Slavko Jovičić -

Sve završeno bez incidenata

Autor sjovicicslavuj | 4 Maj, 2010 | read_nums (383)

  DOGAđAJI DANA

  04-05-2010
   


  "Ni­gdje u svi­je­tu ne­ma da se agre­sor vra­ća na mjes­to zlo­či­na" i "šta tre­ba, da po­li­ci­ja drži po­ča­snu stra­žu ov­dje gdje su os­ta­vi­li ru­že", dvi­je su od rea­kci­ja ko­je su se ju­čer pri­je po­dne mo­gle ču­ti na­kon što su bez in­ci­de­na­ta za­vrše­na dva pa­ra­lel­na sku­pa u sa­mo 150 me­ta­ra u sa­ra­jev­skoj Do­bro­vo­lja­čkoj uli­ci.

  S je­dne stra­ne po­li­cij­skog kor­do­na pos­tav­lje­nog kod Fa­kul­te­ta po­li­ti­čkih na­uka bi­lo je oko dvi­je sto­ti­ne Sa­raj­li­ja oku­plje­nih na mos­tu Drve­ni­ja na pro­tes­tu ko­jeg su or­ga­ni­zo­va­le "Ze­le­ne be­ret­ke" da bi po­ka­za­li ogor­če­nje zbog obi­lje­ža­va­nja 18. go­diš­nji­ce stra­da­nja pri­pa­dni­ka biv­še JNA u biv­šoj Do­bro­vo­lja­čkoj uli­ci.

  ----------------------------------------------------------------------------

  - Ra­ja Sa­ra­je­va je 2. i 3. ma­ja od­bra­ni­la grad i drža­vu. Ni­je se zna­lo ko se ka­ko zo­ve, ko se mo­lio u ko­joj bo­go­mo­lji, us­ta­li smo i odu­prli se pro­fe­si­onal­nim voj­ni­ci­ma i ofi­ci­ri­ma, mi ra­ja u te­na­ma. Ko­man­dant Mi­lu­tin Ku­ka­njac je re­kao da je po­gi­nu­lo šest ofi­ci­ra. Oni ko­ji ov­dje ne­što or­ga­ni­zu­ju ne zna­ju ko­li­ko ih je po­gi­nu­lo i ka­ko se zo­vu - re­kao je na tom sku­pu pred­sje­dnik udru­že­nja "Ze­le­ne be­ret­ke" Mu­ha­med Švra­kić.

  On je "po­što­va­nim gra­đa­ni­ma, su­bor­ci­ma i ro­di­te­lji­ma ubi­je­ne dje­ce" re­kao da se "tre­ba­mo okre­nu­ti da tra­ži­mo prav­du pro­tiv na­ših lo­ših po­li­ti­ča­ra i tu­ži­la­ca".

  - Mi že­li­mo da na­še tu­ži­laš­tvo na­po­kon uhap­si ne­ko­ga za vi­še od 1.600 ubi­je­ne dje­ce i vi­še od če­trna­est hi­lja­da ubi­je­nih ci­vi­la - re­kao je Švra­kić.

  ----------------------------------------------------------------

  Na mjes­tu na ko­jem su "Ze­le­ne be­ret­ke" or­ga­ni­zo­va­le mi­ting, u re­ži­ji vlas­ti RS tre­ba­lo je bi­ti po­lo­že­no cvi­je­će u znak sje­ća­nja na pri­pa­dni­ke biv­še JNA ko­ji su po­gi­nu­li 1992. go­di­ne to­kom iz­vla­če­nja Ko­man­de 2. voj­ne oblas­ti pre­ma Lu­ka­vi­ci. Ten­zi­je ko­je su di­za­ne da­ni­ma do­pri­nje­le su da se ju­čer u zra­ku, dok se če­kao do­la­zak auto­bu­sa iz RS, osje­ti žes­to­ka na­pe­tost, a tmur­no ne­bo iznad gra­da pod­sje­ti­lo je na ra­tne de­ve­de­se­te.

