira Izetbegovića, onda bih i mogao da mu povjerujem. Ovakve tvrdnje prvog čovjeka Ministarstva bezbjednosti, blago rečeno, skandalozne su i licemjerne. Krajnje je vrijeme da tog čovjeka neko pozove na odgovornost - poručio je Galijašević.


Evropa ima grižu savjesti

— Autor sjovicicslavuj @ 20:31
Dan & noć
S. GAJIĆ | 23.10.2008 

Izjave Rišarda Čarneckog, poljskog poslanika u parlamentu Evropske unije da EU mnogo toga duguje BiH kako bi ona brže išla prema Evropskoj uniji, pokazuje grižu savjesti koju novi lideri u parlamentu EU imaju zbog toga što su nekadašnji lideri EU imali za cilj satanizaciju srpskog naroda, kaže za "Fokus" Slavko Jovičić, poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH.

                                      

- Želim da se oni ne miješaju u unutrašnje stvari jedne zemlje. Evropa treba biti naš partner a ne da usložnjava situaciju. Mi svakoga poštujemo, ali tražimo da i oni nas poštuju, a ne da nas ponižavaju - kazao je Jovičić.

Poslanik SDS-a u Predstavničkom domu BiH, Momčilo Novaković, kaže da je za vrijeme ratnih dešavanja na ovim prostorima EU uradila malo ili ništa, a neke od članica EU vjerovatno su imale interes da dođe do toga do čega je došlo.

                                       

- Ni danas nije jasna pozicija svih zemalja EU prema BiH i to je jedan od razloga zbog čega stvari u BiH idu sporije nego što bi neki htjeli ili nego što je potrebno EU, pa i BiH ako želimo EU, a svi smo se izjasnili da želimo - istakao je Novaković.

Petar Đokić, predsjednik Socijalističke partije ističe da je EU u vrijeme sukoba u BiH imala potpuno pogrešan i konfuzan pristup, što je omogućilo da se produži rat i dogode sukobi.

                                         

- Jedino rješenje jeste da EU snažnije stane na stranu BiH i pogura je naprijed bez postavljanja teških uslova koje BiH zbog svojih specifičnosti ne može da ispuni. Zato BiH treba olakšati put ka Evropskoj uniji, a ona će kao zemlja članica Unije biti u prilici da kvalitetnije modelira svoju unutrašnju politiku i strukturu i poboljšava je u skladu s evropskim standardima i vrijednostima - poručio je Đokić.

Potpredsjenik PDP-a, Branislav Borenović, slaže se da EU treba da pomogne BiH, ali na način da bosanskohercegovačkim političarima prepustiti donošenje odluka unutar BiH.

                                          

- EU nam prije svega treba pomoći savjetodavno i s određenim stvarima koje se tiču samog razvoja zemlje a nikako da pomaže donoseći odluke umjesto nas - kazao je Borenović.

Ševket Hafizović, član SDA, kaže da ovakve izjave potvrđuju da su pojedinci iz EU shvatili da je Unija trebalo i da treba mnogo više da se uključi i pomogne domaćim političarima kako bi se BiH brže kretala prema evroatlanskom putu i kako bi se standardi i principi EU što prije uspostavili u BiH.

                                         

S druge strane, član HDZ BiH, Ivo Miro Jović, naglašava da je indolentnost EU doprinijela razvoju rata u BiH koji se mogao izbjeći da se više involvirala međunarodna zajednica i pomogla predstavnicima triju naroda da pronađu mirnodopska a ne ratna rješenja.

                                           

- U izgradnji mira EU je išla sasvim suprotom logikom od onih načela koja vrijede u Evropi. Mi koji ovdje živimo najbolje znamo kako treba organizovati ovu zemlju, koja treba da bude demokratska a njeno unutrašnje uređenje treba da bude temelj dogovora predstavnika triju naroda - istakao je Jović.

Poljski poslanik u parlamentu EU Rišard Čarnecki tokom raspravljanja o situaciji u BiH u parlamentu je kritikovao politiku EU prema BiH, zahtijevajući mnogo više pažnje prema BiH.

