Slavko Jovičić -
Autor sjovicicslavuj | 15 Novembar, 2008 | read_nums (440)
 
M. KRE­ME­NO­VIĆ | 14.11.2008  

Re­du­ko­va­njem voj­nog kon­tin­gen­ta za oko dvi­je hi­lja­de voj­ni­ka država bi ušte­dje­la oko 80 mi­li­ona KM, što bi bi­la ve­li­ka po­moć in­sti­tu­ci­ja­ma, u svje­tlu ve­li­ke svjet­ske re­ce­si­je, re­kao je Slav­ko Jo­vičić, po­sla­nik SNSD-a u Pred­sta­vničkom do­mu par­la­men­ta BiH, re­agu­jući na na­ja­vu iz Mi­nis­tar­stva od­bra­ne BiH, da bi se mo­gla prei­spi­ta­ti mo­gućnost sma­nje­nja pri­pa­dni­ka Oružanih sna­ga BiH.

                                          

Tim pu­tem prvi u BiH kre­nu­li su u Vla­di RS gdje su na­ja­vi­li sma­nje­nje pla­ta za ra­dni­ke drža­vne upra­ve u izno­su od de­set od­sto, očeku­jući na taj način ušte­du od oko tri mi­li­ona KM na go­diš­njem ni­vou.

- Te­ško da će ide­ja o re­du­kci­ji voj­ske proći zbog pri­lično tvrdih sta­vo­va po­je­di­nih po­li­tičara, ali do­bro je ra­zmiš­lja­ti u tom smje­ru. Sve što bi do­ni­je­lo ko­rist na­ro­du jes­te do­bra ide­ja, a ovo je si­gur­no ve­oma kon­kre­tna ušte­da. Tre­ba se za­pi­ta­ti od ko­ga nas čuva pos­to­jeći broj voj­ni­ka. Si­gur­no je da ra­ta vi­še neće bi­ti, a bez­bje­dnost ga­ran­tu­je NA­TO. Sma­nje­njem bro­ja voj­ni­ka bi­li bi u si­tu­aci­ji da po­pra­vi­mo ma­te­ri­jal­no sta­nje os­ta­lih pri­pa­dni­ka Oružanih sna­ga BiH, što je sa­da ne­mo­guće - re­kao je Jo­vičić.

Gos­ti­mir Po­po­vić, voj­no-po­li­tički ana­li­tičar, re­kao je da traj­nu sta­bil­nost ovom po­dručju može do­ni­je­ti je­di­no po­tpu­na de­mi­li­ta­ri­za­ci­ja voj­ske, a na­kon uki­da­nja bri­gu za bez­bje­dnost tre­ba­lo bi pre­pus­ti­ti EU.

                                               

- Po­ka­za­lo se da spe­ku­la­ci­je o jef­ti­ni­joj voj­sci ko­je su is­pli­va­le ne­po­sre­dno pred re­for­mu od­bra­ne ni­su tačne - na­veo je Po­po­vić.

Igor Crna­dak, za­mje­nik mi­nis­tra od­bra­ne BiH, re­kao je da bi drža­vni budžet, op­te­rećen zah­tje­vi­ma za po­većanje voj­nih iz­da­ta­ka, mno­go la­kše di­sao ako bi bio sma­njen broj voj­ni­ka.

                                         

- Mi­slim da će stra­te­ški pre­gled od­bra­ne, ko­ji se ra­di u sa­ra­dnji s ek­sper­ti­ma NA­TO-a, po­ka­za­ti da BiH ima pre­vi­še voj­ni­ka i da u do­gle­dno vri­je­me tre­ba ra­di­ti na sma­nje­nju tog bro­ja. To bi nam omo­gućilo da u krat­kom ro­ku iz­vrši­mo kva­li­te­tnu mo­der­ni­za­ci­ju i do­bi­je­mo ma­lu, pri­la­go­dlji­vu i do­bro opre­mlje­nu voj­sku - is­ta­kao je Crna­dak.

On je re­kao da bi ko­rist bi­la vi­šes­tru­ka, jer bi, osim ušte­de ve­li­ke su­me nov­ca, bi­la otvo­re­na i mo­gućnost za mo­der­ni­za­ci­ju, za ko­ju sa­da ne­ma pa­ra.
- Ako se zna da će i u budžetu za na­re­dnu go­di­nu oko 80 od­sto nov­ca bi­ti utro­še­no za pla­te i na­kna­de, odno­sno oko 320 mi­li­ona KM, ja­sno je da bi sa­mo sma­nje­nje bro­ja pri­pa­dni­ka Oružanih sna­ga BiH, sa sa­daš­njih 10.000 na, na pri­mjer, osam hi­lja­da, oslo­bo­di­lo do­da­tnih 350 mi­li­ona KM u prvih pet go­di­na. Uz po­li­tičku vo­lju, to bi se mo­glo ura­di­ti bez so­ci­jal­nih uda­ra i do­ve­lo bi do da­ljeg sma­nje­nja bro­ja voj­nih lo­ka­ci­ja, ta­ko da bi ušte­da bi­la vi­šes­tru­ka - tvrdi Crna­dak.