  --------------------------------------------------------

  Ubrzo je, me­đu­tim, šef ka­bi­ne­ta sa­ra­jev­skog po­li­cij­skog ko­me­sa­ra Dra­gan Mi­oko­vić pre­nio odlu­ku, do­ne­se­nu na zah­tjev or­ga­ni­za­to­ra, da se cvi­je­će po­lo­ži 150 me­ta­ra ni­že.

  - Štab po­li­ci­je MUP-a Kan­to­na Sa­ra­je­vo pri­hva­tio je zah­tjev i ta ce­re­mo­ni­ja je pro­šla bez bi­lo ka­kvih pro­ble­ma - re­kao je Mi­oko­vić.

  --------------------------------------------------------------

  Čla­no­vi po­ro­di­ca po­gi­nu­lih pri­pa­dni­ka biv­še JNA i pred­sta­vni­ci vlas­ti RS su u Uli­ci Ham­di­je Kre­šev­lja­ko­vi­ća na zi­du os­ta­vi­li bi­je­le ru­že i za­pa­li­li svi­je­će. Krat­ko su se za­drža­li, a po­tom oti­šli u Is­to­čno Sa­ra­je­vo, gdje je po­gi­nu­lim slu­žen pa­ras­tos.

  Ne­ko­li­ci­na Sa­raj­li­ja ni­je odo­li­la že­lji da do­đe na mjes­to gdje su os­tav­lje­ne ru­že, a ta­mo su nam re­kli da se osje­ća­ju po­ni­že­nim jer se, ka­žu, zna ko je bio žrtva, a ko agre­sor.

  -------------------------------------------------------

  - Moj muž je u ra­tu os­tao in­va­lid, ja se i da­nas pa­tim s njim i ni­ko me ne pi­ta ka­ko ži­vim, a oni su ov­dje do­šli da po­la­žu cvi­je­će. Ni­je im to tre­ba­lo do­zvo­li­ti, ne­ka je bru­ka i sra­mo­ta one ko­ji su ovo do­zvo­li­li - vi­dno po­tre­se­na re­kla je Su­ada Ade­mo­vić.

  ----------------------------------------------------------------------------

  I Edin Ši­rić sma­tra da ova­kav skup ni­je tre­ba­lo do­zvo­li­ti jer je to bio "po­tez fa­šis­ti­čke po­li­ti­ke Mi­lo­ra­da Do­di­ka".

  - Za­ne­ma­re­na je pra­va is­ti­na šta se de­si­lo 3. ma­ja. Nas je Srbi­ja na­pa­la i to tre­ba da se zna. Ovo nam na­mjer­no ra­de da se na­pra­vi ha­os u gra­du i upe­re­no je pro­tiv pra­vih žrta­va Sa­ra­je­va, ali, opet, u je­dnu ru­ku mi je dra­go što je skup pro­šao bez in­ci­de­na­ta - re­kao je Ši­rić.

  ---------------------------------------------------------------

  Po­je­din­ci su, me­đu­tim, bi­li miš­lje­nja da čla­no­vi­ma po­ro­di­ca ubi­je­nih tre­ba do­zvo­li­ti da do­đu, a ne da se po­li­ti­ka mi­je­ša u sve to.

  A. Ž. O.

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  Jovičićeva "pobjeda"

  Po­sla­nik SNSD u Par­la­men­tu BiH Slav­ko Jo­vi­čić, ko­ji je ju­čer ta­ko­đer po­lo­žio cvi­je­će u Do­bro­vo­lja­čkoj, oci­je­nio je da obi­lje­ža­va­nje 18 go­di­na od stra­da­nja voj­ni­ka JNA "pred­stav­lja ve­li­ku po­bje­du, jer je to prvi put da su Srbi ima­li pri­li­ku da na ne­koj lo­ka­ci­ji u Sa­ra­je­vu obi­lje­že go­diš­nji­cu stra­da­nja nji­ho­vih naj­mi­li­jih".

