Slavko Jovičić -

Нема казни, неће бити ни БиХ

Autor sjovicicslavuj | 10 Novembar, 2010 | read_nums (519)


  Из­бе­га­ва­ње Су­да БиХ да про­це­су­и­ра бо­шњач­ке рат­не зло­чи­не са­мо ће убр­за­ти из­два­ја­ње Ре­пу­бли­ке Срп­ске из БиХ, а ве­ро­ват­но иза­зва­ти и ства­ра­ње тре­ћег, хр­ват­ског ен­ти­те­та.

  Пред­сед­ник не­вла­ди­не ор­га­ни­за­ци­је „Кро­а­ци­ја ли­бер­тас“ Лео Плоч­ки­нић оп­ту­жио је Суд и Ту­жи­ла­штво БиХ, а по­себ­но Оде­ље­ње за рат­не зло­чи­не, да се отво­ре­но ста­вља­ју у по­ли­тич­ку слу­жбу бо­шњач­ких кру­го­ва.

  Те ин­сти­ту­ци­је, осно­ва­не про­тив­но Деј­тон­ском спо­ра­зу­му, не ис­тра­жу­ју и не про­це­су­и­ра­ју број­не слу­ча­је­ве рат­них зло­чи­на, ко­је је од апри­ла 1992. до де­цем­бра 1995. го­ди­не по­чи­ни­ла Ар­ми­ја БиХ.

  Ту­жи­ла­штво и Суд БиХ, пре­ма са­оп­ште­њу, ни­ка­да ни­су про­це­су­и­ра­ли кри­вич­на де­ла рат­ног зло­чи­на по­чи­ње­на у 444 кон­цен­тра­ци­о­на ло­го­ра Ар­ми­је БиХ, ко­је је ре­ги­стро­вао и Цр­ве­ни крст.

  На­ве­де­но је да је због кон­цен­тра­ци­о­них ло­го­ра у Ко­њи­цу и Ја­бла­ни­ци Ту­жи­ла­штво БиХ мо­ра­ло про­це­су­и­ра­ти Ха­ри­са Си­лај­џи­ћа. Ка­ко се на­во­ди, на сло­бо­ди су и Се­фер Ха­ли­ло­вић, глав­но­ко­ман­ду­ју­ћи Ар­ми­је БиХ у вре­ме ма­са­кра хр­ват­ских ци­ви­ла у Гра­бо­ви­ци, Атиф Ду­да­ко­вић, ко­ман­дант 5. кор­пу­са, Ејуп Га­нић и ко­ман­дант спе­ци­јал­не је­ди­ни­це „Бо­сна“ Дра­ган Ви­кић.

  „Укуп­но 4.845 осо­ба су ин­ди­ци­ра­не кри­вич­ним при­ја­ва­ма за рат­не зло­чи­не про­тив не­бо­шња­ка“, до­да­је се у са­оп­ште­њу „Кро­а­ци­је ли­бер­тас“,НВО из За­пад­не Хер­це­го­ви­не, ко­ја отво­ре­но зах­те­ва да Хр­ва­ти у БиХ до­би­ју свој, тре­ћи ен­ти­тет.

  ---------------------------------------------------------

  Слав­ко Јо­ви­чић, ло­го­раш са нај­ду­жим ста­жом у БиХ, ко­ји је у ло­го­ру „Си­лос“, у Тар­чи­ну крај Са­ра­је­ва, про­вео не са­мо рат, не­го и два ме­се­ца по­сле за­кљу­че­ња ми­ра, ка­же да се Хр­ва­ти на тај на­чин већ при­пре­ма­ју за одва­ја­ње из Фе­де­ра­ци­је БиХ и кон­сти­ту­и­са­ње тре­ћег ен­ти­те­та. Јо­ви­чић је је­дан од пр­вих срп­ских по­ли­ти­ча­ра ко­ји је при­су­ство­вао ко­ме­мо­ра­цији у Сре­бре­ни­ци и одао по­част му­сли­ман­ским жр­тва­ма, али је огор­чен што на ње­го­ву пру­же­ну ру­ку из Са­ра­је­ва ни­ко ни­је уз­вра­тио.

  – Суд БиХ ни­је пред­ви­ђен Деј­тон­ским спо­ра­зу­мом, из­ми­сли­ли су га пред­став­ни­ци ме­ђу­на­род­не за­јед­ни­це, ка­ко би по­сле за­тва­ра­ња Ха­га би­ло на­ста­вље­но су­ђе­ње срп­ском на­ро­ду. У слич­ној си­ту­а­ци­ји као Ср­би на­ла­зе и Хр­ва­ти. Ни­ка­да ни­сам тра­жио ба­ланс у зло­чи­ни­ма, већ прав­ду за жр­тве – ка­же Јо­ви­чић, срп­ски по­сла­ник у Пар­ла­мен­тар­ној скуп­шти­ни БиХ, и до­да­је да је Суд БиХ „ма­ли Хаг“.