Autor sjovicicslavuj | 12 Novembar, 2008 | read_nums (329)

                                        
БИЈЕЉИНА, 11. НОВЕМБРА (СРНА) - Посланик СНСД-а у Представничком дому парламента БиХ Славко Јовичић рекао је да је вехабизам узео жестоког маха у БиХ и да би с њим требало да се обрачунају управо Бошњаци којима наноси највише штете.

                                  

"Вехабизам је узео жестоког маха у БиХ и није ми јасно како то сами Бошњаци не препознају и зашто се не обрачунају с тим, када је свакоме јасно да управо Бошњаци имају штете од њихових активности или ће убудуће имати још више", рекао је Јовичић, који је и члан Заједничке обавјештајно-безбједносне комисије за надзор над радом Обавјештајно-безбједносне агенције (ОБА).

Говорећи о опасност која пријети БиХ од ширења и јачања вехабијског покрета, Јовичић је истакао да је рат на овим просторима оставио стравичне посљедице које ће се деценијама лијечити.

                                         

"Сасвим је јасно да су у БиХ у току рата долазили највећи злочинци и терористи из арапских земаља у којима је тероризам синоним за долазак на власт и за успостављање радикалног ислама у највишим институцијама државе. Управо такви инструктори зла и највеће пошасти данашњице долазили су у стампедима у БиХ да се боре за стварање исламске државе у срцу Европе", навео је Јовичић у интервјуу за "Фокус".

Одговарајући на питање може ли се повући паралела између РС и ФБиХ по питању безбједности, он је рекао да се не може тако поједностављено гледати на безбједност грађана, јер чак ни државе није могуће засебно посматрати у безбједносном сектору.

"У оваквим случајевима ријеч је о ланцу добро повезаних злочиначких организација, односно њихових појединаца. Све до сада познате терористичке активности показују да се радило о акцијама у којима је учествовала бројна злочиначка машинерија, и то добро организована", рекао је Јовичић.

Он је нагласио да данас нема земље у свијету у којој грађани могу да кажу да су безбједни.

"Поготово то не могу да кажу грађани на Балкану који је увијек био трусно и тектонски погодно тло за сваку врсту људске деструкције, па онда самим тим и подложно подручје за све облике организованог криминала, с посебним акцентом на тероризам, дилање дроге, трговину бијелим робљем и многе друге врсте злочиначких активности", рекао је Јовичић.

На питање да ли је задовољан сарадњом безбједносних служби на нивоу БиХ, Јовичић је одговорио да БиХ има усвојену безбједносну политику, али да њега више интересују ефикасност и реакције безбједносних служби на многобројне изазове, односно шта конкретно безбједносне агенције раде да онемогуће дјеловање "бандитских и злочиначких организација".

"Наравно да и ја говорим уопштено, мада располажем информацијама о постојању група и појединаца који су припадали муџахединским формацијама или су чак били припадници Ал Каиде и који су се сад примирили или, како ми то кажемо, у фази су `спавача`, што је глупост. Управо они никад не спавају. Они су много буднији од наших безбједносних служби и агенција", тврди Јовичић.

Autor sjovicicslavuj | 12 Novembar, 2008 | read_nums (324)
            
 
D. MAJSTOROVIĆ | 11.11.2008  

Bezbjednost, kao dinamična kategorija, nikada nije bila složenija nego što je danas, rekao je u intervjuu za "Fokus" Slavko Jovičić, poslanik SNSD u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i član Zajedničke obavještajno-bezbjednosne komisije za nadzor nad radom OBA.

FOKUS: Gledajući šta se iz dana u dan dešava na ulicama hrvatskih gradova, samo po sebi nameće se pitanje koliko su danas bezbjedni građani BiH?

JOVIČIĆ: Činjenica je da su nedavno Hrvatsku, rekao bih, iz temelja uzdrmali teroristički akti, koji su manifestovani u nekoliko učestalih likvidacija manje ili dobro poznatih građana u Zagrebu. Ali, ta ubistva i svirepe likvidacije ne mogu se posmatrati izolovano, u odnosu na ukupnu bezbjednosnu situaciju u okruženju, pa, ako hoćete, i u svjetskim razmjerama.

FOKUS: Može li se povući paralela između RS i FBiH po pitanju bezbjednosti. Koji je dio BiH bezbjedniji u ovom trenutku?

JOVIČIĆ: Ne bih baš tako pojednostavljeno gledao na bezbjednost građana, bez obzira na to da li su u RS ili Federaciji BiH. Čak ni države nije moguće zasebno posmatrati u bezbjednosnom sektoru. Ono što je sigurno jeste činjenica da se u ovakvim slučajevima radi o lancu dobro povezanih zločinačkih organizacija, odnosno njihovih pojedinaca. Sve do sada poznate terorističke aktivnosti pokazuju da se radilo o akcijama u kojima je učestvovala brojna zločinačka mašinerija, i to dobro organizovana. Danas mnoge terorističke organizacije u svojim timovima imaju i sociologe, psihologe i druge stručnjake, koji prave kompletne studije kako će na što jači, efektivniji i suroviji način zadati bol porodici žrtve. Sama žrtva već je isključena iz patnje i bola.

