Slavko Jovičić -

Данас, /5. 1./ је Пре­по­доб­ни На­ум Охрид­ски - Ту­цин­дан

Autor sjovicicslavuj | 4 Januar, 2015 | read_nums (219)
   Је­дан од Пе­то­чи­сле­ни­ка, уче­ник Све­тих Ки­ри­ла и Ме­то­ди­ја. Са Све­тим Кли­мен­том је пу­то­вао у Рим, где се про­сла­вио чу­до­твор­но­шћу и уче­но­шћу. Го­во­рио је мно­ге је­зи­ке. Вра­тив­ши се из Ри­ма, њих дво­ји­ца су се на­ста­ни­ли на оба­ла­ма Охрид­ског је­зе­ра.

  Све­ти Кли­мент је по­стао епи­скоп у Охри­ду, а Све­ти На­ум је осно­вао ма­на­стир на ју­жној оба­ли Је­зе­ра. Око Све­тог На­у­ма се са­бра­ло мно­штво мо­на­ха, ода­свуд са Бал­ка­на.

  Био је ди­ван под­ви­жник, му­дар учи­тељ, чу­до­тво­ран мо­ли­тве­ник и ду­хов­ник. Пре­во­дио је Све­то Пи­смо и дру­ге бо­го­слу­жбе­не књи­ге са грч­ког на сло­вен­ски је­зик.

  Чи­нио је чу­да још за жи­во­та. Ње­го­вим чу­до­твор­ним мо­шти­ма и да­нас при­сту­па­ју мно­ги бо­ле­сни, осо­би­то умо­бол­ни. Упо­ко­јио се у пр­вој по­ло­ви­ни X ве­ка.

  Туциндан нема везе са Светим Наумом, него долази од народног обичаја да се на тај дан "туку" (кољу) печенице (крупицом соли или ушицама секире) за предстојећи празник Божић.


  НАРОДНИ ОБИЧАЈИ

  На овај празник се у селима коље јагње или прасе, и припрема као печеница за Божић.. У Поповом пољу чобанице секу пруће од јасеновог или дреновог дрвета и то трудећи се да их одсеку у највише три покушаја. На прутовима се већ налазе пупољци, и све се то заједно уноси у кућу са бадњаком.

  Деца се не туку, јер се мисли да ће бити још гора и да ће им изаћи чиреви од батина.


Dodaj komentar

Komentar će biti proveren pre nego što se objavi.

Zapamti me

  My picture!

Kategorije

Arhiva