                                           

- Mnogo toga dugujemo BiH kako bi ona brže išla prema EU. Treba nas biti sramota zbog rata i zločina koji su počinjeni. A šta je EU uradila u to vrijeme? Ćutjela. BiH je bila prepuštena sama sebi. Sada joj moramo pomoći da brže uđe u EU, a ne vidim da je mnogo ohrabrujemo - istakao je Čarnecki.


PIŠE Slavko Jovičić Slavuj: Nevjerovatno, ali istinito

— Autor sjovicicslavuj @ 20:21

 

Puls - Kolumna
                                    

Tri takozvane nevladine organizacije, koje, uzgred rečeno, uopšte nemaju svog članstva, već se, jednostavno, radi o grupama samozvanih boraca za zaštitu ljudskih prava, "Amnesty international", Helsinški komitet za ljudska prava u BiH i "Hjuman rajts voč", pozvale su vlasti BiH da ne deportuju u Siriju Imada al-Huseina, koji je imao ratni pseudonim Abu Hamza al-Suri.

Ove nevladine organizacije, bolje rečeno njihova samoizabrana rukovodstva našla su dobra uhljebljenja za odlična lična primanja, jer je poznato da se takve organizacije finansiraju iz raznih izvora.

Ovdje, u BiH, skoro da je nezapaženo prošlo saopštenje ovih takozvanih boraca za ljudska prava.

U svom saopštenju, ove organizacije navode da se Al-Husein, u slučaju deportacije, suočava sa ozbiljnim rizikom da postane predmet torture i lošeg postupanja, te da bi odmah trebalo da bude oslobođen iz imigracionog pritvora u Lukavici, u koji je smješten 6. oktobra ove godine.

- Vlasti BiH trebalo bi da se ponašaju u skladu s vladavinom zakona. Sve mjere koje se preduzimaju treba da budu u skladu s međunarodnim obavezama, na čije se poštivanje BiH obavezala - skoro ultimativno vapi i zahtijeva Nikol Dakvorf, direktorka za programe u Evropi i Srednjoj Aziji organizacije "Amnesty international". O kakvoj hipokriziji i licemjerstvu se radi, nemam potrebe da posebno naglašavam.

Međutim, ove organizacije idu i dalje te sebi dopuštaju da se miješaju i u rad organa i institucija ove zemlje, što se, vjerovatno, nigdje u svijetu ne dešava. Eto, ove takozvane nevladine organizacije navode da, u ovom trenutku, ne postoje legitimni osnovi za zadržavanje Al-Huseina u pritvoru, te da je malo vjerovatno da postoji rizik bijega zbog njegove porodične situacije.

Tako, pridruženi direktor Odjeljenja za Evropu i Srednju Aziju organizacije "Hjuman rajts voč", Ben Vard, smatra da bi nezakoniti postupci deportacije protiv Imada al-Huseina trebalo da budu prekinuti odmah. Isti taj direktor i ostali direktori ovih organizacija nikada nisu tražili da se Abu Hamza procesuira pred nadležnim sudom u BiH, jer postoje brojni dokazi o počinjenim stravičnim ratnim zločinima ovog bjelosvjetskog probisvijeta i teroriste, koje je, zajedno sa svojom islamskom braćom i bjelosvjetskim ološem te najvećim kriminalcima, počinio nad Srbima i Hrvatima u srednjoj Bosni, u toku građanskog rata u BiH.

Nikada se te takozvane organizacije za zaštitu ljudskih prava nisu zapitale da li svojim selektivnim i jednostranim pristupom krše osnovna i građanska prava porodica koje, evo, trinaest godina nakon rata, tragaju za svojim najbližim članovima, koji su bili žrtve Abu Hamze i njegove islamske bratije, koja je, bježeći od zakona iz matičnih država rođenja, pohrlila u BiH, dobrovoljno se stavljajući na raspolaganje muslimanskoj armiji. Svakome u svijetu jasno je da su mudžahedini bili najkrvoločniji ratnici i promoteri najradikalnijeg islamskog terorizma, ne samo ovdje, u BiH, već je njihov rukopis terorizma poznat u mnogim svjetskim metropolama i prostorima - od Kosova i Metohije, Njujorka, Vašingtona, Madrida, Londona, do svakodnevnog terorističkog djelovanja u Iraku, Avganistanu...