FOKUS: Ko proizvodi takve probleme, odnosno, zbog čega bi građani BiH eventualno mogli da strahuju za svoju bezbjednost?

JOVIČIĆ: Danas nema zemlje u svijetu u kojoj građani mogu da kažu da su bezbjedni. Pogotovo to ne mogu da kažu građani na Balkanu, koji je uvijek bio trusno i tektonski pogodno tlo za svaku vrstu ljudske destrukcije, pa onda samim tim i podložno područje za sve oblike organizovanog kriminala, s posebnim akcentom na terorizam, dilanje droge, trgovinu bijelim robljem i mnoge druge vrste zločinačkih aktivnosti. BiH je specifična zemlja i ona je uvijek bila transmisiona veza svih nelegalnih i zločinačkih puteva, na uspostavljenoj transverzali Bliski istok - zemlje Evrope.

FOKUS: Kolika nam opasnost prijeti od širenja i jačanja vehabijskog pokreta?

JOVIČIĆ: Rat na ovim prostorima ostavio je stravične posljedice, koje ćemo decenijama liječiti i pitanje je u kojem smjeru će to ići. Sasvim je jasno da su u BiH u toku rata dolazili najveći zločinci i teroristi iz arapskih zemalja, u kojima je terorizam sinonim za dolazak na vlast i za uspostavljanje radikalnog islama u najvišim institucijama države. Upravo takvi instruktori zla i najveće pošasti današnjice dolazili su u stampedima u BiH da se bore za stvaranje islamske države u srcu Evrope. Vehabizam je uzeo žestokog maha u BiH i nije mi jasno kako to sami Bošnjaci ne prepoznaju i zašto se ne obračunaju s tim, kada je svakome jasno da upravo Bošnjaci imaju štete od njihovih aktivnosti ili će ubuduće imati još više.

                                    

FOKUS: Jeste li zadovoljni saradnjom bezbjednosnih službi na nivou BiH?

JOVIČIĆ: BiH ima usvojenu bezbjednosnu politiku. To je dokument koji dugoročno definiše koherentnu strategiju i smjernice za izgradnju sistema, strukture i svih mehanizama neophodnih za efikasno djelovanje cjelokupnog bezbjednosnog sistema. I to je deklarativno i u sferi dokumenta, ali mene više interesuje efikasnost i reakcije bezbjednosnih službi na mnogobrojne izazove. Mene interesuje šta, konkretno, naše bezbjednosne agencije rade da onemoguće djelovanje banditskih i zločinačkih organizacija. Naravno da i ja govorim uopšteno, mada raspolažem informacijama o postojanju grupa i pojedinaca koji su pripadali mudžahedinskim formacijama ili su čak bili pripadnici Al Kaide i koji su se sad primirili ili, kako mi to kažemo, u fazi su "spavača", što je glupost. Upravo oni nikad ne spavaju! Oni su mnogo budniji od naših bezbjednosnih službi i agencija.

FOKUS: Pomenuli ste jednom prilikom da je nevjerovatna činjenica da ministar bezbjednosti BiH, Tarik Sadović, još nije upriličio sastanak s ministrom unutrašnjih poslova Srpske i direktorom policije Srpske.

JOVIČIĆ: Nisam jednom, već svaki put, jer nastojim da ministru skrenem pažnju na to da se umiješa u svoj posao. Nije Tarik Sadović ministar za humanitarna pitanja, već je lider najvažnijeg sistema u ovoj zemlji. U parlamentu sam tražio od Sadovića da izađe pred poslanike i da kaže koliko su građani u BiH bezbjedni! Začuđujuća je bila informacija ministra Sadovića da se u BiH u 2006. godini desio samo jedan teroristički čin, i to napad na grob Alije Izetbegovića?! To je za mene bilo šokantno. Ili, najnovija informacija, koju nam je ministar Sadović predočio. Naime, on ima saznanja da u BiH postoji još samo jedan terorista te da je i on tražio da ga Savjet bezbjednosti skine s liste terorističkih organizacija. Da se ne radi o lakrdiji, pomislio bih da je u pitanju rialiti šou ili skrivena kamera! Saznao sam da ministar Sadović još nijednom nije pozvao na razgovor ni direktora policije RS ni njegovog kolegu u FBiH, što je zaprepašćujuće. Ali, zato je u svom kabinetu primio Abu Hamzu! Nekad pomislim da bezbjednost u BiH samo održava i čuva dragi bog!

Autor sjovicicslavuj | 10 Novembar, 2008 | read_nums (601)

          BIVŠI POTPREDSEDNIK SAVEZA LOGORAŠA RS  

Haški tribunal je Nasera Orića pravosnažno oslobodio krivice za zločine nad Srbima i ukinuo prvostepenu presudu po kojoj je bio osuđen na dve godine zatvora zato što nije sprečio zločine u policijskoj stanici između decembra 1992. i marta 1993. godine. On je takođe oslobođen optužbi za smrt šest srpskih zarobljenika i bezobzirno uništavanje 12 srpskih sela.

