Slavko Jovičić -

Može li Bosna i Hercegovina postati nestalna članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija?

Autor sjovicicslavuj | 9 Maj, 2009 | read_nums (303)

   PIŠE: Slavko JOVIČIĆ SLAVUJ

  Već više mjeseci, ma ispravnije je reči - više godina,  odredjena lobistička grupa, oličena u bošnjačkim lobističkim krugovima, predvodjena pijanistom Sašom Toperićem ne izbiva iz kabineta nekolicine američkih kongresmena i senatora u Vašingtonu i otvoreno se zalaže za donošenje novog Ustava Bosne i Hercegovine, naravno na štetu srpskog naroda. Drugim riječima, ta skupina otvoreno radi na rušenju Dejtonskog sporazuma i takvim aktivnostima degradira postojanje i ravnopravnost tri konstitutivna naroda – Srba, Bošnjaka i Hrvata, čime se ruši i Ustav BiH, jer se upravo ustav zasniva na postulatima ravnopravnosti i postojanju konstitutivnih naroda i ostalih u BiH. Jasno je onda da su sve aktivnosti „pijaniste“ Toperića trezveno  usmjerene na ukidanje Republike Srpske i na stvaranje unitarne BiH i to po mjeri samo jednog, zar treba i napominjati – bošnjačkog naroda. Zašto se onda pitamo kako to nastaju i kako se donose razne rezolucije, koje po sistemu zadatih optužbi unaprijed za sve optužuju Srbe i Republiku Srpsku, i to se dešava i u američkom Kongresu i u Evropskom parlamentu i na mnogim drugim mjestima. Dakle, ti  i mnogi drugi lobisti rade samo u interesu bošnjačkog naroda i pritom se lažno predstavljaju za bosansko-hercegovačku dijasporu koja, uzgred rečeno, kao udružena cjelina Srba, Bošnjaka, Hrvata i ostalih, nigdje u svijetu i ne postoji, pa samim tim, ni u Sjedinjenim američkim državama!

   Sve stalne, pa i nestalne članice Savjeta bezbjednosti su suverene i samostalne države. Bosna i Hercegovina ne ispunjava ni minimum tih kriterija, pa samim tim, i ne ispunjava ni osnovne uslove nezavisne i samostalne države kako je to definisano za sve članice i to u  Povelji o članstvu, organizaciji i funkcionisanju Ujedinjenih nacija.

   Niz je primjera koji Bosni i Hercegovini oduzimaju atribute suverene zemlje. Opšte poznato je da je pak Bosna i Hercegovina jedina zemlja u svijetu kojom upravlja i vlada OHR, zapravo institucija koje čak nema ni u Dejtonskom sporazumu. Istina, u Dejtonskom sporazumu je predvidjena funkcija visokog predstavnika kao tumača civilnog dijela iz Anexa 10.  Dejtonskog sporazuma. Ali birokratizovani OHR je sve u Bosni i Hercegovini. OHR je i Predsjedništvo BiH i Skupština BiH i Savjet ministara BiH i cjelokupni pravosudni sistem, ma sve i svja je OHR. Jer, nijedna domaća institucija niti njeni predstavnici koji su izabrani na demokratskim i legalnim izborima ništa ne mogu, a mnogo puta i ne smiju uraditi bez saglasnosti OHR-a.

   Nadalje, BiH je jedina zemlja na ovoj planeti u kojoj u najvišoj sudskoj instanci, dakle u  Ustavnom sudu sjede i rade tri stranca!? To je nezabilježen slučaj u svijetu i nijedna demokratija, autokratija, diktatura, anarhija... takav slučaj ne poznaju u praksi!  To nijedna zemlja svijeta, pa ni one od svega desetak hiljada stanovnika sebi nisu i ne bi to dozvolile. E, takva „pravna“ organizacija je nametnuta BiH i samim tim -  Ustavni sud BiH je, nažalost, izgubio svaki legalitet i legitimitet kao  najvažnija domaća sudska instanca.