Žalosno je kako ovakve organizacije štite ljudska prava... Ipak, siguran sam da su upravo ovakvi zahtjevi upućeni iz Sarajeva, a neupućeni stranci samo su se, onako usput, prikačili, po sistemu nek se nešto radi, da bi se na taj način opravdala sredstva koja bogati Soroši i razni drugi izdašno daju!


ЈОВИЧИЋ: Педесет логораша платило животом копање "тунела спаса"

— Autor sjovicicslavuj @ 15:33
                              
      САРАЈЕВО, 23. ОКТОБРА (СРНА) - Посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Славко Јовичић тражи одговор од служби протокола Предсједништва, Парламентарне скупштине и Савјета министара БиХ зашто скоро сваку инострану делегацију воде у обилазак тунела који је у рату повезивао Сарајево са Храсницом.

"Не спорим мишљење Бошњака да је то за њих `тунел спаса`, али треба рећи да је на копању тунела убијено 50 логораша", истакао је Јовичић, постављајући посланичко питање на 38. сједници Представничког дома.

Јовичић је подсјетио да су тунел и систем ровова око њега ископали логораши, међу којима је и сам био.

Тунел од Сарајева до Храснице пролазио је испод писте сарајевског аеродрома, који је у вријеме рата био под контролом снага УН.
 

ODUZETO 20 PASOŠA BIH

— Autor sjovicicslavuj @ 23:38

SARAJEVO, 21.10.2008

  

Komisija za reviziju državljanstava utvrdila da su pasoše stranim državljanima izdavale bošnjačke diplomate u konzulatima u Nemačkoj, Austriji i Hrvatskoj

 
Protest mudžahedina i vehabija u Sarajevu

 

KO JE SVE DOBIO PASOŠ?...

Komisija za reviziju odluka o naturalizovanju stranih državljana BiH utvrdila je mnoštvo nezakonitosti u izdavanju državljanstava BiH strancima u konzulatima takozvane Republike BiH tokom rata.

Tihićevi poslovi u Bonu

Sporna državljanstva izdavala su se i u konzulatu BiH u Bonu, koji je pre nekoliko meseci zatvoren. Tom prilikom došlo je do pravog diplomatskog skandala jer je grupa radnika provalila u prostorije Konzulata pošto je konzul Dragan Dragić napustio Nemačku.
- U tu provalu direktno je umešana Alma Hrnjić, sestričina lidera SDA-a Sulejmana Tihića, koji je radio u tom konzulatu 1995. i 1996. godine i vrlo dobro zna šta se sve tamo dešavalo. Komisija za reviziju državljanstava se, međutim, time nije bavila - kaže izvor Pressa RS iz Ministarstva spoljnih poslova.

Komisija je odlučila da oduzme državljanstva od 20 naturalizovanih „državljana", a u izveštaju tog tela navodi se i da su daleko najveće nepravilnosti utvrđene u konzulatima u Nemačkoj, Austriji i Hrvatskoj.

Izveštaj o radu Komisije, koja je sprovodila reviziju državljanstava od 1. januara do 31. juna ove godine, uvršten je u dnevni red današnjeg zasedanja Predstavničkog doma BiH. U Izveštaju, koji je u posedu Pressa RS, naglašava se da je, u prvih pola godine, komisija od nadležnih organa izuzela 19.182 spisa o državljanstvima, a da su predmet revizije bila 1.355 spisa. Nakon revizije, Komisija je donela odluku da se državljanstvo BiH oduzme od 20 lica, ali nije precizirano o kojim osobama je reč. Za ostale predmete Komisija je utvrdila da nije bilo osnovanih dokaza za oduzimanje državljanstva.

- Znatan broj rešenja o priznavanju državljanstava vode se pod istim delovodnim brojem, a postoji veliki broj rešenja koja nose isti datum izdavanja. Bilo je slučajeva da se izda i preko 200 rešenja u jednom danu. Uglavnom su te aktivnosti vođene u konzulatima tadašnje Republike BiH u Nemačkoj i Austriji, a u Hrvatskoj se ništa nije ni evidentiralo jer je ulazak stranih državljana preko te zemlje bio nesmetan - navodi se u izveštaju.
Podsetimo, od 1. marta 2006. do 31. decembra 2007. godine, Komisija je izuzela 4.259 spisa, od čega su 1.255 bili predmet revizije i tada je bosanskohercegovačko državljanstvo izgubila 661 osoba, među kojima je i neformalni vođa mudžahedina u BiH Imad al Husin, poznatiji kao Abu Hamza.