Slavko Jovičić, poslanik u parlamentu BiH i nekadašnji potpredsednik Saveza logoraša RS kaže za "Vesti" da i pored činjenice što je Orića Hag oslobodio odgovornosti, postoji dovoljno dokaza da ga lokalni sudovi osude na doživotnu robiju.
                        

Krvnici namerno oslobođeni

- U Hagu su zbog zločina nad Srbima bila optužena samo dvojica muslimana - Naser Orić i Rasim Delić. Svi ostali su ptuženi za zločine nad Hrvatima. Na ovaj način se svesno, veštački menja autentična slika ratnih dešavanja u Bosni - ističe Jovičić.

Jovičić predaje dokumentaciju Karli del Ponte.

-                      
- Karla del Ponte je svesno napravila takvu optužnicu da je Orić morao biti oslobođen.

 Međutim, on mora da odgovara za sve što čak nije ni pomenuto u Hagu, a to je smrt više od 3.500 Srba stradalih u okolini Srebrenice od kraja 1992. godine do trenutka kada je pobegao iz ovog grada 1995. Takođe, on mora da odgovara za uništavanje ukupno 56 srpskih sela u okolini Srebrenice i Bratunca, među kojima su masakri u selima Kravice i Zalazje samo vrh krvave piramide zločina - ističe Jovičić.

Autor sjovicicslavuj | 9 Novembar, 2008 | read_nums (350)

                                           

   
__________________________________________

 Šef Srpskog kokusa u SAD, kongresmen Den Barton i moja malenkost u Vašingtonu..

________________________

_____________________________________                          

Melisa BiN

Милицa - Мелисa Бин Лубирић конгресменкa српског порекла и моја маленкост

__________________________________________

 

(European subcommittee) TED PO, kongresmen  ________________________________________                 

Najveći antisrpski lobista u Kongresu SAD - FranK Volf /stisnuta pesnica sve govori o njemu!/

Autor sjovicicslavuj | 7 Novembar, 2008 | read_nums (441)
M. K. | 07.11.2008. 

Ram Emanuel, budući šef Kabineta predsjednika SAD, Baraka Obame, i četvrti po hijerarhiji u pobjedničkoj Demokratskoj stranci, koji je član Srpskog kokusa u Kongresu, jedna je od karata na koju zvanična Banja Luka treba da zaigra u realizovanju vlastitih interesa, rekao je Predrag Lazarević, politički analitičar.

Barak Obama rekao je kako ovo imenovanje objavljuje prvo zato što je šef Kabineta centralna figura za sposobnost predsjednika i administracije da izvršava dnevne dužnosti.

Lazarević je konstatovao kako, u sada već bipolarnom svijetu, pored izgradnje sve čvršćih veza s Rusijom i Kinom, treba njegovati političke veze i sa SAD, naročito ukoliko se na važnim pozicijama nalaze diplomate poput Emanuela.

- Uprkos lagodnosti koja se stiče dobrim vezama sa svjetskim velesilama ključ zrele politike leži u nama samima. Dejtonski sporazum osnova je za BiH zbog čega insistiranje i držanje tih principa treba da bude osnova domaće politike - rekao je Lazarević.

       Predrag Lazarević                          

On procjenjuje da je boljka zvanične politike RS u ranijem periodu bila pasivnost u ostvarivanju dobrih diplomatskih veza sa zvaničnicima svjetskih velesila.

- Često smo se zbog toga nalazili u situaciji da ta pasivnost bude protumačena kao slabost. Politika RS ranije se držala pravila "ne diraj me, neću te dirati". To ne može biti napredan politički kurs jer ukoliko postoji vizija razvoja, nju moraju pratiti dobri od

nosi s međunarodnom zajednicom - rekao je Lazarević.

On je podsjetio da je rezultat američkih izbora ustoličenje Džozefa Bajdena za potpredsjednika SAD, poznatog kao lobiste Albanaca.

- Naravno, američki sistem jeste takav da potpredsjednik nema gotovo nikakvu ulogu, osim u slučaju da je predsjednik spriječen da obavlja posao. Do tog trenutka, on ne donosi nikakve odluke niti igra važnu ulogu - kaže Lazarević.

Slavko Jovičić, poslanik SNSD u parlamentu BiH, rekao je da RS treba ostvariti dobar diplomatski kontakt s novom administracijom SAD, rekavši kako rezultat posljednjih izbora pruža odličnu priliku da to bude ostvareno preko Emanuela.

                                      

- Sreo sam se s Emanuelom prilikom skorašnje posjete SAD. Nevjerovatno koliko se radi o realnom političaru s izuzetno zdravim pogledima na dešavanja u BiH. Odmah pošto nova administracija preuzme dužnost pokušaću se sresti s ovim zvaničnikom - rekao je Jovičić.

Obrad Kesić, politički analitičar iz Vašingtona, kaže da je iznenađen izborom Emanuela kao šefa Kabineta u Bijeloj kući, što se smatra jednim od najvažnijih mjesta u administraciji.

              Obrad Kesić      

- Zbog svakodnevnog kontakta i zbog mogućnosti da kontroliše pristup predsjedniku šef Kabineta uticaće dijelom na sprovođenje spoljne politike. Dobra vijest je da je otvoren prema srpskoj zajednici i što ima dobre kontakte sa srpskom zajednicom u Americi - naveo je Kesić.

