Slavko Jovičić -

Jovičić: Nekima je odmor što su uopće u Parlamentu

Autor sjovicicslavuj | 5 Avgust, 2010 | read_nums (392)
   
   
  DOGAđAJI DANA
  Sav svoj ne­rad i ja­va­šluk, do­bro po­zna­ta i još bo­lje na­plaćena po­li­tička pre­pu­ca­va­nja to­kom go­di­ne, drža­vni po­sla­ni­ci u Par­la­men­tu BiH, slično kao i ko­le­ge u fe­de­ral­nom, za­bo­ra­vi­ti će na "za­služenom" ko­le­kti­vnom go­diš­njem odmo­ru ko­ji počinje na­re­dne se­dmi­ce.

  Na po­sla­ničkim klu­pa­ma, to­kom po­slje­dnje sje­dni­ce, mo­gli su se vi­dje­ti ka­ta­lo­zi po­nu­da za lje­to­va­nja u Špa­ni­ji, Ita­li­ji, Tu­ni­su, Egip­tu... To su sa­mo ne­ke od des­ti­na­ci­ja na ko­jim će "za­služeno" za­rađene plaće po­sla­ni­ci tro­ši­ti, da­le­ko od bi­je­de i ja­da, te na­ro­da ko­ji ih je iza­brao. Međutim ma­lo ih je ko­ji će to pri­zna­ti. Većina tvrdi da neće ni­gdje, dok dru­gi kažu da ta­kvim pričama nas­tav­lja­ju sa svo­jom do­bro po­zna­to de­ma­go­gi­jom ko­ju su pro­si­pa­li četi­ri go­di­ne.

  ------------------------------------------------------------

  Slav­ko Jo­vičić Sla­vuj kaže za "San" da svi oni po­sla­ni­ci ko­ji kažu da će na mo­re u Hrvat­sku ili ne­gdje bli­zu, ne go­vo­re is­ti­nu. On će pak, odmor po­tražiti u ba­nja­ma. Ta­ko je već go­di­na­ma.

  - Go­di­na­ma sam išao u u ba­nje u Čačak. Po­zna­to je da imam zdrav­stve­nih pro­ble­ma i sva­ki moj go­diš­nji pro­ve­dem po ne­ko­li­ko da­na u ba­nja­ma. Ovaj go­diš­nji, iako je ne­što kraći, tra­je 21 dan i pro­vest ću je­dno 10 da­na u ba­nja­ma u Vi­še­gra­du. To je vi­še da se sačuvam da ne pro­pa­dnem, ne­go da se odmo­rim - kaže Jo­vičić, te tvrdi da zna da mno­ge nje­go­ve ko­le­ge po­sla­ni­ci idu na odmor u inos­tran­stvo. Is­kre­no, ne znam od čega se odma­ra­ju, kaže Jo­vičić, do­da­jući ka­ko se jes­te ra­di­lo, ali su po­slje­dni­ce to­ga ni­ka­kve.

  - Ma­lo je to­ga urađeno. Osim to­ga, ne­ki­ma je odmor što su uopće u Par­la­men­tu. Jer, ne­ki po­sla­ni­ci su četi­ri go­di­ne sje­deći ov­dje za­pra­vo bi­li na go­diš­njem. Ni­su ura­di­li ni­šta - kaže Jo­vičić.

  ---------------------------------------------------------------------------

  Ne­za­vi­sni po­sla­nik Momčilo No­va­ko­vić, svoj go­diš­nji, pro­vest će u Crnoj Go­ri.

  - Idem je­dno se­dam, osam da­na. Ni­šta pre­tje­ra­no. Ta­ko je sva­ke go­di­ne. Idem sa druš­tvom, plaćam pri­va­tni aranžman i ni­je to ni­šta po­se­bno ni­ti to­li­ko značaj­no. Ove go­di­ne, odmor nam je ne­što kraći - kaže No­va­ko­vić.

  --------------------------------------------------------------

  Azra Hadžia­hme­to­vić, po­sla­nik SBiH i ove će go­di­ne na odmor, iako je ka­ko kaže za­trpa­na po­slom.

  - Imam ve­li­kih oba­ve­za na fa­kul­te­tu, dos­ta to­ga mo­ram ura­di­ti bez ob­zi­ra što je lje­to, ali ću ipak ne­ko­li­ko da­na pro­ves­ti na Ja­dra­nu ka­ko bi se ma­lo odmo­ri­la. Sa­mo se­dam da­na ću odma­ra­ti, jer za vi­še ne­mam vre­me­na - kaže Hadžia­hme­to­vić.

  ----------------------------------------------------------

  Po­sla­nik Sa­dik Ba­htić, kaže da neće ni­gdje, a da je ra­zlog to­me pred­sto­jeća izbor­na kam­pa­nja.

  - Nažalost, ove go­di­ne neću na odmor. Bliže se izbo­ri, tre­ba dos­ta to­ga ura­di­ti. Uos­ta­lom, za­po­slen sam u po­šti, imam svoj po­sao, ta­ko da me ove go­di­ne očeku­je pu­no po­sla. Čak ra­dim i vi­ken­dom, za me­ne odmo­ra ne­ma - tvrdi Ba­htić.

  --------------------------------------------------------------

  Ju­kić: Sva­ki dan na mo­ru

  Sa dru­ge stra­ne Ve­li­mir Ju­kić, kaže da mu to što je rođen u Her­ce­ogo­vi­ni omo­gućava da na mo­re ide kad hoće.

  - Ja sam iz Po­su­šja, me­ni je mo­re pred no­som, ta­ko da ja idem sko­ro sva­ki da na mo­re i ne mo­ram čeka­ti go­diš­nji odmor. Ni­sam od onih što se odma­ra­ju po ne­ko­li­ko da­na. Ja odem, oku­pam se, na­pu­nim ba­te­ri­je i na­zad - kaže Ju­kić.

  M. Aščić

   


Dodaj komentar

Komentar će biti proveren pre nego što se objavi.

Zapamti me

  My picture!

Kategorije

Arhiva