Slavko Jovičić -
Autor sjovicicslavuj | 14 April, 2011 | read_nums (477)


СА­РА­ЈЕ­ВО / БА­ЊА­ЛУ­КА – По­ли­тич­ка ат­мос­фе­ра у БиХ до­ве­де­на је до уси­ја­ња по­сле од­лу­ке На­род­не скуп­шти­не Ре­пу­бли­ке Срп­ске да рас­пи­ше ре­фе­рен­дум и од­го­во­ра из кан­це­ла­ри­је ви­со­ког пред­став­ни­ка у БиХ (ОХР) да РС кр­ши Деј­тон­ски спо­ра­зум. Гра­ђа­ни РС из­ја­сни­ће се о од­лу­ка­ма ви­со­ких пред­став­ни­ка и за­ко­ни­ма о су­ду и ту­жи­ла­штву ко­је су на­мет­ну­ли ми­мо во­ље РС. Пре­ма ре­чи­ма на­ших са­го­вор­ни­ка, рас­пад БиХ је про­цес ко­ји тра­је, али ни­је ре­фе­рен­дум про­блем и оно што га убр­за­ва, већ по­на­ша­ње ме­ђу­на­род­них пред­став­ни­ка и бо­шњач­ких по­ли­ти­ча­ра ко­ји ужи­ва­ју њи­хо­ву по­др­шку.

Пред­ла­гач ре­фе­рен­ду­ма пред­сед­ник РС Ми­ло­рад До­дик је кра­јем мар­та за бе­о­град­ске ме­ди­је из­ја­вио да је рас­пад БиХ у то­ку и да ће то „по­ста­ти по­ли­тич­ка чи­ње­ни­ца“.

– Срп­ска се не ба­ви се­це­си­јом, али ви­ди­мо да се БиХ рас­па­да и рас­па­шће се, као што се рас­па­ла Ју­го­сла­ви­ја – из­ја­вио је До­дик.

Срп­ски по­ли­тич­ки ли­де­ри јед­но­гла­сни су у оспо­ра­ва­ју деј­тон­ског ка­рак­те­ра Су­да и Ту­жи­ла­штва БиХ, као и од­лу­ка ви­со­ких пред­став­ни­ка, док им се у кри­ти­ци од­лу­ка о сме­на­ма по­ли­ча­ра при­дру­жу­ју и хр­ват­ске ко­ле­ге из Фе­де­ра­ци­је БиХ.

----------------------------------------------------------

По­сла­ник из ре­да вла­да­ју­ћег СНСД у Пар­ла­мен­тар­ној скуп­шти­ни БиХ Слав­ко Јо­ви­чић Сла­вуј ка­же да је рас­пад БиХ про­цес ко­ме нај­ви­ше до­при­но­се бо­шњач­ки по­ли­ти­ча­ри из Са­ра­је­ва.

– Срп­ски по­ли­ти­ча­ри ко­ји су на при­вре­ме­ном ра­ду у ин­сти­ту­ци­ја­ма БиХ ни­кад ни­шта не­ће учи­ни­ти што би ме­ђу­на­род­на за­јед­ни­ца и ло­би­сти на стра­ни Бо­шња­ка мо­гли ис­ко­ри­сти­ти да на­не­су ште­ту Срп­ској и срп­ском на­ро­ду – ка­же Јо­ви­чић.

 -----------------------------------------------------------

Опо­зи­ци­ја у РС по­твр­ђу­је да су да Суд и Ту­жи­ла­штво БиХ на­мет­ну­ти РС, али, ка­ко ка­же пред­сед­ник Пар­ти­је де­мо­крат­ског про­гре­са Мла­ден Ива­нић, о то­ме ни­је тре­ба­ло рас­пи­си­ва­ти ре­фе­рен­дум. Он сма­тра да је „ве­ли­ко пи­та­ње“ ка­да ће ре­фе­рен­ду­ма би­ти и да је још ра­но да се го­во­ри о те­жим по­сле­ди­ца­ма, укљу­чу­ју­ћи и рас­пад БиХ.

– Ми­слим да је тре­ба­ло од­лу­чи­ти не­по­сред­но и да је Скуп­шти­на од­мах тре­ба­ло од­мах да те за­ко­не ста­ви ван сна­ге. Власт у РС се по­и­гра­ва са ти­ме и ни­је озбиљ­на у на­ме­ри да те за­ко­не ста­ви ван сна­ге – ре­као је Ива­нић за „Прав­ду“.