Autor sjovicicslavuj | 7 Novembar, 2008 | read_nums (457)
VAŠINGTON, 07.11.2008

PRESS

Budući predsednik SAD Barak Obama postavio za šefa osoblja svoje rezidencije Rama Emanuela, člana srpskog kokusa u Kongresu

 
 
 

Novi šef osoblja Bele kuće, u službi budućeg predsednika SAD Baraka Obame, biće Ram Emanuel, član srpskog kokusa u američkom Kongresu. Emanuel će, kako javnost pretpostavlja, biti kontrateža potpredsedniku Obamine administracije, osvedočenom srbomrscu Džozefu Bajdenu.

Naime, budući šef osoblja rezidencije predsednika SAD je stari prijatelj Obame. On je nekada bio bankar, a ujedno je proračunati strateg koji ima iskustvo i u zakonodavnoj i u izvršnoj vlasti.

Ram Emanuel rođen je 29. novembra 1959. godine u Čikagu. Njegov otac je pedijatar, Jevrejin rođen u Jerusalimu, a majka Marta Smulević, tehničar na rendgenu.

Emanuel je postao demokratski član Kongresa 2003. godine, kad je predstavljao državu Ilinois. Bio je finansijski direktor predsedničke kampanje Bila Klintona 1992. godine, a kasnije i njegov savetnik. Najzaslužniji je za ulazak demokrata u Kongres 2006. godine, gde je njegova partija osvojila 30 mesta. Emanuel je sada četvrti demokrata po važnosti u Kongresu.

                            
                        

Od 2004. do 2007. godine Emanuel je bio potpredsednik srpskog kokusa, a sada je samo njegov član. Kongres mu je odao počast zbog pomoći pokojnom premijeru Srbije Zoranu Đinđiću u uspostavljanju demokratije u Srbiji.

- Kao ponosni član srpskog kokusa u Kongresu mogu da kažem da ću uvek težiti tome da uspostavim dobre odnose i izgradim čvrste veze sa Srbijom, kako bismo zajedno štitili ljude svih veroispovesti i etničkih pripadnosti - govorio je svojevremeno Emanuel.

                              

Guverner srpskog porijekla Rod Blagojević i kongresmen Ram Emanuel

Analitičari ocenjuju da izbor Emanuela za šefa osoblja Bele kuće ukazuje na to u kom pravcu razmišlja budući predsednik SAD.

Inače, Obama ima 75 dana, koliko mu je ostalo do inauguracije, da sastavi ostatak tima, da izabere ministre, savetnike i ostale zvaničnike. U pitanju su hiljade položaja ne samo u Beloj kući, nego i u svim vašingtonskim institucijama.

U medijima se već pominju neka imena kandidata za buduću administraciju.

Naime, za ministra finansija viđeni su bivši ljudi na toj funkciji Lorens Samers i Robert Rubin, koji su bili u Klintonovoj vladi. Zatim Timoti Gajtner, šef Federalnih rezervi u Njujorku, istakao se u aktuelnoj bankarskoj krizi. Kao kandidat za tu funkciju pominje se i bivši šef Centralne banke Pol Voker.

Za mesto ministra spoljnih poslova pominje se bivši predsednički kandidat Džon Keri, bivši ambasador u OUN Ričard Holbruk, kao i republikanski senatori Čak Hejgel i Ričard Lugar.

U ministarstvu odbrane SAD mogao bi da ostane sadašnji ministar Robert Gejts ili bi mogao da bude postavljen bivši ministar Kolin Pauel, ali mediji spekulišu i o postavljenju generala Veslija Klarka.

Kao savetnik za nacionalnu bezbednost viđena je Suzan Rajs, a u ministarstvu pravde bivši zamenik ministra Erik Holder ili Kas Sanstajn, profesor prava na Harvardu.

Ambasador u UN mogla bi da bude Karolina Kenedi, ćerka ubijenog predsednika Džona, koja je tokom predizborne kampanje uporedila Obamu sa svojim ocem.

_____________________________________________________________

Prijatelj Srba

Kongresmen iz Ilinoisa Ram Emanuel, kome je Obama već ponudio mesto šefa predsedničke administracije član je Srpskog kokusa u Kongresu od njegovog osnivanja.

Emanuel je sa republikancem Denom Bartonom kopredsedavajući kokusa osnovanog u septembru 2004. s ciljem da doprinese unapređenju odnosa Srbije i SAD.

 

                                

Šef Srpskog kokusa - kongresmen Den Barton i moja malenkost u američkom Kongresu

Emanuel je bio i predlagač više rezolucija o Srbiji, kao što su rezolucija kojom se odaje počast ubijenom premijeru Zoranu Đinđiću ili ona kojom se osuđuje nasilje na Kosovu. Ogromno iskustvo je stekao kao savetnik Klintona.

Emanuela (48) zovu Rambo zbog beskompromisnosti. Važi za centristički orijentisanog demokratu. Kažu da je vrlo vešt u vrbovanju donatora pa da čak ume da zapreti da će pocepati ček ako smatra da je suma sitna.