Poslanik SNSD-a Slavko Jovičić kaže da sve ovo nema nikakvog smisla ako se ne utvrdi ko je izdavao sporna državljanstva. Međutim, Komisija za to nije imala mandat.

 

 

 fakti

- Komisija za reviziju državljanstava BiH počela s radom 1. marta 2006. godine
 -  Do kraja 2007. godine, državljanstvo BiH izgubila je 661 osoba
 -  Među tim osobama je i vođa mudžahedina u BiH Abu Hamza
 - U prvoj polovini ove godine, komisija utvrdila još 20 spornih rešenja o državljanstvu BiH

- Mora da se sazna ko je odgovoran za ove malverzacije kako bi ti ljudi mogli krivično da budu gonjeni. Reč je o bošnjačkim diplomatama, od kojih mnogi i danas rade na vrlo važnim i odgovornim mestima u zajedničkim institucijama BiH, kao i na najvišim pozicijama u diplomatiji! Dovoljno je reći da je Bisera Turković, koja je radila u konzulatu u Hrvatskoj i preko koje su u BiH ulazili mudžahedini, donedavno bila ambasador u Vašingtonu. To je porazno za ukupni imidž BiH i njeno predstavljanje u svetu - kaže Jovičić.

On upozorava da je neverovatno da u BiH ni 13 godina posle rata niko ne zna koliki je bio broj naturalizovanih stranaca jer je veliki deo ratne i posleratne dokumentacije svesno uništen.

- Osim toga, niko u BiH ne zna koliko tih ljudi i danas živi na prostorima BiH! Niko, pa ni bezbednosne strukture BiH, ne zna gde se danas nalaze ti džihad ratnici i islamski teroristi koji nose pasoš BiH i širom Evrope i sveta seju strah. Reč je o okorelim kriminalcima, ubicama i teroristima! - ističe Jovičić.

Poslanik PDP-a u Predstavničkom domu Branko Dokić takođe smatra da se priča o izdavanju spornih pasoša mora isterati do kraja i da treba pokrenuti pitanje odgovornosti svih koji su umešani u taj posao.

- Parlament je pravo mesto za donošenje odluke o tome šta da se čini s licima koja imaju sporne pasoše, ali i s onima koji su te pasoše izdavali! Činjenica je da su neke od tih osoba danas na veoma važnim pozicijima i svako od njih mora da dođe na red - kaže Dokić.

Ž. MARKOVIĆ


Grlom u reforme

— Autor sjovicicslavuj @ 20:21

M. KREMENOVIĆ

                      

                        

Aprilski paket ustavnih amandmana maksimum je na koji je Republika Srpska bila spremna da pristane u neuspjelim pregovorima 2006. godine, a nova runda pregovora o promjeni Ustava BiH mora uvažavati izvorne principe i ustavnu strukturu Dejtonskog sporazuma, jedinstven je stav predstavnika RS, u reagovanjima na izjavu Harisa Silajdžića, predsjednika Stranke za BiH koji je izjavio da Rafi Gregorijan, prvi zamjenik visokog predstavnika u BiH ponovo oživljava propali paket amandmana.

Političku situaciju u BiH mogla bi zakomplikovati nastojanja pojedinih bošnjačkih političara koji, u vrijeme kada se najavljuje zatvaranje OHR, potajno rade na smjeni Miroslava Lajčaka i promociji Gregorijana za novog visokog predstavnika očekujući da će ovaj američki ambasador ispunjavati njihove želje o promjeni Ustava i smjeni političkih lidera.

- Neke inicijative u tom smislu već su upućene članovima Savjeta za implementaciju mira, a Rafi Gregorijan više i ne krije ambicije da postane visoki predstavnik bez obzira koliko bi to narušilo i onako pogoršane odnose u BiH i usporilo njen put ka Evropskoj uniji - upozorio je naš izvor blizak diplomatskim krugovima u Briselu i podsjetio da taj scenario podrazumijeva smjenu Miroslava Lajčaka.

Slavko Jovičić, poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH, rekao je da, svjesni razgovora o neminovnosti ustavne reforme, jedina osnova za razgovore može biti Dejtonski sporazum.

