Slavko Jovičić -

Sporno je ko su fašisti

Autor sjovicicslavuj | 17 Mart, 2010 | read_nums (460)
   
  17-03-2010      
                                                                                           


  Ras­pra­va o pri­je­dlo­gu do­pu­ne drža­vnog Kri­vi­čnog za­ko­na ko­jim se pre­dvi­đa­za­bra­na fa­šis­ti­čkih or­ga­ni­za­ci­ja, ju­čer je u Par­la­men­tu BiH po­no­vo iza­zva­la bur­ne rea­kci­je. Pre­dla­gač ove iz­mje­ne, po­sla­nik SDP-a De­nis Be­ći­re­vić tvrdi da je pri­je­dlog za­ko­na u skla­du sa europ­skim za­ko­ni­ma ko­ji tre­ti­ra­ju pro­ble­ma­ti­ku fa­šis­ti­čkih or­ga­ni­za­ci­ja.

  - Vje­ru­jem da ima do­vo­ljno po­li­ti­čke vo­lje da se po­drži za­kon ko­ji pre­dvi­đa za­bra­nu dje­lo­va­nja fa­šis­ti­čkih i ne­ofa­šis­ti­čkih or­ga­ni­za­ci­ja. Za­bra­na ta­kvih or­ga­ni­za­ci­ja je u in­te­re­su svih gra­đa­na i na­ro­da BiH. Kri­vi­čni za­kon BiH tre­ba po­prav­lja­ti i usa­gla­ša­va­ti sa za­ko­ni­ma su­sje­dnih ze­ma­lja. Naš kri­vi­čni za­kon po­tre­bno je do­pu­ni­ti sa de­fi­ni­ci­ja­ma poj­mo­va, ko­je je po­tre­bno za­bra­ni­ti kao i dje­lo­va­nje svih fa­šis­ti­čkih i ne­ofa­šis­ti­čkih or­ga­ni­za­ci­ja u BiH. To je in­te­res BiH kao i svih onih žrta­va, ko­je su bi­le žrtve u bh. is­to­ri­ji - sma­tra Be­ći­re­vić.

  --------------------------------------------------------

  Iako Klub po­sla­ni­ka SNSD ni­je ulo­žio ni­ka­kve aman­dma­ne na ovaj pri­je­dlog, po­sla­nik te stran­ke Slav­ko Jo­vi­čić tvrdi za "San" da je pri­je sve­ga ne­op­ho­dno da ne­ko od po­sla­ni­ka pri­je usva­ja­nja za­ko­na ka­že ko­je su to fa­šis­ti­čke or­ga­ni­za­ci­je da bi se po­hap­si­li svi ko­ji su­dje­lu­ju u nji­ho­vom ra­du.

  - Po­go­to­vo to tre­ba ako su nji­ho­ve dje­la­tnos­ti us­mje­re­ne pro­tiv us­ta­vnog po­ret­ka BiH i ako ši­re mržju pro­tiv dru­gih na­ro­da. Svje­dok sam da se i sa­da po­jav­lju­ju tek­sto­vi i pri­lo­zi u ko­ji­ma se VRS ka­ra­kte­ri­zi­ra kao fa­šis­ti­čka i zbog to­ga je ne­mo­gu­će pri­hva­ti­ti ovaj za­kon - ka­že Jo­vi­čić.

  Po nje­go­vim ri­je­či­ma sve or­ga­ni­za­ci­je za ko­je se tvrdi da su fa­šis­ti­čke, le­gal­no su re­gis­tri­ra­ne u Mi­nis­tar­tvu prav­de BiH.

  -----------------------------------------------------------------

  Za­mje­nik pred­sje­da­va­ju­ćeg Pred­sta­vni­čkog do­ma Par­la­me­ne­ta BiH Be­riz Bel­kić je to­kom di­ja­lo­ga sa pred­sje­da­va­ju­ćim Mi­lo­ra­dom Živ­ko­vi­ćem, re­kao da ni­je bi­tno ko će se na­ći u toj de­fi­ni­ci­ji.

  - Ko se na­đe u toj de­fi­ni­cji odno­sno or­ga­ni­za­ci­ji ne­ka i od­go­va­ra, ta­man da mi je i oče­va - is­ta­kao je Bel­kić.

  Šta je pri­je­dlog

  Po pri­je­dlo­gu De­ni­sa Be­ći­ro­vi­ća u Kri­vi­čni za­kon se uvo­de ka­zne od je­dne do pet go­di­na za­tvo­ra za osni­va­če i pri­pa­dni­ke fa­šis­ti­čkih ili ne­ofa­šis­ti­čkih or­ga­ni­za­ci­ja, te slu­žbe­na li­ca ko­ja omo­gu­će osni­va­nje ovih or­ga­ni­za­ci­ja. Ka­zne se pre­dvi­đa­ju i za is­ti­ca­nje fa­šis­ti­čkih sim­bo­la i tran­spa­re­na­ta, te pje­va­nje fa­šis­ti­čkih pje­sa­ma na spor­tskim te­re­ni­ma.

  B. M. Š.

  Otpu­šte­ni voj­ni­ci

  Po­sla­ni­ci su ju­čer za­klju­čkom oba­ve­za­li Vi­je­će mi­nis­ta­ra da u ro­ku od se­dam da­na dos­ta­vi svoj pri­je­dlog iz­mje­na i do­pu­na Za­ko­na o slu­žbi u Oru­ža­nim sna­ga­ma BiH, te mje­ra ko­je će bi­ti po­du­ze­te ra­di traj­nog rje­ša­va­nja sta­tu­sa bh. voj­ni­ka ko­ji zbog go­di­na mo­ra­ju na­pus­ti­ti voj­sku. Za­kju­če­no je to to­kom ras­pra­ve o pri­je­dlo­gu iz­mje­na tog Za­ko­na ko­jim je Se­fer Ha­li­lo­vić za­tra­žio da se voj­ni­ci­ma omo­gu­ći os­ta­nak u Oru­ža­nim sna­ga­ma do sti­ca­nja pra­va na pen­zi­ju.


Dodaj komentar

Komentar će biti proveren pre nego što se objavi.

Zapamti me

  My picture!

Kategorije

Arhiva