Tri godine radio je kao investicioni bankar u pauzi između Bele kuće i Kongresa i zaradio 16 miliona dolara. Emanuel je strasni ljubitelj knjiga, završio je baletsku školu, a u svoju biografiju upisao je i kratko volontiranje u izraelskoj vojnoj bazi tokom rata u Zalivu 1991. U mladosti je zbog inficirane posekotine izgubio polovinu srednjeg prsta na desnoj ruci.

 --------------------------------------------------

NAPOMENA: Izražavam svoje zadovoljstvo što sam imao priliku da se sretnem, da se lično upoznam i da razgovaram sa uvaženim kongresmenom Rama Emanuelom, kada sam, na njihov poziv, bio gost američkog Kongresa u Vašingtonu...

Ne znam, možda ne mora ništa značiti što će ovaj gospodin biti šef Obamine administracije, ali moram iznijeti lično uvjerenje da taj čovjek, jednostavno rečeno, odlično poznaje probleme srpskog naroda na Balkanu i da pokazuje velike simpatije i poštovanje prema Srbima....

Slavuj

Autor sjovicicslavuj | 6 Novembar, 2008 | read_nums (593)
 
Obama pobedio Mekejna i Ingliša
 
Autor: Dušanka Stanišić | 06.11.2008.
LINK - http://www.vesti.rs/izvor/Obama-pobedio-Mekejna-i-Inglisa.html
 
Obama pobedio Mekejna i Ingliša

SARAJEVO – Kandidat američkih demokrata Barak Obama ubedljivo je pobedio na izborima koji su organizovani u Sarajevu, a ize sebe ostavio supranike- republikanca Džona Mekejna i ambasadora SAD u BiH Čarlsa Ingliša. Ukratko, to je jedan od „opipljivih“ rezultata preksinoćnje „Izborne večeri“, hepeninga koji je u holu parlamenta BiH organizovala Ambasada SAD u Bosni i Hercegovini.

Na listiću koji je podeljen prisutnima na „Izbornoj noći“ osim Obame i Mekejna, bio je, simbolično, i američki ambasador u BiH Čarls Ingliš, ali je osvojio - najmanje glasova.
„To je verovatno zato što sam platio piće“, prokomentarisao je Ingliš.

Inače, finale predsedničke trke u SAD u Sarajevu je praćeno na neuobičajen način. Američka ambasada je u zgradi Parlamentarne skupštine BiH priredila „Izbornu noć“, neformalno druženje predstavnika diplomatskog kora, političara, zvaničnika i državnih službenika BiH, predstavnika domaćih i stranih medija.

U potpuno opuštenoj atmosferi u kojoj je sve bilo u znaku crvene, bele i plave boje i uz zvuke orkestra američke mornarice, ali i jako policijsko obezbeđenje, praćeni su izveštaji CNN-a sve do ranih jutarnjih časova i objavljivanja nezvanične pobede demokrate Baraka Obame.
Američki ambasador u Sarajevu Čarls Ingliš koji je, kao što to i priliči domaćinu, prvi došao u zgradu parlamenta BiH, izrazio je uverenje da će „ovi izbori uneti novu dimenziju u američku politiku“.

„Ovaj dan označava početak kraja rasne i spolne isključivosti u procesu izbora lidera naše zemlje“, rekao je Ingliš, naglašavajući da će „prvi put u američkoj istoriji dugoj 50 godina biti izabran ili Afroamerikanac za predsednika ili žena za potpredsednika“. On je izrazio i uverenje da će nova američka administracija nastaviti sa doslednom politikom prema BiH, da će je „podržati na putu prema EU i NATO i to na principima Dejtonskog mirovnog sporazuma“.

Što se tiče domaćih političara, a prilično ih se mnogo odazvalo pozivu, oni su se i u „Izbornoj noći“ ponašali u već poznatom maniru. Naravno, svi su došli u svečanim odelima, mnogi sa svežim frizurama, ali i sa starim stavovima koje su rado ponavljali pred tv-kamerama. Tako je, recimo, predsedavajući Predsedništva BiH Haris Silajdžić više puta ponovio da od „nove progresivne američke administracije očekuje da pomogne da se u BiH primeni međunarodno pravo i da ne dozvoli legalizaciju Miloševićevog projekta“.

Inače, Silajdžić je jedini član Predsedništva BiH koji je prisustvovao „Izbornoj noći“, a u jednom trenutku - što su i kamere lokalnih televizija zabeležile - prišao je i zagrlio  parlamentarca Slavka Jovičića Slavuja iz SNSD.

Ministar bezbednosti BiH Tarik Sadović, zaslepljen blještavilom reflektora i američkom koreografijom, iskoristio je priliku da jednom Kinezu ispriča vic o Crnogorcima, odnosno crnogorskoj delegaciji koja je posetila Kinu i kojoj je tamošnji predsednik, nakon što je čuo da Crnogoraca ima oko 700.000, rekao: „Zašto onda niste došli svi?“.

