Slavko Jovičić -

Босна и Херцеговина пред распадом?

Autor sjovicicslavuj | 14 April, 2011 | read_nums (520)


  СА­РА­ЈЕ­ВО / БА­ЊА­ЛУ­КА – По­ли­тич­ка ат­мос­фе­ра у БиХ до­ве­де­на је до уси­ја­ња по­сле од­лу­ке На­род­не скуп­шти­не Ре­пу­бли­ке Срп­ске да рас­пи­ше ре­фе­рен­дум и од­го­во­ра из кан­це­ла­ри­је ви­со­ког пред­став­ни­ка у БиХ (ОХР) да РС кр­ши Деј­тон­ски спо­ра­зум. Гра­ђа­ни РС из­ја­сни­ће се о од­лу­ка­ма ви­со­ких пред­став­ни­ка и за­ко­ни­ма о су­ду и ту­жи­ла­штву ко­је су на­мет­ну­ли ми­мо во­ље РС. Пре­ма ре­чи­ма на­ших са­го­вор­ни­ка, рас­пад БиХ је про­цес ко­ји тра­је, али ни­је ре­фе­рен­дум про­блем и оно што га убр­за­ва, већ по­на­ша­ње ме­ђу­на­род­них пред­став­ни­ка и бо­шњач­ких по­ли­ти­ча­ра ко­ји ужи­ва­ју њи­хо­ву по­др­шку.

  Пред­ла­гач ре­фе­рен­ду­ма пред­сед­ник РС Ми­ло­рад До­дик је кра­јем мар­та за бе­о­град­ске ме­ди­је из­ја­вио да је рас­пад БиХ у то­ку и да ће то „по­ста­ти по­ли­тич­ка чи­ње­ни­ца“.

  – Срп­ска се не ба­ви се­це­си­јом, али ви­ди­мо да се БиХ рас­па­да и рас­па­шће се, као што се рас­па­ла Ју­го­сла­ви­ја – из­ја­вио је До­дик.

  Срп­ски по­ли­тич­ки ли­де­ри јед­но­гла­сни су у оспо­ра­ва­ју деј­тон­ског ка­рак­те­ра Су­да и Ту­жи­ла­штва БиХ, као и од­лу­ка ви­со­ких пред­став­ни­ка, док им се у кри­ти­ци од­лу­ка о сме­на­ма по­ли­ча­ра при­дру­жу­ју и хр­ват­ске ко­ле­ге из Фе­де­ра­ци­је БиХ.

  ----------------------------------------------------------

  По­сла­ник из ре­да вла­да­ју­ћег СНСД у Пар­ла­мен­тар­ној скуп­шти­ни БиХ Слав­ко Јо­ви­чић Сла­вуј ка­же да је рас­пад БиХ про­цес ко­ме нај­ви­ше до­при­но­се бо­шњач­ки по­ли­ти­ча­ри из Са­ра­је­ва.

  – Срп­ски по­ли­ти­ча­ри ко­ји су на при­вре­ме­ном ра­ду у ин­сти­ту­ци­ја­ма БиХ ни­кад ни­шта не­ће учи­ни­ти што би ме­ђу­на­род­на за­јед­ни­ца и ло­би­сти на стра­ни Бо­шња­ка мо­гли ис­ко­ри­сти­ти да на­не­су ште­ту Срп­ској и срп­ском на­ро­ду – ка­же Јо­ви­чић.

   -----------------------------------------------------------

  Опо­зи­ци­ја у РС по­твр­ђу­је да су да Суд и Ту­жи­ла­штво БиХ на­мет­ну­ти РС, али, ка­ко ка­же пред­сед­ник Пар­ти­је де­мо­крат­ског про­гре­са Мла­ден Ива­нић, о то­ме ни­је тре­ба­ло рас­пи­си­ва­ти ре­фе­рен­дум. Он сма­тра да је „ве­ли­ко пи­та­ње“ ка­да ће ре­фе­рен­ду­ма би­ти и да је још ра­но да се го­во­ри о те­жим по­сле­ди­ца­ма, укљу­чу­ју­ћи и рас­пад БиХ.

  – Ми­слим да је тре­ба­ло од­лу­чи­ти не­по­сред­но и да је Скуп­шти­на од­мах тре­ба­ло од­мах да те за­ко­не ста­ви ван сна­ге. Власт у РС се по­и­гра­ва са ти­ме и ни­је озбиљ­на у на­ме­ри да те за­ко­не ста­ви ван сна­ге – ре­као је Ива­нић за „Прав­ду“.

  -------------------------------------------------------------

  На пи­та­ње да ли се БиХ рас­па­да, Мир­ко Ша­ро­вић, бив­ши члан Пред­сед­ни­штва БиХ, сме­њен од­лу­ком ви­со­ког пред­став­ни­ка Пе­ди­ја Еш­да­у­на, од­го­во­рио је ин­ди­рект­но:

  – ОХР не зна шта да ра­ди. Ме­ђу­на­род­на за­јед­ни­ца не мо­же да пред­ви­ди шта ће се ду­го­роч­но до­го­ди­ти – ре­као нам је Ша­ро­вић.

  За по­сто­ја­ње Су­да и Ту­жи­ла­штва БиХ ка­же да то „ни­је део ме­ђу­на­род­них оба­ве­за ко­је је пре­у­зе­ла РС“.

  – Због то­га је ле­ги­тим­но на­ше пра­во да ка­же­мо да ли су те ин­сти­ту­ци­је пот­пу­но или са­мо де­ли­мич­но за­до­во­љи­ле или ни­су. За­ви­сно од ре­зул­та­та ре­фе­рен­ду­ма у РС, пред­став­ни­ци РС има­ће ја­сан пра­вац ко­јим тре­ба да се иде и би­ће то ја­сан сиг­нал и дру­гом де­лу БиХ, а и ме­ђу­на­род­ним фак­то­ри­ма – ре­као је Ша­ро­вић.

  --------------------------------------------------------------

  Хр­ват­ски по­сла­ник у Пар­ла­мен­тар­ној скуп­шти­ни БиХ Иво Ми­ро Јо­вић ка­же да, упр­кос са­мо­во­љи ме­ђу­на­род­не за­јед­ни­це, „ко­ја у БиХ за­ва­ђа на­ро­де“, не би тре­ба­ло ру­ши­ти др­жав­ни оквир БиХ.

  – У БиХ се мо­ра до­ћи до на­че­ла су­ве­ре­но­сти на­ро­да на осно­ва­ма По­ве­ље УН. Бо­ље је та­ко ус­по­ста­ви­ти мир ме­ђу на­ро­ди­ма и ство­ри­ти ам­би­јент не­ког су­жи­во­та – ре­као је Јо­вић.

  Опширније у штампаном издању…

   http://www.pravda.rs/bosna-i-hercegovina-pred-raspadom/

   


Dodaj komentar

Komentar će biti proveren pre nego što se objavi.

Zapamti me

  My picture!

Kategorije

Arhiva