Slavko Jovičić -

BiH - Poskupljuje gorivo, cigare i uvozna kafa

Autor sjovicicslavuj | 29 Maj, 2009 | read_nums (555)

   DOGAĐAJI DANA


  28-05-2009

  Bo­sna i Her­ce­go­vi­na za mje­sec da­na tre­ba­la bi do­bi­ti no­vi za­kon o akci­za­ma ko­ji će do­ves­ti do pos­ku­plje­nja naf­tnih de­ri­va­ta i ci­ga­re­ta, te uvo­zne ka­fe. Pred­sta­vni­čki dom Par­la­men­tar­ne skup­šti­ne BiH usvo­jio je ju­čer ovaj za­kon na­kon što je do­bio od­go­vor pred­sje­dni­ka Upra­vnog odbo­ra Upra­ve za in­di­rek­tno opo­re­zi­va­nje BiH Dra­ga­na Vran­ki­ća da ta in­sti­tu­ci­ja ne pri­hva­ta ni je­dan od pre­dlo­že­nih aman­dma­na.

  Naj­ve­ći dio ras­pra­va par­la­men­ta­ra­ca odno­sio se na pi­ta­nje da li se ra­di o sta­vu Upra­vnog odbo­ra, s ob­zi­rom da ni­je bi­lo nje­go­ve sje­dni­ce ili sa­mo miš­lje­nju Vran­ki­ća. Na ovo­me je na­ro­či­to in­sis­ti­rao Jer­ko Ivan­ko­vić Li­ja­no­vić, po­sla­nik Na­ro­dne stran­ke Ra­dom za bo­lji­tak ko­ji sma­tra da bi zbog to­ga za­kon mo­gao bi­ti obo­ren na Us­ta­vnom su­du BiH jer ni­je ispo­što­va­na pro­ce­du­ra nje­go­vog do­no­še­nja.

  Po­sla­nik SBiH Me­hmed Su­ljka­no­vić pre­dlo­žio je da se pod hi­tno pri­pre­me iz­mje­ne Za­ko­na o sis­te­mu in­di­rek­tnog opo­re­zi­va­nja ka­ko bi se ova­kva ulo­ga Upra­vnog odbo­ra pro­mje­ni­la, jer je na ovaj na­čin sna­žni­ji od Par­la­men­ta.

  Vran­kić, opet, sma­tra da je no­vi za­kon o akci­za­ma rje­še­nje ko­je je ne­gdje izme­đu zah­tje­va za za­šti­tu do­ma­će proi­zvo­dnje i na­do­kan­de sred­sta­va ko­ja ne­dos­ta­ju bu­dže­ti­ma u BiH. Oče­ku­je se da će go­diš­nji pri­ho­di na osno­vu no­vog za­ko­na izno­si­ti oko 300 mi­li­ona KM. Od to­ga je 120 mi­li­ona KM pri­hod od po­se­bne akci­ze od 10 fe­nin­ga na li­tar go­ri­va, ko­ji će na­mjen­ski bi­ti us­mje­re­ni na gra­dnju auto­ces­ta. Uvo­đe­njem ove akci­ze ko­na­čno će se od­blo­ki­ra­ti i 400 mi­li­ona eura odo­bre­nog kre­di­ta za gra­dnju auto­pu­ta na ko­ri­do­ru Vc.

  Os­ta­tak se ma­hom odno­si na pri­ho­de od akci­za na ci­ga­re­te, za ko­je se oče­ku­je da pos­ku­pe oko 20 pos­to. Na­ime no­vim za­ko­nom po­red akci­ze u izno­su od 42 pos­to od ma­lo­pro­daj­ne ci­je­ne ci­ga­re­ta, uvo­di se i no­va fik­sna akci­za u izno­su od 0,15 KM po je­dnoj pa­ki­li­ci.

  Vran­kić je na­ja­vio da će u na­re­dnim go­di­na­ma ova fik­sna akci­za odlu­ka­ma Upra­vnog odbo­ra bi­ti po­ve­ća­va­na sva­ke go­di­ne za do­da­tnih 0,15 KM. Na ovaj na­čin do­ći će se do pri­ho­da ko­ji će omo­gu­ći­ti da se uki­nu akci­ze na be­zal­ko­hol­na pi­ća, ko­je su pre­dvi­đe­ne i no­vim za­ko­nom.

  Akci­ze na al­ko­hol, pi­vo i vi­no os­ta­ju is­te kao i do sa­da. No­vi­na je i što se pre­dvi­đa po­vrat akci­ze pla­će­ne na lož ulje za gri­ja­nje, te za al­ko­hol ko­ji se ko­ris­ti u me­di­cin­ske i in­dus­trij­ske svrhe. Kad je u pi­ta­nju ka­fa, akci­za će se pla­ća­ti sa­mo kod uvo­za i bit će dvos­tru­ko ve­ća za uvoz go­to­ve u odno­su na si­ro­vu ka­fu.

  Po­sla­ni­ci su lu­ksuz

  Po­sla­nik SNSD-a Slav­ko Jo­vi­čić po­no­vo je is­ta­knuo ka­ko je no­vi za­kon o akci­za­ma no­vi na­met na vi­la­jet te za­tra­žio da se hi­tno po­čne opo­re­zi­va­ti i lu­ksuz po­put sku­pih auto­mo­bi­la ili ja­hti. Po­ru­čio je i da su po­sla­ni­ci lu­ksuz, što je iza­zva­lo niz re­pli­ka ka­ko su ta­kva po­re­đe­nja neu­mje­sna. Jo­vi­čić je me­đu­tim na ovo od­go­vo­rio da on ni­ka­da ni­je ži­vio bo­lje ne­go što ži­vi sa­da kao po­sla­nik, a da ni­ka­kve od­go­vor­nos­ti ne­ma, te da je iz to­ga oči­to ka­ko su po­sla­ni­ci pos­ta­li lu­ksuz.

  Par­la­men­tar­ci su ju­čer usvo­ji­li i no­vi za­kon o ja­vnim na­bav­ka­ma.

  Ad. M.


Dodaj komentar

Komentar će biti proveren pre nego što se objavi.

Zapamti me

  My picture!

Kategorije

Arhiva