Primetno je bilo i druženje čelnika državnih bezbednosnih agencija, Tužilaštva BiH i entitetskih ministarstava unutršnjih poslova, što su neki šaljivo komentarisali kako „bezbednjaci žele da demantuju tvrdnje predsedavajućeg Saveta ministara BiH Nikole Špirića da među njima nema koordinacije“. Saglasno su kooordinirali uz čašicu.

Američka „Izborna noć“ se po mnogo čemu razlikovala od „fešti“ na koje su domaći političari navikli, između ostalog i po tome što se „skromno“ pilo, a još „skromnije“ jelo, sve „na čačkalicu“.

 

Milorad Dodik  „nezainteresovan“

Novinari su kuloarima komentarisali da „Izborna noć“ „nije zainteresovala“ i aktuelnog premijera RS Milorada Dodika i najviše predstavnike ovog entiteta u Predsedništvu i Savetu ministara BiH Nebojšu Radmanovića i Nikolu Špirića. Noć su ispod reflektora ipak proveli i brojni predstavnici iz RS, među kojima glavni revizor Boško Čeko, bivši premijer Dragan Mikerević...

Autor sjovicicslavuj | 5 Novembar, 2008 | read_nums (559)

                                        
САРАЈЕВО, 5. НОВЕМБРА (СРНА) - Предсједавајући Предсједништва БиХ Харис Силајџић оцијенио је да предсједнички избори у САД представљају прекретницу не само за ту земљу, него и за цијели свијет.

"Цијелом свијету је потребна прогресивна политика САД. Сви то очекујемо због тога што је свијет у економској и моралној кризи и прогресивна политика САД ће нам помоћи да изађемо из те кризе", рекао је Силајџић на "Изборној ноћи" у Сарајеву.

Он је поновио да од америчке администрације очекује да у БиХ примијени међународно право, указујући да се Радовану Караџићу у Хагу суди за геноцид.

Одговарајући на питање да ли је то позив на укидање Републике Српске, Силајџић је рекао да "признаје дејтонску РС, али не и ону која је настала кршењем тог споразума".

Посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Славко Јовичић изјавио је Срни да о судбини РС неће одлучивати ни Силајџић, ни нова америчка администрација.

"О судбини РС, која је економски и политички стабилна, одлучиваће српски народ и тако ће бити и у наредном периоду", рекао је Јовичић. 

Autor sjovicicslavuj | 3 Novembar, 2008 | read_nums (1233)

SARAJEVO, 03.11.2008

PRESS RS           

LINK - http://www.pressonline.rs/page/stories/sr.html?view=story&id=50452&sectionId=51

 Američka administracija naložila SDA da ukloni Tarika Sadovića sa mesta ministra bezbednosti BiH zbog njegovih veza sa teroristima ili će u protivnom prekinuti sve kontakte sa ovom strankom


AMERI ŽELE DA MU VIDE LEĐA... Tarik Sadović, ministar bezbednosti BiH

Američka administracija uputila je ultimatum vrhu Stranke demokratske akcije (SDA) da hitno smeni svog čoveka na mestu ministra bezbednosti BiH zbog njegovih veza sa islamskim terorističkim organizacijama i na to mesto postavi neku umereniju osobu ili će u protivnom prekinuti sve kontakte sa tom strankom, otkriva za Press RS odlično obavešten izvor blizak američkoj ambasadi u BiH.


POD POLITIČKOM ZAŠTITOM SDA... Abu Hamza

Naš izvor tvrdi da je, iako Sadović to ne želi da prizna, takav zahtev već ispostavljen najužem rukovodstvu SDA, koje se sada našlo u veoma nezgodnoj poziciji jer na mesto ministra bezbednosti mora da postavi čoveka za kojim se ne vuku repovi, ali osobu od poverenja, koja istovremeno nema hipoteku da je povezana sa teroristima, danas je u SDA veoma teško naći.

- Nije nemoguće čak ni da najuže rukovodstvo SDA od Sadovića krije američki zahtev za njegovu smenu. Sulejman Tihić i Bakir Izetbegović su u veoma teškoj situaciji i na sve moguće načine pokušavaju da nađu izlaz iz ove situacije. Kako god se to završilo, Sadović će vrlo teško moći da ostane na svojoj poziciji jer Amerikanci ne žele više ni da čuju za njega! Problem je što je teško naći njegovu zamenu, a jedno od rešenja je i da se SDA čak potpuno odrekne pozicije ministra bezbednosti! - tvrdi naš izvor.

Jovičić: Tek sad sam nesiguran!

Kritike koje su poslanici iz RS u Parlamentu BiH uputili na njegov račun Tarik Sadović je nazvao „odvratnim manipulacijama". Poslanik Slavko Jovičić kaže da je prosto neverovatno da ministar daje izjave koje su usmerene protiv predstavnika Srba.

- To je smešno! Terorizam je problem na čijem rešavanju se radi jedinstveno! Međutim, pitanje je koliko se to može sa Sadovićem, jer kada on kaže da je u BiH trenutno samo jedan terorista, tek onda se osećam nesigurno! - kaže Jovičić.

