Slavko Jovičić -

Voj­ska je­de budžet

Autor sjovicicslavuj | 15 Novembar, 2008 | read_nums (541)
   
  M. KRE­ME­NO­VIĆ | 14.11.2008  

  Re­du­ko­va­njem voj­nog kon­tin­gen­ta za oko dvi­je hi­lja­de voj­ni­ka država bi ušte­dje­la oko 80 mi­li­ona KM, što bi bi­la ve­li­ka po­moć in­sti­tu­ci­ja­ma, u svje­tlu ve­li­ke svjet­ske re­ce­si­je, re­kao je Slav­ko Jo­vičić, po­sla­nik SNSD-a u Pred­sta­vničkom do­mu par­la­men­ta BiH, re­agu­jući na na­ja­vu iz Mi­nis­tar­stva od­bra­ne BiH, da bi se mo­gla prei­spi­ta­ti mo­gućnost sma­nje­nja pri­pa­dni­ka Oružanih sna­ga BiH.

                                            

  Tim pu­tem prvi u BiH kre­nu­li su u Vla­di RS gdje su na­ja­vi­li sma­nje­nje pla­ta za ra­dni­ke drža­vne upra­ve u izno­su od de­set od­sto, očeku­jući na taj način ušte­du od oko tri mi­li­ona KM na go­diš­njem ni­vou.

  - Te­ško da će ide­ja o re­du­kci­ji voj­ske proći zbog pri­lično tvrdih sta­vo­va po­je­di­nih po­li­tičara, ali do­bro je ra­zmiš­lja­ti u tom smje­ru. Sve što bi do­ni­je­lo ko­rist na­ro­du jes­te do­bra ide­ja, a ovo je si­gur­no ve­oma kon­kre­tna ušte­da. Tre­ba se za­pi­ta­ti od ko­ga nas čuva pos­to­jeći broj voj­ni­ka. Si­gur­no je da ra­ta vi­še neće bi­ti, a bez­bje­dnost ga­ran­tu­je NA­TO. Sma­nje­njem bro­ja voj­ni­ka bi­li bi u si­tu­aci­ji da po­pra­vi­mo ma­te­ri­jal­no sta­nje os­ta­lih pri­pa­dni­ka Oružanih sna­ga BiH, što je sa­da ne­mo­guće - re­kao je Jo­vičić.

  Gos­ti­mir Po­po­vić, voj­no-po­li­tički ana­li­tičar, re­kao je da traj­nu sta­bil­nost ovom po­dručju može do­ni­je­ti je­di­no po­tpu­na de­mi­li­ta­ri­za­ci­ja voj­ske, a na­kon uki­da­nja bri­gu za bez­bje­dnost tre­ba­lo bi pre­pus­ti­ti EU.

                                                 

  - Po­ka­za­lo se da spe­ku­la­ci­je o jef­ti­ni­joj voj­sci ko­je su is­pli­va­le ne­po­sre­dno pred re­for­mu od­bra­ne ni­su tačne - na­veo je Po­po­vić.

  Igor Crna­dak, za­mje­nik mi­nis­tra od­bra­ne BiH, re­kao je da bi drža­vni budžet, op­te­rećen zah­tje­vi­ma za po­većanje voj­nih iz­da­ta­ka, mno­go la­kše di­sao ako bi bio sma­njen broj voj­ni­ka.

                                           

  - Mi­slim da će stra­te­ški pre­gled od­bra­ne, ko­ji se ra­di u sa­ra­dnji s ek­sper­ti­ma NA­TO-a, po­ka­za­ti da BiH ima pre­vi­še voj­ni­ka i da u do­gle­dno vri­je­me tre­ba ra­di­ti na sma­nje­nju tog bro­ja. To bi nam omo­gućilo da u krat­kom ro­ku iz­vrši­mo kva­li­te­tnu mo­der­ni­za­ci­ju i do­bi­je­mo ma­lu, pri­la­go­dlji­vu i do­bro opre­mlje­nu voj­sku - is­ta­kao je Crna­dak.

  On je re­kao da bi ko­rist bi­la vi­šes­tru­ka, jer bi, osim ušte­de ve­li­ke su­me nov­ca, bi­la otvo­re­na i mo­gućnost za mo­der­ni­za­ci­ju, za ko­ju sa­da ne­ma pa­ra.
  - Ako se zna da će i u budžetu za na­re­dnu go­di­nu oko 80 od­sto nov­ca bi­ti utro­še­no za pla­te i na­kna­de, odno­sno oko 320 mi­li­ona KM, ja­sno je da bi sa­mo sma­nje­nje bro­ja pri­pa­dni­ka Oružanih sna­ga BiH, sa sa­daš­njih 10.000 na, na pri­mjer, osam hi­lja­da, oslo­bo­di­lo do­da­tnih 350 mi­li­ona KM u prvih pet go­di­na. Uz po­li­tičku vo­lju, to bi se mo­glo ura­di­ti bez so­ci­jal­nih uda­ra i do­ve­lo bi do da­ljeg sma­nje­nja bro­ja voj­nih lo­ka­ci­ja, ta­ko da bi ušte­da bi­la vi­šes­tru­ka - tvrdi Crna­dak.


Dodaj komentar

Komentar će biti proveren pre nego što se objavi.

Zapamti me

  My picture!

Kategorije

Arhiva