Slavko Jovičić -

BiH - Pudarić: Ne može se porediti Sarajevo i fašizam u RS-u

Autor sjovicicslavuj | 27 Avgust, 2009 | read_nums (665)

                     

  SARAJEVO - 27-08-2009 -   DOGAĐAJI DANA

   
   
   

  Bo­ra­čka or­ga­ni­za­ci­ja RS-a na­jav­lju­je da će po­du­ze­ti ra­di­kal­ne mje­re ka­ko bi «na­tje­ra­li vlas­ti da pi­ta­nje zlo­či­na nad Srbi­ma sta­ve u prvi plan da bi is­ti­na bi­la ve­ri­fi­ko­va­na i pu­tem sud­skih pro­ce­sa, na­vo­de­ći da je vi­še od 5.000 Srba mal­tre­ti­ra­no u 126 lo­go­ra Sa­ra­je­va». Na­ime, pred­sje­dnik ove or­ga­ni­za­ci­je Pan­te­li­ja Ćur­guz pri­je­ti da ne­će do­zvo­li­ti da se obi­lje­že go­diš­nji­ce stra­da­nja Boš­nja­ka u Pri­je­do­ru, Fo­či, Sre­bre­ni­ci..., dok se ne obi­lje­že stra­da­nja Srba u Sa­ra­je­vu.

  La­ži i izmiš­ljo­ti­ne

  Veljko Droca

  Pred­sje­dnik Upra­vnog odbo­ra Srpskog gra­đan­skog vi­je­ća (SGV) Ve­ljko Dro­ca na­gla­ša­va da „ni­su vri­je­dne paž­nje tvrdnje ko­je do­la­ze iz ma­njeg bh. en­ti­te­ta o ma­so­vnom zlos­tav­lja­nju i stra­da­nju na sto­ti­ne Srba u Sa­ra­je­vu to­kom pro­te­klog ra­ta". - Ne tre­ba obra­ća­ti paž­nju na te pra­zne i šu­plje pri­če! To su izmiš­ljo­ti­ne i la­ži u ko­je ni­ko vi­še ne vje­ru­je. Oni ko­ji ih pla­si­ra­ju su me­ne još 1992. go­di­ne htje­li ubi­ti u Go­ra­ždu, ali sam im po­bje­gao 31. mar­ta. Ne­ka ne­ko ka­že gdje su bi­li ti lo­go­ri i gdje su žrtve! La­žno go­vo­re­ći o bro­ju ubi­je­nih i bro­ju lo­go­ra oni sa­mi se­be do­vo­de u si­tu­aci­ju da im ni­ko ni­šta ne vje­ru­je - ka­že Dro­ca za «San» is­ta­knuv­ši da tim pri­ča­ma ne tre­ba pri­da­va­ti ni­ka­kav zna­čaj.

  Di­ja­log s bu­da­la­ma

  Opi­su­ju­ći „te­ži­nu" pro­pa­gan­dnih stri­je­la iz RS-a na ra­čun Sa­ra­je­va, ko­jom se po­ku­ša­va­ju izje­dna­či­ti žrtve i zlo­čin­ci, Ve­ljko Dro­ca po­slu­žio se kon­sta­ta­ci­jom Ab­du­la­ha Si­dra­na: «Ko vo­di di­ja­log sa bu­da­la­ma, ve­ća je bu­da­la od bu­da­le!». - Tre­ba sve pre­pus­ti­ti na­dle­žnim stru­čnim drža­vnim or­ga­ni­ma. Dos­ta je te uho­da­ne pri­če ko­ja pos­ta­je bes­pre­dme­tna - za­klju­čio je Dro­ca.

  -----------------------------------------------------

  Is­to­vre­me­no, do­pred­sje­da­va­ju­ći Skup­šti­ne Kan­to­na Sa­ra­je­vo Sve­to­zar Pu­da­rić ka­že da se go­di­na­ma s vre­me­na na vri­je­me po­jav­lju­ju sli­čne tvrdnje «o pos­to­ja­nju de­se­ti­na sto­ti­na lo­go­ra po Sa­ra­je­vu, or­ga­ni­zo­va­nom pro­go­nu Srba, nji­ho­vom zlos­tav­lja­nju, sis­te­mat­skom ubi­ja­nju i pro­ga­nja­nju».