     Slavko Jovičić Slavuj

- Aprilski paket više ne postoji. Paket tih amandmana mogao je možda tada da prođe s obzirom da pregovarači iz RS nisu željeli etiketu remetilačkog faktora, pa su otišli korak dalje od realnosti. Željeli su napraviti važne ustavne promjene pristajući na paket amandmana iz aprila. Taj model bio je veliki iskorak u stabilizaciji prilika, ali danas je realnost izvorni "Dejton" - rekao je Jovičić.

Gavrilo Antonić, potpredsjednik PDP-a, kaže da aprilski paket, iako politički mrtav, može biti maksimum na koji bi možda ova partija mogla da pristane.

                             Gavrilo Antonić

- To što SBiH kategorično odbija takva rješenja ukazuje na to da im nije cilj funkcionalna BiH, već stvaranje privida o nefunkcionalsnosti na osnovu kojih bi iznudili neka radikalna rješenja - pojasnio je Antonić.

Adil Osmanović, potpredsjednik SDA, kaže da je pesimista povodom reforme Ustava BiH rekavši da je klima toliko zaoštrena da nije realno očekivati postizanje dogovora prije narednih opštih izbora 2010. godine.

                          Adil Osmanović 

      Martin Raguž, potpredsjednik HDZ 1990, rekao je da jednom propali paket nema smisla ponovo uvlačiti u igru, priznavši da bi se iz njega mogla izvući iskustva koja mogu koristiti u predstojećim razgovorima o reformi Ustava BiH.

                           

  Martin Raguž

- Takvi amandmani - ne, ali uz neke korekcije moglo bi biti prihvatljivo - rezimirao je Raguž.

Šta je suština Aprilskog paketa

Aprilski paket ustavnih amandmana predviđao je redukovanje entiteskog glasanja što nije podrazumijevalo potpuno ukidanje ovog mehanizma.

To bi u praksi značilo potrebu većeg broja poslanika iz jednog od entiteta koji mogu blokirati usvajanje zakona.

Paket amandmana predviđao je jednog predsjednika BiH koji bi se birao u Predstavničkom domu parlamenta BiH, kao i jednostavnije izglasavanje zakona u Savjetu ministara BiH.

Predviđao je i drugačiji način izbora članova Predsjedništva BiH, s obzirom da postojeće rješenje krši ljudska prava s obzirom da građani RS ne mogu birati bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, i obratno.


ZAJEDNIČKA POLITIKA ZAGREBA I SARAJEVA

— Autor sjovicicslavuj @ 14:55

HOĆE DA SRUŠE DEJTON I RS

 

Hrvatski ministar inostranih poslova i evropskih integracija Gordan Jandroković izjavio je da hrvatski zvaničnici već mesecima u kontaktima sa predstavnicima međunarodne zajednice ističu nužnost vraćanja fokusa na BiH, jer je situacija u ovoj zemlji, kako je naveo, nestabilna.

    Jandroković Gordan    

Za Dejtonski mirovni sporazum on je ocenio da ne može osigurati dalji razvoj i funkcionisanje BiH.

Ovo nediplomatsko mešanje u unutrašnje stvari BiH, očekivano, naišlo je na žestoke reakcije političara iz RS.

Poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH Slavko Jovičić Slavuj naglašava da "Zagreb i Sarajevo imaju zajednički cilj od kojeg nikada nisu odustali, a to je nestanak RS".

                                                                    


- S tim snovima i željama, oni ležu i ustaju. Hrvatskim zvaničnicima bi pametnije bilo da povedu računa o svom narodu koji je u Federaciji obespravljen, a ni Zagreb ni Sarajevo nikada više neće odlučivati o budućnosti Srpske - kategoričan je Jovičić.

Predsedavajući Doma naroda BiH Mladen Ivanić očekuje da visoki predstavnik  upozori hrvatske zvaničnike da se ne mešaju u unutrašnje stvari BiH, kao što je svojevremeno upozorio zvaničnike Srbije. Čim Hrvatska ima unutrašnjih problema, napominje on, žižu interesovanja pokušava prebaciti na BiH.                                      

               Mladen Ivanić  

Moraju da štite sporazum

Lider SDS-a Mladen Bosić podseća da je Hrvatska jedan od garanata Dejtonskog mirovnog sporazuma i da je njena obaveza da ga štiti, a sve drugo je poziv na kršenje međunarodnog mirovnog sporazuma, napominjući da obespravljen položaj Hrvata u BiH nije posledica Dejtonskog mirovnog sporazuma, već muslimansko-hrvatskog Vašingtonskog sporazuma unutar kojeg i treba rešavati sporna pitanja u Federaciji BiH.