Amerikanci su, kaže naš izvor, posebno bili zgroženi nedavnim Sadovićevim izjavama u kojima je omalovažavao izveštaj Saveta bezbednosti UN kojim je BiH stavljena na listu zemalja u kojima postoje tragovi mreža terorističkih organizacija. Pored toga, Sadovićev odnos prema Abu Hamzi i odlaganje proterivanja neformalnog vođe mudžahedinske zajednice iz BiH takođe su im žestoko zasmetali, zbog čega žele da mu što pre „vide leđa".

Ministar bezbednosti BiH Tarik Sadović, s druge strane, odbacio je tvrdnje da je američka administracija uslovila dalje kontakte sa SDA njegovom smenom sa ove funkcije.

- Pošto sam član Predsedništva SDA, tvrdim da takva informacija nikad nije izneta ili prezentovana pred stranačkim organima. Lično ne verujem da je bilo takvih ultimatuma. Možda je bilo određenih razgovora iz oblasti bezbednosti, ali se na sastancima zvaničnih organa SDA nikad nije razmatralo to pitanje - tvrdi Sadović.

______________________________________________________________________________

fakti

 - Tarik Sadović imenovan je na mesto ministra bezbednosti BiH u februaru 2007. godine

 - Sredinom ove godine Sadoviću nije dozvoljeno da o strategijama borbe protiv terorizma govori na Kongresu evropske policije u Berlinu

 - Savet bezbednosti UN pre mesec dana obelodanio izveštaj u kojem je BiH stavljena na listu zemalja u kojima postoje tragovi mreža terorističkih organizacija

______________________________________________________________________________

Vojnopolitički analitičar iz Banjaluke Gostimir Popović procenjuje da SDA ipak ima spremno novo lice koje će da uskoči u Sadovićevu ministarsku fotelju.

- Ne verujem da se, po tom pitanju, bilo šta prepušta slučaju! S druge strane, potez Amerikanaca je i veoma interesantan, jer je notorna činjenica da su oni podržavali izbor Sadovića na ministarsku poziciju. Sada su promenili ploču i za to može da postoji nekoliko razloga. Najverovatnije je da se on, na neki način, oteo kontroli i počeo da deluje kao slobodni strelac, a nije isključena ni mogućnost svojevrsnog kratkog spoja, jer se često dešava da nižerazredni američki činovnici odavde u centralu šalju pogrešne i nepotpune izveštaje koji mogu da dovedu do velikih grešaka u krajnjim procenama - zaključuje Popović.

Ž. MARKOVIĆ

Autor sjovicicslavuj | 1 Novembar, 2008 | read_nums (531)
Datum: 31.10.2008
Autor: Жељка Домазет                
 

СAРAЈЕВО - Aко Светозар Пударић као српски делегат у Дому народа федералног Парламента каже да никада неће доћи у Бању Луку да разговара о националним питањима и да је сарајевским Србима боље да о њима не брине РС, то је довољан податак о онима који штите интересе Срба у Федерацији БиХ.

   Светозар Пударић

Ово је за "Глас Српске" рекао шеф српских делегата у Вијећу народа Републике српске.

Он је истакао да 10.000 станова због изманипулисаних законских препрека није враћено Србима у ФБиХ.

 

      Сташа Кошарац  
 

- Потребно је хитно мијењати Закон о станарским правима и формирати Фонд за правичну надокнаду, јер то налаже и Дејтонски споразум - казао је Кошарац.

Он је додао да чињеница да српски делегати од почетка свог рада у федералном Дому народа нису ниједанпут покренули питање виталног националног интереса довољно говори о "заштити права Срба у Федерацији БиХ".

 

Посланик СНСД-а у Парламенту БиХ Славко Јовичић нагласио је да се чини да нека имовина никада неће бити обновљена, па су неформирањем фонда углавном Срби остали и без имовине и без правичне надокнаде за њу.

                                        

Предсједник Савеза удружења избјеглих, расељених и повратника РС Вељо Стевановић каже да једину сламку спаса у цијелом процесу повратка имовине и људи у ФБиХ представљају институције РС и формирање фонда за правичну надокнаду.

- Према званичним подацима, само је четири одсто српске имовине која је порушена током рата и након њега обновљено. Уколико се имовина буде обнављала овим темпом, неће се обновити ни за педесет година - рекао је Стевановић.

Он је истакао да су се у више наврата обраћали федералним и кантоналним властима да се проблем повратка и обнове имовине ријеши на адекватан начин, али нико није хтио да их саслуша и да им помогне.

Чему Срби могу да се надају, говори изјава министра за људска права и избјеглице БиХ Сафета Халиловића који је рекао да се ради ревидирана стратегија повратка избјеглица која би ускоро требало да се нађе пред Савјетом министара, али њоме није предвиђено формирање фонда за правичну надокнаду.

Обнова

- У ФБиХ има више од 50.000 стамбених објеката који су власништво Срба, а нису обновљени. У Сарајеву је током рата порушено више од 20.000 објеката и још толико послије рата,  а обновљено је само 1.800 - рекао је Стевановић.

Он је додао да је најалармантнија ситуација у Сарајеву, Тузланском и Зеничко-добојском кантону.

«Prethodni   1 2
    My picture!

Kategorije

Arhiva