  Svetozar Pudarić


                               Ra­zli­či­ti mo­ti­vi

  - Či­nje­ni­ca je da u Sa­ra­je­vu ni­je pos­to­ja­lo ni­ka­kvo or­ga­ni­zo­va­no ni sis­te­mat­sko pro­ga­nja­nje bi­lo ko­ga po bi­lo ko­joj osno­vi. Ono što je fa­kat i što je či­nje­ni­ca jes­te da su mno­gi lju­di za vri­je­me ra­ta trpje­li od če­tni­čkih gra­na­ta i snaj­per­skih me­ta­ka, iz­gla­dnji­va­nja i op­sa­de Sa­ra­je­va, ali su trpje­li i te­ror od kri­mi­na­la­ca ko­ji su bi­li u je­di­ni­ca­ma ko­je su ka­sni­je bi­le uklju­če­ne u Oru­ža­ne sna­ge BiH - po­jaš­nja­va Pu­da­rić do­da­ju­ći da su se „u po­čet­ku prvi or­ga­ni­zo­va­li oni ko­ji su ima­li oru­žje". - Ki­mi­nal­ci su se me­đu prvi­ma or­ga­ni­zo­va­li. Sve su pro­da­vni­ce po Sa­ra­je­vu oplja­čka­ne, a ni­je ni­ka­kav agre­sor ušao. Po Sa­ra­je­vu su lju­di ubi­ja­ni za­to što se mi­sli­lo da ima­ju pa­re. Srbi su nes­ta­ja­li za­to što se mi­sli­lo da se o nji­ma ne­će vo­di­ti ra­ču­na jer sva­ka­ko de­se­ti­ne i sto­ti­ne njih bje­že sva­ko ve­če a da ni­ko ni­šta ne ka­že. Ču­ve­ni je pri­mjer na Trgu he­ro­ja gdje je po­ro­di­ca Zor­nić po­ku­ša­la oku­pi­ra­ti ci­je­li kvart - pri­ča nam Pu­da­rić pot­crtav­ši da se ti po­je­di­na­čni slu­ča­je­vi «ni­ka­ko ne mo­gu izje­dna­ča­va­ti sa po­li­ti­čki mo­ti­vi­ra­nim sis­te­mat­skim i or­ga­ni­zo­va­nim pro­ga­nja­njem, s na­mje­rom pro­tje­ri­va­nja is­tre­blje­nja i uzi­ma­nja te­ri­to­ri­je ko­ji je pro­vo­đen u kon­cen­tra­ci­onim lo­go­ri­ma u Ma­nja­či, Omar­skoj, lu­ci Brčko, Bat­ko­vi­ću, a što je po­če­lo sa naj­ve­ćim zlo­či­nom pro­tiv ci­vil­nog sta­no­vniš­tva u ra­tu u BiH uo­pće u Pri­je­do­ru i Ko­zar­cu i za­vrši­lo je­dna­ko stra­vi­čnim zlo­či­nom u Sre­bre­ni­ci». - Či­nje­ni­ca jes­te da su mno­gi lju­di u Sa­ra­je­vu ubi­je­ni. Moj ko­mši­ja Mi­lu­tin Maj­da­no­vić je ubi­jen. Ali to ni­je, ne mo­že i ni­kad ne­će bi­ti ono što je bi­lo or­ga­ni­zo­va­no i sis­te­mat­sko pro­tje­ri­va­nje lju­di s pros­to­ra da­naš­njeg ma­njeg bh. en­ti­te­ta. To je su­štin­ska ra­zli­ka! Lju­de ko­ji su ubi­li mog ko­mši­ju i broj­ne dru­ge lju­de po Sa­ra­je­vu ili po­ro­di­cu Ris­to­vić u Ve­le­ši­ći­ma, tre­ba pro­ce­su­ira­ti i osu­di­ti za ono što su ura­di­li - ka­že Pu­da­rić za naš list.

