Slavko Jovičić -

ПИШЕ Славко Јовичић: Младић у Хагу, злочинци у фотељама

Autor sjovicicslavuj | 8 Jun, 2011 | read_nums (585)


  Хап­ше­ње ге­не­ра­ла Рат­ка Мла­ди­ћа по не знам ко­ји пут по­слу­жи­ло је Бо­шња­ци­ма у БиХ да лан­си­ра­ју те­зу о њи­ма као је­ди­ним жр­тва­ма ра­та у БиХ. Ма­да је сво­је­вре­ме­но и са­ма Кар­ла дел Пон­те, са ко­јом сам имао ви­ше при­ли­ка да се лич­но ви­дим у Ха­гу (би­ћу све­док и у су­ђе­њи­ма Ра­до­ва­ну Ка­ра­џи­ћу и Рат­ку Мла­ди­ћу), из­ја­ви­ла да су и Ср­би би­ли жр­тве у не­срећ­ним ра­то­ви­ма на про­сто­ру бив­ше БиХ, бо­шњач­ка јав­ност и њи­хо­ви по­ли­ти­ча­ри на­ста­вља­ју да се по­на­ша­ју као да су бо­ле­сни од аути­зма.

  У да­на­шњој оп­штој гло­ба­ли­за­ци­ји и у све­ту пре­пу­ном кон­тро­вер­зи, ли­це­мер­ства, ла­жи и об­ма­на – прав­да и пра­во, као уни­вер­зал­не ка­те­го­ри­је рав­но­те­же из­ме­ђу кр­ши­ла­ца основ­них људ­ских пра­ва и оних дру­гих, чи­ја су сва пра­ва по­га­же­на – гу­бе пот­пу­ни сми­сао оп­ште при­хва­ће­них нор­ми и ка­квог-та­квог прав­ног ба­лан­са из­ме­ђу зло­чи­на­ца и зло­ста­вља­них и угње­та­ва­них људ­ских би­ћа.

  Та­ко­ђе, и исти­на је по­ста­ла оп­шта фик­ци­ја, ма­да би исти­на тре­ба­ло да бу­де основ­ни пред­у­слов за све дру­го… Иако је исти­на јед­на и не­де­љи­ва и ни­ко на исти­ну не­ма екс­клу­зив­но пра­во, ето, бо­шњач­ка по­ли­тич­ка, ин­те­лек­ту­ал­на и ме­диј­ска ели­та пот­пу­но је нео­прав­да­но при­гра­би­ла се­би пра­во да са­мо она бу­де ту­ма­ч те исти­не.

  Нај­но­ви­ји по­да­ци, ко­је се ових да­на по­ја­вљу­ју у ме­ди­ји­ма, исти­на још сти­дљи­во, да у не­ким за­јед­нич­ким ин­сти­ту­ци­ја­ма БиХ ра­де ли­ца бо­шњач­ке на­ци­о­нал­но­сти за ко­ја, из­ван сва­ке ра­зум­не сум­ње, по­сто­је нео­бо­ри­ви до­ка­зи да су по­чи­ни­ли стра­вич­не зло­чи­не над срп­ским на­ро­дом, ни­су ни­шта но­во, ни­ти сен­за­ци­о­нал­но. То што за сва ли­ца по­сто­је осно­ва­не ин­ди­ци­је да су као при­пад­ни­ци тзв. Ар­ми­је РБиХ по­чи­ни­ли не­бро­је­не зло­чи­не над срп­ским на­ро­дом и ко­је срп­ска стра­на оп­ту­жу­је – за њих је­сте са­мо па­ра­диг­ма стра­те­шког ин­те­ре­са Бо­шња­ка и њи­хо­ве пер­цеп­ци­је да се ов­де ра­ди о ата­ку на њи­хо­ве „до­бре мом­ке“?!

  Го­ди­на­ма се за­ла­жем да се пот­пу­но раз­ја­сни рат­на про­шлост и да утвр­ди­мо ко је ко­ме – оно нај­го­ре – и шта ура­дио у прет­ход­ном гра­ђан­ском ра­ту. Све­стан сам да је то Си­зи­фов по­сао, али, во­де­ћи се људ­ским вред­но­сти­ма, не­мам на­ме­ру да од­у­ста­нем од пер­ма­нент­не бор­бе за исти­ну, по­нај­ви­ше због чи­сте са­ве­сти и због мо­рал­не оба­ве­зе, ко­ју сам сам се­би на­мет­нуо као дуг пре­ма не­ви­ним Ср­би­ма, на нај­сви­ре­пи­је на­чи­не ли­кви­ди­ра­ним од стра­не нај­о­ко­ре­ли­јих зло­чи­на­ца.

  По­чи­ни­о­ци рат­них зло­чи­на над срп­ским на­ро­дом не ра­де са­мо у по­ли­циј­ским струк­ту­ра­ма БиХ, ма­да су без­бед­но­сне ин­сти­ту­ци­је ин­ди­ка­ти­ван при­мер за њи­хо­во ухље­бље­ње. Ста­ње ни­шта ни­је бо­ље ни у још не­ким за­јед­нич­ким ин­сти­ту­ци­ја­ма БиХ. Њи­хо­ве зло­коб­не кан­џе до­се­жу и до ди­пло­ма­ти­је и иних, та­ко­зва­них ху­ма­ни­тар­них, не­вла­ди­них ор­га­ни­за­ци­ја.

  Не же­лим да се ме­шам у над­ле­жно­сти пра­во­суд­них ин­сти­ту­ци­ја БиХ, ни­ти да пре­ју­ди­ци­рам на­ред­не по­те­зе, у пр­вом ре­ду Ту­жи­ла­штва БиХ, али же­лим да, по не знам ко­ји пут, по­но­вим: у БиХ се че­ти­ри го­ди­не ра­та ни­је во­ди­ла љу­бав, ни­ти об­на­вља­ло „брат­ство и је­дин­ство“. Ов­де су се ме­ђу­соб­но уби­ја­ли на­ро­ди. Сва­ко про­тив сва­ко­га је ра­то­вао и без­број је ра­зних ком­би­на­ци­ја у ме­ђу­соб­ним су­ко­би­ма из­ме­ђу Бо­шња­ка, Хр­ва­та и Ср­ба.

  На­рав­но да ми на ум не па­да да по­ку­ша­вам да ис­пра­вим кри­ву Дри­ну, али ћу увек, као и сви нор­мал­ни љу­ди, по­на­вља­ти да је Дри­на кри­ва. А, то ни­је ни­шта дру­го, већ ја­сна те­за да чи­ње­ни­це о ко­ји­ма го­во­рим по­твр­дим и да ар­гу­мен­ти­ма до­ка­жем да је исти­на пра­во и Ср­ба, а не са­мо Бо­шња­ка или ра­зних дру­гих ло­би­ста из бе­ло­свет­ских ме­тро­по­ла, ко­ји су сво­јим ла­жи­ма пот­пу­но пре­па­ри­ра­ли вр­ло бли­ску нам про­шлост.

  http://www.pravda.rs/2011/06/08/slavko-jovicic-mladic-u-hagu-zlocinci-u-foteljama/


  My picture!

Kategorije

Arhiva