  Јо­ви­чић се три пу­та у Ха­гу са­ста­јао са бив­шим глав­ним ту­жи­о­цем Три­бу­на­ла Кар­лом дел Пон­те и, ка­ко твр­ди, ре­као јој да је „мон­струм ко­ји има за­да­так да за све ло­ше што се зби­ло окри­ви Ср­бе“. Он је по­твр­дио на­во­де „Кро­а­ци­је ли­бер­тас“ да ни­ко од Бо­шња­ка ни­је од­го­ва­рао за зло­чи­не ко­је су по­чи­ни­ли вој­ни­ци ло­јал­ни Али­ји Изет­бе­го­ви­ћу.

   – Про­сто је не­схва­тљи­во да за број­не зло­чи­не над Ср­би­ма ни­ко од Бо­шња­ка ни­је оп­ту­жен, не­што је ма­ње ло­ша си­ту­а­ци­ја са Хр­ва­ти­ма, за­то ме и не чу­ди што Хр­ва­ти из За­пад­не Хер­це­го­ви­не на­па­да­ју тај ква­зи-суд у Са­ра­је­ву – за­кљу­чио је Јо­ви­чић.

  -----------------------------------------------------------

   Да­не Чан­ко­вић, ли­дер по­кре­та „Из­бор је наш“, ко­ји се за­ла­же за са­мо­стал­ну и не­за­ви­сну Ре­пу­бли­ку Срп­ску, по­др­жа­ва­ју­ћи осу­ду Су­да БиХ, об­ја­шња­ва да су Хр­ва­ти у Фе­де­ра­ци­ји под­ре­ђе­ни Бо­шња­ци­ма и да ис­па­шта­ју због свог при­стан­ка да с њи­ма жи­ве у истом ен­ти­те­ту. Чан­ко­вић је у по­ру­ци Ба­ки­ру Изет­бе­го­ви­ћу, по­во­дом скан­да­ло­зне из­ја­ве о број­но­сти сре­бре­нич­ких у од­но­су на оста­ле жр­тве у БиХ, по­но­вио слич­не оп­ту­жбе.

  – Кр­ва­ви рат из­ме­ђу Бо­шња­ка и Хр­ва­та оста­вио је тра­го­ве ко­ји ће кад-тад ре­зул­ти­ра­ти се­па­ра­ци­јом Хр­ва­та, а не­ка­жња­ва­ње на­ло­го­да­ва­ца бо­шњач­ких зло­чи­на над Хр­ва­ти­ма убр­за­ће тај про­цес – сма­тра Чан­ко­вић и до­да­је да ће из­ја­ва Ба­ки­ра Изет­бе­го­ви­ћа, си­на рат­ног ли­де­ра Али­је, убр­за­ти пут Ср­ба и Хр­ва­та у БиХ ка са­мо­стал­но­сти.

  – Не­ма чо­ве­ка ко­ји ни­је по­гре­шио, али гре­шке се мо­гу ис­пра­ви­ти. Али­ја Изет­бе­го­вић имао је мо­гућ­ност из­бо­ра из­ме­ђу Туђ­ма­но­вог пред­ло­га да ство­ри не­за­ви­сну др­жа­ву БиХ, или да, за­јед­но са Ср­би­јом, Цр­ном Го­ром и Ма­ке­до­ни­јом офор­ми сло­же­ну др­жа­ву, у ко­јој би био пр­ви пред­сед­ник. Ис­пра­ви­те ту гре­шку и по­ве­жи­те Фе­де­ра­ци­ју БиХ са Ср­би­јом. У су­прот­ном, бу­ди­те си­гур­ни да ће РС има­ти ин­те­рес и же­љу да по­ве­зи­ва­њем са Ср­би­јом оства­ри сво­је ле­ги­тим­но пра­во – ка­же Чан­ко­вић.

  ---------------------------------------------------------------------

  Пре­да­је де­ци сво­јих жртава

  По­себ­но је ин­те­ре­сан­тан слу­чај Џе­ва­да Мла­ће, рат­ног на­чел­ни­ка Бу­гој­на, ко­ји пре­да­је ма­те­ма­ти­ку де­ци сво­јих жр­та­ва. Мла­ћо то чи­ни у ис­тој школ­ској згра­ди у ко­јој је му­чио и уби­јао хр­ват­ске жр­тве.

  Д. Башовић


Dodaj komentar

Komentar će biti proveren pre nego što se objavi.

Zapamti me

  My picture!

Kategorije

Arhiva