  On na­po­mi­nje da su ubi­ce ko­je je spo­me­nuo „vrši­li ubis­tva iz ko­ris­to­lju­blja, ili ne­kog dru­gog ra­zlo­ga, a ni­su to ura­di­li kao dio ve­li­ko­drža­vnog pro­je­kta ni­ti je­dnog ra­sis­ti­čkog i fa­šis­ti­čkog pro­je­kta ko­je po­dra­zu­mi­je­va is­tre­blje­nje ili ise­lje­nje zna­čaj­nog di­je­la lju­di ko­ji ni­su is­ti kao oni, kao što se de­si­lo u RS-u".

   -----------------------------------------------------------

   Sla­vu­je­va ver­zi­ja

  S dru­ge stra­ne, Slav­ko Jo­vi­čić Sla­vuj, na upit o „sa­ra­jev­skim lo­go­ri­ma za Srbe" od­go­va­ra da je i sam „bio za­to­čen u lo­go­ru Si­los Tar­čin ko­ji je otvo­ren 11. ma­ja 1992. a za­tvo­ren 27. ja­nu­ara 1996. go­di­ne". - U Hra­sni­ci je bi­lo ne­ko­li­ko lo­ka­ci­ja gdje sam ja do­vo­đen šest mje­se­ci na prve bor­be­ne li­ni­je uz aero­drom­sku pis­tu da ko­pam sve tran­šee i ut­vrđe­nja za fa­mo­zni tu­nel ko­ji se da­nas zo­ve Tu­nel spa­sa. Lo­go­ri su se na­la­zi­li i na Igma­nu, u biv­šem ho­te­lu «Mra­zi­šte», biv­šoj ka­sar­ni JNA Kru­pa u Zo­vi­ku, a u Sa­ra­je­vu je naj­po­zna­ti­ji bio u biv­šoj ka­sar­ni «Vi­ktor Bu­banj», te stu­den­tski dom «Mla­den Sto­ja­no­vić», pod­ze­mni ma­ga­ci­ni «Fe­ro­elek­tra» i ob­da­ni­šte Sun­ce na Do­bri­nji. Sva­ko je imao i svoj pri­va­tni lo­gor - Ju­ka Pra­zi­na, Ca­co, po­li­ci­ja, voj­ska. Pos­to­ji spi­sak svih lo­go­ra ko­ji su iden­ti­fi­ko­va­ni na osno­vu izja­va svje­do­ka i lju­di ko­ji su bi­li za­tvo­re­ni na tim lo­ka­ci­ja­ma  - tvrdi Jo­vi­čić.

  ------------------------------------------------------------------

  Autor: I. Tre­pa­lo­vac  NAPOMENA - Slavko Jovičić Slavuj: ČIM NADJEM SLOBODNOG VREMENA, gospodo Droca i Pudariću - odgovoriću vam na sve laži o kojima ste govorili u ovom tekstu. Naravno, da se neću spuštati na vaš nivo, niti ću vas nazivati budalama, a pogotovo neću fašistima. Ali, kad krenu procesuiranja pred Sudom BiH za počinjene ratne zločine nad našim narodom u Sarajevu, očekujte da vas pozovem za svjedoke, što vam neće biti teško, nadam se!!!

   Ovom prilikom ću vam samo reči da sam ja u politiku ušao iz nužde, upravo zbog takvih kao što ste vi - da vam ne bih dozvolio da "zastupate" srpski narod, a iz svake vaše riječi se da zaključiti kako to činite. Ipak, moram vam reči - kako vas nije sramota da negirate počinjene zločine i nad "vašim" - srpskim narodom. No, to ćemo ostaviti pravosudnim institucijama da utvrde!


Dodaj komentar

Komentar će biti proveren pre nego što se objavi.

Zapamti me

  My picture!

Kategorije

Arhiva