  - Sud će odre­di­ti ko je kriv za ra­tne zlo­či­ne, ali ipak se, na odre­đen na­čin, pri­zna­lo da se tu de­sio zlo­čin - re­kao je Jo­vi­čić Srni.

  On je is­ta­kao da je po­li­ci­ja Kan­to­na Sa­ra­je­vo za­slu­ži­la sve po­hva­lu i za­hval­nost za po­tpu­nu bez­bje­dnost svih uče­sni­ka, te do­dao da su mu član Pred­sje­dniš­tva BiH Že­ljko Ko­mšić i li­der SDP BiH Zlat­ko La­gu­mdži­ja te­le­fo­nom re­kli da su za­do­vo­ljni što je sve pro­te­klo bez in­ci­den­ta.

  Jo­vi­čić je na­ja­vio da će i u Tu­zli na dos­to­jan­stven i mi­ran na­čin bi­ti odat po­men ne­vi­no stra­da­lim pri­pa­dni­ci­ma JNA u "tu­zlan­skoj ko­lo­ni".

  -------------------------------------------------------------

  Nevini vojnici JNA?!

  - Že­li­mo po­no­vo da ka­že­mo i ape­lu­je­mo na od­go­vor­ne - 2. i 3. ma­ja 1992. go­di­ne iz­vršen je ne­su­mnjiv zlo­čin nad ne­vi­nim pri­pa­dni­ci­ma JNA u Do­bro­vo­lja­čkoj uli­ci u Sa­ra­je­vu - re­kao je on mi­nis­tar ra­da i bo­ra­čko-in­va­lid­ske za­šti­te RS Ra­de Ris­to­vić.

  --------------------------------------------------------------------------

  Majka se prepala

  Je­la Mi­la­no­vić, ses­tra Zdrav­ka To­mo­vi­ća, de­ve­tna­es­to­go­diš­njeg voj­ni­ka ko­ji je po­gi­nuo u Do­bro­vo­lja­čkoj uli­ci 3. ma­ja 1992. go­di­ne, ni­je smo­gla sna­ge da do­đe u Sa­ra­je­vo.

  - Već 18 go­di­na u me­ni ti­nja že­lja da svom bra­tu upa­lim sve­ću u Do­bro­vo­lja­čkoj uli­ci, ali mo­ja maj­ka, ko­ja ima sa­mo još me­ne, zbog stra­ha ni­je mi do­zvo­li­la da si­đem do Do­bro­vo­lja­čke - re­kla je Mi­la­no­vi­će­va u Is­to­čnom Sa­ra­je­vu.

  ---------------------------------------------------------------------------

  Pohvale policiji

  Po­li­cij­ska mi­si­ja EU u BiH poz­dra­vi­la je pro­fe­si­onal­no obav­ljen po­sao po­li­ci­je, ko­ja je po­du­ze­la sve da bi omo­gu­ći­la si­gur­no okru­že­nje učes­nci­ma ju­če­raš­nje ko­me­mo­ra­ci­ja.

  - Ta­ko­đer je va­žno is­ta­knu­ti vi­sok ste­pen sa­ra­dnje i ko­or­di­na­ci­je izme­đu MUP-a Kan­to­na Sa­ra­je­vo i CJB Is­to­čno Sa­ra­je­vo - re­kao je ko­me­sar EUPM Šte­fan Fe­ler.

  -----------------------------------------------------------------

  Por­tpa­rol MUP-a Kan­to­na Sa­ra­je­vo Ir­fan Ne­fić izja­vio je da je sa­ra­jev­ska po­li­ci­ja ozbi­ljno shva­ti­la svoj po­sao.

  - Mi­slim da je ovo pri­mjer svim po­li­cij­skim agen­ci­ja­ma ka­ko tre­ba da se ra­di - za­klju­čio je Ne­fić.


Dodaj komentar

Komentar će biti proveren pre nego što se objavi.

Zapamti me

  My picture!

Kategorije

Arhiva