-------------------------------------------------------------

На пи­та­ње да ли се БиХ рас­па­да, Мир­ко Ша­ро­вић, бив­ши члан Пред­сед­ни­штва БиХ, сме­њен од­лу­ком ви­со­ког пред­став­ни­ка Пе­ди­ја Еш­да­у­на, од­го­во­рио је ин­ди­рект­но:

– ОХР не зна шта да ра­ди. Ме­ђу­на­род­на за­јед­ни­ца не мо­же да пред­ви­ди шта ће се ду­го­роч­но до­го­ди­ти – ре­као нам је Ша­ро­вић.

За по­сто­ја­ње Су­да и Ту­жи­ла­штва БиХ ка­же да то „ни­је део ме­ђу­на­род­них оба­ве­за ко­је је пре­у­зе­ла РС“.

– Због то­га је ле­ги­тим­но на­ше пра­во да ка­же­мо да ли су те ин­сти­ту­ци­је пот­пу­но или са­мо де­ли­мич­но за­до­во­љи­ле или ни­су. За­ви­сно од ре­зул­та­та ре­фе­рен­ду­ма у РС, пред­став­ни­ци РС има­ће ја­сан пра­вац ко­јим тре­ба да се иде и би­ће то ја­сан сиг­нал и дру­гом де­лу БиХ, а и ме­ђу­на­род­ним фак­то­ри­ма – ре­као је Ша­ро­вић.

--------------------------------------------------------------

Хр­ват­ски по­сла­ник у Пар­ла­мен­тар­ној скуп­шти­ни БиХ Иво Ми­ро Јо­вић ка­же да, упр­кос са­мо­во­љи ме­ђу­на­род­не за­јед­ни­це, „ко­ја у БиХ за­ва­ђа на­ро­де“, не би тре­ба­ло ру­ши­ти др­жав­ни оквир БиХ.

– У БиХ се мо­ра до­ћи до на­че­ла су­ве­ре­но­сти на­ро­да на осно­ва­ма По­ве­ље УН. Бо­ље је та­ко ус­по­ста­ви­ти мир ме­ђу на­ро­ди­ма и ство­ри­ти ам­би­јент не­ког су­жи­во­та – ре­као је Јо­вић.

Опширније у штампаном издању…

 http://www.pravda.rs/bosna-i-hercegovina-pred-raspadom/

 

Autor sjovicicslavuj | 14 April, 2011 | read_nums (496)

 


        САРАЈЕВО, 14. АПРИЛА /СРНА/ - Посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Славко Јовичић сагласан је са ставом управног директора ЕУ за Балкан Мирослава Лајчака да није потребно сазивати "Дејтон плус".

        "Нема ништа од Дејтона 2, Брисела 1 нити Брисела 100, нема више никаквих конференција, јер већ постоји Дејтонски споразум, који треба до краја испоштовати", рекао је Јовичић данас за Срну.

        Лајчаку и свим међународним представницима задуженим за БиХ Јовичић савјетује да се у тражењу рјешења за ситуацију у БиХ и вишемјесечни застој у формирању власти окрену ка предсједнику СДП-а БиХ Златку Лагумџији.

        "Све кључеве за рјешење овог проблема држе Лагумџија и његова странка, који прво са странкама у Федерацији БиХ треба да ријеше проблеме", истакао је Јовичић, додавши да Република Српска не кочи процес формирања власти.

        Према Јовичићевим ријечима, Лагумџија треба већ једном да постане свјестан да у БиХ није могуће ништа урадити изван уставних категорија три конститутивна народа и два ентитета, али ни без поштовања легитимитата и легалитета политичких странака које су освојиле највећи број гласова на изборима.

        Осврћући се на Лајчаков став да ЕУ акценат треба да стави на јачање свог присуства у БиХ, он је оцијенио да су ЕУ и међународна заједница и сад у БиХ присутни до максимума.

        "ЕУ нека ријеши проблем Белгије, која је рекордер у неформирању власти", рекао је Јовичић, поручивши да у БиХ никакви притисци не могу уродити плодом.

"Овдје само компромис и договор три конститутивна народа рјешавају проблеме. Нечије присуство неће ријешити проблеме", закључио је посланик СНСД-а у Парламентарној скупштини БиХ.

Лајчак је јуче у Бриселу изразио велику забринутост због развоја ситуације у БиХ и указао да ЕУ не сматра да је потребно сазивати нову међународну конференцију "Дејтон плус". Лидер СДП-а БиХ Златко Лагумџија залаже се да до краја године буде организован ''Дејтон два'', конференција на којој би међународна заједница изашла са приједлогом новог уставног оквира за БиХ.

    My picture!

Kategorije

Arhiva