Slavko Jovičić -

Može li SIPA efikasno zaustaviti pranje novca

Autor sjovicicslavuj | 24 Mart, 2009 | read_nums (479)
                                        
   
   

  Zbog ne­dos­ta­ta­ka za­kon­ske re­gu­la­ti­ve, u BiH se ope­re oko 70 mi­li­ona KM go­diš­nje. Prlja­vi no­vac u 90 pos­to slu­ča­je­va po­ti­če iz po­re­znih uta­ja, a os­ta­tak dolazi od trgo­vi­ne oru­žjem, šverca ci­ga­ra i al­ko­ho­la, lju­di, trgo­vi­nom dro­ge i lju­di, or­ga­ni­zo­va­njem pros­ti­tu­ci­je, te zlo­upo­tre­ba­ma u ban­kar­skom i kar­ti­čnom po­slo­va­nju.

   

  Iako su po­zna­ti izvo­ri prlja­vog nov­ca, u ra­zo­tri­va­nju i spre­ča­va­nju tog kri­vi­čnog dje­la, pre­ma tvrdnja­ma iz Fi­na­sij­sko-oba­vje­štaj­nog odje­la Drža­vne agen­ci­je za is­tra­ge i za­šti­tu, po­te­ško­će uzro­ku­ju ne­dos­ta­kak za­kon­ske re­gu­la­ti­ve. Konkretno, SIPA bi se lakše mogla nositi s tim kriminalom kad bi BiH imala za­ko­ne o ispitivanju po­ri­je­kla imo­vi­ne, o kon­fis­ka­ci­ji, odno­sno o odu­zi­ma­nju ne­le­gal­no ste­če­ne imo­vi­ne.

   U SIPA-i navode i da je pra­nje nov­ca re­gu­li­sa­no u če­tri ka­zne­na za­ko­na, što za po­slje­di­cu, izme­đu os­ta­log, ima i to da država nema ba­zu po­da­ta­ka o ovom kriminalu i ovim kriminalcima.

   

  Član Za­je­dni­čke parlamentarne ko­mi­si­je za nad­zor nad ra­dom SI­PA-e Slav­ko Jo­vi­čić, međutim, kaže da se ru­ko­vod­stvo Agencije ni­kad ni­je po­ja­vi­lo pred Par­la­men­tom BiH ili upu­ti­lo ini­ci­ja­ti­vu za izra­du ili do­pu­nu ne­kog za­ko­na. Jovičić tvrdi i da državnu pliciju za­ko­ni ne sprje­ča­va­ju u ra­zot­kri­va­nju taj­ku­na.

  - Ov­dje ni­je mo­gu­će ut­vrdi­ti obim kri­mi­na­la i spri­je­či­ti ga jer pos­to­je mno­gi taj­ku­ni, ali SI­PA-i ni­ko ne bra­ni da ot­kri­ju ta dje­la. Tra­ge­di­ja je da se ža­le da im po­te­ško­će pra­ve za­ko­ni, kad oni tre­ba­ju da is­tra­že kri­mi­nal i da os­ta­lo pre­pus­te tu­ži­laš­tvu - kaže Jovičić za "San".

   

  Zastupnica SBiH u državnom Pred­sta­vni­čkom do­mu Azra Ha­džia­hme­to­vić podsjeća da su u državnom Parlamentu po­kre­ta­ne ini­ci­ja­ti­ve za do­no­še­nje potrebnih za­ko­na, ali također tvrdi da to što ih nema ne sprječava SI­PA-u da radi svoj posao.

  - Činje­ni­ca jeste da u pos­to­je­ćim za­ko­nim pos­to­ji kur­šlus i ne bi bi­lo lo­še da se pni us­kla­de, ali mi­slim da pro­blem ni­je to. Pro­blem je ne­dos­ta­tak sa­zna­nja o for­ma­ma pra­nja nov­ca i nji­ho­vom ra­zok­tri­va­nju - kaže Ha­džia­hme­to­vićeva.

   

  A. A.

  Prvo analize

   

  Za­mje­nik mi­nis­tra prav­de BiH Srđan Ar­na­ut misli da tre­ba prvo pro­vje­ri­ti pri­mje­nu pos­to­je­ćih za­ko­na, proanalizirati njihovu efikasnost, pa tek on­da raz­go­va­ra­ti o njihovim iz­mje­nama ili do­no­še­nju no­vih za­ko­na.

  - Po­tre­bno je ura­di­ti ana­li­zu efe­ka­ta i on­da go­vo­ri­ti o to­me, ali, ko­li­ko je me­ni po­zna­to, ni­ko iz tu­ži­laš­tva, ba­na­ka ili dru­gih in­sti­tu­ci­ja do sa­da ni­je po­kre­nuo tu ini­ci­ja­ti­vu ili pre­dložio nešto drugo - ka­zao je Ar­na­ut.

   


Dodaj komentar

Komentar će biti proveren pre nego što se objavi.

Zapamti me

  My picture!

Kategorije

Arhiva