   

   Ista situacija je i u Sudu BiH u čijim najvažnijim odjeljenima sjede i kojim upravljaju strani tužioci i sudije. U ovoj zemlji i o ovoj BiH može da o pravosudnom sistemu govori i Doris Pak (članica Evropskog parlamenta), i ko god to želi od stranaca,  samo mi domaći političari smo lišeni takve mogućnosti, jer zaboga, odmah nam se spočitava da se, eto, kao miješamo u nezavisno pravosudje? Ne miješamo se mi niti to želimo, a i kako bi, kad nam  nije omogućeno da se miješamo čak i u svoj posao! To implicira da ovom zemljom ne upravljaju domaće vlasti, kao što je to normalna situacija u svakoj drugoj zemlji!

   Za BiH bi mnogo značilo da postane nestalna članica Savjeta bezbjednosti za period 2010.-2011. godine, ali kako doći do toga, ako zemljom upravljaju stranci, ako su domaće vlasti koje su izabrane na demokratskim izborima samo paravan iza kojeg vladaju predstavnici medjunarodne zajednice, iste te zajednice koja nas je sve zajedno vratila u prvi razred osnovne škole i koja nam je propisala da svi, bez obzira na godine i obrazovanje, moramo tek početi učiti pisati i čitati o demokratiji i savremenoj civilizaciji. Ista ta medjunarodna zajednica sve naas u BiH gleda kao da smo juče sišli sa drveća ili da smo izašli iz nekih divljih katakombi!

   I da zaključim. BiH je već izdvojila odredjena sredstva, a ministar inostranih poslova Sven Alkalaj traži još para kako bi se ojačala Misija BiH pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku i koja bi još intenzivnije lobirala kod ostalih članica UN-a da BiH postane nestalna članica Savjeta bezbjednosti. Naravno, da su prilike u ovoj zemlji normalne i da domaće institucije upravljaju ovom državom, sasvim logično bi bilo i odgovaralo bi svakom čovjeku u BiH da  ova zemlja bude izabrana u izvršni organ UN.

  Savjet bezbjednosti UN-a

   

  Ali, pošto BiH nije suverena i samostalna i ona to neće ni biti sve dotle dok ovom zemljom upravljaju stranci, onda je sasvim razumljivo da naša zemlja ne treba i ne može da bude nestalna članica Savjeta bezbijednosti. Druga je stvar što bih ja iskreno želio i volio da  BiH bude izabrana. No, rekao sam koji su to limitirajući faktori....Ali, danas u svijetu ne postoje pravo i pravda i to su samo izvedene fikcije iz sile, snage i moći onih velikih. Zato, nikakvo iznenadjenje  neće biti ako BiH bude izabrana ili ne bude izabrana za nestalnu članicu Savjeta bezbjednoosti Ujedinjenih nacija. Obje opcije su u igri i, sad za sad,  ravnopravne su i sa istim su izgledima na uspjeh ili neuspjeh. Dakle, mogući rezultat je: iz jedan u dva, ali i iz dva u jedan, odnosno i nula!?

   _______________________________________________________

  Comment on the English language
  Can Bosnia and Herzegovina inconstant become a member of the United Nations Security Council?

  By: Slavko Jovicic Slavuj
   
  Already more months, any accurately the words - for several years, a certain logistics group, embodied in the Bosnian logistics community, led by pianist Sasom Topericem not leving from the office of a few U.S. congressman and Senator in Washington and openly advocates for the adoption of the new Constitution of Bosnia and Herzegovina, of course, to the detriment of the Serbian people. In other words, the group opened for demolition of the Dayton agreement, and such activities degrades the existence and equality of the three constituent peoples - Serbs, Bosniaks and Croats, which is unfortunate and the Constitution of BiH, because it is the constitution based on equality and postulates the existence of constituent peoples and others in the Bosnia and Herzegovina. It is clear then that all activities, "pianist" Toperica soberly routed to the abolition of the Republic of Serbian and the creation of unitary Bosnia and Herzegovina and to the extent only one, is should leader - the Bosniak people. Why are you asking how to appear and how to make a variety of resolutions, that the system given in advance for all charges accuse the Serbs and the Serb Republic, and that happens in the U.S. Congress and European Parliament and many other places. So, you and many other lobbyists working in the interests of the Bosniak people, and while falsely representing to the Bosnia Herzegovina diaspora, which, in passing said, as a united entity of Serbs, Bosnians, Croats and others, Nowhere in the world and does not exist, and consequently, even in the United States of America!