- Ono što sam siguran je da iz Sarajeva niko neće poslati nijednu primedbu na ovo mešanja u unutrašnje stvari, iako galame na svaku reč izgovorenu u Beogradu - smatra Ivanić.

Lider SDS-a Mladen Bosić u izjavi za "Vesti" ocenio je da cilj ovog najnovijeg mešanja u unutrašnje stvari BiH jeste dalja uzurpacija suvereniteta BiH i zadržavanje stanja protektorata, uz novo raspirivanje tenzija, kako bi se uz pomoć međunarodnih krugova izdejstvovalo nametanje izmena Ustava BiH.

 

                                         Mladen Bosić  
- Hrvatski zvaničnici u fokus svojih razgovora sa međunarodnim zvaničnicima trebalo bi da stave nerešena pitanja unutar same Hrvatske, kao što je pitanje povratka proteranih Srba, obnove njihovih uništenih kuća i povrata njihovih otetih stanova - poručuje Bosić.

A. PANDUREVIĆ

 


Бомбашки напад у Витезу доказ да у БиХ постоје терористичке ћелије

— Autor sjovicicslavuj @ 22:04


Datum: 19.10.2008
Autor: Горан Маунага                           

БAЊA ЛУКA, СAРAЈЕВО - У нападу у тржном центру "Фис" у Витезу препознају се разрађене стратегије стварања јаких ћелија терористичких организација, изјавио је члан Заједничке безбједносно-обавјештајне комисије за контролу над радом ОБA-е Славко Јовичић.

Он је за "Глас Српске" истакао да је од Комисије и од представника међународне заједнице тражио да се доставе имена људи чија је прошлост опасна по безбједност БиХ.

- Није изненађење што се организована мафија из Хрватске и са Косова повезала са круговима у БиХ и што раде на дестабилизацији земље. Витез се не може сматрати изолованим случајем и све безбједносне службе у БиХ морају у коријену сасјећи терористичке нападе - истакао је Јовичић.

Каже да са чуди да међународна заједница није учинила све потребно да стави под контролу свјетске терористе који повремено користе БиХ за транзит и дјеловање.

Предсједавајући Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ Бранkо Зрно казао је да нико у Комисији није тражио ширу информацију о терористичком чину у "Фису" у Витезу, јер истрага још увијек није завршена.

                                              

- Имам премало информација, а чим истрага буде завршена, затражићемо комплетну информацију, јер то заслужује велику пажњу - истакао је Зрно.

И члан Комисије за одбрану и безбједност БиХ Хазим Ранчић рекао је да нема оперативних података нити зна квалификацију кривичног дјела у Витезу.           

Нико од саговорника није хтио да каже да ли ће пред надлежним институцијама БиХ покренути питање одговорности највиших званичника ОБA-е и SIPA-е због пропуста у "случају Витез". Ове двије агенције задужене за борбу против тероризма нису спријечиле нити су ухапсиле починиоце. Aкцију хапшења извео је МУП ФБиХ.

Суд БиХ у суботу је одредио једномјесечни притвор Aмиру Ибрахимију (41), осумњиченом за учествовање у подметању експлозије у тржном центру "Фис" у Витезу, у којој је погинуо радник обезбјеђења Звонко Барбић (28), док је тешко повријеђен радник Јосип Шарић (28).

Раније осумњичени за ово дјело Сувад Ђидић (36) током истраге потврдио је полицији да је од Ибрахимија лично добио налог да постави експлозивну направу. За напад је осумњичен и Aдмир Aхметспахић (32) из Зенице.

Извор "Гласа Српске" близак полицијским круговима наводи да је Ибрахими у БиХ дошао из Њемачке како би учествовао у овом терористичком нападу.

Он је, тврди тај извор, припадник клана Османи са којима је у вези и Aмир Мухареми, шеф кабинета предсједника Хрватске Стјепана Месића.

