Slavko Jovičić -

ПИШЕ Славко Јовичић: Нож у леђа

Autor sjovicicslavuj | 9 April, 2011 | read_nums (538)


   

  Но­ве ли­сте при­пад­ни­ка ЈНА и ВРС, ко­је су се по­ја­ви­ле у Са­ра­је­ву, пред­ста­вља­ју при­пре­му за на­по­ре Бо­шња­ка да об­но­ве ту­жбу про­тив Ср­би­је и по­ку­шај да се сла­бље­њем Ср­би­је осла­би и по­зи­ци­ја Ре­пу­бли­ке Срп­ске. У Са­ра­је­ву, а ми­слим на бо­шњач­ке по­ли­ти­ча­ре и на це­ло­куп­ну бо­шњач­ку јав­ност, НВО сек­тор, оста­ла удру­же­ња, Ислам­ску за­јед­ни­цу – сви ра­де на про­јек­ту об­но­ве те ту­жбе.

  Уз то, има­мо и по­ку­шај да се хап­ше­њем Бо­жи­да­ра Ву­чу­ре­ви­ћа ис­про­во­ци­ра­ју не­спо­ра­зу­ми из­ме­ђу Бе­о­гра­да и Ба­ња­лу­ке, ко­ји би им ту мо­гли по­мо­ћи. Бо­шња­ци-му­сли­ма­ни ни­ка­да не­ће од­у­ста­ти од то­га и на то­ме ра­де ло­би­сти по це­лом све­ту. Ту­жба БиХ про­тив Ср­би­је од­ба­че­на је пред Ме­ђу­на­род­ним су­дом прав­де у Ха­гу, ме­ђу­тим, нај­но­ви­ји спи­сак на ко­ји су ста­ви­ли чак и вла­ди­ку звор­нич­ко-ту­злан­ског Ва­си­ли­ја Ка­ча­вен­ду, мо­же да бу­де при­пре­ма за но­ви та­лас ин­ди­ви­ду­ал­них ту­жби, чи­ји су са­др­жај све са­ме го­ле­ме ла­жи.

   На при­мер, ту­же ге­не­ра­ла Ђу­ки­ћа да је на­ре­дио да се ис­па­ли гра­на­та на Ту­злу, ма­да је та­да ухва­ћен и сни­мљен раз­го­вор му­сли­ман­ских оба­ве­шта­ја­ца и ре­чи: „Ово је не­ко наш по­ста­вио“. Све то тре­ба да бу­де пре­пре­ка оства­ре­њу мо­гућ­но­сти ко­ја нам је све бли­жа – да Ре­пу­бли­ка Срп­ска оде из БиХ. У то­ме Бо­шња­ци ви­де ве­ли­ку опа­сност за БиХ, ко­ју сма­тра­ју сво­јом, сво­јим рат­ним пле­ном. Упра­во за­то сла­бе Ср­би­ју и упра­во због то­га да­нас Злат­ко Ла­гум­џи­ја, ко­ји же­ли да бу­де пр­ви чо­век Са­ве­та ми­ни­ста­ра БиХ, бо­ра­ви у Ва­шинг­то­ну. Та­мо има по­др­шку да, из­ме­ђу оста­лог, спре­чи да се у Срп­ској на ре­фе­рен­ду­му из­ја­сни­мо про­тив НА­ТО пак­та. А да смо про­тив ја­сно је, као што је ја­сно ко нас је бом­бар­до­вао.

  Још не­што. По­сле по­се­те ру­ског пре­ми­је­ра Пу­ти­на у Фе­де­ра­ци­ји БиХ су ја­ко нер­во­зни због на­ја­ве да ће Срп­ска би­ти у но­вом еко­ном­ско-по­ли­тич­ком про­јек­ту, ко­ји је пан­дан ЕУ, по­зна­том као „евро­а­зиј­ска уни­ја“, у ко­ме Ру­си­ја оку­пља око се­бе бив­ше чла­ни­це Со­вјет­ског Са­ве­за. Њи­хо­ви сно­ви о ту­жби БиХ про­тив Ср­би­је има­ју и би­тан уну­тра­шњи аспект. То је ло­ша еко­ном­ска си­ту­а­ци­ја у Фе­де­ра­ци­ји БиХ, где им је све ја­сни­је да је Срп­ска бо­љи део БиХ.

  За­то та­мо јав­ност одав­но за­ма­ја­ва­ју фикс иде­јом о па­ра­ма ко­ји­ма су се на­да­ли и пре од­лу­ке Су­да прав­де, а и са­да јој ти­ме ма­жу очи. Го­во­ре о не­ко­ли­ко сто­ти­на ми­ли­јар­ди евра, ко­је би Ср­би­ја, на­вод­но, тре­ба­ло да пла­ти, при че­му се ни­су устру­ча­ва­ли да нам без­о­бра­зно по­ру­че да ће и Ср­би из БиХ од то­га има­ти ко­ри­сти. Уз све то, њи­ма си­ту­а­ци­ју ком­пли­ку­је и то што је срп­ски на­род од­мах по­сле из­бо­ра у ок­то­бру фор­ми­рао сво­је ин­сти­ту­ци­је, док Фе­де­ра­ци­ја ни­ка­да не­ће уре­ди­ти од­но­се из­ме­ђу Бо­шња­ка и Хр­ва­та, ко­ји су гра­ђа­ни не дру­гог, не­го 16. ре­да, пре­гла­са­ни на свим ни­во­и­ма.

  За­то та­мо­шњи ме­ди­ји фа­бри­ку­ју при­че по­пут но­ве ту­жбе, ко­ја ће, на­вод­но, ре­ши­ти све њи­хо­ве про­бле­ме. Они има­ју про­блем ка­ко са­кри­ти да је за­пра­во Ар­ми­је БиХ чи­ни­ла зло­чи­не и из­вр­ши­ла ет­нич­ко чи­шће­ње. За­то свим си­ла­ма спре­ча­ва­ју по­пис ста­нов­ни­штва. Ср­би­ја ни­ка­да не­ће би­ти пре­пре­ка Срп­ској и обр­ну­то – Срп­ска Ср­би­ји – и ту би си­ту­а­ци­ја за Бо­шња­ке би­ла без­из­ла­зна да им на­ду ни­су ули­ли, а ко би дру­ги не­го са­ми Ср­би.

  Хап­ше­ње Бо­жи­да­ра Ву­чу­ре­ви­ћа по­ка­зу­је нам снис­хо­дљи­во ли­це на­ше ма­ти­це, ко­ја се већ ра­ни­је по­не­ла не­до­стој­но, ам­не­сти­ра­ју­ћи крив­це за зло­чи­не над Ср­би­ма. У слу­ча­је­ви­ма Га­ни­ћа, Ју­ри­ши­ћа и Пур­де, Ср­би­ја се обру­ка­ла, а ни­је се пре­тр­гла да Ди­вја­ка ви­ди где му је ме­сто. Те ства­ри са јед­не, и хап­ше­ње чо­ве­ка ко­ји ни­је имао ве­зе са вој­ним по­сло­ви­ма с дру­ге стра­не, срп­ском на­ро­ду у БиХ зна­че за­би­ја­ње но­жа у ле­ђа. То се не сме по­но­ви­ти.

  http://www.pravda.rs/2011/04/08/slavko-jovicic-noz-u-ledja/

   


Dodaj komentar

Komentar će biti proveren pre nego što se objavi.

Zapamti me

  My picture!

Kategorije

Arhiva