    All permanent, and inconstant Security Council members are sovereign and independent state. Bosnia and Herzegovina does not meet even the minimum criteria, and the team, and does not meet even the basic terms of independent and independent state to the defined for all members to the Charter of the membership, organization and functioning of the United Nations.

    A series of examples is that Bosnia and Herzegovina take attributes of sovereign countries. Generally known that the Bosnia and Herzegovina the only country in the world which manages the government and the OHR, in fact, even institutions that there is no agreement in Dayton. However, in the Dayton agreement provides for the functions of the High Representative as part of the civilian interpreter Anexa 10th The Dayton Agreement. But all the bureaucratic OHR in Bosnia and Herzegovina. OHR and the BiH Presidency and BiH Parliament and the Council of Ministers and the entire judicial system, any and all any the OHR. For any local institutions or their representatives who were elected on the democratic and legal elections, nothing can, and many times and not be done without the consent of OHR.

    Furthermore, BiH is the only country on this planet where the highest judicial instance, then sat in the Constitutional Court and the work of three stranger!? This is the unbooked case in the world and no democracy, monocracy, dictatorship, anarchy ... such cases do not know in practice! To any country around the world, not even one of only ten thousand inhabitants themselves are not, and should not be allowed to. E, such a "legal" organization is imposed Bosnia and Herzegovina and the team - the Constitutional Court of BiH has, unfortunately, lost all legality and legitimacy as priority home jurisdiction.

    The same situation is in the Court of BiH in which the most important sectors sat and managed by the prosecutors and judges. In this country, and the BiH can speak about the judicial system, and Doris Pack (member of European Parliament), and who wants the foreigners, just like local politicians, we deprived of such opportunities, because  now we are remakes to behold, as mix independent judiciary? No  we not want to, and so that, when we are not able to mix  even your job! This implies that the land is not managed by local authorities, as is the normal situation in any country!

    For Bosnia and Herzegovina would mean a lot to be inconstant member Security Council for the period 2010.-2011. years, but how to get to, if the land is managed by the party, if the local authorities that are selected in democratic elections, only a screen behind the rule that representatives of the international community, the community and that we were all together back in the first grade of elementary school and we prescribed to all, regardless of the year and education, we have only begin to learn to write and read about democracy and modern civilization. The same all the international community in BiH us looks as if we came down yesterday with trees or that we came out of some wild catacombs!

    And to conclude. BiH has already allocate certain funds, and the Minister of Foreign Affairs Sven Alkalaj search more money in order to strengthen the BiH Mission to the United Nations in New York and that more intensive lobirala with other members of the UN to Bosnia and Herzegovina to become inconstant member Security Council. Of course, that the situation in this country and the normal domestic institutions to manage this state, it would be logical and appropriate to each man in this land of Bosnia and Herzegovina to be elected in the executive body of the UN.

  UN Security Council and But, as BiH is not a sovereign and independent, and it will not even be all that far, while the land is managed by foreigners, it is quite understandable that our country should not and can not be a member of the Council of inconstant sekurity. The second thing is that I genuinely loved and wanted to BiH be selected. No, I said that they are limiting factors .... But, in today's world there is no law and justice and are derived from the fiction of force, power and the power of those large. So, no surprise will not be If I be selected or not selected for inconstant sekurity member of the Council of the United Nations. Both options are in the game, and now, for now, are equal and the same with the prospect of the success or failure. So, the result is possible: from one in two, and from two to one, or zero and!?
   

Dodaj komentar

Komentar će biti proveren pre nego što se objavi.

Zapamti me

  My picture!

Kategorije

Arhiva