Slavko Jovičić -

Не­по­зна­те адре­се до­каз прања нов­ца

Autor sjovicicslavuj | 30 Jul, 2010 | read_nums (495)

  Datum: 30.07.2010 22:00
  Autor: Ведрана Кулага

  БAЊAЛУ­КA - Чињени­ца да мно­ге ин­сти­ту­ци­је ни­су од­го­во­ри­ле на до­пи­се ко­је је на њихо­ве адре­се упу­ти­ла Ис­тра­жна ко­ми­си­ја за ут­врђи­вање тро­шења до­на­тор­ских сред­ста­ва и да су се по­на­ша­ле не­од­го­вор­но, до­вољно по­ка­зу­је да се ра­ди о кри­ми­на­лу и да су пра­ле па­ре у БиХ.

  Не­по­зна­те адре­се до­каз прања нов­ца

  Ка­зао је то у пе­так "Гла­су Српске" члан те ко­ми­си­је Слав­ко Јо­ви­чић и до­дао да су мно­ге ин­сти­ту­ци­је отва­ра­ле ра­чу­не по стра­ним бан­ка­ма, о че­му не пос­то­ји еви­ден­ци­ја.

  Јо­ви­чић је ис­та­као да су ин­сти­ту­ци­је при­јављива­ле адре­се ко­је ни­су пос­то­ја­ле и та­ко ре­гис­тро­ва­ле, што је тре­ба­ло ста­ви­ти под сумњу да се ра­ди о пре­ва­ри.

  - Ка­ко је мо­гу­ће да се не зна адре­са је­дне од во­де­ћих стра­на­ка? Прављени су ду­пли ра­чу­ни, фи­кти­вне адре­се и не­по­зна­ти ко­ри­сни­ци да би се па­ре пља­чка­ле. Су­шти­на је, да­кле, да су при­јављива­не адре­се ин­сти­ту­ци­ја ко­је ни­су ни пос­то­ја­ле, ко­је ни­ко ни­је про­вје­ра­вао - ре­као је Јо­ви­чић.

  На­гла­сио је да са­ра­јев­ски по­ли­ти­чки врх по­тпу­но оп­стру­ише ис­тра­гу, јер му ни­је у ин­те­ре­су да се от­кри­је тро­шење до­на­ци­ја, од ко­јих је 98 од­сто сти­гло у Са­ра­је­во.

  - Не­вје­ро­ва­тно је да се са­мо Срби за­ла­жу да се от­кри­је гдје су утро­ше­не до­на­ци­је, док са бошња­чке стра­не има ве­ома ма­ло интереса - закључио је Јо­ви­чић.

  Сма­тра да ко­ми­си­ја у овом ман­да­ту си­гур­но не­ће за­врши­ти по­сао и да се мо­ра­ју нас­та­ви­ти ове акти­внос­ти да би се ци­је­ли овај зва­ни­чни слу­чај "огро­мног ло­по­влу­ка и тро­шења па­ра од до­на­ци­ја ко­је су сти­за­ле у БиХ од 1996. го­ди­не ри­је­шио".

  Он је под­сје­тио на чињени­цу да је не­по­зна­та су­дби­на ми­ли­јар­ди ма­ра­ка про­не­вје­ре­них до­на­ци­ја и да се SIPA и Ту­жи­лаш­тво ба­ве при­купљањем по­да­та­ка и тра­жењем ор­га­ни­за­ци­ја, во­ђењем ис­тра­га и про­це­су­ирањем.

  - По­дат­ке ко­је смо до­би­ли од Џема­лу­ди­на Ла­ти­ћа у ве­зи са бошња­чком те­ле­ви­зи­јом и ор­га­ни­за­ци­јом "Мер­ха­мет" про­сли­је­ди­ће­мо ту­жи­лаш­тву, али чињени­ца је да су огро­мне па­ре опља­чка­не од стра­не по­је­ди­них ко­ји су би­ли на врло зна­чај­ним по­ли­ти­чким фун­кци­ја­ма - ре­као је Јо­ви­чић.

  ---------------------------------------------------------

  Члан Ис­тра­жне ко­ми­си­је за ут­врђи­вање тро­шења до­на­ци­ја Мир­ко Око­лић сма­тра да се угла­вном ра­ди о аген­ци­ја­ма ко­је су си­гур­но има­ле удје­ла у зло­упо­тре­би, а ко­је су ка­сни­је ис­ко­рис­ти­ле за­кон­ску мо­гу­ћност да се пре­ре­гис­тру­ју и не раз­ду­же пос­то­јање пра­вног су­бје­кта.

  - На на­дле­жним ин­сти­ту­ци­ја­ма је да ут­врде ко су пре­ре­гис­тро­ва­ни пра­вни су­бје­кти, одно­сно ко­ји су људи би­ли по­тпи­сни­ци или на че­лу спор­них пра­вних су­бје­ка­та и да ли да­нас има­ју пра­вни су­бје­кат ко­ји има ве­зе са по­сло­ви­ма до­на­ци­је - ре­као је Око­лић. Пре­ма по­да­ци­ма Слу­жбе Ис­тра­жне ко­ми­си­је за ут­врђи­вање тро­шења до­на­ци­ја, ут­врђе­но је да је у БиХ сти­гло 6,23 ми­ли­јар­де КМ.

  ------------------------------------------------------------

  Стран­ке и ин­сти­ту­ци­је

  На лис­ти Ис­тра­жне ко­ми­си­је ко­јој су вра­ће­ни до­пи­си као "не­уру­че­ни" на­ла­зе се Стран­ка за БиХ, Бо­сан­ско-де­мо­крат­ска стран­ка Са­ра­је­во, Де­мо­крат­ска стран­ка Би­јељина, Де­мо­крат­ски по­крет Српске, На­ро­дно-бошња­чка стран­ка, Хрват­ска де­мо­крат­ска уни­ја БиХ и По­ли­ти­чки по­крет мла­дих - Стран­ка мла­дих БиХ.

  До­пи­се, изме­ђу ос­та­лих, ни­су дос­та­ви­ле ин­сти­ту­ци­је дје­чи­ји кон­зу­лат у Ви­те­зу, дје­чи­ја ам­ба­са­да Те­шањ, као и Друш­тво за ра­звој и обно­ву ме­ди­ја "Ме­ди­ја план" Бањалу­ка.

  LINK:/www.glassrpske.com/vijest/novosti/Nepoznate-adrese-dokaz-pranja-novca.


  My picture!

Kategorije

Arhiva