- Ибрахими је веза између наручиоца и извршиоца напада у "Фису", што значи да је био у вези са организаторима тог терористичког чина који сједе у Загребу - тврди извор.

Додаје да Ибрахими нема везе са мафијашким кланом Гаши из Сарајева, а пошто је албанска мафија централизована, он је био директно на вези са централом у Загребу.

Ибрахими је рођен у Витезу, а једно вријеме живио је и у Травнику. Од раније је познат полицији у Њемачкој.

Хрватски веб портал www.necenzurisano.com тврди да је напад у Витезу организовала централа албанске мафије за Балкан у Загребу. Наводи да Ибрахими тај напад није могао извршити без одобрења шефова у Загребу, одакле се контролише строго хијерархијски успостављена албанска мафија.              

Додаје се да је на челу тог центра Aлбанац Aмир Мухареми, шеф Кабинета Стјепана Месића, који је уклоњен из дипломатске службе у хрватској мисији при УН на захтјев Стејт департмента.

Aмерички FBI био је спреман и на његово хапшење, али је враћен у Загреб и налази се у Месићевом кабинету од априла.

- Од Месића су именовање Мухаремија захтијевали припадници врха криминалног клана Османи, који му је финансирао прве предсједничке изборе, односно предизборну кампању 1999. и 2000. године, пише портал.

Скретање пажње

Хрватски портал нецензурирано.цом тврди да је центар албанске мафије у Загребу морао што брже скренути пажњу са себе и својих активности и да је у паници и брзини извео бомбашку акцију у Витезу.

- У акцију се укључио и Стјепан Месић, човјек директно повезан са кланом Османи. Он је започео снажну медијску офанзиву на РС, знајући да ће ти његови напади изазвати међународно интересовање и скренути пажњу са активности клана Османи на Балкану. Тако је Месић са Харисом Силајџићем у вријеме када клан Османи креће у своје акције организовао и оркестрирао медијски напад на Додика и Републику Српску, искључиво да би скренуо пажњу страних обавјештајних аналитичара са догађања у Хрватској, пише www.necenzurisano.com.

LINK - http://www.glassrpske.com/vijest/2/novosti/12898/cir/Bombaski-napad-u-Vitezu-dokaz-da-u-BiH-postoje-teroristicke-celije.html

Biraju himnu telefonom

— Autor sjovicicslavuj @ 14:14

D. STOJAKOVIĆ

                                    SARAJEVO
OD STALNOG DOPISNIKA

BOSNA i Hercegovina do Nove godine bi trebalo da dobije reči nacionalne himne i tako prestane da bude jedina zamlja čija svečana pesma nema tekst. Za ovaj posao je zadužena parlamentarna komisija koja ima jedanaest članova i koja je ovih dana otvorila koverte sa predlozima.

Član Komisije za izbor teksta himne Slavko Jovičić kaže za „Novosti“ da su građani na konkurs koji je raspisao Parlament BiH poslali 339 predloga.

Autori su bukvalo iz celog sveta od Australije, SAD, Luksemburga, a najviše je predloga iz BiH.

- Dogovorili smo se da svaki član komisije odabere deset najboljih tekstova, koje će da oceni od jedan do deset - otkriva Jovičić. - Kada se saberu svi glasovi, tri pesme koje dobiju najbolje ocene biće predložene Parlamentu BiH na usvajanje.

Našsagovornik kaže da će biti veoma teško izabrati tekst koji će zadovoljiti sve građane, ali i konstitutivne narode:
 
- Kod nas se sve lako ispolitizuje, pa ako u tekstu se pomene trava, odmah će se sumnjati da se time favorizuju Bošnjaci, zbog zelene boje. Zato mi se najrealnijim čini predlog da se tri najbolje pesme ponude javnom redio-televizijskom servisu da ih objavi i da građani odluče putem telefona i SMS.

Jovičić tvrdi da rok do nove godine možda nije najrealniji, ali se nada da će bar ovo obeležje države biti doneto dogovorom tri konstitutivna naroda.

Da podsetimo, melodiju sadašnje himne, koju je napisao banjalučki kompozitor Dušan Šestić, izabrala je protektorska Kancelarija visokog predstavnika u BiH, kao i izgled zastave, grba i automobilskih tablica.
 

Powered by blog.rs