Slavko Jovičić -

ПИШЕ Славко Јовичић: Зарадите милионе, не отимајте их

Autor sjovicicslavuj | 25 Januar, 2011 | read_nums (541)


  Не сла­жем се са ту­ма­че­њем да би се Ре­пу­бли­ка Срп­ска (РС) уско­ро мо­гла су­о­чи­ти са хи­ља­да­ма но­вих ту­жби ста­нов­ни­ка Сре­бре­ни­це, При­је­до­ра и Фо­че за на­док­на­ду рат­не ште­те, јер адре­са за те ту­жбе и оне ко­је су већ под­не­се­не мо­же би­ти са­мо др­жа­ва Бо­сна и Хер­це­го­ви­на.

  Као је­дан од ло­го­ра­ша ко­ји је пре­тр­пео тор­ту­ре у пет ло­го­ра ко­је је то­ком ра­та у БиХ фор­ми­ра­ла власт Али­је Изет­бе­го­ви­ћа, имао бих пу­но мо­рал­но и сва­ко дру­го пра­во да ту­жим др­жа­ву БиХ, али то, ево, ни на­кон 15 го­ди­на од кра­ја ра­та, ни­сам учи­нио. Пи­там да ли је тим осо­ба­ма ко­је пре­те ту­жбом про­тив РС ста­ло до одр­жа­ња др­жа­ве БиХ, до бо­љег жи­во­та и по­ми­ре­ња, за шта је је­ди­ни основ по­што­ва­ње др­жа­ве ко­ја је на­ста­ла у Деј­то­ну у но­вем­бру 1995. го­ди­не, а ко­ја се са­мо уз та­мо до­го­во­ре­но мо­же одр­жа­ти. Па, и Ср­би су би­ли ло­го­ра­ши, до­ку­мент о то­ме, сте­но­грам сед­ни­це рат­ног Пред­сед­ни­штва БиХ, где су за­бе­ле­же­не ре­чи Али­је Изет­бе­го­ви­ћа да по­сто­ји ло­гор Тар­чин, пре­дао сам у ру­ке Кар­ли дел Пон­те ка­да сам био у Ха­гу. Су­шти­на Али­ји­них ре­чи би­ла је: Ево, Ср­би има­ју ло­го­ре, мо­ра­мо и ми да има­мо ло­го­ре.

  Да­кле, при­зна­ли су да их има­ју, и шта ако сад сви поч­ну да ту­же, где ће би­ти крај? Мо­же, али са­мо крај БиХ, на овај на­чин нео­др­жи­ве др­жа­ве. Ка­жу да ће из Са­ра­је­ва уско­ро сти­ћи још 1.000 ту­жби за рат­ну не­ма­те­ри­јал­ну ште­ту по­чи­ње­ну у Сре­бре­ни­ци и да су у при­пре­ми и ту­жбе из Фо­че и При­је­до­ра.

  Ка­ко чу­јем, кра­јем про­шле го­ди­не на адре­су Пра­во­бра­ни­ла­штва РС сти­гле су 1.334 ту­жбе ста­нов­ни­ка Са­ра­је­ва, у ко­ји­ма се од­штет­ни зах­те­ве ме­ре сто­ти­на­ма ми­ли­о­на ма­ра­ка. У Пра­во­бра­ни­ла­штву Срп­ске об­ја­шња­ва­ју да су ту­жбе про­тив РС за­сно­ва­не на пре­су­да­ма Ха­шког три­бу­на­ла за рат­не зло­чи­не про­тив офи­ци­ра Вој­ске РС, и сма­тра­ју да је овај про­блем по­треб­но по­ди­ћи на нај­ви­ши по­ли­тич­ки ни­во.

  Сла­жем се, јер то зна­чи да о про­бле­ми­ма це­ле БиХ тре­ба да раз­го­ва­ра­ју пред­став­ни­ци сва три кон­сти­ту­тив­на на­ро­да у БиХ, а до да­нас је не­за­бе­ле­же­но у исто­ри­ји да се рат­на ре­па­ра­ци­ја тра­жи про­тив сво­је др­жа­ве. Ина­че, це­ла при­ча је вр­ло сум­њи­ва, јер су пу­но­мо­ћи по­је­ди­них ту­жи­ла­ца не­ис­прав­не и очи­то је зна­тан број ту­жби пот­пи­са­ло не­ко ано­ним­но ли­це у име дру­гих, на­вод­но оште­ће­них. Ја сам у ло­го­ру Си­лос у Тар­чи­ну био до 27. ја­ну­а­ра 2006. го­ди­не. Да ли је та­да тра­јао рат? Не, рат је био окон­чан два ме­се­ца пре мог осло­ба­ђа­ња.

  За­тво­ри­ли су тај ло­гор тач­но на дан ка­да је у Дру­гом свет­ском ра­ту за­тво­рен Аушвиц. Сим­бо­лич­но, зар не? Па, ко тре­ба да ту­жи и тра­жи од­ште­ту? Да за­кљу­чим: са­мо др­жа­ва БиХ има прав­ни су­бјек­ти­ви­тет и са­мо она мо­же би­ти ту­же­на стра­на. Они ко­ји же­ле на ова­кав на­чин осла­би­ти РС, ко­ја је еко­ном­ски про­спе­ри­тет­ни­ја од Фе­де­ра­ци­је БиХ, не ми­сле до­бро ни Ср­би­ма, ни Бо­шња­ци­ма, ни Хр­ва­ти­ма.

  Због то­га ту сво­ју бру­ку и сра­мо­ту кри­ју иза ту­ђих име­на, чи­је су пот­пи­се зло­у­по­тре­би­ли. Не би би­ло ло­ше да се, док још ни­је ка­сно, вра­те са тог пу­та ко­јим су кре­ну­ли, јер ако та­ко на­ста­ве мо­же би­ти ка­сно, мо­же да бу­де рас­пи­сан ре­фе­рен­дум, па он­да не­ће ви­ше би­ти по­врат­ка на­зад.

  Ми Ср­би из Срп­ске већ смо до­вољ­но ис­про­во­ци­ра­ни не­ка­квим бут­мир­ским, пруд­ским, април­ским или не знам ка­квим про­јек­ти­ма устав­них про­ме­на, ко­ји­ма је тре­ба­ло да из­бле­ди име и над­ле­жно­сти Срп­ске, за ко­је смо се из­бо­ри­ли то­ком кр­ва­вог гра­ђан­ског ра­та.

  Еко­ном­ска сна­га Срп­ске бо­де не­ком очи, па би да нас пљач­ка­ју. По­ру­чу­јем им: Не мо­же­те по­ли­тич­ки, па еко­ном­ски по­ку­ша­ва­те да ру­ши­те Срп­ску. То не­ће про­ћи.


Dodaj komentar

Komentar će biti proveren pre nego što se objavi.

Zapamti me

  My picture!

Kategorije

Arhiva